fbpx ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2017/2018) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2017/2018)

ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 marca 2018 roku, 14:24

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

 

SEMINARIUM Zagadnienia dot. seminarium magisterskiego
SEM - BAGIŃSKA [Prawo cywilne] 1.    Nadużycie prawa podmiotowego
2.    Przesłanki odpowiedzialności deliktowej
3.    Zasady odpowiedzialności kontraktowej
4.    Przedawnienie roszczeń deliktowych
5.    Kara umowna
6.    Niedozwolone klauzule umowne
7.    Adekwatny związek przyczynowy
8.    Sposoby naprawienia szkody majątkowej
9.    Roszczenia bliskich w razie śmierci poszkodowanego
10.    Naprawienie szkody na osobie na osobie
11.    Ochrona majątkowa i niemajątkowa dóbr osobistych
12.    Niemożliwość świadczenia
13.    Odpowiedzialność za casus mixtus
14.    Vis maior
15.    Zasada słuszności
16.    Skarga pauliańska
17.    Waloryzacja sądowa
18.    Culpa in custodiendo
19.    Culpa in eligendo
20.    Przesłanki odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
SEM - BALWICKA-SZCZYRBA [Prawo cywilne] 1.    Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia.
2.    Nieruchomość – pojęcie i podstawowe rodzaje
3.    Przedawnienie – istota, bieg terminu przedawnienia
4.    Prokura
5.    Pełnomocnictwo - istota i podstawowe rodzaje
6.    Wady oświadczenia woli
7.    Własność – treść i granice prawa
8.    Współwłasność ułamkowa – istota, zarząd rzeczą wspólną
9.    Własność lokali
10.    Ochrona własności
11.    Sposoby nabycia i utraty własności
12.    Zasiedzenie
13.    Użytkowanie wieczyste  – treść i granice prawa
14.    Ograniczone prawa rzeczowe – istota, podstawowe podziały
15.    Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych
16.    Służebność drogi koniecznej
17.    Służebności gruntowe
18.    Służebność przesyłu
19.    Zastaw i jego rodzaje
20.    Hipoteka
SEM - BARCZEWSKI [Prawo własności intelektualnej] 1.    Systematyka praw autorskich i praw pokrewnych.
2.    Zakres podmiotowy praw autorskich.
3.    Zakres przedmiotowy praw autorskich.
4.    Droit de suite.
5.    Czas trwania praw autorskich i praw pokrewnych.
6.    Dozwolony użytek w prawie autorskim.
7.    Prawnokarne środki ochrony praw autorskich.
8.    Cywilnoprawne środki ochrony praw autorskich.
9.    Ochrona wizerunku.
10.    Prawa do artystycznych wykonań.
11.    Prawa do wideogramów i fonogramów.
12.    Prawa nadawcze.
13.    Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
14.    Wyczerpanie praw własności intelektualnej.
15.    Wzory przemysłowe a wzory użytkowe.
16.    Oznaczenia geograficzne.
17.    Przesłanki uzyskania patentu.
18.    Przesłanki prawnej ochrony znaków towarowych.
19.    Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.
20.    Urząd Patentowy RP.
SEM - BĄKOWSKI [Prawo administracyjne] 1.    Uznanie administracyjne
2.    Prawne formy działania administracji publicznej
3.    Publiczne prawa podmiotowe
4.    Zakres działania i kompetencja organu administracji publicznej
5.    Legislacja administracyjna
6.    Interes w prawie administracyjnym
7.    Zasady prawa administracyjnego
8.    Stosowanie norm prawa administracyjnego
9.    Prawna konstrukcja decyzji administracyjnej
10.    Sądownictwo administracyjne
11.    Sankcjonowanie niewykonania obowiązków administracyjnoprawnych
12.    Sprawa administracyjna
13.    Decentralizacja administracji publicznej
14.    Prawo miejscowe
15.    Kontrola i nadzór w administracji publicznej
16.    Obszary specjalne
17.    Pojęcie prawa administracyjnego
18.    Zasady postępowania administracyjnego
19.    Uczestnicy postepowania administracyjnego
20.    Milczące załatwienie sprawy
SEM - BOGUSZ [Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne] 1.    Pojęcie postępowania administracyjnego.
2.    Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego.
3.    Strona postępowania administracyjnego i uczestnicy postępowania administracyjnego na prawach strony.
4.    Zasady postępowania dowodowego i konstrukcja prawna postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym.
5.    Pojęcie decyzji administracyjnej i zasady jej wykonania.
6.    Odwołanie od decyzji administracyjnej i postępowanie odwoławcze w świetle kodeksu postępowania administracyjnego.
7.    Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w świetle k.p.a.
8.    Wznowienie postępowania administracyjnego w świetle k.p.a.
9.    Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej w świetle k.p.a.
10.    Nowe instytucje i konstrukcje prawne w k.p.a. w świetle nowelizacji k.p.a. z dn. 07 kwietnia 2017 r.
11.    Struktura sądownictwa administracyjnego i funkcja ustrojowa sądownictwa administracyjnego w Polsce.
12.    Zakres kontroli administracji publicznej w Polsce sprawowanej przez sądy powszechne.
13.    Zakres kognicji sądów administracyjnych w Polsce de lege lata.
14.    Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i przesłanki jej dopuszczalności.
15.    Sprzeciw od decyzji administracyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
16.    Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
17.    Niezwiązanie sądu administracyjnego granicami skargi.
18.    Kasacyjne i tzw. merytoryczne orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
19.    Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
20.    Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.
SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN [Prawne aspekty przestępstw przeciwko środowisku] 1.    Nielegalny handel gatunkami chronionymi
2.    Rola prawa karnego w ochronie środowiska
3.    Ewolucja przepisów o odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska w Polsce
4.    Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim kodeksie karnym
5.    Terroryzm ekologiczny
6.    Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku
7.    Prawo do środowiska jako prawo człowieka
8.    Przestępczość wobec zwierząt
9.    Nielegalny handel odpadami
10.    Zielona kryminologia
11.    Prawnokarna ochrona lasów
12.    Kłusownictwo
13.    Relacje normatywne między ochroną środowiska a zrównoważonym rozwojem
14.    Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska
15.    Rodzaje korzystania ze środowiska w ustawie Prawo ochrony środowiska
16.    Pojęcie zanieczyszczenia w prawie polskim
17.    Pojęcie środowiska w prawie polskim
18.    Miejsce ustawy Prawo ochrony środowiska w systemie źródeł prawnej ochrony środowiska w Polsce
19.    Prawne formy ochrony przyrody w Polsce
20.    Zasady prawa ochrony środowiska
SEM - DOBACZEWSKA [Prawo gospodarcze publiczne] 1.    Konstytucja materialna prawa gospodarczego publicznego
2.    Interes publiczny w prawie gospodarczym publicznym
3.    Zadania i funkcje organów administracji publicznej w gospodarce
4.    Interwencjonizm – pojęcie, cele, instrumenty
5.    Przedsiębiorca publiczny – pojęcie i pozycja prawna
6.    Podstawy prawne podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w RP
7.    Zasada wolności gospodarczej w prawie polskim
8.    Działalność gospodarcza osób zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej
9.    Podstawy prawne i zakres nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa
10.    Zasady zarządzania mieniem państwowym
11.    Wywłaszczenie na cele publiczne
12.    Zadania Prokuratorii Generalnej RP
13.    Usługi użyteczności publicznej a zasada konkurencji
14.    Misja publiczna w działalności podmiotów publicznych
15.    Partnerstwo publiczno-prawne jako forma realizacji zadań publicznych
16.    Administracyjno-prawna kontrola koncentracji przedsiębiorców
17.    Porozumienia naruszające konkurencję
18.    Rola i zadania Prezesa UOKiK
29.    Pojęcie pomocy publicznej
20.    Realizacja gwarancji bezpieczeństwa energetycznego w polityce gospodarczej
SEM - DRZEWICKI [Prawo międzynarodowe publiczne] 1.    Akty jednostronne w prawie międzynarodowym.
2.    Uchwały organów międzyrządowych organizacji międzynarodowych.
3.    Zastrzeżenia do umów międzynarodowych.
4.    Inne niż państwa podmioty prawa międzynarodowego.
5.    Podmiotowość organizacji międzynarodowych.
6.    Formy międzynarodowej odpowiedzialności państw.
7.    Organy wewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych.
8.    Organy zewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych.
9.    Przywileje i immunitety dyplomatyczne.
10.    Nabycie i utrata terytorium państwowego.
11.    Status rzek międzynarodowych.
12.    Status dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej.
13.    Położenie prawne obszarów podbiegunowych.
14.    Regulacje normatywne prawa kosmicznego.
15.    Międzynarodowa Karta Praw Człowieka.
16.    Różnice i podobieństwa między Paktami Praw Człowieka ONZ.
17.    Grupy osób szczególnie chronionych w prawie międzynarodowym praw człowieka.
18.    Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka.
19.    Dyplomatyczne środki załatwiania sporów międzynarodowych.
20.    Sądowe środki rozstrzygania sporów międzynarodowych.
SEM - JUCHNEVICIUS (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) [Prawo finansowe] (PS+PW) 1.    Komisja Nadzoru Finansowego - cele i zadania
2.    Instytucje nadzoru finansowego UE
3.    Komitet Stabilności Finansowej
4.    Jednolita Licencja Bankowa
5.    Modele nadzoru bankowego w UE
6.    Rzecznik Finansowy  
7.    FinTech na rynku finansowym
8.    Działalność parabankowa na rynku finansowym
9.    Funkcja Komisji Nadzoru Finansowego w działalności outsourcingowej
10.    Europejski Bank Centralny w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym
11.    Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Banków
12.    Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja przymusowej restrukturyzacji
13.    Zadania regulacyjne Komisji Nadzoru Finansowego
14.    Zadania nadzorcze Europejskiego Banku Centralnego w jednolitym unijnym mechanizmie nadzoru bankowego
15.    Status prawny „walut” wirtualnych
16.    Europejska Unia Bankowa
17.    Sieć bezpieczeństwa finansowego
18.    Usługi płatnicze w regulacji prawa rynku finansowego
19.    Rola „soft law” w regulacji rynku finansowego
20.    Rynek kapitałowy Unii Europejskiej
SEM - JUCHNEVICIUS (zastępstwo za JURKOWSKA-ZEIDLER) [Prawo finansowe] (PZ) 1.    Autonomia prawa podatkowego
2.    Znaczenie urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowe
3.    Zasada in dubio pro tributario
4.    Klauzule generalne w Ordynacji Podatkowej
5.    Struktura nowej administracji celno-skarbowej
6.    Decyzje ustalające a decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego
7.    Odpowiedzialność podatkowa
8.    Następstwo prawne spadkobierców
9.    Przedawnienie zobowiązań podatkowych
10.    Optymalizacja podatkowa
11.    Unikanie i uchylanie się od opodatkowania
12.    Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
13.    Instytucja opinii zabezpieczających
14.    Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych
15.    Opodatkowanie obrotu wirtualnymi walutami
16.    Wyłączenie z opodatkowania przychodów, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
17.    Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego
18.    Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w Vat
19.    Luka podatkowa w Vat i problem „uszczelniania” systemu podatkowego
20.    „Zakład podatkowy” w międzynarodowym prawie podatkowym
SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA [Prawo handlowe] 1.    Prokura
2.    Rejestry jako przejaw zasady bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
3.    Rejestracja elektroniczna spółek
4.    Postępowanie przymuszające wobec spółek w ustawie o KRS
5.    Zasady reprezentacji w spółkach kapitałowych
6.    Zasady prowadzenia spraw w spółkach kapitałowych
7.    Zasady prowadzenia spraw w spółkach osobowych
8.    Zasady reprezentacji w spółkach osobowych
9.    Nadzór w spółkach kapitałowych
10.    Prawa wspólników mniejszościowych w spółkach kapitałowych
11.    Prawa i obowiązki wspólników w spółkach kapitałowych
12.    Zaskarżanie uchwał organów w spółkach kapitałowych
13.    Stosunki majątkowe małżeńskie a stosunki spółki kapitałowej
14.    Zakończenie działalności spółek osobowych
15.    Zakończenie działalności spółek kapitałowych
16.    Zasady i skutki  łączenia się spółek
17.    Zasady i skutki  podziału spółek
18.    Zasady i skutki  przekształcenia spółek
19.    Gospodarcze wykorzystanie spółdzielni na przykładzie SKOK-ów
20.    Geneza i pojęcie spółdzielni
SEM - MACHNIKOWSKA [Postępowanie cywilne] 1.    Przekształcenia podmiotowe w postępowaniu cywilnym
2.    Funkcje i formy prekluzji dowodowej w procesie cywilnym
3.    Związek między cofnięciem powództwa, zrzeczeniem się roszczenia a umorzeniem postępowania
4.    Zasady zaskarżenia orzeczenia w trybie zażalenia
5.    Przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej
6.    Model postępowania sądowego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
7.    Charakter czynności sędziego w postępowaniu rejestrowym
8.    Wszczęcie postępowania cywilnego z urzędu
9.    Prawo do rzetelnego procesu a zasada swobodnej oceny dowodów
10.    Standard ochrony praw strony działającej bez profesjonalnego pełnomocnika
11.    Środki ochrony interesów osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym
12.    Specyfika postępowania egzekucyjnego w sprawach świadczeń alimentacyjnych
13.    Sposoby przymusowego wykonania orzeczeń w sprawach ustalenia kontaktów z dzieckiem
14.    Rodzaje i przesłanki zawarcia ugody regulowane w systemie postępowania cywilnego
15.    Wpływ zawezwania do próby ugodowej na przerwanie biegu przedawnienia
16.    Charakter przesłanki interesu prawnego w procesie o ustalenie
17.    Formalne i merytoryczne przesłanki wniosku o zabezpieczenie dowodu
18.    Ochrona poprzez udział kuratora interesów osoby nieobecnej w postępowaniu cywilnym
19.    Odstępstwa od zasady ponoszenia kosztów przez stronę przegrywającą proces cywilny
20.    Udział osoby niepełnoletniej w postępowaniu nieprocesowym, na przykładzie osoby czternastoletniej
SEM - MAJKOWSKA-SZULC [Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe ] 1.    Cechy ustawowe działalności gospodarczej.
2.    Zakres zastosowania swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
3.    Funkcje Krajowego Rejestru Sądowego i European Business Register.
4.    Atypowość spółki w organizacji.
5.    Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
6.    Sposoby utworzenia spółki europejskiej.
7.    Specyfika jednoosobowej spółki z o.o.
8.    Zakres przedmiotowy prokury.
9.    Prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej.
10.    Zakres podmiotowy i przedmiotowy reprezentacji spółki cywilnej.
11.    Prawo do dywidendy, w tym zaliczka na dywidendy.
12.    Akcje uprzywilejowane – rodzaje i specyfika.
13.    Sposoby umorzenia akcji.
14.    Możliwości rozwiązania spółki przez sąd.
15.    Odpowiedzialność członka zarządu w spółkach kapitałowych.
16.    Odpowiedzialność partnera w spółce partnerskiej.
17.    Charakter prawny i rodzaje leasingu.
18.    Rodzaje norm kolizyjnych.
19.    Pojęcie osoby prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym.
20.    Prawo właściwe dla umowy o arbitraż.
SEM - MAŚNIAK [Prawo cywilne i ubezpieczeniowe] 1.    Zakres podmiotowy umowy ubezpieczenia na życie
2.    Zakres podmiotowy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
3.    Przedmiotowo istotne elementy umowy ubezpieczenia
4.    Obowiązki ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia majątkowego
5.    Obowiązki ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia osobowego
6.    Rola i charakter prawny ogólnych warunków ubezpieczenia
7.    Sposoby wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia
8.    Charakter odpowiedzialności ubezpieczyciela i sposoby jej ograniczania
9.    Treść i zakres zastosowania zasady zakazu wzbogacenia się w ubezpieczeniach
10.    Umowa ubezpieczenia jako umowa najwyższego zaufania
11.    Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek i wykorzystanie jej w ubezpieczeniach grupowych
12.    Pozycja prawna banku na rynku ubezpieczeń
13.    Procedura zawierania umowy ubezpieczenia w świetle kodeksu cywilnego
14.    Agent ubezpieczeniowy a broker- podobieństwa i różnice
15.    Sektorowy podział rynku ubezpieczeniowego – uzasadnienie i konsekwencje
16.    Podział ubezpieczeń w oparciu o kryterium dobrowolności nawiązania stosunku ubezpieczenia i konsekwencje prawne
17.    Specyfika obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych
18.    Sposoby regulacji rynku ubezpieczeniowego przez nadzorcę
19.    Rola i kompetencje Rzecznika Finansowego
20.    Formy organizacyjno-prawne zakładów ubezpieczeń jako realizacja różnych sposobów podziału ryzyka
SEM - NAWROT [Bioprawo] 1.    Lekarski sprzeciw sumienia
2.    Warunki legalności przerwania ciąży
3.    Konstytucyjna zasada ochrony życia ludzkiego
4.    Status prawny dziecka poczętego
5.    Prawne aspekty diagnostyki preimplantacyjnej
6.    Klonowanie reprodukcyjne w standardach międzynarodowych
7.    Klonowanie terapeutyczne w standardach międzynarodowych
8.    Zasady prowadzenia badań naukowych na embrionach
9.    Oświadczenie pro futuro
10.    Prawo do „dobrej śmierci”
11.    Autonomia pacjenta – istota i zakres
12.    Istota ludzka a osoba
13.    Grancie temporalne ochrony życia ludzkiego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
14.    Prawna ochrona genomu ludzkiego
15.    Europejska Konwencja Biomedyczna
16.    Prawo do ochrony życia prywatnego a medycznie wspomagana prokreacja
17.    „Najlepszy interes dziecka” w kontekście uporczywej terapii
18.    Prawa pacjenta – istota i źródła
19.    Autonomia pacjenta a przymus szczepień ochronnych
20.    Prawo pacjenta do informacji
SEM - POWAŁOWSKI [Prawo gospodarcze publiczne] 1.    Koncesjonowanie działalności gospodarczej
2.    Regulowana działalność gospodarcza
3.    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
4.    Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
5.    Status prawny przedsiębiorcy
6.    Pozycja prawna spółek Skarbu Państwa
7.    Działalność gospodarcza fundacji i stowarzyszeń
8.    Zasada społecznej gospodarki rynkowej
9.    Zakończenie działalności gospodarczej
10.    Rynek właściwy
11.    Praktyki ograniczające konkurencję
12.    Rozwiązanie i zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego
13.    Istota partnerstwa publiczno-prywatnego
14.    Specjalne strefy ekonomiczne
15.    Dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu
16.    Nieuczciwa i zakazana reklama
17.    Stanowienie prawa na potrzeby przedsiębiorców
18.    Świadczenie usługi powszechnej w prawie pocztowym
19.    Zasady podejmowania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce
20.    Zasada TPA w prawie energetycznym
SEM - PYĆ [Prawo morskie] 1.    Personifikacja statku morskiego
2.    Warunki  konieczne zdatności statku do żeglugi
3.    Czasowa Polska przynależność
4.    Własność statku morskiego
5.    Kapitan jako przedstawiciel armatora
6.    Jurysdykcja państwa nadbrzeżnego
7.    Inspekcja państwa portu
8.    Inspekcja państwa bandery
9.    Pojęcie bezpieczeństwa morskiego
10.    Charakter prawny zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
11.    Pojęcie zanieczyszczenia morskiego
12.    Funkcje publicznoprawne kapitana statku morskiego
13.    Instrumenty prawne zarządzania statkiem morskim
14.    Pojęcie i funkcje konosamentu
15.    Granice odpowiedzialności przewoźnika morskiego
16.    Ochrona praw pasażerów podróżujących drogą morską
17.    Charakter prawny umowy czarteru bareboat
18.    Pilotaż morski jako obowiązek państwa nadbrzeżnego
19.    Zakres zastosowania zasady no cure - no pay
20.    Specyfika obowiązkowych ubezpieczeń morskich
SEM - STEINBORN [Prawo karne procesowe] 1.    Zasada legalizmu w procesie karnym. Czy w polskim procesie karnym powinny istnieć szersze wyjątki na rzecz oportunizmu?
2.    Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego.
3.    Tryb uzyskania uprawnień przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego. Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
4.    Funkcje przymusu adwokacko-radcowskiego w procesie karnym.
5.    Dostęp obrony do akt postępowania przygotowawczego w związku ze stosowaniem tymczasowego aresztowania.
6.    Odwoływalność oświadczeń procesowych.
7.    Dopuszczalność wykorzystania w procesie karnym dowodów uzyskanych w wyniku przestępstwa.
8.    Prawo świadka do odmowy zeznań. Zakres pojęcia „wspólne pożycie” z art. 115 § 11 k.k.
9.    Podsłuch procesowy – zakres podmiotowy i przedmiotowy, tryb stosowania oraz zakres wykorzystania wyników podsłuchu.
10.    Zatrzymanie procesowe – przesłanki stosowania, gwarancje praw osoby zatrzymanej, środki kontroli zatrzymania.
11.    Przesłanki tymczasowego aresztowania. Czy polski k.p.k. powinien przewidywać przesłankę szczególną z art. 258 § 2 k.p.k.?
12.    Wniosek o ściganie.
13.    Konsensualizm w procesie karnym – czy powinny istnieć szersze możliwości konsensualnego zakończenia postępowania?
14.    Dostęp podejrzanego do obrońcy w postępowaniu przygotowawczym.
15.    Jawność posiedzeń i rozprawy w procesie karnym.
16.    Model postępowania apelacyjnego w polskim procesie karnym.
17.    Granice rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym.
18.    Dopuszczalność kasacji stron w procesie karnym.
19.    Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego.
20.    Czy dopuszczalne jest ułaskawienie jako abolicja indywidualna?
SEM - STELINA [Prawo pracy] 1.    Przedmiot prawa pracy
2.    Stosowanie kodeksu cywilnego do stosunków prawa pracy
3.    Zasada uprzywilejowania pracownika
4.    Zdolność pracownicza
5.    Źródła prawa pracy
6.    Zawarcie umowy o pracę
7.    Umowy o pracę na czas określony
8.    Pojęcie i koncepcje pracodawcy
9.    Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę
10.    Zwolnienia grupowe
11.    Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
12.    Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
13.    Roszczenia z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
14.    Pozaumowne stosunki pracy
15.    Przeciwdziałanie mobbingowi w prawie pracy
16.    Zakaz konkurencji w zatrudnieniu
17.    Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
18.    Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
19.    Wolność koalicji związkowej
20.    Warunki legalności strajku
SEM - TOMASZEWSKA [Prawo pracy] 1.    Naruszenie art. 8 KP i konsekwencje prawne
2.    Zasada ograniczonego automatyzmu w prawie pracy
3.    Zasady prawa pracy w rozumieniu art. 300 KP
4.    Różnice pomiędzy pracodawcą a zakładem pracy
5.    Pojęcie pracownika w indywidualnych oraz zbiorowym prawie pracy
6.    Elementy konstytutywne stosunku pracy
7.    Przekształcenia stosunku pracy
8.    Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej
9.    Odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie BHP
10.    Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy
11.    Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy a pojęcie czasu pracy
12.    Urlopy związane z rodzicielskim
13.    Pojęcie i funkcje wynagrodzenia oraz stawki minimalnego wynagrodzenia dyrektywie o delegowaniu pracowników
14.    Wynagrodzenie a inne świadczenia związane z pracą (funkcje, metody regulacji)
15.    Swoiste źródła prawa pracy
16.    Obligatoryjne zakładowe źródła prawa pracy
17.    Zatrudnienie tymczasowe (odmienności w stosunku do podstawowego stosunku pracy)
18.    Ogólna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
19.    Zatrudnienia młodocianych i małoletnich
20.    Dyskryminacja a mobbing
SEM - UZIĘBŁO [Prawo konstytucyjne] 1.    Konstytucja sztywna czy elastyczna?
2.    Czy zróżnicować dodatkowo tryby zmiany Konstytucji RP w zależności od materii zmiany?
3.    Czy w Polsce powinny występować ustawy organiczne?
4.    Czy oddolne zarządzanie referendów ogólnokrajowych jest potrzebne?
5.    Czy powinno się móc odwoływać posłów i senatorów przed upływem kadencji?
6.    Czy wprowadzić limity kadencji piastunów mandatów z wyborów powszechnych?
7.    Czy obniżyć cenzus wieku dla czynnego i biernego prawa wyborczego?
8.    Czy zlikwidować ciszę wyborczą?
9.    Wybory do Sejmu - proporcjonalne czy większościowe?
10.    System parlamentarno-gabinetowy czy prezydencki w RP?
11.    Senat - zlikwidować, zostawić, zreformować?
12.    Immunitet formalny posłów i senatorów - zostawić, zmienić czy zlikwidować?
13.    Konstruktywne czy niekonstruktywne wotum nieufności dla rządu?
14.    Kształt uprawnień Prezydenta w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej - zalety i wady obecnych rozwiązań?
15.    Prezydent z wyborów powszechnych czy wybierany przez parlament?
16.    Czy egzekutywa winna mieć prawo rozwiązania Sejmu i Senatu?
17.    Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów - poszerzyć czy zawężyć?
18.    Czy poszerzyć kompetencje Trybunału Konstytucyjnego?
19.    Czy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powinny być ostateczne?
20.    Trybunał Stanu - zostawić, zreformować czy zlikwidować?

SEM - WARYLEWSKI [Prawo karne]

(zastępstwo dr Jacek POTULSKI)

1.    Podstawowe założenia i przedstawiciele szkoły klasycznej prawa karnego;
2.    Podstawowe założenia i przedstawiciele szkoły socjologicznej prawa karnego;
3.    Podstawowe zasady prawa karnego;
4.    Cele i funkcje prawa karnego;
5.    Źródła prawa karnego;
6.    Definicja przestępstwa;
7.    Pojęcie czynu w prawie karnym;
8.    Wykładnia prawa karnego;
9.    Czas i miejsce przestępstwa;
10.    Budowa i rodzaje zakazu karnego;
11.    Formy stadialne czynu zabronionego;
12.    Postacie zjawiskowe czynu zabronionego;
13.    Pojęcie i rodzaje kontratypów;
14.    Pojęcie winy w prawie karnym;
15.    Okoliczności wyłączające winę;
16.    Kary przewidziane przez kodeks karny;
17.    Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary;
18.    Środki związane z poddaniem sprawcy próbie;
19.    Środki zabezpieczające w prawie karnym;
20.    Zabójstwo – typ podstawowy i typy szczególne.
SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] 1.    Czy w celu podniesienia frekwencji wyborczej powinno się wprowadzić w Polsce przymus wyborczy (kary za nieusprawiedliwioną nieobecność na wyborach)?
2.    Czy za dobrowolną zmianę przynależności partyjnej w trakcie kadencji poseł lub senator powinni tracić swój mandat?
3.    Czy marszałek sejmu powinien być wybierany na czas trwania kadencji, czy tak jak np. spiker izby gmin – sprawować swoją funkcję w trakcie kolejnych kadencji, aż do dobrowolnej rezygnacji dbając o równe prawa partii rządzącej i opozycji?
4.    Czy obywatele powinni mieć prawo wnoszenia projektu zmiany konstytucji RP?
5.    Czy po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów poparcia dla wniosku o zarządzenie referendum ogólnokrajowego powinno być ono obowiązkowo organizowane?
6.    Czy wprowadzić limity kadencji posłów i senatorów?
7.    Czy wprowadzić limity kadencji radnych / prezydentów (burmistrzów) miasta / gminy?
8.    Cenzus wykształcenia - za i przeciw?
9.    Cenzus majątkowy – za i przeciw?
10.    Czy osoby skazane powinny mieć prawa wyborcze?
11.    Plusy i minusy głosowania w wyborach przez internet?
12.    Wybory do Sejmu - proporcjonalne czy większościowe?
13.    Finansowanie partii politycznych - z budżetu czy z innych źródeł?
14.    Czy Senat jest potrzebny?
15.    Senat jako reprezentacja różnych środowisk – uczelni wyższych, byłych samorządowców, grup interesu (związków zawodowych, samorządów zawodowych) – nie pochodząca z wyboru, ale nominowana przez te środowiska – za czy przeciw?
16.    Immunitet formalny posłów i senatorów - zostawić, zmienić czy zlikwidować?
17.    Prezydent z wyborów powszechnych czy wybierany przez parlament?
18.    Trybunał Stanu - zostawić, zreformować czy zlikwidować?
19.    Czy losowanie nie byłoby lepszym sposobem wyłaniania składu Sejmu?
20.    Czy sędziowie w Polsce powinni pochodzić z wyborów powszechnych – dlaczego nie lub dlaczego tak (którzy i na jakich zasadach)?
SEM - WIŚNIEWSKI [Prawo międzynarodowe publiczne] 1.    Zwyczaj a umowa międzynarodowa.
2.    Nieważność a wygaśnięcie umowy międzynarodowej
3.    Zastrzeżenie a przystąpienie do umowy międzynarodowej.
4.    Immunitety dyplomatyczne i konsularne – porównaj
5.    Konsul zawodowy i honorowy – porównaj.
6.    Prawo kosmiczne a prawo lotnicze – porównaj te dwa działy prawa międzynarodowego.
7.    Monizm a dualizm – porównaj konsekwencje dla zapewniania skuteczności prawa międzynarodowego w porządku krajowym.
8.    Proszę scharakteryzować wyłączną strefę ekonomiczną oraz porównać z szelfem kontynentalnym.
9.    Proszę scharakteryzować oraz porównać kategorie obszarów morskich, które stanowią terytorium państwa.
10.    Warunki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
11.    Klasy przedstawicieli dyplomatycznych oraz różnice pomiędzy nimi.
12.    Porównaj sądownictwo międzynarodowe oraz arbitraż międzynarodowy.
13.     Obowiązywanie umów międzynarodowych w czasie i przestrzeni.
14.    Normy ius cogens w prawie międzynarodowym.
15.    Znaczenie zasady pacta sunt servanda w prawie międzynarodowym.
16.    Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – scharakteryzuj i omów znaczenie w prawie międzynarodowym.
17.     Sankcje w prawie międzynarodowym.
18.    Proszę określić cechy prawa międzynarodowego jako gałęzi prawa.
19.     Proszę scharakteryzować międzynarodowe sądownictwo karne.
20.    Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym.
SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo dowodowe] ​1.    Co jest przedmiotem dowodu w postępowaniu dowodowym w procesie karnym?
2.    Omów zasadę prawdy materialnej oraz zasadę swobody oceny dowodów.
3.    Omów dowody bezpośrednie i pośrednie. Kiedy poszlaki mogą stanowić podstawę ustaleń faktycznych.
4.    Przedstaw uprawdopodobnienie jako surogat dowodowy.
5.    Pojęcie i rodzaje domniemań jako surogatów udowodnienia.
6.    Co to jest wniosek dowodowy i jakie są jego elementy?
7.    Omów podstawy oddalenia wniosków dowodowych.
8.    Przedstaw zakazy dowodzenia określonych faktów.
9.    Wymień bezwarunkowe zakazy dowodzenia za pomocą pewnych dowodów.
10.    Wymień warunkowe zakazy dowodzenia za pomocą pewnych dowodów.
11.    Omów zakazy dowodowe stosowania określonych metod dowodzenia (art. 168a, art. 171 § 5 i 7, art. 174 k.p.k.)
12.    Przedstaw warunki procesowej prawidłowości przeszukania jako dowodowej czynność poszukiwawczej oraz prawne środki kontroli jej prawidłowości.
13.    Wymień warunki procesowej prawidłowości kontroli i utrwalania rozmów
14.    Omów prawa i obowiązki świadka.
15.    Scharakteryzuj wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy.
16.    Opisz prawo świadka do odmowy składania zeznań i prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania.
17.    Kto może być biegłym i jaki organ może go powołać oraz  jaka jest treść postanowienia o powołaniu biegłego.
18.    Pojęcie i rodzaje oględzin: krótko scharakteryzuj każdy z nich.
19.    Eksperyment procesowy jako dowód.
20.    Konfrontacja jako czynność kontrolująca dowody.
SEM - WOŹNIEWSKI [Prawo karne procesowe] 1.    Omów zakres temporalny i miejscowy prawa karnego procesowego?
2.    Omów reguły stosowania analogii w prawie karnym procesowym?
3.    Omów zasadę legalizmu i oportunizmu.
4.    Omów zasadę domniemania niewinności oraz in dubio pro reo.
5.    Przedstaw zasadę prawdy materialnej oraz zasadę swobodnej oceny dowodów jako przykłady skodyfikowanych zasad postępowania dowodowego.
6.    Skutki procesowe negatywnych przesłanek procesowych.
7.    Kto to jest pokrzywdzony, kim są osoby wykonujące prawa pokrzywdzonego oraz podmioty uważane przez prawo za pokrzywdzonego.
8.    Omów oskarżyciela posiłkowego ubocznego oraz subsydiarnego."
9.    Zadania postępowania przygotowawczego
10.    Uprawnia stron w postępowaniu przygotowawczym.
11.    Przedstaw rozprawę i posiedzenie jako fora podejmowania decyzji procesowych.
12.    Omów świadka incognito oraz świadka koronnego jako szczególne rodzaje świadków.
13.    Zatrzymanie procesowe – przesłanki stosowania, gwarancje praw osoby zatrzymanej oraz środki kontroli prawidłowości tej czynności.  
14.    Omów ogólne i szczególne podstawy stosowania środków zapobiegawczych.  
15.    Omów posiedzenie przygotowawcze sądu (art. 349 k.p.k.).
16.    Przedstaw przewód sądowy jako fazę rozprawy głównej – rozdział 45 k.p.k.
17.    Instytucje przyspieszające i upraszczające postępowanie karne (art. 335 § 1, § 2, art. 338a, 387 k.p.k.).
18.     Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.
19.    Wymień i omów podstawy wznowienia postępowania karnego jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia.
20.    Co to jest Europejski Nakaz Aresztowania i jakie są jego przesłanki wydania?
SEM - WYPYCH-ŻYWICKA [Prawo pracy] 1.    Zasady prawa pracy w rozumieniu art 300 k.p.- pojęcie i reguły ich tworzenia.
2.    Charakter i rodzaje norm prawa pracy.
3.    Pracownik jako podmiot stosunku pracy - warunki zatrudnienia.
4.    Regulaminy- źródła prawa pracy- treść i tryb ich uchwalania.
5.    Miejsce układów zbiorowych pracy  w systemie źródeł prawa.
6.    Rodzaje umów o pracę i ich treść.
7.    Specyfika umowy o pracę zawartej na czas określony.
8.    Sposoby ustania stosunku pracy.
9.    Wymogi formalno-prawne i materialno-prawne wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreślony.
10.    Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez i z winy pracownika.
11.    Wygaśniecie umowy o pracę.
12.    Porozumienie i wypowiedzenie zmieniające.
13.    Roszczenia przysługujące pracownikowi i pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy.
14.    Przesłanki wypowiedzenie grupowego.
15.    Struktura wynagrodzenia i jego ochrona.
16.    Odpowiedzialność porządkowa pracownika.
17.    Odpowiedzialność materialna pracownika i jej rodzaje.
18.    Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
19.    Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne - nabycie,wymiar.
20.    Macierzyństwo i rodzicielstwo pracownika.
SEM - ZAJADŁO [Filozofia prawa] 1.    Status metodologiczny nauk teoretyczno-prawnych: teoria prawa, filozofia prawa, socjologia prawa
2.    Współczesny pozytywizm prawniczy: Herbert L. A. Hart
3.    Koncepcja wewnętrznej moralności prawa Lona L. Fullera
4.    Realizm prawniczy
5.    Niepozytywistyczne koncepcje prawa
6.    Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina
7.    Koncepcja prawa natury Johna Finnisa
8.    Formuła Radbrucha: geneza, treść, zastosowanie
9.    Ekonomiczna analiza prawa
10.     Hermeneutyka prawnicza
11.     Literacka szkola prawa
12.     Feminizm prawniczy
13.     Zasada godności jednostki w Konstytucji RP
14.     Zasada wolności w Konstytucji RP
15.     Zasada równości w Konstytucji RP
16.     Zasada solidarności we współczesnej filozofii prawa i polityki
17.     Pojęcie sprawiedliwości we współczesnej filozofii prawa i polityki
18.     Estetyka prawa
19.     Teorie argumentacji prawniczej
20.     Pojęcie trudnych przypadków (hard cases)
SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] 1.    Kontratyp obrony koniecznej
2.    Zasada społecznej szkodliwości czynu
3.    Powrót do przestępstwa (recydywa). Przesłanki i konsekwencje wystąpienia.
4.    Warunkowe umorzenie postępowania jako instytucja probacyjna
5.    Stan wyższej konieczności. Znamiona i konsekwencje prawne wystąpienia.
6.    Odpowiedzialność nieletnich według k.k. i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
7.    Typy kwalifikowane a podstawowe – omów na wybranych przykładach.
8.    Omów zasady wymiaru kary. Zasady a dyrektywy.
9.    Przestępstwa podobne.
10.    Zasada humanitaryzmu
11.    Podżeganie a pomocnictwo.
12.    Kara a środek karny
13.    Materialna a formalna definicja przestępstwa.
14.    Zamiar bezpośredni, a zamiar ewentualny.
15.    Formy stadialne przestępstwa.
16.    Okoliczności wpływające na złagodzenie kary  
17.    Sprawcze formy współdziałania.
18.    Pojęcie związku przyczynowego i przypisania skutku w prawie karnym.
19.    Zasada indywidualizacji kary
20.    Niepoczytalność i poczytalność ograniczona.
SEM - ZEIDLER [Filozofia prawa/kultura i prawo] 1.    Koncepcje prawa natury
2.    Pozytywizm prawniczy
3.    Realizm prawniczy  
4.    Formuła Radbrucha
5.    Debata Hart – Fuller
6.    Debata Hart – Dworkin
7.    Pojęcie trudnych przypadków w prawie
8.    Riggs v. Palmer
9.    Sprawa grotołazów wg Fullera
10.    Deska Karneadesa
11.    Scenariusz tykającej bomby
12.    Sumienie sędziego
13.    Sprawiedliwość tranzytywna
14.    Obrona przez kulturę
15.    Wewnętrzna moralność prawa wg. Fullera
16.    Spór ius versus lex
17.    Liberalizm v. komunitaryzm
18.    Kierunek prawo i literatura
19.    Nowa retoryka Ch. Perelmana
20.    Estetyka prawa