fbpx pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 marca 2018 roku, 7:04

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1.    Jakie są zasady podziału kosztów i ryzyka związanego z transportem rzeczy w 3 wybranych klauzulach Incoterms 2010?
2.    Jakie charakterystyczne elementy treści zawiera umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz z jakieś czynności prawne składają się na transakcję sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?
3.    Kiedy deweloper lub nabywca mogą odstąpić od umowy deweloperskiej i czy treść umowy może rozszerzać ten katalog przypadków?
4.    Forma i podstawowa treść umowy leasingu oraz praktyczne wykorzystanie art. 384 i nast. k.c. (zastosowanie regulaminów, ogólnych warunków umów) w zakresie tej umowy.
5.    Umowa kredytu a umowa pożyczki – różnice i podobieństwa.
2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne 1.    Powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne.
2.    Powództwo przeciwegzekucyjne ekscydencyjne.
3.    Skarga na czynności komornika.
4.    Zajęcie ruchomości.
5.    Koszty egzekucyjne.
3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 1.    Cele i funkcje Prawa restrukturyzacyjnego
2.    Charakterystyka postępowania restrukturyzacyjnego
3.    Podstawowe cechy układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
4.    Cele i funkcje Prawa upadłościowego
5.    Zakres podmiotowy zdolności upadłościowej i przesłanki ogłoszenia upadłości
     
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Międzynarodowe prawo handlowe 1.    Międzynarodowe zwyczaje handlowe – pojęcie, zakres zastosowania
2.    Europejskie prawo spółek – pojęcie, zakres regulacji, źródła.
3.    Ponadnarodowe/europejskie formy działalności gospodarczej.   
4.    Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży – podstawowe założenia i zakres zastosowania.
5.    Sposoby zabezpieczania wierzytelności w międzynarodowych kontraktach handlowych
5. Prawo papierów wartościowych 1.    Papiery wartościowe – istota i ich podstawowe podziały
2.    Weksel własny a weksel trasowany
3.    Wskaż najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy wekslem a czekiem
4.    Obligacja jako papier wartościowy. Rodzaje obligacji
5.    Akcja jako papier wartościowy. Rodzaje akcji
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1.    Omów obowiązki stron umowy ubezpieczenia
2.    Określ zakres zastosowania zasady zakazu wzbogacenia się w prawie ubezpieczeniowym
3.    Co charakteryzuje odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela?
4.    Jaka jest metoda i sposób finansowania usług medycznych  w Polsce.
5.    Cechy charakterystyczne publicznego systemu ubezpieczeń społecznych.
     
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1.    Pojęcie i rodzaje arbitrażu
2.    Zdatność arbitrażowa
3.    Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
4.    Wyznaczanie i zakres zastosowania prawa właściwego dla umowy o arbitraż
5.    Dopuszczalność zawarcia ugody przed sądem powszechnym.
8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne 1.      Jurysdykcja międzynarodowa w sprawach cywilnych i handlowych
2.      Europejski nakaz zapłaty - cel i zakres
3.      Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - cel i zakres
4.      Europejski tytuł egzekucyjny - cel i zakres
5.      Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym - cel i zakres
9. Prawo własności intelektualnej 1.    Zakres podmiotowy praw autorskich.
2.    Dozwolony użytek w prawie autorskim.
3.    Organizacja i zadania Urzędu Patentowego RP.
4.    Przesłanki zdolności patentowej.
5.    Wyczerpanie praw własności intelektualnej.
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1.    Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2.    Nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.
3.    Zasady organizacji i działania prokuratury.
4.    Zakres uprawnień Policji.
5.    Samorząd i organizacja adwokatury.