fbpx pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 czerwca 2018 roku, 13:19

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1.    Jakie są zasady podziału kosztów i ryzyka związanego z transportem rzeczy w 3 wybranych klauzulach Incoterms 2010?
2.    Jakie charakterystyczne elementy treści zawiera umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz z jakieś czynności prawne składają się na transakcję sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?
3.    Kiedy deweloper lub nabywca mogą odstąpić od umowy deweloperskiej i czy treść umowy może rozszerzać ten katalog przypadków?
4.    Forma i podstawowa treść umowy leasingu oraz praktyczne wykorzystanie art. 384 i nast. k.c. (zastosowanie regulaminów, ogólnych warunków umów) w zakresie tej umowy.
5.    Umowa kredytu a umowa pożyczki – różnice i podobieństwa.
2. Prawo podatkowe 1.    Pojęcie i rodzaje stawek zmiennych
2.    Pojęcie i uzasadnienie instytucji płatnika
3.    Zasady postępowania podatkowego
4.    Podmiot podatku od towarów i usług
5.    Zryczałtowane formy opodatkowania dochodu w Polsce
3. Podstawy ekonomii 1.    Produkt Krajowy Brutto per capita
2.    Deflacja i metody jej zwalczania
3.    Przyczyny kryzysu finansowego lat 2007-2009
4.    System płynnego i sztywnego kursu walutowego
5.    Teoria optymalnych obszarów walutowych
     
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1.    Wymień i określ zakres rodzajów korzystania ze środowiska w oparciu o normy
ustawy Prawo ochrony środowiska
2.    Określ różnice pomiędzy standardami emisyjnymi i standardami immisyjnymi w prawnej ochronie środowiska
3.    Wyjaśnij pojęcie zanieczyszczenia w prawie polskim
4.    Wyjaśnij czym są i w jakich sytuacjach tworzy się obszar ograniczonego
użytkowania
5.    Scharakteryzuj instytucję pozwolenia emisyjnego
5. Prawo zabezpieczenia społecznego 1.    Klauzule generalne  w prawie ubezpieczenia społecznego.
2.    Rodzaje i właściwości technik organizacyjno-finansowych zabezpieczenia społecznego.
3.    Warunki nabycia prawa do emerytury dla ubezpieczonego, urodzonego do 1 stycznia 1949 r. i formuła obliczania świadczenia.
4.    Zdarzenie losowe i ryzyka ubezpieczeniowe- pojęcie i wzajemna relacja.
5.    Warunki nabycia prawa do emerytury dla ubezpieczonego, urodzonego po 31 grudnia 1948 r. i formuła jego liczenia.
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1.    Omów obowiązki stron umowy ubezpieczenia
2.    Określ zakres zastosowania zasady zakazu wzbogacenia się w prawie ubezpieczeniowym
3.    Co charakteryzuje odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela?
4.    Jaka jest metoda i sposób finansowania usług medycznych  w Polsce.
5.    Cechy charakterystyczne publicznego systemu ubezpieczeń społecznych.
     
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1.    Pojęcie i rodzaje arbitrażu
2.    Zdatność arbitrażowa
3.    Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
4.    Wyznaczanie i zakres zastosowania prawa właściwego dla umowy o arbitraż
5.    Dopuszczalność zawarcia ugody przed sądem powszechnym.
8. Prawo ochrony konkurencji 1.    Pojęcie rynku właściwego
2.    Porozumienia zawierane pomiędzy przedsiębiorcami – definicja, skutki ujawnienia
3.    Zakres publicznoprawnej ochrony zbiorowych interesów konsumentów
4.    Rodzaje decyzji Prezesa UOKiK i KE w sprawie koncentracji przedsiębiorców
5.    Rodzaje i formy pomocy publicznej
9. Prawo własności przemysłowej 1.    Organizacja i zadania Urzędu Patentowego RP
2.    Pełnomocnicy w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej
3.    Przesłanki zdolności patentowej
4.    Przesłanki zdolności ochronnej wzoru użytkowego
5.    Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy
10. Prawo zamówień publicznych 1.    Warunki udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne
2.    Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
3.    Wymień i omów rodzaje umów w sprawie zamówienia publicznego
4.    Formy opisu przedmiotu zamówienia
5.    Tryby udzielania zamówień publicznych