fbpx pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 13:25

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nazdwyczajny

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Zarządzanie w administracji publicznej 1.    Scharakteryzuj podstawowe założenia weberowskiego modelu administracji państwowej
2.    Scharakteryzuj podstawowe założenia doktryny New Public Management
3.    Scharakteryzuj podstawowe założenia doktryny New Public Governance
4.    Scharakteryzuj zjawisko partycypacji społecznej w realizacji zadań publicznych i wskaż prawne formy jego urzeczywistniania
5.    Scharakteryzuj podstawowe założenia doktryny Open Governance
2. Filozofia państwa i polityki 1.    Koncepcja umowy społecznej J.J.Rousseau
2.    Podział władzy u Monteskiusza
3.    Teoria sprawiedliwości Johna Rawsla
4.    Integracyjna filozofia prawa Ronalda Dworkina
5.    Teologia polityczna Carla Schmitta
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ)
1.    Generacje praw człowieka (katalogi, rodziny);
2.    Uniwersalny system ochrony praw człowieka;
3.    Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy;
4.    Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej;
5.    Ochrona praw człowieka w polskim porządku prawnym.
     
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego 1.    Źródła prawa samorządowego.
2.    Ewolucja struktury samorządu terytorialnego w Polsce.
3.    Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich wybór.
4.    Referenda lokalne.
5.    Miasta na prawach powiatu.
5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1.    Wymień i określ zakres rodzajów korzystania ze środowiska w oparciu o normy
ustawy Prawo ochrony środowiska
2.    Określ różnice pomiędzy standardami emisyjnymi i standardami emisyjnymi w
prawnej ochronie środowiska
3.    Wyjaśnij pojęcie zanieczyszczenia w prawie polskim
4.    Wyjaśnij czym są i w jakich sytuacjach tworzy się obszar ograniczonego
użytkowania
5.    Scharakteryzuj instytucję pozwolenia emisyjnego
6. Prawo urzędnicze 1.    Służba przygotowawcza pracownika samorządowego
2.    Nabór na wolne stanowisko w Służbie cywilnej,
3.    Mianowanie w służbie cywilnej
4.    Przeniesienie urzędnika służby cywilnej,
5.    Pracodawca w samorządzie terytorialnym
     
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych 1.       Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
2.       Ograniczenia prawa do informacji publicznej
3.       Pojęcie danych osobowych oraz zakres zastosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
4.       Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych
5.       Przesłanki legitymizujące przetwarzanie danych osobowych
8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji 1.    Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
2.    Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji w zarysie.
3.    Pojęcie i rodzaje środków egzekucji administracyjnej.
4.    Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5.    Zasady i formy wzajemnej pomocy międzynarodowej przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (w świetle ustawy z dn. 11 X 2013 r.  o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych).
9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie 1.    Przyczyny zjawiska tzw. multiplikacji sądów międzynarodowych w ostatniej dekadzie XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w.
2.    Ochrona dostępu do zatrudnienia w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r. na przykładzie sprawy Thlimmenos.
3.    Główne przejawy procesu międzynarodowej  judycjalizacji po roku 1945.
4.    Jakie stanowisko wyraził Europejski Trybunał Praw Człowieka w kwestiach instytucji prokuratorskich aresztów tymczasowych (wyrok ws. Niedbała przeciwko Polsce) oraz legalności zatrzymania w Izbach Wytrzeźwień (wyrok w sprawie Litwa przeciwko Polsce)?
5.    Rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1.    Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2.    Nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.
3.    Zasady organizacji i działania prokuratury.
4.    Zakres uprawnień Policji.
5.    Samorząd i organizacja adwokatury.