fbpx pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 kwietnia 2019 roku, 13:12

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
Lp. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe 1.    Omów przestępstwa zabijania i znęcania się nad zwierzęciem (Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
2.    Omów przepisy karne zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3.    Wyjaśnij odpowiedzialność karną za naruszenie praw autorskich z art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.    Przedstaw przestępstwa bankowe.
5.    Scharakteryzuj wprowadzenie do obrotu środków odurzających.
2. Kryminologia i wiktymologia 1.    Przedstaw założenia teorii zróżnicowanych powiązań.
2.    Wskaż twórców i omów założenia teorii „wybitej szyby”.
3.    Omów teorię środków – celów Roberta Mertona
4.    Wiktymologia – twórcy, założenia, postulaty.
5.    Sprawiedliwość naprawcza – założenia, formy realizacji.
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Generacje praw człowieka.
2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3. Zakaz tortur w systemie Rady Europy.
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
5. Ochrona praw człowieka w ONZ.
     
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
4. Międzynarodowe prawo karne 1. Jurysdykcja materialna Międzynarodowego Trybunału Karnego
2. Definicja zbrodni przeciwko ludzkości w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych.
3. Zasada komplementarności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym a zasada pierwszeństwa
4. Mechanizm dopuszczalności sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
5. Immunitet głowy państwa w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
5. Postępowania karne szczególne 1. Cechy postępowania nakazowego.
2. Posiedzenie pojednawcze w postępowaniu prywatnoskargowym.
3. Podstawy zmiany trybu przyspieszonego na tryb  zwyczajny.
4. Podstawy uchylenia mandatu karnego w postępowaniu wykroczeniowym.
5. Postępowanie w stosunku do nieobecnych.
6. Prawo karne wykonawcze 1. Wymień organy postępowania wykonawczego i krótko omów ich rolę.
2. Omów zasady wykonywania kary grzywny.
3. Omów zasady wykonywania kary ograniczenia wolności.
4. Omów zasady wykonywania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
5. Omów zasady wykonywania kary pozbawienia wolności.
     
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
7. Europejskie prawo karne 1. Ekstradycja a ENA
2. Instrumenty ochrony praw człowieka w UE w kontekście europejskiego prawa karnego
3. Prawo pierwotne i wtórne w zakresie europejskiego prawa karnego po Traktacie lizbońskim
4. Zasady współpracy w sprawach karnych w ramach UE
5. Pomoc prawna w sprawach karnych w UE i RE
8. Kryminalistyka 1. Omów funkcje kryminalistyki.
2. Przedstaw kryminalistyczne aspekty przesłuchania świadków.
3. Omów organizację i zasady prowadzenia oględzin.
4. Przedstaw metody identyfikacji człowieka w oparciu o  ślady dermatoskopijne.
5. Omów na czym polegają badania pismoznawcze dokumentów sporządzonych pismem ręcznym.
9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich 1. Przedstaw przejawy demoralizacji nieletnich w ujęciu ustawy  o postępowanie w sprawach nieletnich.
2. Omów zasady postępowania w sprawach nieletnich.
3. Omów środki  zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
4. Przedstaw strony postępowania w  sprawach nieletnich.
5. Omów postępowanie  odwoławcze w postępowaniu w sprawach nieletnich.
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych.
3. Zasady organizacji i działania prokuratury.
4. Ustrój i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa.
5. Samorząd i organizacja adwokatury.