pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 9 września 2018 roku, 8:03

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nazdwyczajny

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Zarządzanie w administracji publicznej 1. Pojęcie administracji i jej podział.
2. Problemy etyczne we współczesnej polskiej administracji publicznej.
3. Pojęcie i charakterystyka zarządzania.
4. Pojęcie i charakterystyka zarządzania projektami.
5. Ograniczenia publiczno-prawne zarządzania w polskiej administracji publicznej.
2. Filozofia państwa i polityki 1.    Koncepcja umowy społecznej J.J.Rousseau
2.    Podział władzy u Monteskiusza
3.    Teoria sprawiedliwości Johna Rawsla
4.    Integracyjna filozofia prawa Ronalda Dworkina
5.    Teologia polityczna Carla Schmitta
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ)
1. Generacje praw człowieka.
2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3. Zakaz tortur w systemie Rady Europy.
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
5. Ochrona praw człowieka w ONZ.
     
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego  
5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
 
6. Prawo urzędnicze  
     
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych  
8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji  
9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie  
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)