fbpx pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 marca 2019 roku, 6:42

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nazdwyczajny

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Zarządzanie w administracji publicznej 1. Pojęcie administracji i jej podział.
2. Problemy etyczne we współczesnej polskiej administracji publicznej.
3. Pojęcie i charakterystyka zarządzania.
4. Pojęcie i charakterystyka zarządzania projektami.
5. Ograniczenia publiczno-prawne zarządzania w polskiej administracji publicznej.
2. Filozofia państwa i polityki 1.    Koncepcja umowy społecznej J.J.Rousseau
2.    Podział władzy u Monteskiusza
3.    Teoria sprawiedliwości Johna Rawsla
4.    Integracyjna filozofia prawa Ronalda Dworkina
5.    Teologia polityczna Carla Schmitta
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ)
1. Generacje praw człowieka.
2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3. Zakaz tortur w systemie Rady Europy.
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
5. Ochrona praw człowieka w ONZ.
     
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego 1. Źródła prawa samorządowego.
2. Ewolucja struktury samorządu terytorialnego w Polsce.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich wybór.
4. Referenda lokalne.
5. Miasta na prawach powiatu.
5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1. Zasada przezorności w prawnośrodowiskowej regulacji działalności gospodarczej
2. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska
3. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska
4. Horyzontalny charakter ustawy Prawo Ochrony Środowiska
5. Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska
6. Prawo urzędnicze 1.    Służba przygotowawcza pracownika samorządowego
2.    Nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej
3.    Mianowanie w służbie cywilnej
4.    Przeniesienie urzędnika służby cywilnej
5.    Pracodawca w samorządzie terytorialnym
     
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
2. Ograniczenia prawa do informacji publicznej
3. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych
4. Przesłanki legitymizujące przetwarzanie danych osobowych
5. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji 1. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
2. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji w zarysie.
3. Pojęcie i rodzaje środków egzekucji administracyjnej.
4. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Międzynarodowa pomoc prawna w zakresie egzekucji administracyjnych obowiązków pieniężnych w świetle ustawy z dn. 11 X 2013 r.  o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie 1. Przyczyny dynamicznego rozwoju sądownictwa międzynarodowego w ostatniej dekadzie lat XX w. oraz pierwszej dekadzie XXI w.
2. Wskaż sposoby akceptacji przez państwa jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.
3. Jakie obowiązki z grupy środków generalnych narzucił Polsce wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kudła przeciwko Polsce?
4. Omów przebieg postępowania w trybie skargi z tytułu niewywiązywania się przez państwo członkowskie ze zobowiązań traktatowych na przykładzie dowolnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
5. Przedstaw cel, zakres przedmiotowy i zakres podmiotowy postępowania prejudycjalnego na przykładzie dowolnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych.
3. Zasady organizacji i działania prokuratury.
4. Ustrój i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa.
5. Samorząd i organizacja adwokatury.