fbpx ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2018/2019) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2018/2019)

ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2018/2019)

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 kwietnia 2019 roku, 6:13

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2018/2019)

 

SEMINARIUM Zagadnienia dot. seminarium magisterskiego
SEM - BAGIŃSKA - Prawo cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr) 1. Nadużycie prawa podmiotowego
2. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej
3. Zasady odpowiedzialności kontraktowej
4. Przedawnienie roszczeń deliktowych
5. Przedawnienie roszczeń kontraktowych
6. Niedozwolone klauzule umowne
7. Adekwatny związek przyczynowy
8. Sposoby naprawienia szkody majątkowej
9. Roszczenia bliskich w razie śmierci poszkodowanego
10. Wady oświadczenia woli
11. Ochrona majątkowa i niemajątkowa dóbr osobistych
12. Niemożliwość świadczenia
13. Odpowiedzialność za casus mixtus
14. Ograniczona zdolność do czynności prawnych
15. Działanie osób prawnych w obrocie
16. Skarga pauliańska – przesłanki i zakres zastosowania
17. Odpowiedzialność przełożonego za podwładnego
18. Warunek i termin
19. Falsus procurator
20. Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
SEM - BALWICKA-SZCZYRBA - Prawo cywilne (PZ5 - 10 semestr) 1.    Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia.
2.    Nieruchomość – pojęcie i podstawowe rodzaje
3.    Przedawnienie – istota, bieg terminu przedawnienia
4.    Prokura
5.    Pełnomocnictwo - istota i podstawowe rodzaje
6.    Wady oświadczenia woli
7.    Własność – treść i granice prawa
8.    Współwłasność ułamkowa – istota, zarząd rzeczą wspólną
9.    Własność lokali
10.    Ochrona własności
11.    Sposoby nabycia i utraty własności
12.    Zasiedzenie
13.    Użytkowanie wieczyste  – treść i granice prawa
14.    Ograniczone prawa rzeczowe – istota, podstawowe podziały
15.    Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych
16.    Służebność drogi koniecznej
17.    Służebności gruntowe
18.    Służebność przesyłu
19.    Zastaw i jego rodzaje
20.    Hipoteka
SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PZ5 - 10 semestr)
1.    Systematyka praw autorskich i praw pokrewnych.
2.    Zakres podmiotowy praw autorskich.
3.    Zakres przedmiotowy praw autorskich.
4.    Droit de suite.
5.    Czas trwania praw autorskich i praw pokrewnych.
6.    Dozwolony użytek w prawie autorskim.
7.    Prawnokarne środki ochrony praw autorskich.
8.    Cywilnoprawne środki ochrony praw autorskich.
9.    Ochrona wizerunku.
10.    Prawa do artystycznych wykonań.
11.    Prawa do wideogramów i fonogramów.
12.    Prawa nadawcze.
13.    Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
14.    Wyczerpanie praw własności intelektualnej.
15.    Wzory przemysłowe a wzory użytkowe.
16.    Oznaczenia geograficzne.
17.    Przesłanki uzyskania patentu.
18.    Przesłanki prawnej ochrony znaków towarowych.
19.    Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.
20.    Urząd Patentowy RP.
SEM - BĄKOWSKI [Prawo administracyjne] 1.    Uznanie administracyjne
2.    Prawne formy działania administracji publicznej
3.    Publiczne prawa podmiotowe
4.    Zakres działania i kompetencja organu administracji publicznej
5.    Legislacja administracyjna
6.    Interes w prawie administracyjnym
7.    Zasady prawa administracyjnego
8.    Stosowanie norm prawa administracyjnego
9.    Prawna konstrukcja decyzji administracyjnej
10.    Sądownictwo administracyjne
11.    Sankcjonowanie niewykonania obowiązków administracyjnoprawnych
12.    Sprawa administracyjna
13.    Decentralizacja administracji publicznej
14.    Prawo miejscowe
15.    Kontrola i nadzór w administracji publicznej
16.    Obszary specjalne
17.    Pojęcie prawa administracyjnego
18.    Zasady postępowania administracyjnego
19.    Uczestnicy postepowania administracyjnego
20.    Milczące załatwienie sprawy
SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN - Ekoprawo (PS5+PW5 - 10 semestr) 1. Nielegalny handel gatunkami chronionymi
2. Rola prawa karnego w ochronie środowiska
3. Ewolucja przepisów o odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska w Polsce
4. Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim kodeksie karnym
5. Terroryzm ekologiczny
6. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku
7. Prawo do środowiska jako prawo człowieka
8. Przestępczość wobec zwierząt
9. Nielegalny handel odpadami
10. Zielona kryminologia
11. Prawnokarna ochrona lasów
12. Kłusownictwo
13. Relacje normatywne między ochroną środowiska a zrównoważonym rozwojem
14. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska
15. Rodzaje korzystania ze środowiska w ustawie Prawo ochrony środowiska
16. Pojęcie zanieczyszczenia w prawie polskim
17. Pojęcie środowiska w prawie polskim
18. Miejsce ustawy Prawo ochrony środowiska w systemie źródeł prawnej ochrony środowiska w Polsce
19. Prawne formy ochrony przyrody w Polsce
20. Zasady prawa ochrony środowiska
SEM - DOBACZEWSKA - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr) 1.    Instrumenty wspierania inwestycji zagranicznych  
2.    Interes publiczny w prawie gospodarczym publicznym
3.    Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie gospodarczym publicznym
4.    Interwencjonizm – pojęcie, cele, instrumenty
5.    Przedsiębiorca publiczny – pojęcie i pozycja prawna
6.    Podstawy prawne podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w RP
7.    Zasada wolności gospodarczej w prawie polskim
8.    Monopole publiczne – rodzaje, zastosowanie i rola w gospodarce
9.    Podstawy prawne i zakres nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa
10.    Podmioty zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jako przedsiębiorcy
11.    Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne
12.    Zadania Prokuratorii Generalnej RP
13.    Usługi użyteczności publicznej a zasada konkurencji
14.    Misja publiczna w działalności podmiotów publicznych
15.    Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań publicznych
16.    Administracyjno-prawna kontrola koncentracji przedsiębiorców
17.    Porozumienia naruszające konkurencję
18.    Zasada konkurencji w prawie zamówień publicznych
19.    Pojęcie pomocy publicznej
20.    Realizacja gwarancji bezpieczeństwa energetycznego w polityce gospodarczej
SEM - DRZEWICKI - Prawo mędzynarodowe publiczne (PS5 + PW5 - 10 semestr) 1.    Akty jednostronne w prawie międzynarodowym.
2.    Uchwały organów międzyrządowych organizacji międzynarodowych.
3.    Zastrzeżenia do umów międzynarodowych.
4.    Inne niż państwa podmioty prawa międzynarodowego.
5.    Podmiotowość organizacji międzynarodowych.
6.    Formy międzynarodowej odpowiedzialności państw.
7.    Organy wewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych.
8.    Organy zewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych.
9.    Przywileje i immunitety dyplomatyczne.
10.    Nabycie i utrata terytorium państwowego.
11.    Status rzek międzynarodowych.
12.    Status dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej.
13.    Położenie prawne obszarów podbiegunowych.
14.    Regulacje normatywne prawa kosmicznego.
15.    Międzynarodowa Karta Praw Człowieka.
16.    Różnice i podobieństwa między Paktami Praw Człowieka ONZ.
17.    Grupy osób szczególnie chronionych w prawie międzynarodowym praw człowieka.
18.    Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka.
19.    Dyplomatyczne środki załatwiania sporów międzynarodowych.
20.    Sądowe środki rozstrzygania sporów międzynarodowych.
SEM - JUCHNEVIČIUS - Prawo finansowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - JUCHNEVIČIUS - Prawo finansowe (PZ5 - 10 semestr)
1. Autonomia prawa podatkowego
2. Znaczenie urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowe
3. Zasada in dubio pro tributario
4. Klauzule generalne w Ordynacji Podatkowej
5. Struktura nowej administracji celno-skarbowej
6. Decyzje ustalające a decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego
7. Odpowiedzialność podatkowa
8. Następstwo prawne spadkobierców
9. Przedawnienie zobowiązań podatkowych
10. Optymalizacja podatkowa
11. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania
12. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
13. Instytucja opinii zabezpieczających
14. Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych
15. Opodatkowanie obrotu wirtualnymi walutami
16. Wyłączenie z opodatkowania przychodów, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
17. Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego
18. Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w Vat
19. Luka podatkowa w Vat i problem „uszczelniania” systemu podatkowego
20. „Zakład podatkowy” w międzynarodowym prawie podatkowym
SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PZ5 - 10 semestr)
1. Prokura
2. Rejestry jako przejaw zasady bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
3. Rejestracja elektroniczna spółek
4. Postępowanie przymuszające wobec spółek w ustawie o KRS
5. Zasady reprezentacji w spółkach kapitałowych
6. Zasady prowadzenia spraw w spółkach kapitałowych
7. Zasady prowadzenia spraw w spółkach osobowych
8. Zasady reprezentacji w spółkach osobowych
9. Nadzór w spółkach kapitałowych
10. Reprezentacja spółki wobec dymisji członka zarządu
11. Prawa i obowiązki wspólników w spółkach kapitałowych
12. Zaskarżanie uchwał organów w spółkach kapitałowych
13. Różnice pomiędzy akcją a udziałem
14. Zakończenie działalności spółek osobowych
15. Zakończenie działalności spółek kapitałowych
16. Zasady i skutki  łączenia się spółek
17. Zasady i skutki  podziału spółek
18. Zasady i skutki  przekształcenia spółek
19. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych
20. Geneza i pojęcie spółdzielni
SEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr) 1. Nadużycie prawa procesowego w obecnym modelu postępowania cywilnego
2. Odstępstwa od zasady ponoszenia kosztów przez stronę przegrywającą
3. Zasady przymusowego wykonywania orzeczeń w sprawach ustalenia kontaktów z dzieckiem
4. Zasady egzekucji z majątku wspólnego małżonków, kiedy dłużnikiem jest wyłącznie jeden z małżonków
5. Standard ochrony praw strony działającej bez profesjonalnego pełnomocnika   
6. Przesłanki działania w postępowaniu procesowym organizacji pozarządowych
7. Zasady zaskarżania orzeczeń w trybie zażalenia
8. Rodzaje rozwiązań procesowych uprzywilejowujących pracownika
9. Najpoważniejsze ryzyka przegrania procesu przez powoda
10. Postanowienia w umowach wspomagające skuteczność dochodzenia roszczeń po stronie wykonawców.
11. Instytucja zażaleń poziomych
12. Przesłanki wznowienia postępowania
13. Specyfika postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę
14. Charakter czynności sędziego/ referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym
15. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
16. Relacja między zasadą prawdy materialnej a zasadą dyspozytywności w procesie cywilnym
17. Zasady przedawnienia roszczeń z tytułu działalności gospodarczej
18. Związek między cofnięciem powództwa, zrzeczeniem się roszczenia, umorzeniem postępowania
19. Zasady prawa odmowy na pytania przez świadka powołującego się na tajemnicę zawodową radcy prawnego  
20. Zasady dochodzenia odsetek w postępowaniu cywilnym z udziałem przedsiębiorców
SEM - MACHNIKOWSKA - Podstawy postępowania cywilnego (PZ5 - 10 semestr) 1. Zasady interwencji ubocznej i prawa interwenienta
2. Związek między cofnięciem powództwa, zrzeczeniem się roszczenia, a umorzeniem postępowania
3. Organizacja przygotowania posiedzeń sądowych
4. Zasady zaskarżania orzeczeń w trybie kasacji
5. Model postępowania sądowego w sprawach europejskiego nakazu zapłaty
6. Przeprowadzenie dowodu z urzędu
7. Przesłanki działania związków zawodowych w sprawach pracowniczych w procesie
8. Postępowanie egzekucyjne – nadzór nad komornikiem w postępowaniu egzekucyjnym
9. Zasady egzekwowania postanowienia o kontaktach z dzieckiem
10. Ochrona interesów procesowych osób, w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie
11. Zasada ustności w postępowaniu cywilnym i jej wyjątki
12. Rodzaje ugód w postępowaniu cywilnym  
13. Środki ochrony interesów małżonka, dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
14. Zasady postępowania rejestrowego  
15. Instytucja zażaleń poziomych
16. Przesłanki wznowienia postępowania
17. Przesłanki stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
18. Różnice między postępowaniem nakazowym, a post upominawczym
19. Obowiązki pełnomocnika ustanowionego z urzędu
20. Uzupełnienie braków w zdolności procesowej lub braku w składzie organu
SEM - MACIEJEWSKI - Wstęp do prawa sądowego i ustroju państwa (PS5+PW5 - 10 semestr) 1. Pojęcie totalitaryzmu.
2. Totalitaryzm włoski i niemiecki. Faszyzm i nazizm, różnice i podobieństwa.
3. Totalitaryzm bolszewicki. Stalinizm.
4. Systemy prawne państw totalitarnych.
5. Cesare Mori, żelazny prefekt. Wpływ niedemokratycznych metod na zwalczanie przestępczości zorganizowanej na jego przykładzie.
6. Konferencja w Wannsee.
7. Traktaty Laterańskie.
8. Ustrój polityczny starożytnych polis – demokracja ateńska oraz arystokratyczna Sparta.
9. Republika rzymska.
10. Organizacja plemiennych państw barbarzyńskich.
11. Cechy prawa średniowiecznego.
12. Źródła prawa w średniowieczu i recepcja prawa rzymskiego. Odmienność systemu źródeł w prawie angielskim.
13. Charakterystyka feudalizmu i systemu  lennego w średniowieczu.
14. Ustrój oraz społeczeństwo w monarchii stanowej.
15. Ewolucja prawa karnego w średniowieczu.
16. Zagadnienia kodyfikacji prawa w późnej nowożytności.
17. Rozwój prawa cywilnego i myśli cywilistycznej w XIX i XX w.
18. Źródła prawa cywilnego w późnej nowożytności. Przebieg prac kodyfikacyjnych i ich postulaty.
19. Myśl karnistyczna w XVIII- XX w.
20. Późnonowożytne źródła prawa karnego.
SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe (PS5+PW5 - 10 semestr) 1.    Cechy ustawowe działalności gospodarczej.
2.    Zakres zastosowania swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
3.    Funkcje Krajowego Rejestru Sądowego i European Business Register.
4.    Atypowość spółki w organizacji.
5.    Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
6.    Sposoby utworzenia spółki europejskiej.
7.    Specyfika jednoosobowej spółki z o.o.
8.    Zakres przedmiotowy prokury.
9.    Prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej.
10.    Zakres podmiotowy i przedmiotowy reprezentacji spółki cywilnej.
11.    Prawo do dywidendy, w tym zaliczka na dywidendy.
12.    Akcje uprzywilejowane – rodzaje i specyfika.
13.    Sposoby umorzenia akcji.
14.    Możliwości rozwiązania spółki przez sąd.
15.    Odpowiedzialność członka zarządu w spółkach kapitałowych.
16.    Odpowiedzialność partnera w spółce partnerskiej.
17.    Charakter prawny i rodzaje leasingu.
18.    Rodzaje norm kolizyjnych.
19.    Pojęcie osoby prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym.
20.    Prawo właściwe dla umowy o arbitraż.
SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PZ5 - 10 semestr)
1. Zakres podmiotowy stosunku ubezpieczenia na życie
2. Zakres podmiotowy stosunku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
3. Przedmiotowo istotne elementy umowy ubezpieczenia
4. Obowiązki ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia majątkowego
5. Obowiązki ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia osobowego
6. Charakter prawny ogólnych warunków ubezpieczenia i karty produktu
7. Sposoby wygasania stosunku ubezpieczenia
8. Charakter odpowiedzialności ubezpieczyciela i sposoby jej ograniczania
9. Treść i zakres zastosowania zasady zakazu wzbogacenia się w ubezpieczeniach
10. Procedura zawierania umowy ubezpieczenia w świetle kodeksu cywilnego
11. Agent ubezpieczeniowy a broker- podobieństwa i różnice
12. Specyfika obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych
13. Środki karnoprawne jako element odszkodowania
14. Przyczynienie się poszkodowanego  i jego skutki
15. Regres nietypowy wobec kierującego pojazdem
16. Regres ubezpieczeniowy
17. Wykorzystanie ubezpieczeń na życie w prawie spadkowym i działalności gospodarczej
18. Pojęcie szkody i jej elementy
19. Ochrona klienta jako słabszej strony stosunku ubezpieczenia
20. Miarkowanie świadczenia ubezpieczeniowego
SEM - NAWROT - Bioprawo (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - NAWROT - Bioprawo (PZ5 - 10 semestr)
1.    Lekarski sprzeciw sumienia
2.    Warunki legalności przerwania ciąży
3.    Konstytucyjna zasada ochrony życia ludzkiego
4.    Status prawny dziecka poczętego
5.    Prawne aspekty diagnostyki preimplantacyjnej
6.    Klonowanie reprodukcyjne w standardach międzynarodowych
7.    Klonowanie terapeutyczne w standardach międzynarodowych
8.    Zasady prowadzenia badań naukowych na embrionach
9.    Oświadczenie pro futuro
10.    Prawo do „dobrej śmierci”
11.    Autonomia pacjenta – istota i zakres
12.    Istota ludzka a osoba
13.    Grancie temporalne ochrony życia ludzkiego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
14.    Prawna ochrona genomu ludzkiego
15.    Europejska Konwencja Biomedyczna
16.    Prawo do ochrony życia prywatnego a medycznie wspomagana prokreacja
17.    „Najlepszy interes dziecka” w kontekście uporczywej terapii
18.    Prawa pacjenta – istota i źródła
19.    Autonomia pacjenta a przymus szczepień ochronnych
20.    Prawo pacjenta do informacji
SEM - POWAŁOWSKI - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr) 1.    Koncesjonowanie działalności gospodarczej
2.    Regulowana działalność gospodarcza
3.    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
4.    Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
5.    Status prawny przedsiębiorcy
6.    Pozycja prawna spółek Skarbu Państwa
7.    Działalność gospodarcza fundacji i stowarzyszeń
8.    Zasada społecznej gospodarki rynkowej
9.    Zakończenie działalności gospodarczej
10.    Rynek właściwy
11.    Praktyki ograniczające konkurencję
12.    Rozwiązanie i zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego
13.    Istota partnerstwa publiczno-prywatnego
14.    Specjalne strefy ekonomiczne
15.    Dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu
16.    Nieuczciwa i zakazana reklama
17.    Stanowienie prawa na potrzeby przedsiębiorców
18.    Świadczenie usługi powszechnej w prawie pocztowym
19.    Zasady podejmowania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce
20.    Zasada TPA w prawie energetycznym
SEM - PYĆ - Prawo morskie (PS5+PW5 - 10 semestr) 1. Pojęcie i charakter prawny statku morskiego
2. Pojęcie zdatności statku do żeglugi
3. Polska przynależność statku
4. Prawa i obowiązki kapitana w zakresie kierownictwa statku morskiego
5. Jurysdykcja państwa nadbrzeżnego w polskich obszarach morskich
6. Organy administracji morskiej w Polsce i ich kompetencje
7. Zadania inspekcji państwa bandery i inspekcji państwa portu
8. Standardy prawne zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki
9. Pojęcie bezpieczeństwa morskiego
10. Badanie przyczyn i okoliczności wypadków morskich w Polsce
11. Obowiązki przewoźnika wynikające z umowy przewozu ładunku drogą morską
12. Pojęcie i funkcje konosamentu
13. Wykonanie przewozu ładunku drogą morską
14. Obowiązki stron umowy czarteru na czas
15. Zakres odpowiedzialności przewoźnika z umowy przewozu ładunku drogą morską
16. Prawa i obowiązki pasażerów podróżujących drogą morską
17. Marynarska umowa o pracę
18. Umowa o zarządzanie statkiem morskim
19. Umowa o ratownictwo morskie
20. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora
SEM - STELINA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr) 1.    Przedmiot prawa pracy
2.    Stosowanie kodeksu cywilnego do stosunków prawa pracy
3.    Zasada uprzywilejowania pracownika
4.    Zdolność pracownicza
5.    Źródła prawa pracy
6.    Zawarcie umowy o pracę
7.    Umowy o pracę na czas określony
8.    Pojęcie i koncepcje pracodawcy
9.    Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę
10.    Zwolnienia grupowe
11.    Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
12.    Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
13.    Roszczenia z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
14.    Pozaumowne stosunki pracy
15.    Przeciwdziałanie mobbingowi w prawie pracy
16.    Zakaz konkurencji w zatrudnieniu
17.    Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
18.    Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
19.    Wolność koalicji związkowej
20.    Warunki legalności strajku
SEM - SYKUNA - Prawa człowieka. Etyka prawnicza (PS5+PW5 - 10 semestr) 1. Pakty Praw Człowieka – treść i charakter prawny.
2. ETPCz skład i kompetencje
3. Przesłanki dopuszczalności skargi indywidualnej do ETPCz
4. Zakaz tortur w EKPCz
5. Powszechna Deklaracja Pra Człowieka – charakter prawny i postanowienia
6. Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka – skład i kompetencje
7. Rzetelny proces sądowy na tle postanowień EKPCz
8. Pojęcie ludobójstwa
9. Generacje praw człowieka
10. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
11. Pojęcie etyki prawniczej
12. Zasada umiaru i taktu w pracy prawnika
13. Zasada solidarności zawodowej i koleżeństwa
14. Zasada staranności i rzetelności w pracy prawnika
15. Kodeks etyczny prawników europejskich
16. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu naruszenia zasad etyki prawniczej
17. Zasady dopuszczalności odmowy udzielane pomocy prawnej przez adwokatów
18. Rezygnacja ze współpracy (wypowiedzenie pełnomocnictwa)
19. Cnoty zawodowe
20. Reklama usług prawniczych adwokata i radcy prawnego
SEM - SYLWESTRZAK - Prawo rodzinne i spadkowe (PZ5 - 10 semestr) 1. Rozgraniczenie kompetencji kierownika USC i duchownego przy zawieraniu małżeństwa "konkordatowego"
2. Majątek wspólny małżonków jako przykład wspólności łącznej
3. Środki kontroli przysługujące wzajemnie małżonkom w zakresie czynności zarządu majątkiem wspólnym
4. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd
5. Obligatoryjne rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym
6. Czynna i bierna legitymacja do uznania ojcostwa
7. Przedstawicielstwo ustawowe w prawie rodzinnym
8. Przesłanki przysposobienia
9. Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rodzicami i dziećmi
10. Kryteria ustanawiania opiekuna
11. Prawa niedziedziczne
12. Warunkowa zdolność do dziedziczenia
13. Skutki zamieszczenia warunku w treści rozrządzeń testamentowych
14. Zapis zwykły a zapis windykacyjny - wskazać różnice
15. Testament zwykły a testament szczególny - wskazać różnice
16. Odpowiedzialność za zapłatę zachowku
17. Uznanie za niegodnego a wydziedziczenie - wskazać różnice
18. Na czym polega i kogo dotyczy "dobrodziejstwo inwentarza" w prawie spadkowym?
19. Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia
20. Odpowiedzialność kilku podmiotów za długi spadkowe
SEM - TOMASZEWSKA - Prawo pracy (PS5 + PW5 - 10 semestr) 1.    Naruszenie art. 8 KP i konsekwencje prawne
2.    Zasada ograniczonego automatyzmu w prawie pracy
3.    Zasady prawa pracy w rozumieniu art. 300 KP
4.    Różnice pomiędzy pracodawcą a zakładem pracy
5.    Pojęcie pracownika w indywidualnych oraz zbiorowym prawie pracy
6.    Elementy konstytutywne stosunku pracy
7.    Przekształcenia stosunku pracy
8.    Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej
9.    Odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie BHP
10.    Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy
11.    Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy a pojęcie czasu pracy
12.    Urlopy związane z rodzicielskim
13.    Pojęcie i funkcje wynagrodzenia oraz stawki minimalnego wynagrodzenia dyrektywie o delegowaniu pracowników
14.    Wynagrodzenie a inne świadczenia związane z pracą (funkcje, metody regulacji)
15.    Swoiste źródła prawa pracy
16.    Obligatoryjne zakładowe źródła prawa pracy
17.    Zatrudnienie tymczasowe (odmienności w stosunku do podstawowego stosunku pracy)
18.    Ogólna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
19.    Zatrudnienia młodocianych i małoletnich
20.    Dyskryminacja a mobbing
SEM - WARYLEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr) 1.    Podstawowe założenia doktrynalne i przedstawiciele szkoły klasycznej prawa karnego;
2.    Podstawowe założenia doktrynalne  i przedstawiciele szkoły socjologicznej prawa karnego;
3.    Podstawowe zasady prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ogólnoprawnych;
4.    Cele i funkcje prawa karnego;
5.    Źródła prawa karnego;
6.    Definicja przestępstwa; wskazanie elementu materialnego tej definicji.
7.    Pojęcie czynu i czynu zabronionego w prawie karnym;
8.    Wykładnia prawa karnego; rodzaje, moc wiążąca. Analogia.
9.    Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego.
10.    Budowa i rodzaje zakazów karnych.
11.    Formy stadialne czynu zabronionego;
12.    Postacie zjawiskowe czynu zabronionego;
13.    Pojęcie (definicja) kontratypu i rodzaje kontratypów;
14.    Pojęcie i teorie winy w prawie karnym;
15.    Okoliczności wyłączające winę (zawinienie);
16.    Kary i środki karne przewidziane przez kodeks karny;
17.    Zasady i dyrektywy (ogólne i szczególne) sądowego wymiaru kary;
18.    Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (tzw. środki probacyjne);
19.    Środki zabezpieczające w polskim prawie karnym;
20.    Zabójstwo – typ podstawowy i typy szczególne (uprzywilejowane i kwalifikowane). Znamiona, zagrożenie karne.
SEM - WISZOWATY - Prawo konstytucyjne (PS5 + PW5 - 10 semestr) 1. Czy lobbing jest zjawiskiem pozytywnym i dopuszczalnym czy powinno się go zakazać?
2. Poszerzyć czy zawęzić uprawnienia Prezydenta RP?
3. Czy poszerzać uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich?
4. Weto ludowe - za i przeciw.
5. Czy po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów poparcia dla wniosku o zarządzenie referendum ogólnokrajowego powinno być ono obowiązkowo organizowane?
6. Czy umożliwić odwoływanie organów centralnych pochodzących z wyborów, przed upływem kadencji?
7. Czy wprowadzić limity kadencji posłów i senatorów?
8. Cenzus wykształcenia - za i przeciw?
9. Cenzus majątkowy – za i przeciw?
10. Czy osoby skazane powinny mieć prawa wyborcze?
11. Plusy i minusy głosowania w wyborach przez internet?
12. Wybory do Sejmu - proporcjonalne czy większościowe?
13. Czy Senat jest potrzebny?
14. Senat jako reprezentacja różnych środowisk – uczelni wyższych, byłych samorządowców, grup interesu (związków zawodowych, samorządów zawodowych) – nie pochodząca z wyboru, ale nominowana przez te środowiska – za czy przeciw?
15. Immunitet formalny posłów i senatorów - zostawić, zmienić czy zlikwidować?
16. Kształt uprawnień Prezydenta w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej - zalety i wady obecnych rozwiązań?
17. Czy egzekutywa winna mieć prawo rozwiązania Sejmu i Senatu?
18. Czy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powinny być ostateczne?
19. Kontrola konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny czy system zdekoncentrowany (kontrola konstytucyjności przez sądy powszechne) ?
20. Czy sędziowie w Polsce powinni pochodzić z wyborów powszechnych – dlaczego nie lub dlaczego tak (którzy i na jakich zasadach)?
SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PZ5 - 10 semestr)
1.    Omów zakres temporalny i miejscowy prawa karnego procesowego?
2.    Omów reguły stosowania analogii w prawie karnym procesowym?
3.    Omów zasadę legalizmu i oportunizmu.
4.    Omów zasadę domniemania niewinności oraz in dubio pro reo.
5.    Przedstaw zasadę prawdy materialnej oraz zasadę swobodnej oceny dowodów jako przykłady skodyfikowanych zasad postępowania dowodowego.
6.    Skutki procesowe negatywnych przesłanek procesowych.
7.    Kto to jest pokrzywdzony, kim są osoby wykonujące prawa pokrzywdzonego oraz podmioty uważane przez prawo za pokrzywdzonego.
8.    Omów oskarżyciela posiłkowego ubocznego oraz subsydiarnego."
9.    Zadania postępowania przygotowawczego
10.    Uprawnia stron w postępowaniu przygotowawczym.
11.    Przedstaw rozprawę i posiedzenie jako fora podejmowania decyzji procesowych.
12.    Omów świadka incognito oraz świadka koronnego jako szczególne rodzaje świadków.
13.    Zatrzymanie procesowe – przesłanki stosowania, gwarancje praw osoby zatrzymanej oraz środki kontroli prawidłowości tej czynności.  
14.    Omów ogólne i szczególne podstawy stosowania środków zapobiegawczych.  
15.    Omów posiedzenie przygotowawcze sądu (art. 349 k.p.k.).
16.    Przedstaw przewód sądowy jako fazę rozprawy głównej – rozdział 45 k.p.k.
17.    Instytucje przyspieszające i upraszczające postępowanie karne (art. 335 § 1, § 2, art. 338a, 387 k.p.k.).
18.     Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.
19.    Wymień i omów podstawy wznowienia postępowania karnego jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia.
20.    Co to jest Europejski Nakaz Aresztowania i jakie są jego przesłanki wydania?
SEM - WYPYCH-ŻYWICKA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr) 1.    Dobrowolne podporządkowanie -element przedmiotu prawa pracy
2.    Pojęcie i reguły tworzenia zasad prawa pracy w rozumieniu art 300 k. p.
3.    Reguła działania normy semiimperatywnej i semidyspozytywnej w  prawie pracy
4.    Pracownik młodociany- podmiot stosunku pracy
5.    Zakładowy układ zbiorowy pracy - miejsce w źródłach prawa pracy
6.    Zdolność układowa  związków zawodowych
7.    Wymogi materialnoprawne wypowiedzeniem umowy zawartej na czas nieokreślony i określony
8.    Ochrona pracownika przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
9.    Śmierć pracownika i jej konsekwencje
10.    Ubezskutecznienie wypowiedzenia umowy o pracę
11.    Tryb zwolnień grupowych
12.    Elementy konstruujące ochronę wynagrodzenia pracownika
13.    Tryb nakładania kar porządkowych
14.    Wina jako przesłanka odpowiedzialności materialnej pracownika
15.    Telepraca -nietypowa forma zatrudnienia pracownika
16.    Ochrona macierzyństwa
17.    Elementy definiujące wypadek przy pracy
18.    Strajk -jako forma ostateczna sporu zbiorowego
19.    Konsultacja ze związkami zawodowymi przy wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy o pracę
20.    Stosunek pracy zawarty na podstawie powołania
SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa (PS5+PW5 - 10 semestr) 1.    Status metodologiczny nauk teoretyczno-prawnych: teoria prawa, filozofia prawa, socjologia prawa
2.    Współczesny pozytywizm prawniczy: Herbert L. A. Hart
3.    Koncepcja wewnętrznej moralności prawa Lona L. Fullera
4.    Realizm prawniczy
5.    Niepozytywistyczne koncepcje prawa
6.    Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina
7.    Koncepcja prawa natury Johna Finnisa
8.    Formuła Radbrucha: geneza, treść, zastosowanie
9.    Ekonomiczna analiza prawa
10.     Hermeneutyka prawnicza
11.     Literacka szkola prawa
12.     Feminizm prawniczy
13.     Zasada godności jednostki w Konstytucji RP
14.     Zasada wolności w Konstytucji RP
15.     Zasada równości w Konstytucji RP
16.     Zasada solidarności we współczesnej filozofii prawa i polityki
17.     Pojęcie sprawiedliwości we współczesnej filozofii prawa i polityki
18.     Estetyka prawa
19.     Teorie argumentacji prawniczej
20.     Pojęcie trudnych przypadków (hard cases)
SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PZ5 - 10 semestr)
1. Kontratyp obrony koniecznej a stan wyższej konieczności – porównaj.
2. Funkcja legitymizująca i limitująca zasady społecznej szkodliwości czynu
3. Recydywa jurydyczna a penitencjarna - porównaj.
4. Warunkowe umorzenie postępowania jako instytucja probacyjna
5. Stan wyższej konieczności. Znamiona i konsekwencje prawne wystąpienia.
6. Odpowiedzialność nieletnich według k.k. i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
7. Typy kwalifikowane a podstawowe – omów na wybranych przykładach.
8. Omów zasady wymiaru kary. Zasady a dyrektywy.
9. Przestępstwa podobne.
10. Zasada humanitaryzmu.
11. Podżeganie a pomocnictwo.
12. Środki karne a środki kompensacyjne.
13. Materialna a formalna definicja przestępstwa.
14. Zamiar bezpośredni a zamiar ewentualny.
15. Usiłowanie jako forma stadialna przestępstwa.
16. Nadzwyczajne złagodzenie kary
17. Sprawcze i niesprawcze formy współdziałania.
18. Związek przyczynowy i przypisanie skutku w prawie karnym.
19. Zasada indywidualizacji kary.
20. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona.
SEM - ZEIDLER - Filozofia prawa/kultura i prawo (PS5+PW5 - 10 semestr) 1. Tworzenie prawa
2. Koncepcje wykładni prawa
3. Moc wiążąca wykładni prawa
4. Dyrektywy wykładni prawa
5. Wnioskowania prawnicze
6. Reguły kolizyjne
7. Luki i sprzeczności w prawie
8. Domniemania i fikcje prawne
9. Definicje legalne
10. Klauzule generalne
11. Zasady prawa
12. Sposoby porządkowania prawa
13. Funkcje prawa
14. Sankcje w prawie
15. Przepis prawny a norma prawna
16. Budowa normy prawnej
17. Język prawny i prawniczy
18. Sądowe stosowanie prawa – model sylogistyczny
19. Sądowe stosowanie prawa – modele argumentacyjne
20. Koncepcje sprawiedliwości
SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (PS5 + PW5 - 10 semestr) 1. Charakter norm prawa pracy
2. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu i niedyskryminacji
3. Zasady prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p.
4. Strony stosunku pracy
5. Równoważny czas pracy
6. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
7. Urlop macierzyński a urlop rodzicielski – podobieństwa i różnice
8. Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę
9. Urlop wychowawczy
10. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
11. egulamin jako źródło prawa
12. Roszczenie o przywrócenie do pracy
13. Ochrona pracy młodocianych
14. Szczególna ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży
15. Ochrona wynagrodzenia za pracę
16. Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą
17. Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę na podstawie art. 231 k.p.
18. Warunki legalności strajku oraz skutki ich naruszenia
19. Odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się
20. Obowiązek wydania świadectwa pracy