ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2018/2019) | Wydział Prawa i Administracji

ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2018/2019)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 listopada 2018 roku, 19:17

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2018/2019)

 

SEMINARIUM Zagadnienia dot. seminarium magisterskiego
SEM - BAGIŃSKA - Prawo cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - BALWICKA-SZCZYRBA - Prawo cywilne (PZ5 - 10 semestr)  
SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PZ5 - 10 semestr)
 
SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN - Ekoprawo (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - DOBACZEWSKA - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - DRZEWICKI - Prawo mędzynarodowe publiczne (PS5 + PW5 - 10 semestr)  
SEM - JUCHNEVIČIUS - Prawo finansowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - JUCHNEVIČIUS - Prawo finansowe (PZ5 - 10 semestr)
1. Autonomia prawa podatkowego
2. Znaczenie urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowe
3. Zasada in dubio pro tributario
4. Klauzule generalne w Ordynacji Podatkowej
5. Struktura nowej administracji celno-skarbowej
6. Decyzje ustalające a decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego
7. Odpowiedzialność podatkowa
8. Następstwo prawne spadkobierców
9. Przedawnienie zobowiązań podatkowych
10. Optymalizacja podatkowa
11. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania
12. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
13. Instytucja opinii zabezpieczających
14. Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych
15. Opodatkowanie obrotu wirtualnymi walutami
16. Wyłączenie z opodatkowania przychodów, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
17. Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego
18. Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w Vat
19. Luka podatkowa w Vat i problem „uszczelniania” systemu podatkowego
20. „Zakład podatkowy” w międzynarodowym prawie podatkowym
SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PZ5 - 10 semestr)
 
SEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - MACHNIKOWSKA - Podstawy postępowania cywilnego (PZ5 - 10 semestr)
 
SEM - MACIEJEWSKI - Wstęp do prawa sądowego i ustroju państwa (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PZ5 - 10 semestr)
 
SEM - NAWROT - Bioprawo (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - NAWROT - Bioprawo (PZ5 - 10 semestr)
 
SEM - POWAŁOWSKI - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - PYĆ - Prawo morskie (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - STELINA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - SYKUNA - Etyka prawnicza (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - SYLWESTRZAK - Prawo rodzinne i spadkowe (PZ5 - 10 semestr)  
SEM - TOMASZEWSKA - Prawo pracy (PS5 + PW5 - 10 semestr)  
SEM - WARYLEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - WISZOWATY - Prawo konstytucyjne (PS5 + PW5 - 10 semestr)  
SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PZ5 - 10 semestr)
1.    Omów zakres temporalny i miejscowy prawa karnego procesowego?
2.    Omów reguły stosowania analogii w prawie karnym procesowym?
3.    Omów zasadę legalizmu i oportunizmu.
4.    Omów zasadę domniemania niewinności oraz in dubio pro reo.
5.    Przedstaw zasadę prawdy materialnej oraz zasadę swobodnej oceny dowodów jako przykłady skodyfikowanych zasad postępowania dowodowego.
6.    Skutki procesowe negatywnych przesłanek procesowych.
7.    Kto to jest pokrzywdzony, kim są osoby wykonujące prawa pokrzywdzonego oraz podmioty uważane przez prawo za pokrzywdzonego.
8.    Omów oskarżyciela posiłkowego ubocznego oraz subsydiarnego."
9.    Zadania postępowania przygotowawczego
10.    Uprawnia stron w postępowaniu przygotowawczym.
11.    Przedstaw rozprawę i posiedzenie jako fora podejmowania decyzji procesowych.
12.    Omów świadka incognito oraz świadka koronnego jako szczególne rodzaje świadków.
13.    Zatrzymanie procesowe – przesłanki stosowania, gwarancje praw osoby zatrzymanej oraz środki kontroli prawidłowości tej czynności.  
14.    Omów ogólne i szczególne podstawy stosowania środków zapobiegawczych.  
15.    Omów posiedzenie przygotowawcze sądu (art. 349 k.p.k.).
16.    Przedstaw przewód sądowy jako fazę rozprawy głównej – rozdział 45 k.p.k.
17.    Instytucje przyspieszające i upraszczające postępowanie karne (art. 335 § 1, § 2, art. 338a, 387 k.p.k.).
18.     Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.
19.    Wymień i omów podstawy wznowienia postępowania karnego jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia.
20.    Co to jest Europejski Nakaz Aresztowania i jakie są jego przesłanki wydania?
SEM - WYPYCH-ŻYWICKA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr) 1. Podporządkowanie  pracownika - znaczenie i rola w prawie pracy.
2.Zasady prawa pracy a podstawowe zasady prawa pracy - pojęcie , różnice i
podobieństwa.
3.Charakterystyka norm semidyspozytywnych i semiimperatywnych w prawie pracy.
4.Regulamin pracy jako źródło prawa pracy, treść,tryb uchwalenia.
5.Zakładowy układ zbiorowy pracy i regulamin wynagradzania - ich miejsce
w systemie źródeł.
6.Umowa na okres próbny i czas określony -charakterystyka i wzajemna relacja.
7.Konsultacja ze związkami zawodowymi przy rozwiązywaniu umów  o pracę.
8.Problem zasadności wypowiedzenia umowy o pracę.
9.Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika- jako przesłanka
ustania stosunku pracy.
10.Śmierć pracownika - skutki dla stosunku pracy.
11. Roszczenia pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy
12.Tryb przeprowadzenia zwolnień grupowych.
13.Materialnoprawne i formalnoprawne wymogi wypowiedzenia zmieniającego.
14.Ochrona szczególna pracowników przed ustaniem stosunku pracy.
15.Ochrona wynagrodzenia za pracę.
16.Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar.
17.Przesłanki odpowiedzialności materialnej pracowników.
18. Tryb nakładania kar porządkowych i dyscyplinarnych na pracownika.
19. Powołanie jako podstawa nawiazania stosunku pracy
20. Pojęcie wypadku przy pracy.
SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PZ5 - 10 semestr)
 
SEM - ZEIDLER - Filozofia prawa/kultura i prawo (PS5+PW5 - 10 semestr)  
SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (PS5 + PW5 - 10 semestr)