fbpx pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

pytania - SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 marca 2020 roku, 6:42

SPECJALIZACJA CYWILNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1. Opisz podobieństwa i różnice pomiędzy umową leasingu oraz umowami sprzedaży na raty i najmu.
2. Gwarancja bankowa – pojęcie i praktyczne wykorzystanie.
3. Charakter prawny i porównanie umowy o roboty budowlane oraz umowy o generalne wykonawstwo inwestycji
4. Treść prospektu informacyjnego oraz jego znaczenie dla zawarcia umowy deweloperskiej.
5. Sposoby zabezpieczenia zapłaty przez dłużnika w umowach gospodarczych
2. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne 1. Skarga na czynności komornika - przedmiot i warunki formalne.
2. Przysądzenie własności nieruchomości.
3. Wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji.
4. Wykaz a wyjawienie majątku.
5. Zajęcie ruchomości.
3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 1. Cele i funkcje Prawa restrukturyzacyjnego
2. Charakterystyka postępowania restrukturyzacyjnego
3. Podstawowe cechy układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
4. Cele i funkcje Prawa upadłościowego
5. Zakres podmiotowy zdolności upadłościowej i przesłanki ogłoszenia upadłości
     
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Międzynarodowe prawo handlowe 1. Międzynarodowe prawo handlowe – pojęcie, zakres regulacji, źródła.
2. Ponadnarodowe/europejskie formy działalności gospodarczej.   
3. Zawarcie i rozwiązanie umowy agencyjnej w świetle dyrektywy Rady z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek.
4. Sposoby oraz forma zawarcia umowy sprzedaży międzynarodowej – w oparciu o przepisy Konwencji Wiedeńskiej CISG oraz reguły zawarte w aktach harmonizujących prawo prywatne (prawo umów) na świecie i w Europie
5. Sposoby zabezpieczania wierzytelności w międzynarodowych kontraktach handlowych
5. Prawo papierów wartościowych 1. Papiery wartościowe – istota i ich podstawowe podziały
2. Weksel własny a weksel trasowany
3. Wskaż najważniejsze podobieństwa i różnice pomiędzy wekslem a czekiem
4. Obligacja jako papier wartościowy. Rodzaje obligacji
5. Akcja jako papier wartościowy. Rodzaje akcji
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)

1. Przedstaw zakres pojęć: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie społeczne,zabezpieczenie społeczne, polityka społeczna.
2. Przedstaw Kwadrat logiczny repartycyjnego modelu ubezpieczeń emerytalnych i jego elementy [wskaźniki].
3. Zakres podmiotowy stosunku ubezpieczenia na życie
4. Obowiązki ubezpieczającego mieszkanie
5. Podział ubezpieczeń w oparciu o kreterium przedmiotu ubezpieczenia i jego skutki prawne

     
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1. Zawezwanie do próby ugodowej jako sposób załatwienia sporu cywilnego,
2. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
3. Zasady wyboru arbitrów sądu polubownego,
4. Zdatność arbitrażowa sporu,
5. Charakter prawny receptum arbitrii.
8. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne 1. Immunitety sądowy i egzekucyjny – znaczenie oraz wyjątki i ich uzasadnienie.
2. Pomoc prawna w sprawach z udziałem osób z państw spoza UE – rodzaje i cel regulacji.
3. Europejski nakaz zapłaty – cel i zakres.
4. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń – cel i zakres.
5. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – cel i zakres.
9. Prawo własności intelektualnej 1. Pojęcie utworu jako przedmiotu prawa autorskiego
2. Różnica między utworami inspirowanymi a utworami zależnymi
3. Treść i ochrona autorskich praw osobistych
4. Czas trwania patentu
5. Typologia znaków towarowych
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych.
3. Zasady organizacji i działania prokuratury.
4. Ustrój i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa.
5. Samorząd i organizacja adwokatury.