fbpx pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

pytania - SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 marca 2020 roku, 6:42

SPECJALIZACJA GOSPODARCZO-FINANSOWA

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka


PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo umów gospodarczych
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1. Opisz podobieństwa i różnice pomiędzy umową leasingu oraz umowami sprzedaży na raty i najmu.
2. Gwarancja bankowa – pojęcie i praktyczne wykorzystanie.
3. Charakter prawny i porównanie umowy o roboty budowlane oraz umowy o generalne wykonawstwo inwestycji
4. Treść prospektu informacyjnego oraz jego znaczenie dla zawarcia umowy deweloperskiej.
5. Sposoby zabezpieczenia zapłaty przez dłużnika w umowach gospodarczych
2. Prawo podatkowe 1. Cel i uzasadnienie instytucji poboru podatku przez płatnika.
2. Zasada wyłączności ustawy w nakładaniu danin publicznych - treść i uzasadnienie.
3. Oceń instrumenty ochrony praw podatnika w polskim systemie prawnym.
4. Czy progresywny podatek dochodowy to podatek sprawiedliwy? Odpowiedź uzasadnij.
5. Podatek od towarów i usług a podatek akcyzowy - podobieństwa i różnice.
3. Podstawy ekonomii 1. Deflacja i metody jej zwalczania
2. Przyczyny kryzysu finansowego lat 2007-2009
3. System płynnego i sztywnego kursu walutowego
4. Teoria optymalnych obszarów walutowych
5. Efekt mnożnikowy a efekt wypierania
     
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
4. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Przedstaw opinię prawną do studium przypadku „Dolina Rospudy”.
2. Czy możliwa jest kompensacja szkód w środowisku na przykładzie zmian klimatu?
3. Omów prawną ochronę środowiska na przykładzie przekopu Mierzei Wiślanej.
4. Przedstaw prawnośrodowiskowe ograniczenia wydobywania gazu łupkowego.
5. Zinterpretuj pojęcie środowiskowej gospodarki morskiej.
5. Prawo zabezpieczenia społecznego 1. Charakterystyka ubezpieczeń jako jednej z form organizacyjno-finansowych zabezpieczeń społecznych,
2. Zasady i klauzule generalne w prawie ubezpieczeń społecznych,
3. Charakter prawny składki w ubezpieczeniach społecznych,
4. Rodzaje funduszy w ubezpieczeniach i podział składki,
5. Tytuły ubezpieczeń i ich zbieg.
6. Prawo ubezpieczeniowe
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1. Przedstaw zakres pojęć: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie społeczne,zabezpieczenie społeczne, polityka społeczna.
2. Przedstaw Kwadrat logiczny repartycyjnego modelu ubezpieczeń emerytalnych i jego elementy [wskaźniki].
3. Zakres podmiotowy stosunku ubezpieczenia na życie
4. Obowiązki ubezpieczającego mieszkanie
5. Podział ubezpieczeń w oparciu o kreterium przedmiotu ubezpieczenia i jego skutki prawne
     
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
7. Arbitraż i mediacja
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ)
1. Zawezwanie do próby ugodowej jako sposób załatwienia sporu cywilnego,
2. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
3. Zasady wyboru arbitrów sądu polubownego,
4. Zdatność arbitrażowa sporu,
5. Charakter prawny receptum arbitrii.
8. Prawo ochrony konkurencji 1. Pojęcie rynku właściwego
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu porozumień ograniczający konkurencję
3. Formy koncentracji przedsiębiorców
4. Uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie ochrony praw konsumentów
5. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za czyny nieuczciwej konkurencji
9. Prawo własności przemysłowej 1. Przesłanki zdolności patentowej wynalazku
2. Dodatkowe prawo ochronne (SPC)
3. Zakres przedmiotowy, terytorialny i czasowy prawa ochronnego na wzór użytkowy
4. Indywidualny charakter wzoru przemysłowego
5. Nowe rodzaje znaków towarowych i ich ochrona
10. Prawo zamówień publicznych 1. Zakres podmiotowy stosowania ustawy prawa zamówień publicznych
2. Podział zamówienia na części
3. Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych
4. Jaką rolę mają zamówienia publiczne w polityce gospodarczej UE i Polski
5. Jakie są podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych?