fbpx pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 marca 2020 roku, 8:54

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
Lp. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe 1. Przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem - charakterystyka.
2. Opisz czyny zabronione z ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
3. Omów przepisy karnoprawne w ustawie z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
4. Przedstaw dwa przykłady zbrodni w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
5. Omów zasady odpowiedzialności karnej za doping w sporcie
2. Kryminologia i wiktymologia 1. Przedstaw założenia teorii zróżnicowanych powiązań.
2. Wskaż twórców i omów założenia teorii „wybitej szyby”.
3. Omów teorię środków – celów Roberta Mertona
4. Wiktymologia – twórcy, założenia, postulaty.
5. Sprawiedliwość naprawcza – założenia, formy realizacji.
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Generacja praw człowieka.
2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3. Zakaz tortur.
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
5. Ochrona praw człowieka w ONZ.
     
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
4. Międzynarodowe prawo karne 1. Jurysdykcja materialna Międzynarodowego Trybunału Karnego
2. Definicja zbrodni przeciwko ludzkości w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych.
3. Zasada komplementarności przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym a zasada pierwszeństwa
4. Mechanizm dopuszczalności sprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
5. Immunitet głowy państwa w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym
5. Postępowania karne szczególne 1. przesłanki wydania wyroku nakazowego oraz sposób jego zaskarżenia,
2. przesłanki wniesienia wzajemnego aktu oskarżenia,
3. terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
4. zaskarżenie wyroku w postępowaniu wykroczeniowym z uwzględnieniem wyroków natychmiast wykonalnych,
5. postępowanie w stosunku do nieobecnych w sprawie karno-skarbowej.
6. Prawo karne wykonawcze 1. Wymień organy postępowania wykonawczego i krótko omów ich rolę.
2. Omów zasady wykonywania kary grzywny.
3. Omów zasady wykonywania kary ograniczenia wolności.
4. Omów zasady wykonywania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
5. Omów zasady wykonywania kary pozbawienia wolności.
     
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
Lp. Przedmiot PYTANIA
7. Europejskie prawo karne 1. Zasada specjalności
2. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w UE
3. Harmonizacja prawa karnego państw członkowskich UE
4. Postępowanie w przedmiocie wykonania ENA
5. Przekazanie własnego obywatela w trybie ENA
8. Kryminalistyka 1. Omów zakres taktyki i techniki kryminalistycznej.
2. Omów czynności wstępne zmierzające do ustalenia i ujęcia sprawcy.
3. Omów zasady przeprowadzania przesłuchania.
4. Wskaż metody kryminalistycznej identyfikacji człowieka.
5. Omów etapy i metody przeprowadzania oględzin.
9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich 1. Nieletni i zasady jego odpowiedzialności przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
2. Zakład poprawczy jako placówka resocjalizacyjna oraz zasady umieszczania w nim nieletniego.
3. Nadzór kuratora sądowego – zasady jego orzekania oraz wykonywania wobec nieletniego.
4. Zasada dobra dziecka w postępowaniu w sprawach nieletnich.
5. Właściwość rzeczowa sądu w postępowaniu w sprawach nieletnich.
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych.
3. Zasady organizacji i działania prokuratury.
4. Ustrój i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa.
5. Samorząd i organizacja adwokatury.