fbpx pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

pytania - SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 lutego 2020 roku, 6:38

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

dr hab. Tomasz Bąkowski, profesor nazdwyczajny

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Zarządzanie w administracji publicznej 1. Pojęcie i charakterystyka administracji publicznej.
2. Prawo do dobrej administracji.
3. Infrastruktura etyczna w administracji publicznej.
4. Pojęcie i charakterystyka zarządzania.
5. Nowe zarządzanie publiczne.
2. Filozofia państwa i polityki 1. Koncepcja umowy społecznej J.J.Rousseau
2. Podział władzy u Monteskiusza
3. Teoria sprawiedliwości Johna Rawsla
4. Integracyjna filozofia prawa Ronalda Dworkina
5. Teologia polityczna Carla Schmitta
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją KARNO-PRAWNĄ)
1. I generacja praw człowieka.
2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
3. Zakaz tortur.
4. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
5. Ochrona praw człowieka w ONZ.
     
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego 1. Źródła prawa samorządowego.
2. Ewolucja struktury samorządu terytorialnego w Polsce.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego i ich wybór.
4. Referenda lokalne.
5. Miasta na prawach powiatu.
5. Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
(wspólnie ze specjalizacją GOSPODARCZO-FINANSOWĄ)
1. Przedstaw opinię prawną do studium przypadku „Dolina Rospudy”.
2. Czy możliwa jest kompensacja szkód w środowisku na przykładzie zmian klimatu?
3. Omów prawną ochronę środowiska na przykładzie przekopu Mierzei Wiślanej.
4. Przedstaw prawnośrodowiskowe ograniczenia wydobywania gazu łupkowego.
5. Zinterpretuj pojęcie środowiskowej gospodarki morskiej.
6. Prawo urzędnicze 1. Służba przygotowawcza pracownika samorządowego
2. Nabór na wolne stanowisko w służbie cywilnej
3. Mianowanie w służbie cywilnej
4. Przeniesienie urzędnika służby cywilnej
5. Pracodawca w samorządzie terytorialnym
     
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych
1.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
2.Ograniczenia prawa do informacji publicznej
3.Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych
4.Przesłanki legitymizujące przetwarzanie danych osobowych
5. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
8. Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji 1. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
2. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji w zarysie.
3. Pojęcie i rodzaje środków egzekucji administracyjnej.
4. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Zasady i formy wzajemnej pomocy międzynarodowej przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (w świetle ustawy z dn. 11 X 2013 r.  o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych).
9. Sądownictwo międzynarodowe i europejskie 1. Powojenne sądownictwo międzynarodowe opierało się wyłącznie na Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. W procesie dalszej judycjalizacji  jakie nowe trybunały pojawiły się w sferze  jurysdykcji uniwersalnej (powszechnej).
2. W jakich materiach Europejski Trybunał Praw Człowieka doszukał się systemowych naruszeń praw człowieka i spowodował konieczność zasadniczych zmian w ustawodawstwie polskim (podaj wyroki)?
3. Omów zasadę niepodzielności praw człowieka na przykładzie wybranego orzeczenia ETPC.
4. Przedstaw istotę postępowania prejudycjalnego na przykładzie wybranego orzeczenia TS UE.
5. Przedstaw istotę skargi z tytułu niewywiązywania się przez państwo członkowskie ze zobowiązań traktatowych na przykładzie wybranego orzeczenia TS UE.
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych.
3. Zasady organizacji i działania prokuratury.
4. Ustrój i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa.
5. Samorząd i organizacja adwokatury.