fbpx ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2019/2020) | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2019/2020)

ZAGADNIENIA DOT. SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2019/2020)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 czerwca 2020 roku, 10:43

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO (2019/2020)

 

SEMINARIUM Zagadnienia dot. seminarium magisterskiego
SEM - BAGIŃSKA - Prawo cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Nadużycie prawa podmiotowego
2. Zasady i przesłanki odpowiedzialności deliktowej
3. Zasady odpowiedzialności kontraktowej
4. Przedawnienie roszczeń deliktowych
5. Przedawnienie roszczeń kontraktowych
6. Niedozwolone klauzule umowne
7. Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności i cywilnej
8. Sposoby naprawienia szkody majątkowej
9. Roszczenia bliskich w razie śmierci poszkodowanego
10. Wady oświadczenia woli
11. Ochrona majątkowa i niemajątkowa dóbr osobistych
12. Niemożliwość świadczenia
13. Odpowiedzialność za casus mixtus
14. Ograniczona zdolność do czynności prawnych
15. Działanie osób prawnych w obrocie
16. Skarga pauliańska – przesłanki i zakres zastosowania
17. Odpowiedzialność przełożonego za podwładnego
18. Odpowiedzialność zakładu wprowadzanego w ruch siłami przyrody
19. Falsus procurator
20. Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
SEM - BAGIŃSKA - Prawo medyczne (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Prawa pacjenta
2. Obowiązki lekarza
3. Zgoda pacjenta na leczenie/zabieg medyczny
4. Ochrona zbiorowych praw pacjenta
5. Ochrona majątkowa praw pacjenta
6. Opiekun faktyczny – definicja i uprawnienia.
7. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej zakładu leczniczego lekarzy i personelu medycznego
8. Błąd w sztuce medycznej i jego skutki prawne
9. Wina jako przesłanka odpowiedzialności lekarza
10. Zasady odpowiedzialności kontraktowej podmiotu leczniczego
11. Przedawnienie roszczeń deliktowych
12. Przedawnienie roszczeń kontraktowych
13. Sposoby naprawienia szkody majątkowej
14. Roszczenia bliskich w razie śmierci poszkodowanego pacjenta
15. Roszczenia wrongful conception, wrongful brith i wrongful life
16. Wady oświadczenia woli
17. Ochrona majątkowa i niemajątkowa dóbr osobistych
18. Status i znaczenie Rzecznika Praw Pacjenta dla ochrony praw pacjentów
19. Pozasądowy system dochodzenia odpowiedzialności za zdarzenia medyczne w szpitalach
20. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej.
SEM - BALWICKA-SZCZYRBA - Prawo rzeczowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia.
2. Nieruchomość – pojęcie i podstawowe rodzaje
3. Przedawnienie – istota, bieg terminu przedawnienia
4. Prokura
5. Pełnomocnictwo - istota i podstawowe rodzaje
6. Wady oświadczenia woli
7. Własność – treść i granice prawa
8. Współwłasność ułamkowa – istota, zarząd rzeczą wspólną
9. Własność lokali
10. Ochrona własności
11. Sposoby nabycia i utraty własności
12. Zasiedzenie
13. Użytkowanie wieczyste  – treść i granice prawa
14. Ograniczone prawa rzeczowe – istota, podstawowe podziały
15. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych
16. Służebność drogi koniecznej
17. Służebności gruntowe
18. Służebność przesyłu
19. Zastaw i jego rodzaje
20. Hipoteka
SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PZ5 - 10 semestr) 
1. Systematyka praw autorskich i praw pokrewnych.
2. Zakres podmiotowy praw autorskich.
3. Zakres przedmiotowy praw autorskich.
4. Droit de suite.
5. Czas ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.
6. Dozwolony użytek w prawie autorskim.
7. Prawnokarne środki ochrony praw autorskich.
8. Cywilnoprawne środki ochrony praw autorskich.
9. Ochrona wizerunku.
10. Prawa do artystycznych wykonań.
11. Prawa do wideogramów i fonogramów.
12. Prawa nadawcze.
13. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
14. Wyczerpanie praw własności intelektualnej.
15. Wzory przemysłowe a wzory użytkowe.
16. Oznaczenia geograficzne.
17. Przesłanki uzyskania patentu.
18. Przesłanki prawnej ochrony znaków towarowych.
19. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.
20. Urząd Patentowy RP.
SEM - BĄKOWSKI - Prawo administracyjne (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Decyzja administracyjna
2. Egzekucja administracyjna
3. Interes prawny w prawie administracyjnym
4. Legislacja administracyjna
5. Obowiązek w prawie administracyjnym
6. Organ i urząd administracji publicznej
7. Postępowanie administracyjne
8. Postępowanie sądowoadministracyjne
9. Publiczne prawa podmiotowe
10. Sankcje w prawie administracyjnym
11. Sądownictwo administracyjne w RP
12. Strona w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
13. Sytuacja prawnoadministracyjna
14. Ustrój administracji rządowej w RP
15. Ustrój samorządu terytorialnego w RP
16. Uznanie administracyjne
17. Zakład administracyjny
18. Zakres działania i kompetencja organu administracji publicznej
19. Zasady prawa administracyjnego
20. Źródła prawa administracyjnego
SEM - BOGUSZ - Postępowanie administracyjne (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Pojęcie postępowania administracyjnego.
2. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Strona postępowania administracyjnego i uczestnicy postępowania administracyjnego na prawach strony.
4. Zasady postępowania dowodowego i konstrukcja prawna postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym.
5. Pojęcie decyzji administracyjnej i zasady jej wykonania.
6. Odwołanie od decyzji administracyjnej i postępowanie odwoławcze w świetle kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w świetle k.p.a.
8. Wznowienie postępowania administracyjnego w świetle k.p.a.
9. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej w świetle k.p.a.
10. Nowe instytucje i konstrukcje prawne w k.p.a. w świetle nowelizacji k.p.a. z dn. 07 kwietnia 2017 r.
11. Struktura sądownictwa administracyjnego i funkcja ustrojowa sądownictwa administracyjnego w Polsce.
12. Zakres kontroli administracji publicznej w Polsce sprawowanej przez sądy powszechne.
13. Zakres kognicji sądów administracyjnych w Polsce de lege lata.
14. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i przesłanki jej dopuszczalności.
15. Sprzeciw od decyzji administracyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
16. Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
17. Niezwiązanie sądu administracyjnego granicami skargi.
18. Kasacyjne i tzw. merytoryczne orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego.
19. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
20. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.
SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN - Ekoprawo (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Pojęcia normatywne: środowisko i zanieczyszczenie
2. Pojęcia normatywne: ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
3. Zasady prawa ochrony środowiska
4. Pozwolenia na korzystanie ze środowiska
5. Prawne formy ochrony przyrody
6. Zasady gospodarowania odpadami
7. Pozwolenie zintegrowane
8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
9. Dostęp do informacji o środowisku
10. Ocena oddziaływania na środowisko
11. Partycypacja społeczna w ochronie środowiska
12. Organy ochrony środowiska
13. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
14. Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim kodeksie karnym
15. Szkoda ekologiczna jako znamię przestępstw przeciwko środowisku
16. Prawo do środowiska jako prawo człowieka
17. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska
18. Prawna ochrona lasów
19. Prawna ochrona wód
20. Rola prawa w ochronie klimatu.
SEM - DOBACZEWSKA - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Podstawowe zasady prawa gospodarczego publicznego.
2. Interes publiczny w prawie gospodarczym publicznym.
3. Zadania i funkcje organów administracji publicznej w gospodarce.
4. Prawne instrumenty polityki gospodarczej państwa.
5. Przedsiębiorca publiczny – pojęcie i pozycja prawna.
6. Reglamentacja działalności gospodarczej.
7. Zakres zasady wolności gospodarczej w prawie polskim.
8. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Podstawy prawne i zakres nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa.
10. Zasady zarządzania mieniem państwowym.
11. Zasady wywłaszczanie nieruchomości  na cele publiczne.
12. Zadania Prokuratorii Generalnej RP.
13. Specjalne obszary gospodarcze jako instrument rozwoju regionalnego.
14. Formy i rodzaje międzynarodowej integracji gospodarczej.
15. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań publicznych.
16. Postępowanie przed Prezesem UOKiK w sprawach antymonopolowych.
17. Zakaz zawierania porozumień naruszających konkurencję.
18. Rola i zadania Prezesa UOKiK w zakresie ochrony praw konsumentów.
19. Pojęcie i zastosowanie pomocy publicznej w gospodarce.
20. Funkcje i zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
SEM - DRZEWICKI - Prawo międzynarodowe publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)  1.    Akty jednostronne w prawie międzynarodowym.
2.    Zwyczaj międzynarodowy.
3.    Zastrzeżenia do umów międzynarodowych.
4.    Inne niż państwa podmioty prawa międzynarodowego.
5.    Podmiotowość organizacji międzynarodowych.
6.    Formy międzynarodowej odpowiedzialności państw.
7.    Organy wewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych.
8.    Organy zewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych.
9.    Przywileje i immunitety dyplomatyczne.
10.    Nabycie i utrata terytorium państwowego.
11.    Status rzek międzynarodowych.
12.    Status dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej.
13.    Położenie prawne obszarów podbiegunowych.
14.    Regulacje normatywne prawa kosmicznego.
15.    Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
16.    Środki i organy kontroli przestrzegania praw człowieka.
17.    Grupy osób szczególnie chronionych w prawie międzynarodowym praw człowieka.
18.    Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka.
19.    Dyplomatyczne środki załatwiania sporów międzynarodowych.
20.    Sądowe środki rozstrzygania sporów międzynarodowych.
SEM - GLINIECKI - Prawo handlowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Rola sądu rejestrowego w odniesieniu do spółek handlowych
2. Rola prokurenta i ustanawianie prokury w spółkach handlowych
3. Atrakcyjność spółki partnerskiej jako formy prawnej wykonywania tzw. wolnych zawodów
4. Zasady prowadzenia spraw i reprezentacji w spółce komandytowej
5.Charakterystyka spółki komandytowej i powody jej popularności
6. Kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych – ewolucja roli gospodarczej i znaczenia prawnego
7. Rejestracja elektroniczna i czynności elektroniczne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
8. Cechy prostej spółki akcyjnej w porównaniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką akcyjną
9. Prawo do dywidendy w spółkach kapitałowych – uprawnieni i zasady wypłaty
10.Prawa wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych
11. Zasady podejmowania decyzji gospodarczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
12. Zasady zaskarżania uchwał wspólników lub akcjonariuszy w spółkach kapitałowych
13. Rola rady nadzorczej w zapewnieniu efektywności funkcjonowania spółki akcyjnej
14. Zasady ładu korporacyjnego przewidziane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz ich wpływ na spółki publiczne
15. Skutki i procedura połączenia spółek
16. Powody popularności grup kapitałowych i dywersyfikacji działalności gospodarczej pomiędzy spółki zależne
17. Charakterystyka postępowań restrukturyzacyjnych oraz cele ich prowadzenia
18. Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym
19. Zasady likwidacji masy upadłości i podziału funduszów masy upadłości
20. Charakterystyka i zastosowanie spółdzielni w obrocie gospodarczym
SEM - JUCHNEVIČIUS - Prawo finansowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - JUCHNEVIČIUS - Prawo finansowe (PZ5 - 10 semestr) 
1. Autonomia prawa podatkowego
2. Znaczenie urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowe
3. Zasada in dubio pro tributario
4. Klauzule generalne w Ordynacji Podatkowej
5. Struktura nowej administracji celno-skarbowej
6. Decyzje ustalające a decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego
7. Odpowiedzialność podatkowa
8. Następstwo prawne spadkobierców
9. Przedawnienie zobowiązań podatkowych
10. Optymalizacja podatkowa
11. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania
12. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
13. Instytucja opinii zabezpieczających
14. Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych
15. Opodatkowanie obrotu wirtualnymi walutami
16. Wyłączenie z opodatkowania przychodów, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
17. Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego
18. Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w Vat
19. Luka podatkowa w Vat i problem „uszczelniania” systemu podatkowego
20. „Zakład podatkowy” w międzynarodowym prawie podatkowym
SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PZ5 - 10 semestr)  1. Prokura
2. Rejestry jako przejaw zasady bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
3. Rejestracja elektroniczna spółek
4. System monistyczny i dualistyczny zarządzania spółką (PSA, SE)
5. Zasady reprezentacji w spółkach kapitałowych
6. Zasady prowadzenia spraw w spółkach kapitałowych
7. Zasady prowadzenia spraw w spółkach osobowych
8. Zasady reprezentacji w spółkach osobowych
9. Nadzór w spółkach kapitałowych
10. Reprezentacja spółki wobec dymisji członka zarządu
11. Prawa i obowiązki wspólników w spółkach kapitałowych
12. Zaskarżanie uchwał organów w spółkach kapitałowych
13. Różnice pomiędzy akcją a udziałem
14. Zakończenie działalności spółek osobowych
15. Zakończenie działalności spółek kapitałowych
16. Zasady i skutki  łączenia się spółek
17. Zasady i skutki  podziału spółek
18. Zasady i skutki  przekształcenia spółek
19. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych
20. Geneza i pojęcie spółdzielni
SEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PZ5 - 10 semestr) 
1. nadużycie prawa procesowego i jego prawne konsekwencje
2. zasada jawności postępowania i jej wyjątki
3. uprawnienia referendarza sądowego i zaskarżalność jego czynności
4. zdolność procesowa i skutki jej braku
5. zwrot kosztów procesu – zasady i wyjątki
6. prekluzja dowodowa w I i II instancji
7. fakultatywne zawieszenie i spoczywanie postępowania
8. zasady doręczeń pism między profesjonalnymi pełnomocnikami
9. zarzut potrącenia i powództwo wzajemne
10. posiedzenie przygotowawcze- przesłanki, przebieg, skutki
11. plan rozprawy i jego prawne konsekwencje
12. zasady postępowania w sprawach gospodarczych
13. zasady wydania i zaskarżania wyroku zaocznego
14. oczywista bezzsadność powództwa i jej możliwe następstwa procesowe
15. uzasadnienie i doręczenie wyroku - na wniosek i z urzędu
16. zażalenia poziome w I i II instancji
17. przesłanki wznowienia postępowania i jego zasady
18. zasady postępowania nakazowego
19. zasady postępowania zabezpieczającego
20. różnice między skargą na czynności komornika, a powództwem przeciwegzekucyjnym 
SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Prawo handlowe i prywatne międzynarodowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Cechy ustawowe działalności gospodarczej.
2.  Organizacja i sposób funkcjonowanie zgromadzenia wspólników.  
3. Zaskarżanie uchwał wspólników.
4. Atypowość spółki w organizacji.
5. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
6. Sposoby utworzenia spółki europejskiej.
7. Specyfika jednoosobowej spółki z o.o.
8. Zakres przedmiotowy prokury.
9. Prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej.
10. Zakres podmiotowy i przedmiotowy reprezentacji spółki cywilnej.
11. Prawo do dywidendy, w tym zaliczka na dywidendy.
12. Akcje uprzywilejowane – rodzaje i specyfika.
13. Sposoby umorzenia akcji.
14. Możliwości rozwiązania spółki przez sąd.
15. Odpowiedzialność członka zarządu w spółkach kapitałowych.
16. Odpowiedzialność partnera w spółce partnerskiej.
17. Charakter prawny i rodzaje leasingu.
18. Rodzaje norm kolizyjnych.
19. Pojęcie osoby prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym.
20. Prawo właściwe dla umowy o arbitraż.
SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PS5+PW5 - 10 semestr) 1. Wyczerpania sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
2. Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez najbliższych członków rodziny zmarłego;
3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej;
4. Naprawienie szkody wyrządzonej przez osobę małoletnią.
5. Zakres podmiotowy stosunku ubezpieczenia na życie;
6. Zakres podmiotowy stosunku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
7. Przedmiotowo istotne elementy umowy ubezpieczenia;
8. Obowiązki ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia majątkowego;
9. Obowiązki ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia osobowego;
10. Charakter prawny ogólnych warunków ubezpieczenia;
11. Sposoby wygasania stosunku ubezpieczenia;
12. Treść i zakres zastosowania zasady zakazu wzbogacenia się w ubezpieczeniach;
13. Procedura zawierania umowy ubezpieczenia w świetle kodeksu cywilnego;
14. Specyfika obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych;
15. Przyczynienie się poszkodowanego i jego skutki;
16. Regres ubezpieczeniowy;
17. Limitowanie świadczenia ubezpieczyciela;
18. Świadczenie ubezpieczyciela;
19. Normy semiimperatywne dotyczące umowy ubezpieczenia;
20. Cechy umowy ubezpieczenia
SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PZ5 - 10 semestr) 1. Podstęp jako wada oświadczenia woli
2. Groźba jako wada oświadczenia woli
3. Zapis windykacyjny
4. Zapis zwykły
5. Zachowek – istota i osoby uprawnione
6. Wydziedziczenie
7. Skarga pauliańska – przesłanki i zakres stosowania
8. Podmioty zobowiązane do świadczeń alimentacyjnych
9. Zasady dziedziczenia ustawowego
10. Ustroje majątkowe małżeńskie
11. Przyjęcie i odrzucenie spadku
12. Przesłanki i skutki nieważności testamentu
13. Unieważnienie małżeństwa
14. Uznanie za zmarłego
15. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych osób fizycznych
16. Rodzaje pełnomocnictw
17. Ofertowy tryb zawarcia umowy
18. Zawarcie związku małżeńskiego
19. Władza rodzicielska
20. Uprawnienie do korzystania z mieszkania współmałżonka
SEM - NAWROT Oktawian - Bioprawo (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - NAWROT Oktawian - Bioprawo (PZ5 - 10 semestr) 
1. Lekarski sprzeciw sumienia
2. Warunki legalności przerwania ciąży
3. Konstytucyjna zasada ochrony życia ludzkiego
4. Status prawny dziecka poczętego
5. Prawne aspekty diagnostyki preimplantacyjnej
6. Klonowanie reprodukcyjne w standardach międzynarodowych
7. Klonowanie terapeutyczne w standardach międzynarodowych
8. Zasady prowadzenia badań naukowych na embrionach
9. Oświadczenie pro futuro
10. Prawo do „dobrej śmierci”
11. Autonomia pacjenta – istota i zakres
12. Istota ludzka a osoba
13. Grancie temporalne ochrony życia ludzkiego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
14. Prawna ochrona genomu ludzkiego
15. Europejska Konwencja Biomedyczna
16. Prawo do ochrony życia prywatnego a medycznie wspomagana prokreacja
17. „Najlepszy interes dziecka” w kontekście uporczywej terapii
18. Prawa pacjenta – istota i źródła
19. Autonomia pacjenta a przymus szczepień ochronnych
20. Prawo pacjenta do informacji
SEM - NYKA - Prawo ochrony środowiska (PZ5 - 10 semestr)  1. Zasady Prawa Ochrony Środowiska
2. Ustrojowe podstawy prawnej ochrony środowiska w Polsce
3. Rola prawa międzynarodowego w ochronie środowiska
4. Prawo ochrony środowiska UE
5. Obowiązki organów administracji publicznej w ochronie środowiska
6. Odpowiedzialność prawna jednostek w ochronie środowiska
7. Odpowiedzialność prawna państw w ochronie środowiska
8. Prawna ochrona klimatu
9. Prawna ochrona wód śródlądowych
10. Gospodarowanie odpadami
11. Środowiskowe uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej
12. Prawna ochrona przyrody
13. Podejście zintegrowane do ochrony środowiska
14 Podejście ekosystemowe w ochronie środowiska
15. Prawo emisyjne
16. Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska
17. Oceny oddziaływania na środowisko – aspekty prawne
18. Dostęp do informacji i partycypacja publiczna w ochronie środowiska
19. Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko
20. Prawo człowieka do środowiska odpowiedniej jakości
SEM - POTULSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - POTULSKI - Prawo karne (PZ5 - 10 semestr) 
1. Pojęcie handlu ludźmi
2. Pojęcie funkcjonariusza i osoby pełniącej funkcję publiczną
3. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym
4. Ludobójstwo
5. Eksperyment medyczny
6. Kontratyp ryzyka sportowego
7. Pozakodeksowe przestępstwa korupcyjne
8. Przestęstwa związane z posiadaniem treści pornigraficznych
9. Przestępstwo zbeszczeszczenia zwłok
10. Pojęcie dokumentu w Kodeksie karnym
11. Pranie pieniędzy w prawie karnym
12. Rodzaje przestępstw korupcyjnych w Kodeksie karnym
13. Karnoprawna ochrona praw pracownika
14. Ochrona wolności religijnej w Kodeksie karnym
15. Sprawiedliwość naprawcza
16. Recydywa w Kodeksie karnym i Kodeksie karnym wykonawczym
17. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
18. Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny
19. Zasada represji wszechświatowej
20. Czas popełnienia przestępstwa
SEM - POWAŁOWSKI - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 10 semestr)  1.    Koncesjonowanie działalności gospodarczej
2.    Regulowana działalność gospodarcza
3.    Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
4.    Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
5.    Status prawny przedsiębiorcy
6.    Pozycja prawna spółek Skarbu Państwa
7.    Działalność gospodarcza fundacji i stowarzyszeń
8.    Zasada społecznej gospodarki rynkowej
9.    Zakończenie działalności gospodarczej
10.    Rynek właściwy
11.    Praktyki ograniczające konkurencję
12.    Rozwiązanie i zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego
13.    Istota partnerstwa publiczno-prywatnego
14.    Specjalne strefy ekonomiczne
15.    Dopuszczanie produktów leczniczych do obrotu
16.    Nieuczciwa i zakazana reklama
17.    Stanowienie prawa na potrzeby przedsiębiorców
18.    Świadczenie usługi powszechnej w prawie pocztowym
19.    Zasady podejmowania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne w Polsce
20.    Zasada TPA w prawie energetycznym
SEM - PYĆ - Prawo morskie (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Znaczenie personifikacji statku w prawie morskim
2. Konsekwencje prawne niezdatności statku do żeglugi
3. Warunki przyznawania statkom polskiej przynależności
4. Obowiązki wynikające z własności statku morskiego
5. Pozycja prawna kapitan statku morskiego
6. Zakres jurysdykcji państwa nadbrzeżnego
7. Zadania inspekcji państwa portu
8. Zadania inspekcji państwa bandery
9. Standardy prawne bezpieczeństwa morskiego
10. Obowiązek badania przyczyn i okoliczności wypadków morskich
11. Standardy prawne zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez statki
12. Charakter prawny marynarskiej umowy o pracę
13. Obowiązki stron umowy o zarządzanie statkiem morskim (SHIPMAN 2009)
14. Znaczenie klauzul konosamentowych w umowach przewozu morskiego
15. Konstrukcja prawna due diligence przewoźnika morskiego
16. Zakres ochrony praw pasażerów podróżujących drogą morską
17. Charakter prawny umowy czarteru bareboat
18. Obowiązki stron umowy o pilotaż morski
19. Zakres zastosowania zasady  no cure - no pay
20. Specyfika obowiązkowych ubezpieczeń morskich
SEM - STEINBORN - Prawo karne procesowe (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Zasada legalizmu w procesie karnym. Czy w polskim procesie karnym powinny istnieć szersze wyjątki na rzecz oportunizmu?
2. Zasada niezawisłości sędziowskiej – istota, gwarancje, procesowe konsekwencje naruszenia.
3. Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego.
4. Tryb uzyskania uprawnień przez oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego. Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.
5. Prawo oskarżonego do bezpłatnej pomocy tłumacza – standard europejski i jego realizacja w polskim prawie karnym procesowym.
6. Funkcje przymusu adwokacko-radcowskiego w procesie karnym.
7. Dostęp obrony do akt postępowania przygotowawczego w związku ze stosowaniem tymczasowego aresztowania.
8. Dopuszczalność wykorzystania w procesie karnym dowodów uzyskanych w wyniku przestępstwa.
9. Prawo świadka do odmowy zeznań. Zakres pojęcia „wspólne pożycie” z art. 115 § 11 k.k.
10. Zakres wykorzystania w postępowaniu karnym wyników podsłuchu procesowego i operacyjnego.
11. Zatrzymanie procesowe – przesłanki stosowania, gwarancje praw osoby zatrzymanej, środki kontroli zatrzymania.
12. Przesłanki tymczasowego aresztowania. Czy polski k.p.k. powinien przewidywać przesłankę szczególną z art. 258 § 2 k.p.k.?
13. Prawo do milczenia w procesie karnym.
14. Konsensualizm w procesie karnym – czy powinny istnieć szersze możliwości konsensualnego zakończenia postępowania?
15. Dostęp podejrzanego do obrońcy w postępowaniu przygotowawczym.
16. Jawność posiedzeń i rozprawy w procesie karnym.
17. Model postępowania apelacyjnego w polskim procesie karnym.
18. Granice rozpoznania sprawy w postępowaniu odwoławczym.
19. Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego.
20. Czy dopuszczalne jest ułaskawienie jako abolicja indywidualna?
SEM - STELINA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr)
 
1. Pojęcie i cechy stosunku pracy
2. Koncepcje pracodawcy
3. Specyficzne źródła prawa pracy
4. Ograniczenia zawierania terminowych umów o pracę
5. Zdolność pracownicza
6. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy
7. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
8. Pozaumowne stosunki pracy
9. Stosowanie kodeksu cywilnego do stosunku pracy
10. Zasada uprzywilejowania pracownika
11. Roszczenia z tytułu wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy
12. Wolność koalicji związkowej
13. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
14. Systemy czasu pracy
15. Przesłanki odpowiedzialności materialnej
16. Ochrona przed mobbingiem
17. Pojęcie i tryb zwolnień grupowych
18. Etapy rozwiązywania sporu zbiorowego
19. Forma i treść umowy o pracę
20. Śmierć pracodawcy i zarząd sukcesyjny
SEM - STELINA - Prawo pracy (PZ5 - 10 semestr) 1. Przedmiot prawa pracy
2. Zawarcie umowy o pracę
3. Zakaz dyskryminacji
4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
5. Wygaśnięcie stosunku pracy
6. Pojęcie czasu pracy
7. Urlop wypoczynkowy
8. Urlop macierzyński
9. Kary porządkowe
10. Pojęcie mobbingu
11. Świadectwo pracy
12. Pojęcie zwolnień grupowych
13. Ochrona wynagrodzenia za pracę
14. Minimalne wynagrodzenie za pracę
15. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
16. Regulamin pracy
17. Regulamin wynagradzania
18. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
19. Umowy o prace na czas określony
20. Okresy odpoczynku
SEM - SYKUNA - Prawa człowieka. Etyka prawnicza (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - SYKUNA - Prawa człowieka. Etyka prawnicza (PZ5 - 10 semestr) 
1. Pakty Praw Człowieka – treść i charakter prawny.
2. ETPCz skład i kompetencje
3. Przesłanki dopuszczalności skargi indywidualnej do ETPCz
4. Zakaz tortur w EKPCz
5. Powszechna Deklaracja Pra Człowieka – charakter prawny i postanowienia
6. Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka – skład i kompetencje
7. Rzetelny proces sądowy na tle postanowień EKPCz
8. Pojęcie ludobójstwa
9. Generacje praw człowieka
10. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
11. Pojęcie etyki prawniczej
12. Zasada umiaru i taktu w pracy prawnika
13. Zasada solidarności zawodowej i koleżeństwa
14. Zasada staranności i rzetelności w pracy prawnika
15. Kodeks etyczny prawników europejskich
16. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu naruszenia zasad etyki prawniczej
17. Zasady dopuszczalności odmowy udzielane pomocy prawnej przez adwokatów
18. Rezygnacja ze współpracy (wypowiedzenie pełnomocnictwa)
19. Cnoty zawodowe
20. Reklama usług prawniczych adwokata i radcy prawnego
SEM - UZIĘBŁO - Prawo konstytucyjne (PZ5 - 10 semestr)  1.    Pierwszeństwo konstytucji czy prawa UE?
2.    Prawa socjalne w Konstytucji RP - pozostawić, poszerzyć czy ograniczyć?
3.    Czy Rzecznik Praw Dziecka jest potrzebny?
4.    Czy powinno się móc odwoływać posłów i senatorów przed upływem kadencji?
5.    Czy obniżyć cenzus wieku dla czynnego i biernego prawa wyborczego?
6.    Wybory do Sejmu - proporcjonalne czy większościowe?
7.    System parlamentarno-gabinetowy czy prezydencki w RP?
8.    Senat - zlikwidować, zostawić, zreformować?
9.    Immunitet formalny posłów i senatorów - zostawić, zmienić czy zlikwidować?
10.    Konstruktywne czy niekonstruktywne wotum nieufności dla rządu?
11.    Czy rząd powinien ponosić odpowiedzialność polityczną przez Prezydentem?
12.    Kształt uprawnień Prezydenta w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej - zalety i wady obecnych rozwiązań?
13.    Prezydent z wyborów powszechnych czy wybierany przez parlament?
14.    Czy egzekutywa winna mieć prawo rozwiązania Sejmu i Senatu?
15.    Czy zwiększyć rolę Sejmu przy kreowaniu Rady Ministrów?
16.    Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów - poszerzyć czy zawężyć?
17.    Czy poszerzyć kompetencje Trybunału Konstytucyjnego?
18.    Czy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powinny być ostateczne?
19.    Trybunał Stanu - zostawić, zreformować czy zlikwidować?
20.    Czy sądy rzeczywiście są niezależną władzą?
SEM - WARYLEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Podstawowe założenia doktrynalne i przedstawiciele szkoły klasycznej prawa karnego;
2. Podstawowe założenia doktrynalne i przedstawiciele szkoły socjologicznej prawa karnego;
3. Podstawowe zasady prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ogólnoprawnych. Pojęcie zasady, ich rodzaje.
4. Cele i funkcje prawa karnego;
5. Źródła prawa karnego; Stosunek prawa krajowego do międzynarodowego i ponadnarodowego.
6. Definicja przestępstwa i wykroczenia; wskazanie elementu materialnego tych definicji.
7. Pojęcie czynu i czynu zabronionego w prawie karnym;
8. Wykładnia prawa karnego; rodzaje, moc wiążąca. Dopuszczalność analogii.
9. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego.
10. Budowa i rodzaje zakazów karnych.
11. Formy stadialne czynu zabronionego;
12. Postacie zjawiskowe czynu zabronionego;
13. Pojęcie (definicja) kontratypu i rodzaje kontratypów;
14. Pojęcie i teorie winy oraz jej znaczenie w prawie karnym;
15. Okoliczności wyłączające i redukujące winę (zawinienie);
16. Kary, środki karne oraz inne środki reakcji karnej przewidziane przez kodeks karny;
17. Zasady i dyrektywy (ogólne i szczególne) sądowego wymiaru kary;
18. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie (tzw. środki probacyjne);
19. Środki zabezpieczające w polskim prawie karnym;
20. Zabójstwo – typ podstawowy i typy szczególne (uprzywilejowane i kwalifikowane). Znamiona, zagrożenie karne.
SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PZ5 - 10 semestr) 
1. Omów zakres temporalny i miejscowy prawa karnego procesowego?
2. Omów reguły stosowania analogii w prawie karnym procesowym?
3. Omów zasadę legalizmu i oportunizmu.
4. Omów zasadę domniemania niewinności oraz in dubio pro reo.
5. Przedstaw zasadę prawdy materialnej oraz zasadę swobodnej oceny dowodów jako przykłady skodyfikowanych zasad postępowania dowodowego.
6. Skutki procesowe negatywnych przesłanek procesowych.
7. Kto to jest pokrzywdzony, kim są osoby wykonujące prawa pokrzywdzonego oraz podmioty uważane przez prawo za pokrzywdzonego.
8. Omów oskarżyciela posiłkowego ubocznego oraz subsydiarnego."
9. Zadania postępowania przygotowawczego
10. Uprawnienia stron w postępowaniu przygotowawczym.
11. Postępowanie dowodowe bez udziału oskarżonego lub obrońcy w świetle art. 378a k.p.k.
12. Omów świadka incognito oraz świadka koronnego jako szczególne rodzaje świadków.
13. Zatrzymanie procesowe – przesłanki stosowania, gwarancje praw osoby zatrzymanej oraz środki kontroli prawidłowości tej czynności.  
14. Omów ogólne i szczególne podstawy stosowania środków zapobiegawczych.  
15. Omów posiedzenie przygotowawcze sądu (art. 349 k.p.k.).
16. Przedstaw przewód sądowy jako fazę rozprawy głównej – rozdział 45 k.p.k.
17. Instytucje przyspieszające i upraszczające postępowanie karne (art. 335 § 1, § 2, art. 338a, 387 k.p.k.).
18. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego.
19. Wymień i omów podstawy wznowienia postępowania karnego jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia.
20. Co to jest Europejski Nakaz Aresztowania i jakie są jego przesłanki wydania?
SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa (PZ5 - 10 semestr) 
1. Status metodologiczny nauk teoretyczno-prawnych: teoria prawa, filozofia prawa, socjologia prawa
2. Współczesny pozytywizm prawniczy: Herbert L. A. Hart
3. Koncepcja wewnętrznej moralności prawa Lona L. Fullera
4. Realizm prawniczy
5. Niepozytywistyczne koncepcje prawa
6. Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina
7. Koncepcja prawa natury Johna Finnisa
8. Formuła Radbrucha: geneza, treść, zastosowanie
9. Ekonomiczna analiza prawa
10. Hermeneutyka prawnicza
11. Literacka szkola prawa
12. Feminizm prawniczy
13. Zasada godności jednostki w Konstytucji RP
14. Zasada wolności w Konstytucji RP
15. Zasada równości w Konstytucji RP
16. Zasada solidarności we współczesnej filozofii prawa i polityki
17. Pojęcie sprawiedliwości we współczesnej filozofii prawa i polityki
18. Estetyka prawa
19. Teorie argumentacji prawniczej
20. Pojęcie trudnych przypadków (hard cases)
SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 10 semestr)
SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PZ5 - 10 semestr) 
1. Kontratyp stanu wyższej konieczności.
2. Ratio legis czynnego żalu w prawie karnym.
3. Podżeganie a pomocnictwo.
4. Prawo łaski i procedura ułaskawieniowa.
5. Prawna regulacja recydywy w kodeksie karnym (recydywa penitencjarna i jurydyczna).
6. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności.
7. Kontratyp obrony koniecznej.
8. Występek o charakterze chuligańskim.
9. Niepoczytalność a poczytalność ograniczona.
10. Warunkowe umorzenie postępowania.
11. Zabójstwo - typ podstawowy i typy kwalifikowane.
12. Formy stadialne czynu zabronionego.
13. Zamiar bezpośredni a zamiar ewentualny.
14. Odpowiedzialność nieletnich według kodeksu karnego.
15. Zasady wymiaru kary.
16. Czy obecne uregulowanie przestępstwa dzieciobójstwa jest właściwe ?
17. Usiłowanie nieudolne.
18. Czy istnieją przestępstwa, które nie ulegają przedawnieniu ?
19. Charakterystyka trybów ścigania.
20. Pojęcie przestępczości zawodowej i przestępczości zorganizowanej.
SEM - ZEIDLER - Filozofia prawa/kultura i prawo (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Koncepcje prawa natury
2. Pozytywizm prawniczy
3. Sylogizm prawniczy
4. Prawo według Herberta L.A. Harta
5. Wewnętrzna moralność prawa wg. Fullera
6. Realizm prawniczy
7. Teoria argumentacji prawniczej w ujęciu topiczno-retorycznym
8. Teoria argumentacji prawniczej w ujęciu proceduralnym
9. Ekonomiczna analiza prawa
10. Język prawny i język prawniczy
11. Logika jako metoda prawnicza
12. Analityczna filozofia prawa
13. Argumentacja prawnicza
14. Pojęcie trudnych przypadków w prawie
15. Sprawiedliwość tranzytywna
16. Liberalizm v. komunitaryzm
17. Scenariusz tykającej bomby
18. Obrona przez kulturę
19. Kierunek prawo i literatura
20. Estetyka prawa
SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (PS5+PW5 - 10 semestr)  1. Przedmiot prawa pracy
2. Zasady prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p.
3. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu i niedyskryminacji
4. Charakter norm prawa pracy (art. 18 k.p.)
5. Rodzaje umów i pracę i ich charakterystyka
6. Strony stosunku pracy
7. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nie określony
8. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
9. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
10. Roszczeni z tytułu wadliwego wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
11. Ograniczenia dopuszczalności dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
12. Zakaz konkurencji w stosunku pracy
13. Obowiązek wydania świadectwa pracy
14. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
15. Odpowiedzialność materialna pracownika za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się
16. System równoważnego czasu pracy
17. Praca w godzinach nadlixzbowych
18. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar
19. Szczególna ochrona trwałości  stosunku pracy kobiet w ciąży
20. Ochrona pracy młodocianych