fbpx SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021) | Wydział Prawa i Administracji

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA (IV rok 2019/2020 - V rok 2020/2021)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 kwietnia 2020 roku, 9:44

SPECJALIZACJA PUBLICZNO-PRAWNA

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

IV rok, sem. 8

rok akademicki 2019/2020

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Zarządzanie w administracji publicznej dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 1. Pojęcie administracji i jej podział.
2. Pojęcie i funkcje zarządzanie.
3. Ograniczenia zarządzania kadrami w administracji publicznej.
4. Ograniczenia zarządzania zakupami towarów i usług w administracji publicznej.
5. Jakość usług publicznych i instrumenty zarządzania jakością w administracji publicznej.
Filozofia państwa i polityki prof. dr hab. Jerzy Zajadło; dr Maria Lewandowicz 1. Koncepcja umowy społecznej J.J.Rousseau
2. Podział władzy u Monteskiusza
3. Teoria sprawiedliwości Johna Rawsla
4. Integracyjna filozofia prawa Ronalda Dworkina
5. Teologia polityczna Carla Schmitta
Ochrona praw człowieka* dr Anna Podolska 1. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych.
3. Zasady organizacji i działania prokuratury.
4. Ustrój i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa.
5. Samorząd i organizacja adwokatury.

V rok, sem. 9

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego    
Prawo ochrony środowiska w działaności gospodarczej*   1. Przedstaw opinię prawną do studium przypadku budowy obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy na obszarze Natura 2000.
2. Czy możliwa jest kompensacja szkód w środowisku na przykładzie zmian klimatu?
3. Omów prawną ochronę środowiska na przykładzie inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej.
4. Przedstaw prawnośrodowiskowe ograniczenia wydobywania gazu łupkowego.
5. Zinterpretuj pojęcie środowiskowej gospodarki morskiej.
Prawo urzędnicze    

V rok, sem. 10

rok akademicki 2020/2021

Przedmiot Prowadzący (PS+PW+PZ) Pytania
Prawo zamówień publicznych*    
Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji    
Dostęp do administracji publicznej i ochrona danych osobowych    
Zawody Prawnicze*    

* zajęcia prowadzone współnie z innymi specjalizacjami głównymi