fbpx Wzory wniosków | Wydział Prawa i Administracji

Wzory wniosków | Wydział Prawa i Administracji

Wzory wniosków

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 października 2019 roku, 13:23

WZORY DOKUMENTÓW

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
o studiowanie przedmiotu awansem o studiowanie przedmiotu awansem
o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym (NOWE !!) o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym (NOWE !!)
o zezwolenia na powtarzanie semestru (NOWE !!) o zezwolenia na powtarzanie semestru (NOWE !!)
o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
o przepisanie oceny z języka obcego o przepisanie oceny z języka obcego
o przeniesienie osiągnięć ze wskazaniem o przeniesienie osiągnięć ze wskazaniem
o wpisanie na przedmiot do wyboru o wpisanie na przedmiot do wyboru
o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej
o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu
o wyrażenie zgody na uznanie ćwiczeń za zaliczone (dług ECTS) - NOWE!! o wyrażenie zgody na uznanie ćwiczeń za zaliczone (dług ECTS) - NOWE !!
o udzielenie urlopu od zajęć - NOWE !! o udzielenie urlopu od zajęć - NOWE !!
o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zaliczenia przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru - NOWE !! o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zaliczenia przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru - NOWE !!
o wznowienie studiów - NOWE!! o wznowienie studiów - NOWE!!
REZYGNACJA ZE STUDIÓW na WPiA REZYGNACJA ZE STUDIÓW na WPiA
WNIOSEK STUDENTA O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA

Przywrócenie terminu egzaminu/ zaliczenia
Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do prodziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

 

UWAGA !
Wnioski kierowane do Dziekana składa się w dziekanacie właściwym dla danego kierunku i trybu studiów.