fbpx Wzory wniosków | Wydział Prawa i Administracji

Wzory wniosków | Wydział Prawa i Administracji

Wzory wniosków

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 stycznia 2020 roku, 8:23

WZORY DOKUMENTÓW

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
o studiowanie przedmiotu awansem o studiowanie przedmiotu awansem
o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym
o zezwolenia na powtarzanie semestru o zezwolenia na powtarzanie semestru
o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
o przepisanie oceny z języka obcego o przepisanie oceny z języka obcego
o przeniesienie osiągnięć ze wskazaniem o przeniesienie osiągnięć ze wskazaniem
o wpisanie na przedmiot do wyboru o wpisanie na przedmiot do wyboru
o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej
o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu
o wyrażenie zgody na uznanie ćwiczeń za zaliczone (dług ECTS) o wyrażenie zgody na uznanie ćwiczeń za zaliczone (dług ECTS)
o udzielenie urlopu od zajęć o udzielenie urlopu od zajęć
o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zaliczenia przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zaliczenia przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru
o wznowienie studiów o wznowienie studiów
REZYGNACJA ZE STUDIÓW na WPiA REZYGNACJA ZE STUDIÓW na WPiA
WNIOSEK STUDENTA O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA

Przywrócenie terminu egzaminu/ zaliczenia
Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do prodziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

 

UWAGA !
Wnioski kierowane do Dziekana składa się w dziekanacie właściwym dla danego kierunku i trybu studiów.