Wzory wniosków | Wydział Prawa i Administracji

Wzory wniosków

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 listopada 2018 roku, 10:14

WZORY DOKUMENTÓW w roku akademickim 2017/2018

obowiązujące od 18/01/2018

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE
o studiowanie przedmiotu awansem o studiowanie przedmiotu awansem
o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym
o zezwolenia na powtarzanie semestru o zezwolenia na powtarzanie semestru
o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
o przepisanie oceny z języka obcego o przepisanie oceny z języka obcego
o przeniesienie osiągnięć o przeniesienie osiągnięć
o przywrócenie terminu egzaminu i zezwolenie na zdawanie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej o przywrócenie terminu egzaminu i zezwolenie na zdawanie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej
o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu
o rezygnację z możliwości odbywania ćwiczeń ECTS o rezygnację z możliwości odbywania ćwiczeń ECTS
o udzielenie urlopu od zajęć o udzielenie urlopu od zajęć
o wznowienie studiów o wznowienie studiów
o zmianę semestru realizacji zajęć o zmianę semestru realizacji zajęć
REZYGNACJA ZE STUDIÓW na WPiA REZYGNACJA ZE STUDIÓW na WPiA
WNIOSEK STUDENTA O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MATERIALNEJ *
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW *
WNIOSEK O PRZELANIE STYPENDIUM Z DEPOZYTU NA RACHUNEK BANKOWY *

UWAGA!!

* załączniki do wniosków oraz pozostałe ważne informacje na temat pomocy materialnej dla studentów znajdują się na stronie

https://prawo.ug.edu.pl/jesli_studiujesz/sprawy_socjalne


Przywrócenie terminu egzaminu/ zaliczenia
Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Jeżeli egzaminator uzna usprawiedliwienie za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do dziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

UWAGA !
Wnioski kierowane do Dziekana składa się w dziekanacie właściwym dla danego kierunku i trybu studiów.