Oferta pracy- pracownik administracyjny (specjalista/referent)

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Data publikacji
2022-11-24
 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało, m.in.:

 • kompleksowa obsługa administracyjna przebiegu studiów studenta studiów stacjonarnych,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu obsługiwanych studiów,
 • komunikacja ze studentem w sprawach związanych z przebiegiem studiów,
 • udział w bieżącej pracy Dziekanatu oraz współpraca z Prodziekanami,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Uczelni,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Dziekanatu, Dziekana
  i Prodziekanów.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe);
 • biegła obsługa komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office,
 • zdolność łatwego komunikowania się, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • solidność, systematyczność, odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz znajomość specyfiki organizacji i funkcjonowania studiów wyższych

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Pakiet benefitów pracowniczych (13-stą pensję, dofinansowanie wypoczynku letniego, Kartę Multisport).

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

Jednostka organizacyjna

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

adres

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Jana Bażyńskiego 6, Gdańsk, pokój 2086

Adres (e-mail)

dziekanat@prawo.ug.edu.pl

Termin składania dokumentów

w terminie do dnia 30.11.2022 r.

 

Osoby wybrane na podstawie analizy dostarczonych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko  Referenta/Specjalisty administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta/Specjalisty administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

OFERTA PRACY

Miejsce pracy:

Dziekanat Wydział Prawa i Administracji UG

Stanowisko:

pracownik administracyjny (specjalista/referent)

Wymiar etatu:

pełen etat

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24 Listopad, 2022 - 08:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 24 Listopad, 2022 - 08:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski