Konkurs z Prawa Konstytucyjnego

konkurs

Konkurs z Prawa Konstytucyjnego

 

Organizatorzy z wielką radością ogłaszają, że zwycięzcami „Konkursu z zakresu prawa konstytucyjnego” zostali:

  1. miejsce:  Maciej Dzięgiel, Mateusz Przybył
  2. wyróżnienie: Rozalia Szulc, Weronika Gliniecka, Natalia Kacprzak

 

GRATULUJEMY!!!
Cieszymy się bardzo i życzymy dalszych sukcesów!

Pan Profesor Piotr Uziębło zgodził się uhonorować wszystkich nagrodą główną!

 

Osoby zainteresowane wglądem w swoją pracę, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do osób prowadzących ćwiczenia. Prace będą okazywane w terminach uzgodnionych z pracownikami Katedry do końca maja.


Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji UG serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie z Prawa Konstytucyjnego, który odbędzie się dnia 17 maja 2023 r. o godz. 10.45 w Audytorium B.

Konkurs skierowany jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy po raz pierwszy podchodzą do egzaminu z przedmiotów prowadzonych przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych.

 

REGULAMIN:

1. Organizatorem Konkursu jest Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie.

3. Konkurs obejmuje swoim zakresem wiedzę z zajęć prawa konstytucyjnego prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim, wymaganą według przedmiotowego sylabusa oraz informacje z zajęć wykładowych.

4. Nadrzędnym celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania tematyką prawa konstytucyjnego wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego, do pozostałych celów należą zaś nagrodzenie sumiennej nauki przedmiotu, poszerzenie wiedzy o zagadnieniach z zakresu prawa konstytucyjnego i promowanie wiedzy o samej Konstytucji.

5. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy po raz pierwszy podchodzą do egzaminu z przedmiotów prowadzonych przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Do Konkursu nie mogą przystąpić studenci z tzw. długiem punktowym, którzy zaliczają przedmiot ponownie.

6. Konkurs odbędzie się w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 10.45 w Audytorium B.

7. Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin konkursu może ulec zmianie, o czym osoby zgłoszone na Konkurs zostaną powiadomione drogą e-mailową.

8. Konkurs odbywa się w formie testu składającego się z pytań jednokrotnego wyboru, przeprowadzanego w formie pisemnej. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

9. Każdy uczestnik Konkursu obowiązany jest przystąpić do rozwiązywania testu po uprzednim podpisaniu się swoimi danymi osobowymi, podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

10. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba lub osoby, które uzyskały najwyższy wynik w teście. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest zwolnienie z egzaminu z przedmiotu prowadzonego przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, równoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej. Organizatorzy nie wykluczają możliwości przyznania dodatkowych nagród rzeczowych, a także w przypadku wysokich wyników zwolnienia z rzeczonego egzaminu większej ilości osób.

11. Jury Konkursu składa się z pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego.

12. Punkty zliczane są przez Jury konkursowe ręcznie. Rozstrzygnięcia Jury mają charakter ostateczny.

13. Za każde pytanie można uzyskać 1 punkt.

14. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni. Laureat/Laureaci zostaną powiadomieni o zajętych miejscach drogą e-mailową.

15. Nadesłanie zgłoszenia jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Konkursu. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza

16. Formularze przesłane po dniu 30 kwietnia 2023 r., po godz. 20.00 nie będą uwzględniane.

17. Warunkiem koniecznym przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się i zaakceptowanie polityki RODO, dołączonej do regulaminu w formularzu zgłoszeniowym.

18. Organizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek problemy po stronie uczestników. Ponowne przystąpienie do konkursu w innym terminie ze względu na rzeczone problemy jest niedopuszczalne.

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie wątpliwości co do jego treści i przebiegu samego konkursu rozstrzygają Organizatorzy.
 

 

PODRĘCZNIKI:
 

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, (aktualne wydanie)

M. Zubik, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, (aktualne wydanie)

S. Bożyk (red.), Prawo Konstytucyjne, (aktualne wydanie)

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, (aktualne wydanie)

 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
 

A. Szmyt (red.), Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, (aktualne wydanie)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-29), red. L. Garlicki, M. Zubik, (aktualne wydanie)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II (art. 30-86), red. L. Garlicki, M. Zubik, (aktualne wydanie)

P. Sarnecki Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2013

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Przegląd Konstytucyjny

 

TERMINY:

  • do 30 kwietnia 2023, do godz. 20.00  - zgłoszenia poprzez

 

  • 17 maja 2023, godz. 10.45, Audytorium B - konkurs
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:50; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Maj 2023 - 12:24; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski