fbpx Komunikat Dziekana WPiA UG dotyczący zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021 | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Komunikat Dziekana WPiA UG dotyczący zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021

Komunikat Dziekana WPiA UG dotyczący zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu:

 

 

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG

Z DNIA 9 LUTEGO 2020 ROKU

DOTYCZĄCY ZASAD ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

W OKRESIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

Na podstawie § 3 ust. 2 Zarządzenia nr 5/R/21 Rektora UG z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, informuję, że:

 1. Poniższe zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) realizowane będą
  z bezpośrednim udziałem studentów i nauczycieli akademickich w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

Wydział prowadzący zajęcia

Kierunek

Tryb

studiów

 

St.

Rok

Nazwa przedmiotu

Godz.

Biologii

Kryminologia

Stacjonarne

2

2

Naukowe sposoby badania przestępstw metodami biologicznymi

45

Biologii

Kryminologia

Niestacjonarne

2

2

Naukowe sposoby badania przestępstw metodami biologicznymi

20

Chemii

Kryminologia

Stacjonarne

2

1

Naukowe sposoby badania przestępstw metodami chemicznymi

45

Chemii

Kryminologia

Niestacjonarne

2

1

Naukowe sposoby badania przestępstw metodami chemicznymi

20

MFiInf

(Instytut Fizyki Doświadczalnej)

Kryminologia; specjalność kryminalistyczna

Stacjonarne

2

1

Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów

15

MFiInf

(Instytut Fizyki Doświadczalnej)

Kryminologia; specjalność kryminalistyczna

Niestacjonarne

2

1

Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów

15

MFiInf

(Instytut Fizyki Doświadczalnej)

Kryminologia; specjalność kryminalistyczna

Stacjonarne

2

1

Badania fizykochemiczne w kryminalistyce

30

MFiInf

(Instytut Fizyki Doświadczalnej)

Kryminologia specjalność kryminalist. z kryminolog.

Niestacjonarne

2

1

Badania fizykochemiczne  w kryminalistyce

20

MFiInf

(Instytut Fizyki Doświadczalnej)

Kryminologia; specjalność kryminalistyczna

Stacjonarne

2

2

Badania fizykochemiczne w kryminalistyce

30

MFiInf

(Instytut Fizyki Doświadczalnej)

Kryminologia

Niestacjonarne

1

3

Badania fizykochemiczne w kryminalistyce

15

 

 1. Zajęcia praktyczne, o których mowa w pkt. I, będą realizowane zgodnie z przyjętym planem zajęć dydaktycznych w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie
  z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.
 2. Wszystkie pozostałe zajęcia, prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) wyłącznie za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG, Microsoft Teams lub przy użyciu innych platform i aplikacji uzgodnionych z Dziekanem WPiA UG.
 3. Udostępnianie studentom i doktorantom materiałów do samodzielnej nauki nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem zajęć.
 4. Proseminaria oraz seminaria są prowadzone w formie on-line w terminach uzgodnionych ze studentami i ogłoszonych na stronie internetowej w sposób zwyczajowo przyjęty
  na Wydziale.
 5. Pracownicy nie posiadający adresu e-mail z domeny UG oraz dostępu do Platformy Edukacyjnej (w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych) mają obowiązek wystąpienia do Centrum Informatycznego UG o założenie odpowiednich kont, co umożliwi przeprowadzenie zajęć za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub MS Teams. Wniosek składa się osobiście w Portalu Pracownika (zakładka Wnioski ODO) lub za pośrednictwem Sekretariatu jednostki organizacyjnej.
 6. Nauczyciele akademiccy oraz osoby prowadzące zajęcia mają obowiązek prowadzenia konsultacji w formie on-line w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych
  na stronie internetowej jednostki. Konsultacje w formie on-line mogą odbywać się także za pośrednictwem innych niż wymienione w pkt. III platform i aplikacji, które ze względu na efektywność są adekwatnym narzędziem do kontaktu ze studentem lub doktorantem.
 7. Prowadzący zajęcia mają obowiązek weryfikacji uczestnictwa studentów
  lub doktorantów w zajęciach poprzez listę obecności.
 8. Prowadzący zajęcia na studiach niestacjonarnych mają obowiązek sporządzania miesięcznej ewidencji zajęć zgodnie z załącznikiem do niniejszego Komunikatu.  
  W ewidencji należy ująć wszystkie zajęcia, które odbyły się w pełnym wymiarze godzin, zgodnym z programem studiów. Wypełnioną tabelę prowadzący zajęcia przesyła
  do Kierownika Katedry.
 9. Zbiorcze tabele, zawierające zestawienie ewidencji zajęć prowadzonych przez daną Katedrę, Zakład lub inną jednostkę organizacyjną, powinny zostać przesłane przez osobę upoważnioną przez Kierownika Katedry, Zakładu lub innej jednostki do Pani Anny Okoń email: anna.okon@ug.edu.pl najpóźniej do 18.06.2021 roku.

 

            

Dziekan

    Wydziału Prawa i Administracji

                                                                                                                                              /-/

  dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

 


Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 lutego 2021 roku, 12:39