Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Profesora Lecha Garlickiego | Wydział Prawa i Administracji

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Profesora Lecha Garlickiego

Prof. Lech Garlicki, naukowiec o światowej renomie i jeden z najbardziej rozpoznawalnych profesorów prawa konstytucyjnego odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za doktrynalny i orzeczniczy wkład w kształtowanie państwa prawnego, zwłaszcza ochronę praw człowieka oraz instytucji demokratycznych w Polsce i Europie. Uroczystość odbyła się 22 czerwca 2017 w auli Biblioteki UG.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Lechowi Garlickiemu został nadany na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji. Na recenzentów przewodu doktorskiego powołano prof. dra hab. Janusza Trzcińskiego (Uniwersytet Warszawski), prof. dra hab. Zbigniewa Witkowskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz prof. dra hab. Jerzego Zajadło (Uniwersytet Gdański).

Laudację wygłosił promotor prof. dr hab. Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który podkreślił ogromny dorobek naukowy Pana Profesora, jego niepodważalną rolę w kształtowaniu podstaw orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej, znaczenie w orzecznictwie starsburskim oraz jako obrońcy praw człowieka.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała – kompetencje i kultura prawnicza Profesora Lecha Garlickiego uczyniły z Niego ambasadora polskiej nauki prawa konstytucyjnego, znanego szeroko poza granicami naszego państwa. To Profesor Lech Garlicki przybliżył polski konstytucjonalizm europejskiej i światowej współczesnej nauce prawa konstytucyjnego. Jego dorobek naukowy jest unikalny w skali krajowej i z całą pewnością w skali międzynarodowej. Daje to Profesorowi niepowtarzalną pozycję w europejskiej i światowej nauce prawa konstytucyjnego.

W czasie uroczystości prof. Lech Garlicki wygłosił wykład „O powołaniu naszych czasów do uchwalania konstytucji”. Przypomniał znaczenie tzw. „momentu konstytucyjnego”, na który składają się głębokie przemiany społeczne oraz konsensus społeczny, że należy je utrwalić w zapisie konstytucyjnym. Postawił ważne pytania o współczesne możliwości zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegając jednocześnie przed zniszczeniem samej idei uchwalania nowej Konstytucji poprzez wpisywanie, jak zaznaczył, tych potrzebnych zmian, do bieżącej walki politycznej.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał tytuł doktora honoris causa prof. Lechowi Garlickiemu za doktrynalny i orzeczniczy wkład w kształtowanie państwa prawnego, zwłaszcza ochronę praw człowieka oraz instytucji demokratycznych w Polsce i Europie (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 14/17 z dnia 20 marca 2017).

W czasie uroczystości odczytano list gratulacyjny prof. Marka Safjana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z Luksemburga. List gratulacyjny odczytał także prof. Krzysztof Skotnicki Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Liczne gratulacje nadesłali rektorzy wyższych uczelni oraz dziekani wydziałów prawa.

Profesor Lech Garlicki jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych profesorów prawa konstytucyjnego, a jego działalność miała istotne znaczenie w kształtowaniu podstaw orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej.

Przez całe życie akademickie jest związany z Uniwersytetem Warszawskim, czterokrotnie przebywał na długoterminowych wyjazdach zagranicznych, a jako visiting professor prowadził wykłady na wielu znanych uniwersytetach świata, między innymi Tel Aviv University, University of Hong Kong, New York University, Washington University i Yale University.

W latach osiemdziesiątych brał udział jako ekspert sejmowy w pracach nad projektami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i także jako ekspert uczestniczył w pracach „Okrągłego Stołu” w zakresie założenia reform ustrojowych. Pełnił i pełni nadal wiele znaczących funkcji. Został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego (1993-2001) oraz sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (2002-2012), gdzie był także prezesem IV Izby. Pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (1991-1992), a obecnie jest wiceprezesem Komitecie Wykonawczym Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, znajduje się także wśród członków-założycieli European Law Institute i jest członkiem kolegiów redakcyjnych oraz rad naukowych wielu polskich i zagranicznych czasopism prawniczych.

Ogromny dorobek naukowy prof. Lecha Garlickiego obejmuje ponad 500 pozycji, zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych. Najbardziej znany i najobszerniejszy, a także najczęściej cytowany, dotyczy pozycji i ustroju władzy sądowniczej, zwłaszcza sądów konstytucyjnych. Tu szczególne miejsce znajduje podręcznik autorski „Polskie prawo konstytucyjne”, który ma już 19 wydań i jest kanwą lektur wszystkich kierunków prawa w Polsce. Pozostałe obszary to międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo parlamentarne oraz system źródeł prawa i teoria konstytucji. Wśród najbardziej uznanej literatury naukowej, która ukazała w postaci artykułów i monografii autorskich, współautorskich i pod redakcją naukową prof. Garlickiego znajduje się m.in. praca zbiorowa, licząca prawie 1000 stron pt. „Na straży państwa prawa (Wolters Kluwer 2016), Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, „Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” (Warszawa 2010 i 2011) oraz komentarze do konstytucji RP, wydawane w ostatnim dwudziestoleciu przez Wydawnictwo Sejmowe.

Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Doktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. GarlickiDoktorat Honoris Causa Prof. Garlicki
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 czerwca 2017 roku, 12:05