Obrony

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG Z DNIA 24 MAJA 2022 ROKU 

DOTYCZĄCY TRYBU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH STUDENTÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG

  

I. Student nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego składa:

  1. pracę dyplomową wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. II dołączonym do pracy za stroną tytułową i przed spisem treści,
  2. opis pracy sporządzony w formacie pliku XML wygenerowany za pośrednictwem Portalu Studenta – Opis pracy dyplomowej,

- przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie UG.edu.pl jeden egzemplarz pracy z oświadczeniami w formacie pliku PDF oraz opis pracy
na adres poczty elektronicznej promotora.

Przesłanie pracy dyplomowej z dołączonym oświadczeniem w postaci elektronicznej jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnego oświadczenia dołączonego do pracy.

II. Wzór oświadczenia, o których mowa w pkt. I, określa załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

III. Promotor za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego: 

  1. plik zawierający pracę dyplomową danego studenta wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. I.,
  2. plik XML zawierający opis pracy dyplomowej. 

Przesłanie pliku z pracą dyplomową wraz z oświadczeniem studenta jest równoznaczne z zatwierdzeniem pracy dyplomowej przez promotora

IV. Pracownik Dziekanatu dokonuje rejestracji pracy dyplomowej studenta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). 

V. Promotor w systemie JSA sprawdza, weryfikuje wynik i akceptuje pracę dyplomową studenta  
oraz podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do obrony. 

VI. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na  3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:

  1. Promotor przesyła: 
  1. plik zawierający skan podpisanego przez promotora raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego; 
  2. plik zawierający skan podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta. 
  1. Recenzent przesyła plik zawierający skan podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta. 

VII. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przez promotora lub recenzenta dokumentów, o których mowa w pkt. VI, Dziekan może podjąć decyzję o przesunięciu terminu egzaminu dyplomowego.

VIII. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po spełnieniu wszystkich formalności wynikających z Regulaminu Studiów oraz innych przepisów wykonawczych. 

IX. Studenci kierunku Prawo jednolite magisterskie przesyłają dokumenty, o których mowa w pkt. I,  zgodnie z przyjętym szczegółowym harmonogramem semestru letniego V roku.  

X. Student może wyrazić zgodę na udostępnienie swojej pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych lub może odmówić wyrażenia takiej zgody, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

XI. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. X, jest składane w Dziekanacie w dniu odbioru dyplomu ukończenia studiów i przechowywane w teczce osobowej studenta.

XII. Studenci kierunku Podatki i doradztwo podatkowe, których promotorami są nauczyciele akademiccy z Wydziału Zarządzania zobowiązani są do składania prac dyplomowych zgodnie z niniejszym komunikatem.

 

Dziekan  

Wydziału Prawa i Administracji  

 /-/                                                                                                                                                      

 dr hab. Wojciech Zalewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/15 ze zm.

Załącznik nr 2 do komunikatu Dziekana z dn. 24.05.2022 r.

PRZYKŁAD strony tytułowej

 KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG 

Z DNIA 27 MAJA 2021 ROKU  

DOTYCZĄCY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 

 

Realizując postanowienia Zarządzenia nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 (z póź. zm.), informuję: 

 

I. Student nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym przesyła  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy promotora: 

1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z oświadczeniami dołączonymi do pracy za stroną tytułową (załącznik do Zarządzenia nr 35/R/20) – w formacie PDF; 

2) opis pracy sporządzonej w formacie pliku XML wygenerowanym  

za pośrednictwem Portalu Studenta – Opis pracy dyplomowej. 

 

UWAGA ! Studenci kierunku Prawa przesyłają ww. dokumenty zgodnie z przyjętym harmonogramem czyli najpóźniej do dnia 13 czerwca 2021 r. 

 

II. Promotor za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na 10 dni przed egzaminem dyplomowym: 

1) Plik zawierający pracę dyplomowa danego studenta wraz z oświadczeniami; 

2) Plik XML zawierający opis pracy. 

 

III. Pracownik Dziekanatu dokonuje rejestracji pracy dyplomowej studenta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). 

 

IV. Promotor w systemie JSA sprawdza i akceptuje pracę dyplomową studenta  

oraz podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do obrony. 

 

V. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na  5 dni przed egzaminem dyplomowym: 

1) Promotor przesyła: 

a) plik zawierający skan podpisanego przez promotora raportu z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowej studenta z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego; 

b) plik zawierający skan podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta. 

2) Recenzent przesyła plik zawierający skan podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta. 

 

VI. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po spełnieniu wszystkich formalności wynikających z Regulaminu Studiów oraz innych przepisów wykonawczych. 

 

UWAGA!! 

 

 

Dziekan  

       Wydziału Prawa i Administracji  

 

dr hab. Wojciech Zalewski 

     profesor Uniwersytetu Gdańskiego 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. luty 2014 - 13:31; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 08:39; osoba wprowadzająca: Anna Okoń