Podatki i doradztwo podatkowe

                                                                 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
                                                      KIERUNEK    PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
                                                                 STUDIA STACJONARNE   I STOPNIA               

1. Student Wydziału Prawa i Administracji UG  na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe  zobowiązany jest do odbycia  praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z planem studiów , tj.75 godzin realizowanych w okresie  2 tygodni.

2. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów I stopnia.

3. Formy i harmonogram praktyk ustala Dziekan Wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.

4. Praktyka  odbywana jest  na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą  studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Osobą reprezentującą  UG w wyżej  wymienionych porozumieniach  jest Rektor UG.

5. Praktyka powinna odpowiadać programowi praktyk  studiów na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe.

6. Wszyscy studenci  skierowani  na praktyki  podlegają ubezpieczeniu  ze strony Uczelni od następstw  nieszczęśliwych  wypadków, w okresie realizacji praktyki  (nie dotyczy praktyk zorganizowanych  indywidualnie).

7. Warunkiem  zaliczenia  praktyki  jest  złożenie  przez  studenta  karty  praktyk ( do końca sesji poprawkowej) , opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania. Praktyka  powinna być potwierdzona przez  bezpośredniego  przełożonego  nadzorującego  praktykę  ze  strony  organizatora.

8. Wydział uznaje również praktyki zorganizowane indywidualnie, które są zgodne z  programem praktyk  na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe.
Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa do Dziekana kartę praktyk lub wniosek  o uznanie praktyki ze stosownymi  zaświadczeniami
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28. Styczeń 2020 - 14:27; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 24. luty 2021 - 18:51; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski