ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

19/06/2023

20/06/2023

21/06/2023

22/06/2023

23/06/2023

24/06/2023

25/06/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

26/06/2023

27/06/2023

28/06/2023

29/06/2023

30/06/2023

01/07/2022

02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

04/09/2023

05/09/2023

06/09/2023

07/09/2023

08/09/2022

09/09/2023

10/09/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

11/09/2023

12/09/2023

13/09/2023

14/09/2023

15/09/2023

16/09/2023

17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.
3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.
4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

ADMINISTRACJA II stopnia (stacjonarna)

I rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupa

uwagi

Polityka społeczna i system
ubezpieczeń społecznych (5 ECTS)

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

dr Justyna Świątek-Rudoman

31/05/2023

11:15

s. 1033

 

egzamin "zerowy"

22/06/2023 10:00 s. 1039   egzamin podstawowy

5/09/2023

11:00

s. 2002

s. 1039

 

egzamin poprawkowy

Publiczne prawo konkurencji (5 ECTS)

 

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

 

19/06/2023

11:30

s. 1033

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy i przywrócony

Zasady ustroju politycznego
państwa (5 ECTS)

 

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

21/06/2023

15:00

Aud. C

 

egzamin podstawowy

16/09/2023

11:00

s. 1039

 

egzamin poprawkowy

A/146/22A2B1 (2 ECTS)

mgr Paula Bajerska

20/06/2023 9:00-15:00 s. 1033   egzamin podstawowy

 

ADMINISTRACJA II stopnia (stacjonarna)

II rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupa

uwagi

Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej (7 ECTS)

 

dr Tomasz Sowiński

31/05/2023

9:30

s. 4021

 

egzamin zerowy

28/06/2023 10:30 s. 1033   egzamin podstawowy

15/09/2023

15:00

s. 1033

 

egzamin poprawkowy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 11:24; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 25. Sierpień 2023 - 10:29; osoba wprowadzająca: Liliana Morawska