KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 24/06/2023 25/06/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 01/07/2022 02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 07/09/2023 08/09/2022 09/09/2023 10/09/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 16/09/2023 17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka (4 ECTS)

prof. UG, dr Arkadiusz Mański

17/06/2023 17:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe (3 ECTS)

dr Anna Podolska

24/06/2023 10:00 Aud. B   egzamin podstawowy
10/09/2023 10:00 s. 2002   egzamin poprawkowy
Podstawy nauki o przestępstwie (5 ECTS) dr Krzysztof Dubicki         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy prawa cywilnego i obrotu gospodarczego (3 ECTS) dr Beata Kowalczyk 25/06/2023 10:00 Aud. C   egzamin podstawowy
16/09/2023 10:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania (2 ECTS)

dr Beata Kowalczyk 22/06/2023 18:30 Aud. C   egzamin podstawowy
9/09/2023 10:00 Aud. A   egzamin poprawkowy
Psychologia emocji i motywacji (5 ECTS) dr Anna Chybicka         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Sądownictwo, prokuratura i zawody prawnicze - ustrój i etyka (3 ECTS)

dr Łukasz Kodłubański 20/06/2023 17:30 AULA   egzamin podstawowy
11/09/2023 17:30 Aud. C   egzamin poprawkowy
WdW - Dziecko w procedurach karnych [KZ1 - 2 semestr] [Wykład do wyboru nr 4 - ogólny] (2 ECTS) dr Marta Flis-Świeczkowska 19/06/2023 18:30 Aud. B   zaliczenie na ocenę

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminalistyka (4 ECTS) dr Wioletta Niemiec         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) (3 ECTS) dr hab. Daniel Wicenty, profesor UG 1/07/2023 12:00 Aud. B   egzamin podstawowy
16/09/2023 11:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich (3 ECTS) dr Wioletta Niemiec         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy prawa karnego procesowego (4 ECTS) dr Marta Flis-Świeczkowska 19/06/2023 17:30 Aud. B   egzamin podstawowy
5/09/2023 17:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Zarządzanie ryzykiem (2 ECTS) dr Karol Śledzik         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychopatologia (3 ECTS) dr Marcin Szulc, profesor UG 25/06/2023 13:00 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Resocjalizacja (3 ECTS) dr hab. Anna Babicka-Wirkus 23/06/2023 18:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
A/202/21 B1(3 ECTS) mgr Barbara Horodecka 10/06/2023 9:00 s. 1033   egzamin podstawowy
A/201/21A2 (3 ECTS) mgr Paula Bojarska 24/06/2023 9:00

s. 2015

s. 2002

  egzamin podstawowy
A/205/21B2 (3 ECTS) mgr Joanna Chmielewska 24/06/2023 10:00 s. 2026   egzamin podstawowy

A/203/21B1 (3 ECTS)

mgr Piotr Radzikowski 24/06/2023 10:00 s. 2025   egzamin podstawowy
A/202/21 (3 ECTS) mgr Barbara Horodecka 11/09/2023 9:30 s. 2003   egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (studia niestacjonarne)

III rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Cyberbezpieczeństwo (2 ECTS) dr Marcin Rojszczak           egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną) (2 ECTS)

dr Marcin Szulc, profesor UG;

dr Krzysztof Stasiak

11/06/2023 11:00 AULA   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo i postępowanie karne skarbowe (3 ECTS) dr Tomasz Kanty 24/06/2023 15:00 p. 3069   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo karne - część szczególna (2 ECTS)

dr Stanisław Cora

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo policyjne (2 ECTS) dr Maciej Fingas 18/06/2023 11:00 p. 3070   egzamin podstawowy
16/09/2023 10:00 p. 3070   egzamin poprawkowy
Psychologia penitencjarna (1 ECTS) dr Andrzej Piotrowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)  (4 ECTS) dr hab. Wojciech Zalewski, profesor UG 17/06/2023 10:00 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 10:28; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Sierpień 2023 - 08:50; osoba wprowadzająca: Liliana Morawska