KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNA

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 24/06/2023 25/06/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 01/07/2022 02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 07/09/2023 08/09/2022 09/09/2023 10/09/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 16/09/2023 17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów (3 ECTS) dr Anna Synak 28/06/2023 18:00 egz. ZDALNY   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie prawo karne (3 ECTS) dr hab. Karolina Wierczyńska 24/06/2023 12:00 Aud. B   egzamin podstawowy
8/09/2023 17:00

s. 2002

s. 1033

  egzamin poprawkowy
Nowe tendencje w kryminalistyce (2 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak

20/06/2023 18:00 Aud. B   zaliczenie na ocenę
16/09/2023 12:00 s. 2025   zaliczenie na ocenę
Psychiatria sądowa (2 ECTS)

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychologia agresji (3 ECTS) dr Agata Goździewicz-Rostankowska   

24/06/2023

1/07/2023

11:00

Aud. B

s. 1039

  egzamin podstawowy
16/09/2023 11:00 s. 2002   egzamin poprawkowy

System prawa karnego i procesu karnego w perspektywie prawnoporównawczej (2 ECTS)

dr Łukasz Cora;

dr Marcin Lech   

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw - metody biologiczne (2 ECTS)

Wydział Biologii

25/06/2023 11:15 Aud. C   egzamin podstawowy
9/09/2023 11:00

s. 4021

s. 1039

  egzamin poprawkowy
Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw - metody chemiczne (2 ECTS) dr Paweł Niedziałkowski            egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw - metody fizyczne (2 ECTS) dr Aneta Lewkowicz    02/07/2023 15:00

p. 248

WMFiI

  egzamin podstawowy
10/09/2023 10:00

s. 3065

s. 1033

  egzamin poprawkowy

Praca kuratora - Moduł penitencjarno-kuratorski [KMZ1 - 2 semestr] (1 ECTS)

dr Krzysztof Stasiak 22/04/2023 12:00     zaliczenie na ocenę

 

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Balistyka (3 ECTS)

dr Adrian Wrocławski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Kryminalistyczna i psychologiczna identyfikacja kłamstwa (3 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak 20/06/2023 17:00 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami biologicznym (5 ECTS) Wydział Biologii         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość komunikacyjna (2 ECTS)

dr Tomasz Kanty;

mgr inż. Ryszard Walencik

24/06/2023 15:30 p. 3069   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość przeciwko środowisku (4 ECTS)

Wydział Biologii;

Wydział Chemii;

Wydział Prawa i Administracji

22/04/2023 (część biologiczna) 8:30 Aud. A   egzamin podstawowy
29/04/2023 (część biologiczna) 7:30 s. 1028   egzamin poprawkowy
Przestępczość seksualna (2 ECTS)

dr Wojciech Glac, profesor UG;

dr Krzysztof Dubicki

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Zapobieganie i zwalczanie

przestępczości 
(2 ECTS)
dr Krzysztof Stasiak 17/06/2023 18:30 Aud. B   zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Morskie prawo karne (2 ECTS) dr Dominika Wetoszka         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Terapia nieletnich sprawców

przestępstw 
(2 ECTS)
dr Justyna Siemionow, profesor UG         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Przestępczość chuligańska i stadionowa (1 ECTS)

dr Łukasz Cora

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Cybeprzestępczość (2 ECTS) dr Marcin Rojszczak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Sprawiedliwość naprawcza (2 ECTS) dr Beata Czarnecka-Dzialuk         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo penitencjarne (2 ECTS) dr Krzysztof Stasiak 13/05/2023 18:00 Aud. C   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Teoria i praktyka resocjalizacji (3 ECTS)

dr hab. Robert Opora, profesor UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komunikacja społeczna a przestępczość (3 ECTS) dr Grzegorz Kapuściński         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarządzanie kryzysowe (2 ECTS) dr hab. Radosław Giętkowski, profesor UG         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Styczeń 2023 - 07:18; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 8. Wrzesień 2023 - 06:24; osoba wprowadzająca: Anna Okoń