Wzory wniosków

UWAGA!

Od 2 listopada 2023 r.  zaznaczone wnioski należy składać w systemie eUczelnia.

WZORY DOKUMENTÓW

LP.

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

1 o studiowanie przedmiotu awansem - wniosek w eUczelni o studiowanie przedmiotu awansem - wniosek w eUczelni
2 o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym - wniosek w eUczelni o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym - wniosek w eUczelni
3 o zezwolenia na powtarzanie semestru - wniosek w eUczelni o zezwolenia na powtarzanie semestru -  wniosek w eUczelni
4 o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej -  wniosek w eUczelni o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej -  wniosek w eUczelni
5
o przeniesienie osiągnięć z języka obcego
(wniosek składany do Prodziekan ds. Kształcenia niezależnie od trybu studiów)   - wniosek w eUczelni "wniosek o uznanie zajęć z lektoratu języka obcego za zaliczone"
6 o przeniesienie osiągnięć
(wniosek składany do Prodziekan ds. Kształcenia niezależnie od trybu studiów) - wniosek w eUczelni - "wniosek o uznanie zajęć za zaliczone"
7 o wpisanie na przedmiot do wyboru -  wniosek w eUczelni o wpisanie na przedmiot do wyboru - wniosek w eUczelni
8 o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej - wniosek w eUczelni o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej-  wniosek w eUczelni
9 o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu o przywrócenie pierwszego/poprawkowego* terminu egzaminu
10 o wyrażenie zgody na uznanie ćwiczeń za zaliczone dług ECTS lub powtarzanie semestru - wniosek w eUczelni o wyrażenie zgody na uznanie ćwiczeń za zaliczone dług ECTS lub powtarzanie semestru - wniosek w eUczelni
11 o udzielenie urlopu od zajęć - wniosek w eUczelni o udzielenie urlopu od zajęć - wniosek w eUczelni
12 o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zaliczenia przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru - wniosek w eUczelni o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zaliczenia przedmiotu(ów) objętego(ych) zezwoleniem na studiowanie w następnym semestrze (studiowanie z długiem ECTS) w trakcie urlopu udzielonego w związku z powtarzaniem semestru - wniosek w eUczelni
13 o wznowienie studiów o wznowienie studiów
14

o udzielenie zgody na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów - 

wniosek w eUczelni

o udzielenie zgody na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów - 

wniosek w eUczelni

15 Rezygnacja ze studiów (dla studentów WPiA) - wniosek w eUczelni Rezygnacja ze studiów (dla studentów WPiA) - wniosek w eUczelni
16 o wydanie odpisu dyplomu/suplementu w języku obcym - wniosek w eUczelni o wydanie odpisu dyplomu/suplementu w języku obcym - wniosek w eUczelni
17 o zmianę grupy ćwiczeniowej o zmianę grupy ćwiczeniowej
18 WNIOSEK STUDENTA O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA STUDIA - OD 01.10.2021 r.
19 WNIOSEK STUDENTA O ZWROT OPŁAT ZA STUDIA 
20 Oświadczenie o wyborze płatności za studia w Uniwersytecie Gdańskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 01/10/2021
21 Oświadczenie o wyborze płatności za studia w Uniwersytecie Gdańskim dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 01/10/2019
22 Oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej (Załącznik nr 1 do Komunikatu Dziekana)
23 Oświadczenie studenta o udostępnieniu pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (Załącznik nr 2 do Komunikatu Dziekana)
24 REZYGNACJA Z PODJĘCIA STUDIÓW NA WPIA (dla osób przyjętych na studia) - wniosek w eUczelni
25 wniosek o przeniesienie z innej uczelni wniosek o przeniesienie z innej uczelni

Pozostałe wnioski, które zostały zaimplementowane do systemu eUczelnia:
  1. Wniosek o zezwolenie na przystąpienie do egzaminu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.
  2. Wniosek o egzamin komisyjny.
  3. Wniosek o uznanie zajęć z wychowania fizycznego za zaliczone.

Pozostałe wnioski składane w formie papierowej. 


Przywrócenie terminu egzaminu/ zaliczenia
Student, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, jest zobowiązany do przedstawienia egzaminatorowi usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni od dnia ustania jej przyczyn. Egzaminator, uwzględniając usprawiedliwienie, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku nieuwzględnienia usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie do prodziekana w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia podjętego przez egzaminatora.

 

UWAGA !
Wnioski kierowane do Dziekana składa się w dziekanacie właściwym dla danego kierunku i trybu studiów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. luty 2014 - 13:28; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Maj 2024 - 11:27; osoba wprowadzająca: Katarzyna Rynkowska