fbpx Obrony | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Obrony

Obrony

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 maja 2021 roku, 19:03

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG 

Z DNIA 27 MAJA 2021 ROKU  

DOTYCZĄCY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 

 

Realizując postanowienia Zarządzenia nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 (z póź. zm.), informuję: 

 

I. Student nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym przesyła  
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy promotora: 

1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z oświadczeniami dołączonymi do pracy za stroną tytułową (załącznik do Zarządzenia nr 35/R/20) – w formacie PDF; 

2) opis pracy sporządzonej w formacie pliku XML wygenerowanym  
za pośrednictwem Portalu Studenta – Opis pracy dyplomowej. 

 

UWAGA ! Studenci kierunku Prawa przesyłają ww. dokumenty zgodnie z przyjętym harmonogramem czyli najpóźniej do dnia 13 czerwca 2021 r. 

 

II. Promotor za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na 10 dni przed egzaminem dyplomowym: 

1) Plik zawierający pracę dyplomowa danego studenta wraz z oświadczeniami; 

2) Plik XML zawierający opis pracy. 

 

III. Pracownik Dziekanatu dokonuje rejestracji pracy dyplomowej studenta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). 

 

IV. Promotor w systemie JSA sprawdza i akceptuje pracę dyplomową studenta  
oraz podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do obrony. 

 

V. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na  5 dni przed egzaminem dyplomowym: 

1) Promotor przesyła: 

a) plik zawierający skan podpisanego przez promotora raportu z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowej studenta z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego; 

b) plik zawierający skan podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta. 

2) Recenzent przesyła plik zawierający skan podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta. 

 

VI. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po spełnieniu wszystkich formalności wynikających z Regulaminu Studiów oraz innych przepisów wykonawczych. 

 

UWAGA!! 

 

 

Dziekan  

       Wydziału Prawa i Administracji  

 

dr hab. Wojciech Zalewski 

     profesor Uniwersytetu Gdańskiego KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG

Z DNIA 27 MAJA 2020 ROKU DOTYCZĄCY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
 
                        Realizując postanowienia Zarządzenia nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2, informuję:
 
I. Student nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy promotora:
1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z oświadczeniami dołączonymi do pracy (wg załącznika) – w formacie PDF;
2) opis pracy sporządzonej w formacie pliku XML wygenerowanym za pośrednictwem Portalu Studenta.
UWAGA ! Studenci kierunku Prawa przesyłają ww. dokumenty zgodnie z przyjętym harmonogramem czyli najpóźniej do dnia 7 czerwca 2020 r.
 
II. Promotor za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na tydzień przed egzaminem dyplomowym:
1) Plik zawierający pracę dyplomowa danego studenta wraz z oświadczeniami;
2) Plik XML zawierający opis pracy.
 
III. Pracownik Dziekanatu dokonuje rejestracji pracy dyplomowej studenta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
 
IV. Promotor w systemie JSA sprawdza pracę dyplomową studenta.
 
V. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na 3 dni przed egzaminem dyplomowym:
1) Promotor przesyła:
a) plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego przez promotora raportu z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowej studenta z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
b) plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta.
2) Recenzent przesyła plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta.
 
VI. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po spełnieniu wszystkich formalności wynikających z Regulaminu Studiów oraz innych przepisów wykonawczych.
 
Dziekan
Wydziału Prawa i Administracji
/-/
dr hab. Wojciech Zalewski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 
 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2


Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: wtorek, 31 marca 2020 roku

Treść OŚWIADCZENIA

 


Informacje o obronach NIEAKTUALNE

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

 

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej (na płycie muszą znajdować się 3 pliki)

  1. Na płycie musi znajdować się praca dyplomowa zapisana:
  • w formacie WORD (nr albumu.DOC lub DOCX) lub w formacie OPENOFFICE (nr albumu.ODT).
  • w formacie PDF
  1. Plik opisu pracy w formacie XML, wygenerowany z Portalu Studenta z zakładki Opis pracy dyplomowej  (nr albumu.XML)

 

 

Oświadczenie zgodnie z Zarządzeniem Rektora 26/R/2013 z dnia 15 lutego 2013 , musi znajdować się w pracy dyplomowej ->za stroną tytułową przed spisem treści


OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że przedłożona praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.

......................                           ....................................
     data                                                    podpis


  UWAGA!

STUDENCI podchodzący do obrony ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA TYGODNIE PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM:

1. 3 egzemplarze pracy licencjackiej (dwa egzemplarze: jeden oprawiony, drugi zbindowany - zostawiane w Katedrze Promotora oraz jeden egzemplarz zbindowany, drukowany dwustronnie składany w Dziekanacie). Każdy egzemplarz pracy musi posiadać umieszczone na trwale (za stroną tytułową przed spisem treści) oświadczenie o samodzielności pracy;
2. jedną wersję elektroniczną pracy magisterskiej zamieszczoną na płycie CD-R/CD-RW/DVD według podanych wymagań z podpisem promotora - oddawaną bezpośrednio w Dziekanacie EOPD w pok. 2087 w godzinach urzędowania lub w skrzynce umieszczonej przy drzwiach pok. 2087;
3. zaświadczenia o dodatkowej działalności społecznej wykonywanej na Uczelni (ELSA, Biuro Porad Prawnych, Parlament, działalność sportowa itp.) lub poza Uczelnią na podstawie skierowania z UG;
4. dowód opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł, płatne w kasie lub na konto indywidualne;
5. kartę obiegową - kartę można pobrać w swoim Dziekanacie w godzinach urzędowania;
6. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu magisterskiego jest również uregulowanie wszystkich należności finansowych związanych z tokiem studiów (opłata za studia, warunek itp.


Wzór strony tytułowej


Wzór opisanej prawidłowo płyty CD/CD-RW z nagraną pracą dyplomową oraz innymi plikami  UWAGA!

STUDENCI podchodzący do obrony LICENCJACKIEJ ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ W DZIEKANACIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DWA TYGODNIE PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM:

1. 3 egzemplarze pracy licencjackiej (dwa egzemplarze: jeden oprawiony, drugi zbindowany - zostawiane w Katedrze Promotora oraz jeden egzemplarz zbindowany, drukowany dwustronnie składany w Dziekanacie). Każdy egzemplarz pracy musi posiadać umieszczone na trwale (za stroną tytułową przed spisem treści) oświadczenie o samodzielności pracy;
2. jedną wersję elektroniczną pracy magisterskiej zamieszczoną na płycie CD-R/CD-RW/DVD według podanych wymagań z podpisem promotora - oddawaną bezpośrednio w Dziekanacie EOPD w pok. 2087 w godzinach urzędowania lub w skrzynce umieszczonej przy drzwiach pok. 2087;
3. zaświadczenia o dodatkowej działalności społecznej wykonywanej na Uczelni (ELSA, Biuro Porad Prawnych, Parlament, działalność sportowa itp.) lub poza Uczelnią na podstawie skierowania z UG;
4. dowód opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł, płatne w kasie lub na konto indywidualne;
5. kartę obiegową - kartę można pobrać w swoim Dziekanacie w godzinach urzędowania;
6. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego jest również uregulowanie wszystkich należności finansowych związanych z tokiem studiów (opłata za studia, warunek itp.)