Akty prawne | Wydział Prawa i Administracji

Akty prawne

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 lutego 2014 roku, 9:59
 • KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r
 • USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 • USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.
 • USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.
 • USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
 • USTAWA z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 • USTAWA z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • USTAWA z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
 • UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
 • USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
 • UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu
 • USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
 • USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej.
 • USTAWA z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
 • USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
 • UCHWAŁA RADY MINISTRÓW nr 49 z 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.
 • USTAWA z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
 • USTAWA z dnia 26 marca 1982 r.o Trybunale Stanu
 • USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
 • USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
 • USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP
 • USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
 • USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
 • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.