Badania naukowe | Wydział Prawa i Administracji

Badania naukowe

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 sierpnia 2014 roku, 13:04

Katedra Historii Prawa:

 • Dawne prawo morskie
 • Działalność prawotwórcza organów sądowniczych we Francji na tle historycznym.
 • Dzieje administracji i myśli administracyjnej [History of administration and administrative thought]
 • Europejskie kodyfikacje cywilne i handlowe XIX i XX wieku
 • Ewolucja prawa karnego na świecie w perspektywie historycznej
 • Historia francuskiego prawa handlowego i cywilnego.
 • Historia i instytucje prawa chełmińskiego
 • Historia myśli administracyjnej i prawnej
 • Historia szwajcarskiego prawa handlowego
 • Historia szwajcarskiego prawa zobowiązań
 • Kodyfikacja prawa na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w. [The codification of law on the Polish territories in the first half of 19th century]
 • Konstytucjonalizm europejski
 • Polityka narodowościowa i wyznaniowa rządu w II Rzeczpospolitej (National and religious policy in the Republic of Poland (1918-1939)]
 • Polska myśl administracyjna i ekonomiczna XVIII i XIX w. [Polish administrative and economic thought in the 18th and 19th century]
 • Prawo hazardowe
 • Prawo miejskie
 • Prawo Prus Królewskich
 • Prawo prywatne w okresie średniowiecza i wczesnonowożytnym
 • Prawo publiczne II Rzeczpospolitej [Public law in the Republic of Poland (1918-1939)]
 • Rola zwyczajów i praktyk handlowych w ewolucji prawa handlowego.
 • Sądownictwo gdańskie i pruskie do 1939 r.
 • Średniowieczne i wczesnonowożytne systemy prawa spadkowego
 • Wielkie kodyfikacje XIX w.
 • Wpływ kodyfikacji napoleońskich na rozwój prawa na świecie.

Katedra Prawa Administracyjnego

 • Kary administracyjne
 • Legislacja administracyjna
 • Myśl polityczno-ustrojowa Józefa Piłsudskiego
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim
 • Prawne uwarunkowania rozwoju trzeciego sektora
 • Prywatyzacja funkcji państwa i zadań publicznych
 • Rola biegłego w procesie stosowania norm prawa administracyjnego
 • Sport w ujęciu administracyjnoprawnym
 • Status prawny jednostek pomocniczych gminy
 • Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Zagadnienia prawa ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zakres działania i konstrukcja prawna THINK TANKÓW

Katedra Prawa Cywilnego

 • Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych
 • Prawo cywilne porównawcze
 • Prawo medyczne
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo rodzinne
 • Prawo rynku finansowego
 • Prawo rzymskie
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prawo zobowiązań - umowy konsumenckie
 • Problematyka instytucji podpisu elektronicznego
 • Recepcja prawa rzymskiego w Europie i na świecie
 • Rozkład ciężaru dowodu w prawie polskim i prawie porównawczym

Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej

 • Europejska Przestrzeń Bezpieczeństwa, Sprawiedliwości i Wolności
 • Europejskie prawo pracy
 • Europejskie Prawo Prywatne
 • Ochrona praw jednostki
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa wspólnotowego
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne.
 • Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej
 • Stosowanie i interpretacja prawa UE
 • Wymiar sprawiedliwości UE
 • Zasady prawa Unii Europejskiej
 • Źródła prawa Unii Europejskiej

Katedra Prawa Finansowego

 • Aspekty prawne i finansowe związane z działalnością NGO’s
 • Bankowość elektroniczna
 • Bezpieczeństwo rynku finansowego
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze
 • Europejskie prawo bankowe
 • Instytucja nadzoru nad rynkiem usług funduszy inwestycyjnych
 • Konsolidacja sektora finansów publicznych
 • Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej
 • Międzynarodowe prawo finansowe
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Podatki i opłaty samorządowe
 • Podatki lokalne
 • Polityka regionalna RP i UE
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo celne
 • Prawo dewizowe
 • Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo finansowe UE
 • Prawo pomocy publicznej
 • Prawo rynku finansowego
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Skarbowe papiery wartościowe
 • Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego i bankowego
 • Weksel in blanco jako instrument finansowy

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony środowiska

 • Gospodarcze prawo środowiska
 • Interwencjonizm państwa w gospodarkę
 • Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
 • Prawna ochrona środowiska morskiego
 • Prawna ochrona środowiska w Unii Europejskiej
 • Prawo działalności gospodarczej
 • Prawo energetyczne
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Prawo ochrony przyrody
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo pomocy publicznej
 • Prawo przedsiębiorców
 • Prawo zamówień publicznych
 • Przekształcenia własnościowe w gospodarce
 • Publiczne prawo ochrony zdrowia
 • Publicznoprawna ochrona praw pacjentów
 • Regulacja dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce
 • Regulacja dostępu do wykonywania działalności leczniczej w Polsce
 • Regulacja sektora usług medycznych
 • Sądowa kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska
 • Status jednostki w prawie ochronie środowiska
 • Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska

Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego

 • Ochrona interesów nabywców w umowach deweloperskich przed pokrzywdzeniem wskutek niewykonania umowy przez dewelopera
 • Optymalizacja struktur holdingowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Umowa kredytu konsumenckiego
 • Weksel w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Wykorzystanie rachunku powierniczego w umowach handlowych
 • Zakres statutu personalnego spółek kapitałowych

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

 • Cele i funkcje kary kryminalnej
 • Czas w prawie karnym
 • Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego
 • Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego i kryminologii
 • Karne aspekty mobbingu
 • Karnoprawne aspekty transformacji ustrojowej a wymogi demokratycznego państwa prawa
 • Multikulturalizm a prawo karne
 • Niepozytywistyczne koncepcje prawa
 • Nowe kierunki polityki kryminalnej
 • Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej
 • Odpowiedzialność karna menadżerów
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Paradygmat neoklasyczny w prawie karnym i kryminologii
 • Prawa człowieka w Kanadzie
 • Prawa językowe mniejszości jako prawa fundamentalne i podmiotowe
 • Prawo karne wobec wyzwań współczesności
 • Problematyka kary śmierci
 • Przestępstwa komputerowe
 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
 • Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • Relacje między prawem karnym a religią
 • Sprawiedliwość naprawcza w prawie karnym
 • Sprawiedliwość transformacyjna
 • Wykroczenia

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistykii

 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Karnoprocesowe aspekty prawa policyjnego
 • Międzynarodowa i europejska współpraca w sprawach karnych
 • Niemiecki proces karny
 • Pełnomocnik w procesie karnym
 • Porozumienia w procesie karnym
 • Postępowanie odwoławcze
 • Prawidłowość czynności procesowych w procesie karnym (habilitacja)
 • Prawo dowodowe
 • Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym (habilitacja)
 • Zatrzymanie i doprowadzenie osoby w polskim procesie karnym
 • Zawiadomienie o przestępstwie

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych

 • Legislacja administracyjna
 • Monarchia konstytucyjna / Constitutional Monarchy
 • Podstawowe idee konstytucjonalizmu i zasady naczelne Konstytucji RP
 • Problemy ochrony praw obywatelskich
 • Problemy źródeł prawa i legislacji
 • Ustroje państw demokratycznych / Constitutional Systems of Modern States
 • Zagadnienia demokracji bezpośredniej
 • Zagadnienia ogólne Konstytucji
 • Zagadnienia prawa parlamentarnego
 • Zagadnienia prawa wyborczego
 • Zagadnienia prawne lobbingu / Legal Regulation of Lobbying

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

 • Badania nad przemianami współczesnego systemu prawa międzynarodowego
 • Implementacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez państwa postkomunistyczne
 • Międzynarodowe prawo karne
 • Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 • Międzynarodowe prawo pracy
 • Ochrona praw człowieka
 • Prawo morza
 • Prawo własności intelektualnej
 • Sądownictwo międzynarodowe, w tym badania nad orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Katedra Prawa Morskiego

 • Charakter prawny izb morskich
 • Morskie prawo prywatne na tle przemian w żegludze
 • Odpowiedzialność przewoźnika pasażerskiego za szkody na osobie i w bagażu pasażera
 • Prawa rzeczowe na statkach morskich
 • Prawo konkurencji w żegludze morskiej
 • Ratownictwo morskie
 • Ubezpieczenia morskie
 • Współczesne tendencje w morskim prawie przewozowym
 • Wydobywanie mienia z morza

Katedra Prawa Pracy

 • Charakter prawny statutu związku zawodowego
 • Dyferencjacja statusu prawnego podmiotów prawa pracy wedle kryterium wielkości zatrudnienia
 • Ekspektatywa w prawie pracy
 • Emerytury pomostowe jako nowa instytucja prawna
 • Europejskie prawo umów
 • Fakt zaginięcia ubezpieczonego i wpływ tego faktu na prawo do świadczeń ubezpieczeniowych
 • Funkcje prawa zabezpieczenia społecznego w nowym uwarunkowaniu społeczno-gospodarczym
 • Klauzule generalne w prawie ubezpieczeniach społecznych    
 • Komparacja systemów prawnych państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw pracowników przy wielokrotnym podwykonawstwie
 • Kryteria doboru pracownika do zatrudnienia i zwolnienia
 • Luki w prawie pracy i prawie socjalnym
 • Mechanizmy ponownego zatrudnienia pracownika
 • Nowe formy partycypacji pracowniczej
 • Nowe instytucje w europejskim prawie socjalnym
 • Nowe prawo urzędnicze
 • Nowe tendencje w zakresie uniformizacji pojęć i instytucji europejskiego prawa pracy
 • Nowy model ubezpieczenia zdrowotnego
 • Ochrona pracowników przy tzw. subkontraktowaniu (projekt: Protection of workers' rights in subcontracting processes in the European Union)
 • Ponowne zatrudnienie pracownika
 • Prawa pierwotne i pochodne w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych
 • Problematyka ryzyk ubezpieczeniowych
 • Problemy kodyfikacji prawa pracy
 • Regulacje antykryzysowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego
 • Status pracowników delegowanych
 • Stosunek służbowy
 • Stosunki prawne o skutkach transgranicznych, transgraniczny stosunek pracy, europeizacja prawa stosunku pracy
 • Struktury honorariów sądowych
 • System reprezentacji zbiorowej pracowników
 • Sytuacja prawna współmałżonka po śmierci ubezpieczonego
 • Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych
 • Tendencje rozwojowe prawa urzędniczego
 • Trójstronne relacje w stosunkach pracy
 • Tymczasowe aresztowanie a stosunek pracy
 • Ustanie stosunku pracy
 • Węzłowe problemy współczesnych ubezpieczeń społecznych
 • Wykładnia prawa pracy
 • Wykładnia prawa zabezpieczenia społecznego
 • Zagadnienie praw podmiotowych w prawie pracy
 • Zasady, reguły i idee ubezpieczeń społecznych

Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa

 • Argumentacja prawnicza
 • Biojurysprudencja
 • Dobro wspólne jako kategoria normatywna
 • Dyskusja wokół problemu legalizacji tortur
 • Filozofia dogmatyk prawniczych
 • Filozofia praw człowieka
 • Filozofia prawa
 • Filozofia prawa Gustawa Radbrucha
 • Interwencja humanitarna
 • Karnoprawne aspekty transformacji ustrojowej a wymogi demokratycznego państwa prawa
 • Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego
 • Logika prawnicza
 • Multikulturalizm a prawo karne
 • Niepozytywistyczne koncepcje prawa
 • Pewność prawa
 • Prawa człowieka w Kanadzie
 • Prawo ochrony dziedzictwa kultury
 • Problematyka teoretyczno-prawna społeczności międzynarodowe
 • Retoryka prawnicza i erystyka
 • Rewindykacje z perspektywy teorii i filozofii prawa
 • Sprawiedliwość transformacyjna
 • Teoria i praktyka tzw. trudnych przypadków (hard cases)
 • Teoria konfliktów
 • Terroryzm a prawa człowieka
 • Zagadnienia etyki prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem etyki adwokackiej
 • Zagadnienia teorii wojny sprawiedliwej
 • Zagadnienia związane z niemiecką filozofią prawa
 • Zagadnienia związane ze współczesną niemiecką filozofią prawa
 • Zagadnienie przymusu w prawie od strony pozytywnej tj. pojęcie, funkcja i rodzaje nagród w prawie

Zakład Praw Człowieka

 • Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego

Pracownia Informatyki Prawniczej

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Informatyka prawnicza
 • Informatyzacja administracji
 • Legislacja administracyjna
 • Ochrona danych osobowych
 • Ogłaszanie prawa
 • Prawna regulacja norm i standardów technicznych
 • Prawne aspekty integracji rejestrów publicznych w Polsce [projekt dofinansowany przez Uniwersytet Gdański - 6300-5-0700-0]
 • Przekazywanie wiadomości o ustanowionych normach prawnych
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Technika prawodawcza