Wsparcie badań naukowych | Wydział Prawa i Administracji

Wsparcie badań naukowych

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 października 2018 roku, 11:10

    Specjalista ds. projektów - mgr inż. Jolanta Mrozek
    pokój 2080, tel.: (58) 523 28 12, wew. 28 12
    jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl

    Specjalista ds. projektów - mgr Agnieszka Puchalska
    pokój 2081, tel.: (58) 523 29 34, wew. 29 34
    apuchalska@prawo.ug.edu.pl

    Referent ds. projektów - mgr Katarzyna Małachowska
    pokój 2081, tel.: (58) 523 29 34, wew. 29 34
    katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl

 

PRELUDIUM 16

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora.

Okres realizacji projektu wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.

Wysokość finansowania nie przekracza:
a) 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
b) 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
c) 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;

Liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu badawczego nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.

Opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu badawczego.

Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu.

Szczegółowe informacje

 

SONATA 14

Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Kierownik projektu powinien mieć nadany stopień naukowy doktora w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. Wskazany okres może zostać przedłużony o okresy przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

Okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.

Brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu.

W konkursie SONATA 14 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami. 

SONATA 14 – najważniejsze zmiany:

 • Odstąpiono od rozmów kwalifikacyjnych na II etapie procesu oceny merytorycznej.
 • Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek: w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

Szczegółowe informacje

 

OPUS 16 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Konkurs skierowywany do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego.

Okres realizacji projektu wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy;

Brak górnej granicy finansowania dla jednego projektu.

Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy może otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe wyłącznie w innej formie niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dopuszcza się możliwość zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej:

 • do 150 000 zł w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej;

OPUS 16 – najważniejsze zmiany

 • Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek: w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.
 •  Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.

Szczegółowe informacje

 

MINIATURA 2 - konkurs na pojedyncze działania naukowe

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki zaś jego podstawowym celem jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

W konkursie MINIATURA 2 finansowane mogą być badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.

Konkurs skierowany jest do odób które:

 • uzyskały stopień doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN;
 • nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich  lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę;

Okres realizacji wynosi co najwyżej 12 miesięcy;

Wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych;

Osobą realizującą działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA można być tylko raz.

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły do 31.12.2018r.

Wniosek o finansowanie, przygotowany w języku polskim wraz z załącznikami, należy wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.

Szczegółowe informacje

 

MONOGRAFIE - konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

PROCEDURA:

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

– dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

– wypełniony i podpisany wniosek – link 

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 03.12.2018

Szczegółowe informacje: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

 

START 2019 – trwa nabór wniosków

Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1988 r. lub później bez względu na dzień i miesiąc.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

Wnioski w konkursie START 2019 można składać od 25 września do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2019 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Szczegółowe informacje: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/ 

 

Warsztaty ERC dla nauk humanistycznych i społecznych

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN we współpracy z Oxford University zaprasza na warsztaty poświęcone ofercie grantów European Research Council – najbardziej prestiżowym grantom w Europie. Wybitni naukowcy z  Oxford University oraz Gill Wells, szefowa Europejskiego Biura na tej uczelni, podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i poradami 16 listopada 2018 w Warszawie.

O tym jak przygotować zwycięski wniosek opowiedzą:

 • Gill Wells – szefowa European Office, na co dzień wspierająca naukowców aplikujących o granty ERC z University of Oxford;
 • Professor Melinda Mills – socjolog, laureatka grantu ERC Consolidator – „Unravelling the genetic influences of reproductive behaviour and gene-environment interaction”, oceniająca granty Advanced ERC w panelu SH2, University of Oxford;
 • Professor Ben Ansell  - politolog, laureat grantu ERC Consolidator „The Politics of Wealth Inequality and Mobility in the Twenty-First Century” w pan elu SH3, University of Oxford;
 • Dr Michał Nemeth z Uniwersytetu Jagiellońskiego, lingwista, tegoroczny laureat ERC Starting Grant „(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language” w panelu SH5.

Dodatkowo, 15 naukowcom, którzy przygotują najlepsze aplikacje na warsztaty, zaproponujemy indywidualne konsultacje z wykładowcami warsztatów oraz z ekspertami z Biura ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk (BDN PAN), którzy od blisko 3 lat wspierają polskich naukowców w przygotowaniu wniosków ERC.

Nadchodząca edycja warsztatów skierowana jest przede wszystkim do naukowców reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne. Rejestracja na warsztaty jest możliwa za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/bmWLQX. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 października 2018 do godz. 13.00.

 

NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) jest instytucją na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Agencja będzie mogła przyznawać środki finansowe, w postaci grantów i stypendiów: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Ponadto o wsparcie finansowe będą mogli się ubiegać również osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Kolejna edycja konkursów NCN - MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8

10 czerwca 2018 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną edycję konkursów SONATA BIS, MAESTROHARMONIA, jak również po raz pierwszy konkurs na realizowanie polsko-chińskich projektów. W ramach kolejnej edycji konkursów naukowcy mogą starać się o finansowanie z puli 400 mln zł.

SONATA BIS to konkurs ma na celu stworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień doktora, w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku. Co ważne poza kierownikiem projektu, w zespole realizującym projekt nie może znaleźć się osoba, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Osoba występująca z wnioskiem musi wykazać od 3 do 10 opublikowanych prac naukowych, z czego trzy najważniejsze załączy do wniosku. Budżet przewidziany na tę edycję konkursu to 120 mln zł.

MAESTRO to konkurs kierowany do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzenie badań wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w ostatnich 10 latach opublikowała co najmniej pięć artykułów naukowych w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych i kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi, które realizowane były w ramach konkursów międzynarodowych lub ogólnokrajowych, a także wykazała się aktywnością na innych polach działalności akademickiej. W tym roku budżet konkursu został określony na 40 mln złotych.

Oprócz MAESTRO po raz dziesiąty ogłoszono konkurs HARMONIA. Jest to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, które niepodlegają współfinansowaniu z zagranicznych środków. w konkursie finansowane są jedynie badania prowadzone w ramach współpracy nawiązanej bezpośrednio z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, a także w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej. Budżet tego konkursu wyniesie 40 mln.

Nabór wniosków trwa do 17 września 2018 r., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2019 r. 

 


Archiwum

Kolejna edycja konkursów NCN - OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1

15 września 2017r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów OPUSPRELUDIUM, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu DAINA. Naukowcy prowadzący badania podstawowe będą mogli ubiegać się o finansowanie z łącznej puli 348 mln zł.

Nowy konkurs DAINA 1 to wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos mokslo taryba (LMT). Finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Budżet konkursu zaplanowano na 8 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM 14 jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający  rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W tej edycji budżet konkursu wyniesie 40 mln zł.

W konkursie OPUS 14 o środki w tym konkursie może starać się każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Pieniądze można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury niezbędnej do realizacji badań. Naukowcom nie narzucono górnego limitu finansowania, o jakie mogą się ubiegać dla pojedynczego projektu. Łączny budżet konkursu to 300 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 grudnia 2017 r.

 

Warsztaty z aplikowania o ERC dla reprezentantów nauk humanistycznych i  społecznych

W dniach 14-15.09.2017 Uniwersytet Oksfordzki i PAN organizują serię warsztatów przygotowujących reprezentantów nauk humanistycznych i  społecznych do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Warsztaty14.09.2017 będą prowadzone w j. angielskim, natomiast warsztaty "ERC krok po kroku" - w j. polskim.  Program spotkania oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Biura ds. Doskonałości PAN.

 

Rejestracja prowadzona jest elektronicznie poprzez wypełnienie formularza do dnia 01.09.2017r.

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł Uniwersalia 2.1

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszony został konkurs na realizację projektów w w module „Uniwersalia 2.1” - konkurs na finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Prace należy zgłaszać do dnia 04.08.2017 r. włącznie.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Zarządzania Projektami Naukowymi http://ug.edu.pl/strona/66779/nprh_uniwersalia_21

 

Kolejna edycja konkursów NCN - MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy

Terminy: nabór wniosków do 15 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki: 

 • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Szczegółowe informacje na stronie: link

Spotkanie informacyjne w sprawie  I edycji programu „Doktorat  wdrożeniowy”

Spotkanie dotyczące konkursu  na przyznanie środków  finansowych  w ramach  I edycji programu  „Doktorat wdrożeniowy” odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. w Warszawie, w siedzibie MNiSW, ul. Hoża 20 (sala nr 117), w godz. 11.00-13.00. MNiSW prosi o przekazanie ewentualnych pytań w zakresie tematyki spotkania do 19 maja 2017 r na adres Konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl .

Potwierdzenia udziału w spotkaniu (ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika) należy przesyłać w terminie do 18 maja 2017 r. na ww. adres mailowy. Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

V Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z zakresu obronności

Minister Obrony Narodowej ogłasza V KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE  OBSZARU OBRONNOŚCI. Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa. Szczegóły dostepne są na stronie: link
 

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
 • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
 
Działanie powinno służyć:
 • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowy
i/lub
 • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).
 
Szczegółowe informacje na stronie: link

 

Zmiana terminu rozpoczęcia naboru w konkursie MINIATURA

Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017r. Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).

 

Stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy]

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości. 

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu francuskiego w Polsce.

Termin składania wniosków: 16 maja 2017r.

 

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
 
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:
 • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
 • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
Działanie powinno służyć:
 • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych
i/lub
 • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).

Szczegółówe informacje na stronie: link

 

Spotkanie informacyjne nt.pozyskiwania środków z  Polsko- Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Termin:13.00 – 14.00: doktorzy i samodzielni pracownicy naukowi,

           14.00 – 15.00 studenci i doktoranci

Miejsce: Aula Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Janusza Sokołowskiego (ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku).

Na szkolenia nie obowiązują zapisy.

 

PRELUDIUM 13

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 30/2017 z dnia 9 marca 2017 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie PRELUDIUM 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ogłoszenie konkursu

ETIUDA 5

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 29/2017 z dnia 9 marca 2017 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs OPUS 13 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie OPUS 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ogłoszenie konkursu

 

 

Nagroda naukowa Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu dziedzinach: 1) nauk humanistycznych i społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych, za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

Wnioski o przyznanie Nagrody można składać od 15 stycznia do 31 marca.

Ogłoszenie wyników konkursu (które zostaną zamieszczone na www.gdansk.pan.pl) oraz wręczenie nagród przewiduje się w miesiącach maju lub czerwcu.

WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4000 PLN

Szczegóły: link

Zaproszenie na wydarzenia związane z pozyskiwaniem grantów i stypendiów ze środków spoza UG

1. Warsztaty z pozyskiwania grantów z Narodowego Centrum Nauki

Termin:13 marca 2017, godz. 10.00 – 13.00

Adresaci: pracownicy naukowi

Miejsce: sala D303, Wydział Nauk Społecznych.

2. Warsztaty z pozyskiwania grantów z Narodowego Centrum Nauki

Termin:14 marca 2017, godz.10.00 – 16.00

Adresaci: doktoranci.  Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy pod adresem: https://goo.gl/forms/8Szy47r78OLfD3593

3. Oferta Fundacji Nauki Polskiej

Termin: 23 marca, godz.14.00 – 15.30

Adresaci: doktoranci i doktorzy

4.Oferta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Termin: 29 marca 2017

 • 13.00 – 14.0: doktorzy i samodzielni pracownicy naukowi,
 • 14.00 – 15.00 studenci i doktoranci

Wszystkie szkolenia odbędą się na terenie Kampusu Oliwskiego Uniwersytetu Gdańskiego.

Dokładne informacje dotyczące miejsc spotkań pojawią się na naszej stronie bliżej terminu wydarzeń.

Kontakt: zatokanauki@ug.edu.pl , tel. 609056201.

Organizatorzy:Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”, Akademia Młodego Badacza, Zatoka Nauki. Portal Młodych Badaczy, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Rada Doktorantów UG, Parlament Studentów UG.

 

Zmiana terminu składania wniosków NCN

Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

 

Konkurs o nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora T. Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniajaca łącznie wymagania: została opublikowana w j. polskim lub w języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym; została opublikowana w 2016 i jest to jej pierwsze wydanie; jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Prace do konkursu mogą zgłaszać: uczelnia mająca siedzibę na terenie RP; podstawowa jednostka takiej uczelni; mający siedzibę główną na terenie RP instytut naukowy.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni oraz instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Prace należy przesłać do 28.04.2017 na adres Biura Rektora UŁ.

Więcej informacji na stronie: link

Stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców NAUKA I DOSKONAŁOŚĆ

Stypendia na pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców, którzy do dnia wyjazdu do Francji nie ukończyli 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza w dowolnej polskiej jednostce naukowej) i którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Podania osób będących w trakcie przewodu doktorskiego nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatur o podobnych kwalifikacjach, stypendium zostanie przyznane osobie mieszkającej w Polsce w momencie składania podania.

Czas trwania: jeden miesiąc. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.
Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji. Ponadto stypendium pokrywa:

 • Koszty ubezpieczenia
 • Koszty przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji
 • Możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanej przez Campus France i proponowanej po korzystnej cenie

Stypendium nie pokrywa kosztów transportu pomiędzy Polską i Francją.

Termin składania formularzy - do 16.05.2017r.

Szczegółowe informacje:link

17th Specialization Course in International Criminal Law for Young Penalists on “The International Criminal Court at Fifteen”.

Kurs organizowany przez the Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights (dawniej: the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC))w dniach 21-31 maja 2017 w Syrakuzach (Włochy). Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom, które ukończyły studia prawnicze (co najmniej pierwszego stopnia) w latach 2009-2017 i nie ukończyły 35 lat. W kursie weźmie udział 60 uczestników, przy czym dla 10 osób z krajów rozwijających się i słabiej rozwiniętych Instytut przewiduje stypendia. Aplikacje na kurs można składać do 20.03.2017r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu: link

 

V EDYCJA KONKURSU MOBILNOŚĆ +

Konkurs ogłoszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki w ramach programu przeznaczone będą na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych.Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznawane na okres od 6 do 36 miesięcy (w tym uzasadnione przerwy nie dłuższe niż 21 dni na każde 6 miesięcy pobytu). Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika przypadać nie wcześniej niż na 01.01.2018r.

Adresatami konkursu są młodzi naukowych w rozumieniu art.2 ust.19, którzy są : zatrudnieni w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania; pracownikami naukowymi/ naukowo- dydaktycznymi w rozumieniu ust. z 27.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym lub pracownikami naukowymi lub badawczo- technicznymi w rozumieniu ustawy x 30.04.2010 o Polskiej Akademii Nauk lub pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z 30.04.2010 o instytutach badawczych lub uczestnikami studiów doktoranckich.

Wsparcie udzielane jest we wszystkich dziedzinach nauki. W ramach konkursu nie ma ograniczeń co do lokalizacji zagranicznego ośrodka.

Nabór wniosków prowadzony jest od 02.01.2017 do 15.03.2017 w formie elektronicznej, przez system Obsługi Strumieni Finansowania (www.osf.org.pl).

W danej edycji konkursu wnioskodawca może złożyć na jednego młodego naukowca tylko jeden wniosek.

 

ETIUDA 5

Na podstawie art. 18 pkt. 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 5 na stypendia doktorskie.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie ETIUDA 5 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ogłoszenie konkursu

 

SONATINA 1

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 110/2016 z dnia 7 grudnia 2016 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATINA 1 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie SONATINA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

.Ogłoszenie konkursu

 

UWERTURA 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 60/2016 z dnia 7 lipca 2016 r., zmienionej uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki nr 76/2016 z dnia 8 września 2016 r. oraz nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłaszają konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.
 • Wnioski w konkursie UWERTURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 • Narodowe Centrum Nauki dysponuje listą laureatów ERC, którzy zgodzili się na przyjęcie kandydatów na staż w swoich zespołach badawczych. Lista ta będzie udostępniania na życzenie kandydatów. Osoba do kontaktu: dr Marcin Liana.

Ogłoszenie konkursu

MINIATURA 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 104/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Ogłoszenie konkursu

LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie LIDER, skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.

Program adresowany jest do osób, które:

- w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),

- posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej),

- są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

- dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

- pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

- posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.

Więcej informacji: link

 

MINIATURA

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat

Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. 

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne.Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

 

konkurs 3.2 STUDIA DOKTORANCKIE

NCBiR w grudniu 2016r. będzie prowadził nabór wniosków w ramach konkursu 3.2 Studia doktoranckie. Można bedzie uzyskać dofinansowanie na tworzenie i realizację wysokiej jakości:

1. Interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasiegu krajowym i międzynarodowym;

2. Międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe komórki uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;

3. Programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu / komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Alokacja w konkursie wynosi 155 mln PLN. Wymagany będzie wkład własny w wysokości 3% wartości projektu.

 

OPUS 12

Konkurs OPUS 12 projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 1. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 1. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dn.8 września 2016r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; zob. załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

PRELUDIUM 12

Konkurs PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 3. których wysokość finansowania nie przekracza:
  • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 4. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
 5. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
 6. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;
 7. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; zob. załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu


SONATA 12

Konkurs Sonata 12 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Warunki przystąpienia do konkursu:

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, przez osobę rozpoczynającą karierę naukową należy rozumieć osobę nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy.
 

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:        

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 1. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 1. w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
 1. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; zob. załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
 1. w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości odpowiednio 150 tys. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS);
Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie możliwości obniżenia pensum dydaktycznego kierownika projektu realizującego grant w ramach konkursu SONATA. W związku z tym, od jedenastej edycji konkursu SONATA jednostka naukowa może otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie opłacenie zastępstwa za kierownika projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co pozwoli mu na większe zaangażowanie się w pracę związaną z realizacją projektu badawczego.
Obniżenie pensum dydaktycznego - podmiot może otrzymać środki na obniżenie o 50 % pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego jako pracownik naukowo-dydaktyczny, w wysokości 100 zł na każdą godzinę obniżenia pensum.
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

POLONEZ 3

Konkurs POLONEZ 3 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND
Adresaci konkursu:

Konkurs na staże badawcze skierowany jest do osób przyjeżdżających z zagranicy, zwanych dalej „wnioskodawcami”, którzy chcą prowadzić badania naukowe w:

 1. jednostkach naukowych;
 2. centrach naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni;
 3. bibliotekach naukowych;
 4. przedsiębiorstwach mających status centrów badawczo-rozwojowych, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 5. jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. przedsiębiorstwach prowadzących badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1-5
Warunki przystąpienia do konkursu:
 1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży badawczych, których czas trwania wynosi 12 miesięcy lub 24 miesiące.
 2. Wnioskodawcą w konkursie może być osoba, która w dniu otwarcia konkursu (15 września 2016 r.):
  1. posiada stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy;
  2. w okresie trzech poprzedzających lat nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy;
  3. w okresie trzech poprzedzających lat nie kierowała projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce, w tym projektem finansowanym przez NCN;
  4. nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę na czas nieokreślony w jednostce będącej miejscem realizacji stażu;
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których wnioskodawca przedstawi oświadczenie podmiotu będącego miejscem realizacji stażu badawczego zgodnie ze wskazaniami zawartymi w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia, obejmujące zobowiązania m.in. do:

  1. zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały okres realizacji stażu zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 3.1;
  2. zapewnienia wnioskodawcy warunków do realizacji prowadzonych przez niego badań, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej/laboratoryjnej oraz aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych badań;
  3. wskazania spośród pracowników danego podmiotu, partnera naukowego odpowiedzialnego za merytoryczne wsparcie projektu i ułatwienie kontaktów wnioskodawcy z lokalnym środowiskiem naukowym;
  4. zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej stażu, w tym obsługi związanej z przyjazdem i pobytem wnioskodawcy w Polsce, oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za jej koordynację;
  5. zorganizowania w okresie realizacji stażu co najmniej jednej wizyty studyjnej rocznie, w wybranej jednostce w Polsce lub za granicą (z wyłączeniem instytucji, które były wcześniej miejscem zatrudnienia wnioskodawcy), trwającej od 1 do 10 dni roboczych, związanej z zainteresowaniami zawodowymi wnioskodawcy.

Staż badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2017 r., a najpóźniej 1 stycznia 2018 r.

Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

Konkurs: MONOGRAFIE

Organizator: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Termin przesyłania zgłoszeń: Tryb ciągły.
Przejdź na stronę Konkursu/Grantu: link

W ramach programu Monografie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych oraz wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

W konkursie mogą brać udział:
 • autorzy polscy lub

 • autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

- dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4, zbindowane lub oprawione

- wypełniony i podpisany wniosek - link 

- wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien był ujęty w 1 pliku elektronicznym)

- zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

Regulamin programu Monografie
Instrukcja wydawnicza dla autorów
Wzór listu od wydawcy zagranicznego
Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach.   Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.
 

Konkurs/Grant: MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Celem Funduszu jest wspieranie finansowo projektów rozwijających współpracę pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej (Polska,  Czechy, Węgry, Słowacja) oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Dofinansowane działania (m.in.):
 • współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
 • edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
 • współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)

Preferowane są projekty, w których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których (oprócz kraju wnioskodawcy) partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy (wyjątkiem są projekty transgraniczne, w których uczestniczy dwóch partnerów).

Wysokość dofinansowania:

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekraczać 80% całego budżetu projektu. Pozostałe koszty należy pokryć z innych źródeł. W ramy projektu nie wchodzą koszty inwestycyjne lub koszty wynagrodzeń pracowników w ramach umowy o pracę.


Małe Granty (Small Grants)
Maksymalna wysokość dofinansowania: do 6000 EUR
Czas trwania grantu: do 6 miesięcy
Terminy składania wniosków w 2016 r: 1, czerwiec, wrzesień i  grudzień

Więcej informacji: http://visegradfund.org/grants/

 

Stypendia i granty FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.
Termin składania wniosków - do 14 października 2016r.
Staż - 3 - 10 miesięcy
Stypendia - 7 650 $  - 25 500 $ (na koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe)


Fellowships - wyjazd badawczy, staż naukowy (dla naukowców, specjalistów oraz artystów ze stopniem naukowym doktora)
 Warunki:
•    obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce;
•    posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
•    bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.


Teaching Fellowships - wykłady i projekt badawczy (dla wykładowców akademickich, których zadaniem obok realizowanego projektu badawczego, będzie także prowadzenie wykładów)
 Warunki:
•    obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce;
•    posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych (priorytetowo traktowani będą kandydaci ze stopniem doktora i wyższym);
•    bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.


Granty badawcze (dla kandydatów, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora)
Warunki:
•    obywatel Polski na stałe przebywający w Polsce (ze stypendium nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne polsko-amerykańskie obywatelstwo);
•    posiadanie minimum stopnia magistra nauk humanistycznych lub ścisłych;
•    bycie zatrudnionym w instytucji naukowo badawczej (stowarzyszonym z instytucją naukowo-badawczą) w kraju pochodzenia;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

MNiSW - Stypendia  dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło XI edycję konkursu na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.
 
Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej, a więc co roku jest inna. W roku 2015 stypendium wynosi 5390 zł.
Proces składania wniosków:
 1. Wypełnienie wniosku w systemie OSF.
 2. Wysłanie przez platformę e-PUAP oświadczenie kierownika jednostki wnioskującej (dziekan/dyrektor), wygenerowane z systemu OSF po zakończeniu wypełniania wniosku. Brak tego oświadczenia spowoduje pozostawienie wniosku złożonego w systemie OSF bez rozpatrzenia. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”.
Termin składania wniosków: 2 stycznia 2016 r. - 31 marca 2016 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - FIRST TEAM

Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie. Termin 5 lat może zostać przedłużony do maksymalnie 9 lat od uzyskania stopnia naukowego, o ile wnioskodawca będzie spełniał warunki opisane w dokumentacji konkursowej.

W programie FIRST TEAM finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może dofinansować projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

W programie FIRST TEAM obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z kraju lub z zagranicy.

W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 2 000 000 zł.

Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu FIRST TEAM mogą być badania, które przyczynią się do rozwiązywania bieżących lub zmieniających się problemów naukowych mających znaczenie dla rozwijającego się rynku globalnego lub wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem.

Wsparcie w ramach programu powinno umożliwić osobom rozpoczynającym karierę naukową: studentom, doktorantom oraz młodym doktorom zdobycie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Termin składania aplikacji: 24.03.2016

Szczegółowe informacje

 

ETIUDA 4

Konkurs ETIUDA 4 na stypendia doktorskie

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2016 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:
 1. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko te wnioski, w których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.
 2. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju.
 3. Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy
 4. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym.
 5. Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie pobierania stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.
 6. Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.
 7. Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 1 października 2016 r.
 8. Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 4 obejmuje środki finansowe na:
 • stypendium naukowe;
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu,
 • pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

FUGA 5

Konkurs FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
Warunki przystąpienia do konkursu:
 1. Konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwane dalej „stażami podoktorskimi”, jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową.
 2. W ramach konkursu będą rozpatrywane wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora.
 3. Wnioski mogą składać również osoby, którym zostanie nadany stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2016 r.
 4. Do konkursu kwalifikowane są wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekroczy 36 miesięcy.
 5. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na staż wnioskodawcy.
 6. Opiekunem naukowym stażysty może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która nie była promotorem lub promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy.
 7. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podoktorskiego nie może być opiekun naukowy stażysty.
 8. Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie poniższe warunki:
  1. znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
  2. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
  3. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca był zatrudniony w okresie dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem lub faktycznie wykonuje pracę naukową lub dydaktyczno-naukową na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno-prawnym.
 9. Wnioskodawca w konkursie FUGA nie może być kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki ani w czasie składania wniosku nie może ubiegać się jako kierownik o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.
Forma finansowania stażu podoktorskiego:
 1. Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego wnioskodawcy, zobowiązana jest do zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Warunkiem zatrudnienia wnioskodawcy w okresie realizacji stażu podoktorskiego w jednostce naukowej, o której mowa w pkt.1, jest rozwiązanie przez niego umowy o pracę lub uzyskanie urlopu bezpłatnego w innej jednostce naukowej.
 3. Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości:
  • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu,
  • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu,
  • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.
 4. W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej:
  • 24 tys. zł w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,

  na każde pełne 12 miesięcy stażu podoktorskiego wnioskodawcy.

 5. W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego.
 6. Na zorganizowanie stanowiska pracy w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, jednostka naukowa otrzyma środki finansowe w zryczałtowanej kwocie w wysokości 1000 zł miesięcznie dla każdego stażysty przez cały czas trwania stażu podoktorskiego wnioskodawcy.
 7. Staż podoktorski musi rozpocząć się 1 października 2016 r. lub 1 listopada 2016 r., lub 1 grudnia 2016 r.
Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

SYMFONIA 4

Konkurs SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

Z wnioskiem o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego, obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych:

 • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
 • Nauki Ścisłe i Techniczne;
 • Nauki o Życiu,

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.

W konkursie preferowane będą projekty badawcze mające na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. w których kierownik projektu jest osobą posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat (w latach 2006-2015) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 2. w których, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani:
  • w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
  • w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe;
 3. do realizacji których kierownik projektu może zaangażować partnerów będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych;
 4. w których łączna liczba kierowników i partnerów projektu nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi;
 5. których okres realizacji trwa 36 lub 48 lub 60 miesięcy;
 6. w których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu nie może być niższa niż 2 mln zł;
 7. w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”. Łączny okres zatrudnienia osób na tym stanowisku nie może być krótszy niż dwukrotność zaplanowanego czasu trwania projektu;
 8. w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów.

 

Sposób i termin składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2016 r. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 marca 2016 r.

Zasady oceny

Ogłoszenie konkursu

 

TANGO 2

Konkurs na projekty wspierające praktyczne wykorzystanie wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. Konkurs organizowany wspólnie z NCBR.
Adresaci:
 • osoba, która pełniła wcześniej rolę kierownika lub głównego wykonawcy/promotora/opiekuna naukowego projektu bazowego. (Projekt bazowy - obejmujący badania podstawowe, którego wyniki stanowią podstawę realizacji projektu zgłoszonego w ramach konkursu TANGO)
Realizacja projektu: 36-60 miesięcy.

Faza K (koncepcyjna) - stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych oraz pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników; czas realizacji : 6-18 miesięcy

Faza B+R (badawcza) - zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych produktów i usług oraz prace rozwojowe; czas realizacji: do 24 miesięcy.

Finansowanie:

faza K: max. 250 tys. zł;

faza B+R: max. 1 mln zł (do 85% kosztów kwalifikowanych realizacji).

 

Nabór wniosków wstępnych będzie prowadzony od 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu TANGO 2 oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: NCN oraz NCBR.

Konkurs Dziekana na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2016

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekty badań naukowych lub prac rozwojowych w roku 2016 .

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich ( do 35 lat), zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych WPiA (katedry, zakłady, pracownie).

Każdy kierownik projektu może zgłosić tylko jeden projekt. Projekty należy składać do dnia 15 lutego 2016 r. u Pani Agnieszki Puchalskiej – Specjalisty ds. projektów - p. 2081.

 

Załączniki:

 1. regulamin konkursu
 2. wzór wniosku
 3.  

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu i może być przyznana w każdej dziedzinie nauki z wyjątkiem sztuk pięknych. 

Do Nagrody może być nominowana para naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, jeden z nich powinien pracować w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych. Podstawą nominacji jest wybitne osiągnięcie naukowe uzyskane przez nominowanych wspólnie w ramach współpracy polsko-amerykańskiej.

Wysokość nagrody wynosi równowartość 5000 USD dla każdego z wyróżnionych naukowców.

Osobami uprawnionymi do składania nominacji są wszyscy aktywni członkowie polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa.

Do konkursu będą przyjmowane również autonominacje.

Nominacje należy przesłać do biura AAAS lub FNP w formie zgodnej z opisaną w Ogłoszeniu o konkursie.

Link: Ogłoszenie_o_konkursie_FNP_AAAS_2016

Link: Call for Nominations_FNP_AAAS_2016 (wiążącym dokumentem jest angielska wersja ogłoszenia)

Nagroda przyznawana co dwa lata.
Termin składania nominacji w bieżącym konkursie mija 31 grudnia 2015 r.

 

Wyniki konkursów ETIUDA 3, FUGA 4

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 grudnia 2014 r.:

 • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie;
 • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Listy rankingowe

 

The Visby Programme - Stypendia naukowe w Szwecji

Od 2 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców (z Polski, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Łotwy, Litwy, Gruzji, Estonii, Białorusi), którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2016/2017.
 
W ramach odbywania stypendium naukowcy będą otrzymywali świadczenie pieniężne w wysokości:
 • doktoranci - 15 000 koron szwedzkich miesięcznie
 • naukowcy po doktoracie - 18 000 koron szwedzkich miesięcznie
W zależności od rodzaju stypendium pobyt naukowy w Szwecji może trwać od 6 do 12 miesięcy. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.