Informacje dla autorów | Wydział Prawa i Administracji

Informacje dla autorów

wtorek, 18 kwietnia 2017 roku, 12:17
Informacje dla autorów

Teksty glos lub przeglądów orzecznictwa przesyłane do „Gdańskich Studiów Prawniczych - Przegląd Orzecznictwa" (dalej również: GSP-PO) w celu ich publikacji, mogą być dostarczone w postaci elektronicznej w edytorze Word za pomocą poczty elektronicznej (na adres Sekretarza Kolegium Redakcyjnego: m.laga@prawo.ug.edu.pl) lub pocztą tradycyjną. W wypadku wysyłki pocztowej, oprócz płyty CD, należy dołączyć jeden egzemplarz wydruku tekstu, przy czym należy zastosować interlinię 1,5 wiersza oraz czcionkę rozmiar 12 Times New Roman.

Glosę należy poprzedzić sygnaturą orzeczenia oraz jego tezą i wyróżnić je tekstem pogrubionym. Jednocześnie autor powinien wskazać tytułu glosy, który zostanie umieszczony przed sygnaturą orzeczenia oraz w skorowidzu tematycznym. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania zmian zaproponowanego tytułu glosy. Do glosy należy dołączyć:

- streszczenie w języku polskim (400-600 znaków),

- tezy do glosy (uwaga: tezy powinny być nadesłane w oddzielnym pliku).

Sporządzenie tez do glosy wiąże się z umieszczaniem wszystkich glos publikowanych w GSP-PO w programie LEX. Dla Autora jest to  bardzo prosta czynność. Teza glosy to najważniejsze twierdzenia Autora wyrażone w glosie (nie składu orzekającego). Takie twierdzenia wystarczy przenieść do odrębnego pliku. Do glosy należy dołączyć co najmniej jedną tezę, oczywiście może być więcej. Tezowanie glos przez Autorów daje im też pewną kontrolę nad tym, w jaki sposób ich glosy są prezentowane w programie LEX. Na listach publikacji w LEX, glosy są bowiem prezentowane w postaci tez. Na podstawie treści tezy, przygotowywany jest skorowidz artykułowy. Spod wskazanych w ten sposób jednostek redakcyjnych aktów prawnych glosy dostępne są dla użytkowników LEX.
Bardziej szczegółowe informacje na temat tezowania glos oraz proste przykłady w plikach do pobrania poniżej.

Przegląd orzecznictwa winien być dokonany za okres całego roku kalendarzowego. Autor może zdecydować czy okres ten dotyczyć będzie terminów wydania orzeczeń czy ich publikacji. Możliwe są dwie formy przygotowania przeglądu: według problemów lub też według prezentacji poszczególnych orzeczeń. Każdy taki problem poruszany w orzecznictwie lub każde orzeczenie powinny zostać poddane analizie prawnej. Analiza taka powinna dotyczyć gałęzi prawa względnie ich wyodrębnionych części. Inwencji autora pozostawione jest określenie sądów, których orzecznictwo prezentuje. Do przeglądu orzecznictwa należy dołączyć:

streszczenie w języku polskim (400-600 znaków).

Objętość glosy powinna zawierać się w przedziale 15 000-20 000 znaków, liczonych ze spacjami, objętość przeglądu orzecznictwa 60 000-100 000 znaków.

W treści przeglądu orzecznictwa lub glosy nie należy prezentować opisu stanu faktycznego, oprócz tych jego elementów, które są niezbędne dla analizy samego orzeczenia. Tekst przeglądu lub glosy nie powinien być dzielony punktami czy śródtytułami.
 

Redakcja „Gdańskich Studiów Prawniczych przegląd Orzecznictwa" informuje również, że w celu przeciwdziałania zjawisku „ghostwriting" i „guest authorship" wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą „ghostwriting". „Ghostwriting" oraz „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).


Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship" („honorary authorship") występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.


Ponadto Redakcja informuje, że będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Dlatego też Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.


Wraz z tekstem przeglądu orzecznictwa lub glosy autor powinien podać również: adres zamieszkania (adres do korespondencji, jeśli adres ten jest inny), nazwę instytucji, w której jest zatrudniony, tytuł naukowy, stopień naukowy, numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) oraz e-mail.

Informacja o wersji pierwotnej tekstu

Redakcja zaświadcza, że wersją pierwotną jest wersja drukowania kwartalinika "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa"