fbpx Informacje dla autorów | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 lipca 2019 roku, 18:14
Informacje dla autorów

Teksty glos lub przeglądów orzecznictwa przesyłane do „Gdańskich Studiów Prawniczych - Przegląd Orzecznictwa" (dalej również: GSP-PO) w celu ich publikacji, powinny być dostarczone w postaci elektronicznej w edytorze Word za pomocą poczty elektronicznej (na adres Sekretarza Kolegium Redakcyjnego: gsp@prawo.ug.edu.pl) lub pocztą tradycyjną. W wypadku wysyłki pocztowej, oprócz płyty CD (lub innego nośnika dla wersji elektronicznej), należy dołączyć jeden egzemplarz wydruku tekstu, przy czym należy zastosować interlinię 1,5 wiersza oraz czcionkę rozmiar 12 Times New Roman.

Glosę należy poprzedzić sygnaturą orzeczenia oraz jego tezą i wyróżnić je tekstem pogrubionym. Jednocześnie autor powinien wskazać tytułu glosy, który zostanie umieszczony przed sygnaturą orzeczenia oraz w skorowidzu tematycznym. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania zmian zaproponowanego tytułu glosy. Do glosy należy dołączyć:

- streszczenie w języku polskim (400-600 znaków),

- tezy do glosy (uwaga: tezy powinny być nadesłane w oddzielnym pliku, szczegóły poniżej).

Wraz z tekstem przeglądu orzecznictwa lub glosy autor powinien podać również: adres zamieszkania (adres do korespondencji, jeśli adres ten jest inny), numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) oraz e-mail, tytuł naukowy, stopień naukowy oraz nazwę instytucji, w której jest zatrudniony (w spisie treści dopuszczamy oprócz afiliacji, informację dot. innego zatrudnienia: sąd, kancelaria, inna instytucja, np. dr Jan Kowalski, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego albo dr hab. Jan Kowalski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie).

Sporządzenie tez do glosy wiąże się z umieszczaniem wszystkich glos publikowanych w GSP-PO w programie LEX. Jest to prosta czynność. Teza glosy to najważniejsze twierdzenia autora wyrażone w glosie (nie składu orzekającego). Takie twierdzenia wystarczy przenieść do odrębnego pliku. Do glosy należy dołączyć co najmniej jedną tezę, oczywiście może być więcej. Tezowanie glos przez autorów daje im też pewną kontrolę nad tym, w jaki sposób ich glosy są prezentowane w programie LEX. Na listach publikacji w LEX, glosy są bowiem prezentowane w postaci tez. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przy każdej tezie do glosy wskazać do jakiej jednostki redakcyjnej aktu prawnego się ona odnosi. Spod wskazanych w ten sposób jednostek redakcyjnych aktów prawnych glosy dostępne są dla użytkowników LEX.

Przegląd orzecznictwa winien być dokonany za okres całego roku kalendarzowego. Autor może zdecydować czy okres ten dotyczyć będzie terminów wydania orzeczeń czy ich publikacji. Możliwe są dwie formy przygotowania przeglądu: według problemów lub też według prezentacji poszczególnych orzeczeń. Każdy taki problem poruszany w orzecznictwie lub każde orzeczenie powinny zostać poddane analizie prawnej. Analiza taka powinna dotyczyć gałęzi prawa względnie ich wyodrębnionych części. Inwencji autora pozostawione jest określenie sądów, których orzecznictwo prezentuje. Do przeglądu orzecznictwa należy dołączyć:

streszczenie w języku polskim (400-600 znaków).

Objętość glosy powinna zawierać się w przedziale 15 000-20 000 znaków, liczonych ze spacjami, objętość przeglądu orzecznictwa 60 000-100 000 znaków.

W treści przeglądu orzecznictwa lub glosy stan faktyczny nie powinien być zbyt obszerny. Istotne natomiast są te jego elementy, które są potrzebne dla analizy samego orzeczenia. Tekst przeglądu lub glosy nie powinien być dzielony punktami czy śródtytułami.
 

Redakcja „Gdańskich Studiów Prawniczych przegląd Orzecznictwa" informuje również, że w celu przeciwdziałania zjawisku „ghostwriting" i „guest authorship" wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą „ghostwriting". „Ghostwriting" oraz „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).


Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship" („honorary authorship") występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.


Ponadto Redakcja informuje, że będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Dlatego też Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.

 

Informacja o wersji pierwotnej tekstu

Redakcja zaświadcza, że wersją pierwotną jest wersja drukowania kwartalinika "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa"