Podatki i doradztwo podatkowe | Wydział Prawa i Administracji

Podatki i doradztwo podatkowe

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 września 2018 roku, 13:24

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 KIERUNEK

 PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE  

 STUDIA STACJONARNE

I STOPNIA

1. Student Wydziału Prawa i Administracji UG  na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe  zobowiązany jest do odbycia  praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z planem studiów I stopnia, tj.75 godzin realizowanych w okresie  2 tygodni.

2. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów I stopnia.

3. Formy i harmonogram praktyk ustala Dziekan Wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.

4. Praktyka  odbywana jest  na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą  studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Osobą reprezentującą  UG w wyżej  wymienionych porozumieniach  jest Rektor UG.

5. Praktyka powinna odpowiadać programowi praktyk  studiów na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe.

6. Wszyscy studenci  skierowani  na praktyki  podlegają ubezpieczeniu  ze strony Uczelni od następstw  nieszczęśliwych  wypadków, w okresie realizacji praktyki  (nie dotyczy praktyk zorganizowanych  indywidualnie).

7. Zgodnie z wytycznymi Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji praktyk zawodowych studentom  realizującym praktyki w Urzędach  poza miejscem stałego miejsca zameldowania przysługuje prawo uzyskania zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu w wysokości ustalonej przez Rektora UG. Ryczałt nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie przez studenta bez skierowania z Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji. Aby otrzymać zryczałtowany zwrot kosztów związanych z odbywaniem praktyki należy zgłosić się do Dziekanatu Prawa Stacjonarnego w terminie do 30 października 2018 r. celem wypełnienia stosownych formularzy.

8. Warunkiem  zaliczenia  praktyki  jest  złożenie  przez  studenta  karty  praktyk, opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania. Praktyka  powinna być potwierdzona przez  bezpośredniego  przełożonego  nadzorującego  praktykę  ze  strony  organizatora. 

9. Wydział uznaje również praktyki zorganizowane indywidualnie, które są zgodne z  programem praktyk  na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe.
Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa do Dziekana wniosek  o zaliczenie praktyki ze stosownymi  zaświadczeniami