fbpx pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

pytania - SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 marca 2018 roku, 9:43

SPECJALIZACJA KARNO-PRAWNA

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski

 

 

PLAN STUDIÓW
PRAWO JEDNOLITE
STACJONARNE + NIESTACJONARNE (wieczorowe) + NIESTACJONARNE
SEMESTR LETNI 2016/2017 - ROK 4
L.p. Przedmiot PYTANIA
1. Prawo karne materialne-pozakodeksowe 1.    Omów przestępstwa zabijania i znęcania się nad zwierzęciem (Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
2.    Omów przepisy karne zawarte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3.    Wyjaśnij odpowiedzialność karną za naruszenie praw autorskich z art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.    Przedstaw przestępstwa bankowe.
5.    Scharakteryzuj wprowadzenie do obrotu środków odurzających.
2. Kryminologia i wiktymologia 1.    Przedstaw założenia teorii zróżnicowanych powiązań.
2.    Wskaż twórców i omów założenia teorii „wybitej szyby”.
3.    Omów teorię środków – celów Roberta Mertona
4.    Wiktymologia – twórcy, założenia, postulaty.
5.    Sprawiedliwość naprawcza – założenia, formy realizacji.
3. Ochrona praw człowieka
(wspólnie ze specjalizacją PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1.    Generacje praw człowieka (katalogi, rodziny);
2.    Uniwersalny system ochrony praw człowieka;
3.    Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy;
4.    Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej;
5.    Ochrona praw człowieka w polskim porządku prawnym.
     
SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
4. Międzynarodowe prawo karne 1.    Jurysdykcja rzeczowa Międzynarodowego Trybunału Karnego.
2.    Zbrodnie przeciwko ludzkości a zbrodnia ludobójstwa.
3.    Zasada pierwszeństwa wykonywania jurysdykcji karnej a zasada komplementarności.
4.    Zasady i przeszkody ekstradycyjne w świetle Europejskiej konwencji o ekstradycji i kodeksu postępowania karnego.
5.    Przesłanki i tryb przekazania skazanego na podstawie konwencji strasburskiej z 1983 r.
5. Postępowania karne szczególne 1.    Definicja i podziały postępowań karnych szczególnych.
2.    Granice swobody ustawodawcy w normowaniu postępowań karnych szczególnych.
3.    Przesłanki i odmienności proceduralne postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
4.    Przesłanki i odmienności proceduralne postępowania nakazowego.
5.    Przesłanki pozytywne i negatywne postępowania w sprawach o wykroczenia.
6. Prawo karne wykonawcze 1.    Kompetencje sądu penitencjarnego.
2.    Co to jest i jakie funkcje pełni komisja penitencjarna.
3.    Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia.
4.    Co to jest Krajowy Rejestr Karny i jaki jest zakres gromadzonych przez niego danych.
5.    Odroczenie i przerwa wykonywania kary pozbawienia wolności.
     
SEMESTR LETNI 2017/2018 - ROK 5
L.p. Przedmiot PYTANIA
7. Europejskie prawo karne 1.    Zasada specjalności
2.    Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w UE
3.    Harmonizacja prawa karnego państw członkowskich UE
4.    Postępowanie w przedmiocie wykonania ENA
5.    Przekazanie własnego obywatela w trybie ENA
8. Kryminalistyka 1.    Ogólne zasady działań kryminalistycznych.
2.    Charakterystyka źródeł i środków dowodowych w kryminalistyce.
3.    Pojęcie i charakterystyka śladów kryminalistycznych.
4.    Charakterystyka stadiów przesłuchania.
5.    Dokumentacja oględzin miejsca zdarzenia.
9. Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich 1.    Wiek sprawcy czynu karalnego a możliwość ponoszenia przez niego odpowiedzialności karnej
2.    Zasady postępowania w sprawach nieletnich
3.    Strony i ich przedstawiciele w postępowaniu w sprawach nieletnich
4.    Środki wychowawcze i środki poprawcze
5.    Przebieg postępowania w sprawach nieletnich
10. Ustrój wymiaru sprawiedliwości i organów ochrony prawnej
(wspólnie ze specjalizacją CYWILNO-PRAWNĄ oraz PUBLICZNO-PRAWNĄ)
1.    Gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
2.    Nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.
3.    Zasady organizacji i działania prokuratury.
4.    Zakres uprawnień Policji.
5.    Samorząd i organizacja adwokatury.