fbpx VII SEMINARIUM POLSKO–CZESKIE | Gdańsk, 10 – 13 maja 2022 r. | RELACJA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

VII SEMINARIUM POLSKO–CZESKIE | Gdańsk, 10 – 13 maja 2022 r. | RELACJA

VII SEMINARIUM POLSKO–CZESKIE | Gdańsk, 10 – 13 maja 2022 r. | RELACJA

W dniach 10 – 13 maja 2022 r. w Gdańsku odbyło się VII polsko-czeskie seminarium prawnicze, zorganizowane przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Seminarium polsko-czeskie jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, poświęconym badaniom komparatystycznym z zakresu prawa konstytucyjnego, organizowanym na przemian w Polsce oraz w Republice Czeskiej. Tematem przewodnim tegorocznego seminarium była „Zasada suwerenności – fakt czy mit w dobie postępujących procesów globalizacyjnych (doświadczenia polskie i czeskie)”.

 
Na seminarium stronę czeską reprezentowali przedstawiciele Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytetu Metropolitalnego w Pradze oraz Uniwersytetu Karola w Pradze, zaś stronę polską – przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Seminarium otworzył dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG, witając wszystkich uczestników oraz nawiązując do tradycji organizacji wydarzenia. Następnie przemówił Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG, życząc zgromadzonym owocnych obrad oraz pełnego wykorzystania wynikających z nich wniosków dla nauki prawa. Podczas seminarium głos zabrał także Konsul Honorowy Republiki Czeskiej – prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, podkreślając ważną rolę współpracy polsko-czeskiej w zakresie badań komparatystycznych w obszarze prawa konstytucyjnego.

 

Obrady zostały podzielone na dwie sesje – pierwszej przewodniczył prof. JUDr. Jiri Jirasek z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, zaś drugiej – prof. dr hab. Zbigniew Witkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ze strony czeskiej referaty wygłosili: prof. JUDr. Karel Klima [„Společenská smlouva“ a vliv politiky na ústavnost], JUDr. Pavel Bureš [Národní suverenita a nadnárodní korporace], JUDr. Ondrej Hamuĺák [European Union as Digital Empress – the Role of the EU in Shaping the Digital Sovereignty] oraz JUDr. Pavel Klíma [Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym – obecna perspektywa]. Ze strony polskiej prelegentami byli: dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG [Suwerenność ludu (narodu) w Polsce – zasada ustrojowa czy mit założycielski?], dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG [Suwerenność i przedstawicielstwo – doświadczenia polskie (2015-2020)], dr hab. Anna Rytel – Warzocha, prof. UG [Ochrona suwerenności Narodu w dobie kryzysu konstytucyjnego], dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, prof. UWM [Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działał ultra vires w sprawie C-121/21?] oraz dr Wojciech Włoch [Trybunał Konstytucyjny wobec kwestii prymatu Konstytucji: Kelsenowska interpretacja suwerenności].

 

Ponadto, podczas seminarium swoje postery zaprezentowali: dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz oraz dr hab. Stanisław Bułajewski [Unitarność państwa a funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego] oraz dr hab. Joanna Juchniewicz [Nowe spojrzenie na funkcje Sejmu RP].

 

Jednocześnie ważnym i doniosłym momentem seminarium była wymiana medali jubileuszowych z okazji 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego oraz 70-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pomiędzy Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Wojciechem Zalewskim, prof. UG oraz Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Zbigniewem Witkowskim.

 

W ramach atrakcji towarzyszących wydarzeniu, jego uczestnicy zwiedzili centrum Gdańska, a także Europejskie Centrum Solidarności, poznając kulturę oraz historię miasta.

 

Konkluzje i wnioski debaty naukowej podjętej na forum VII seminarium polsko – czeskiego zostaną w najbliższym czasie opublikowane w czasopiśmie naukowym.


VIITH POLISH-CZECH SEMINAR | Gdańsk, 10-13 May 2022 | REPORT

 

On May 10 – 13, 2022 the Department of Constitutional Law and Political Institutions of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk and the Department of Constitutional Law of the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń co-organized the VIIth Polish – Czech Seminar, which took place in Gdańsk.

 

The Polish – Czech Seminar is a cyclical scientific event, organized alternately in Poland or in the Czech Republic that constitutes an international forum for discussion and initiation of joint research projects devoted to comparative constitutional law. The title of the Seminar this year was: “The principle of sovereignty – a fact or a myth in the era of advancing globalization processes (Polish and Czech experiences)”.

 

The Czech Republic was represented at the Seminar by representatives from Palackého University in Olomouc, the Metropolitan University in Prague and Charles University in Prague, while the Poland – by representatives from the University of Gdańsk, Nicolaus Copernicus University in Toruń, the University of Łódź and the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

 

The Seminar was inaugurated with opening remarks by prof. Krzysztof Grajewski, who welcomed all participants and referred to the tradition of organizing this scientific event. Next, the Dean of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk – prof. Wojciech Zalewski wished everyone a successful and fruitful deliberations. Later, also the Honorary Consul of the Czech Republic – prof. Krzysztof Skotnicki emphasized the important role of Polish-Czech cooperation in the field of comparative constitutional law.

 

The Seminar was divided into two sessions – the first was chaired by prof. Jiri Jirasek from the Palacky University in Olomouc, and the second one – by prof. Zbigniew Witkowski from the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The participants of the Seminar delivered the following papers:

 

K. Klíma, „Social contract” and the influence of politics on constitutionality

P. Uziębło, Sovereignty of the people (nation) in Poland – a constitutional principle or a founding myth?

K. Grajewski, Sovereignty and representation – the Polish experience (2015-2020)

A. Rytel-Warzocha, Protection of the Nation’s sovereignty in times of constitutional crisis

P. Bureš, National sovereignty and multinational corporations

W. Włoch, The Constitutional Tribunal on the primacy of the Constitution: Kelsen’s interpretation of sovereignty

O. Hamuĺák, European Union as Digital Empress – the Role of the EU in Shaping the Digital Sovereignty

D. Lis-Staranowicz, Has the Court of Justice of the European Union acted ultra vires in the case C-121/21?

P. Klíma, The principle of the primacy of EU law over national law – the current perspective

 

Also two posters were presented during the Seminar:

 

D. Ossowska-Salamonowicz, S. Bułajewski, Unitary state and the functioning of local government units

J. Juchniewicz, New perspective on the functions of the Sejm of the Republic of Poland

 

A significant moment of the Seminar was the exchange of jubilee medals on the occasion of the 50th anniversary of the University of Gdańsk and the 70th anniversary of the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń between the Dean of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk – prof. Wojciech Zalewski and the Dean of the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń – prof. Zbigniew Witkowski.

 

As a part of the attractions accompanying the Seminar, its participants took part in a guided tour around Gdańsk, as well as visited the European Solidarity Center, learning about the culture and history of the city.

 

VII SEMINARIUM POLSKO–CZESKIE VII SEMINARIUM POLSKO–CZESKIE VII SEMINARIUM POLSKO–CZESKIE VII SEMINARIUM POLSKO–CZESKIE
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 maja 2022 roku, 8:08