fbpx Zaproszenie na Polsko-Rosyjskie Seminarium Naukowe "Spółdzielczość XXI wieku - doświadczenia, praktyka i perspektywy" | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zaproszenie na Polsko-Rosyjskie Seminarium Naukowe "Spółdzielczość XXI wieku - doświadczenia, praktyka i perspektywy"

Zaproszenie na Polsko-Rosyjskie Seminarium Naukowe "Spółdzielczość XXI wieku - doświadczenia, praktyka i perspektywy"

Katedra Prawa Administracyjnego ma zaszczyt zaprosić na Polsko-Rosyjskie Seminarium Naukowe pn. "Spółdzielczość XXI wieku - doświadczenia, praktyka i perspektywy", które odbędzie się w środę, 16 stycznia 2019 r. w godz. 9:30 - 14:00 na Sali Rady Wydziału. Partnerami wydarzenia są Spółdzielczy Instytut Naukowy oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 
W programie seminarium przewidziano wystąpienia poświęcone prawnym aspektom oraz bieżącym wyzwaniom, przed jakimi stoi współczesny ruch spółdzielczy. Wśród referentów znajdują się pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedstawiciele uczelni Rossiyskiy Universitet Kooperatsii z Kaliningradu.
 
Osoby zainteresowane biernym uczestnictwem w seminarium proszone są o potwierdzenie udziału do poniedziałku, 14 stycznia 2019 r. drogą mailową na adres sekretarza seminarium - mgr. Karola Ważnego: karol.wazny@prawo.univ.gda.pl .

Szczegółowy program seminarium:
 
POLSKO-ROSYJSKIE SEMINARIUM NAUKOWE
Spółdzielczość XXI wieku - doświadczenia, praktyka i perspektywy
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 16 stycznia 2019 r.
 
Komitet Naukowy
 
ze strony polskiej:
prof. dr hab. Jakub Stelina,
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG,
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska prof. UG,
dr Dominik Bierecki „Prawo i Więź”
 
ze strony rosyjskiej:
dr Oksana Martynenko
dr Viktor Romanovskiy
 
Komitet Organizacyjny:
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG - przewodniczący
mgr Karol Ważny- sekretarz
mgr Paulina Glejt-Uziębło - członek

Program
 
9:00 - 9:30 Rejestracja
 
9:30 Otwarcie seminarium
 
10:00-10:20 O walorach spółdzielczej formy własności: rosyjskie i zagraniczne doświadczenia (О преимуществах кооперативной формы собственности: российский и зарубежный опыт)
– doc. dr Oksana Wladimirovna Martynenko
 
10:20-10:40 Geneza i obecna praktyka ruchu spółdzielczego w Polsce (Генезис и современная практика кооперативного движения  в Польше)
– dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
 
10:40-11:00 rosyjskie i radzieckie doświadczenia spółdzielczości (Кооперация: российский и советский опыт)
– doc. dr Olga Viktorovna Cherkashina
 
11:00-11:20 Spółdzielnie jako podmioty realizujące zadania publiczne (Кооперативы как субъекты реализующие общественные задачи)
– dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 
11:20-11:40 System kształcenia akademickiego jako integralny komponent rosyjskiej spółdzielczości (Система высшего образования как интегральный компонент российской потребительской кооперации)
– doc. dr Oksana Wladimirovna Martynenko
 
11:40-12:00 przerwa
 
12:00-12:20 Członkostwo w spółdzielni. Postulaty de lege ferenda (Членство в кооперативе. Постулаты de lege ferenda)
– dr Dominik Bierecki (Spółdzielczy Instytut Naukowy)
 
12:20-12:40 Tworzenie i funkcjonowanie banków spółdzielczych w Rosji (Становление и развитие кооперативных банков в России)
– dr Jurij Pietrovich Antonov
 
12:40-13:00 Spółdzielczy stosunek pracy w obowiązującym porządku prawa polskiego (Трудовые отношения в кооперативах в контексте действующего польского законодательства)
– prof. dr hab. Jakub Stelina
 
13:00-13:20 Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe: regulowany obszar rynku finansowego (Кредитно-сберегательные кооперативные кассы: регулируемый сектор финансового рынка)
– dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG
 
13:20-13:40 „Wyzwania regulacyjne dla sektora bankowości spółdzielczej na przełomie II i III dekady XXI w.” (Регуляторные вызовы для сектора кооперативных банков на рубеже II и III декады XXI века)
– dr Rafał Mroczkowski 
 
13:40 -14:00 Podsumowanie i zakończenie Seminarium
 
14:00 Lunch

Partnerzy wydarzenia:

sin logo

frug logo

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 12 stycznia 2019 roku, 10:21