fbpx Podpisanie porozumienia o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Podpisanie porozumienia o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review.

Podpisanie porozumienia o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review.

Podpisanie porozumienia o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

W dniu 11 maja 2019 r. w Hotelu Olandia Strand w Borgholmie (Szwecja) podczas zamknięcia V Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review pomiędzy Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego a Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Czynności tej dopełnili: w imieniu UG – prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką oraz w imieniu Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika – prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. – Kierownik Katedry Prawa Finansowego, Prawa Podatkowego i Ekonomii Wydziału Prawa. W ceremonii podpisania porozumienia brała także udział prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka występująca w potrójnej roli: organizatora konferencji, Redaktora Naczelnego Financial Law Review i jednocześnie Kierownika Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG.

Wydarzeniu temu towarzyszyło uroczyste wręczenie wcześniej podpisanych umów przedstawicielom pozostałych dwóch Partnerów Wydawniczych Financial Law Review w osobach Pana prof. dra hab. Petra Mrkývki – Kierownika Katedry Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz Pani prof. dr nauk prawnych, Sentcovej (Karasewej) Mariny Walentynownej - Kierownika Katedry Prawa Finansowego, Wydziału Prawa, Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu.

Podpisane porozumienia stanowią podstawę wielostronnej współpracy pomiędzy renomowanymi ośrodkami naukowymi z czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji i Rosji mającej na celu wprowadzenie Financial Law Review do międzynarodowego obiegu naukowego. Zakładają one udział Parterów Wydawniczych w organach czasopisma, pracach redakcyjnych oraz kosztach jego wydawania.

Financial Law Review jest międzynarodowym, elektronicznym czasopismem naukowym poświęconym problematyce finansów publicznych i prawa finansowego.

Misją czasopisma jest stworzenie forum wymiany wiedzy i poglądów w ramach środowiska naukowego oraz popularyzacja jego dorobku wśród finansowców oraz przedstawicieli biznesu i polityki.
W swoim założeniu ma stanowić pomost pomiędzy nauką a praktyką umożliwiający dwustronny przepływ inspiracji i idei oraz wspólne rozwiązywanie złożonych problemów współczesnego świata finansów.

 

Zapraszamy na stronę internetową Financial Law Review - http://www.ejournals.eu/FLR/

 


THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT ON COOPERATION IN PUBLICATION OF AN ACADEMIC JOURNAL FINANCIAL LAW REVIEW BETWEEN THE UNIVERSITY OF GDAŃSK AND PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK UNIVERSITY IN KOŠICE

The official signing of the cooperation agreement between the Gdańsk University Centre for Self-Government and Local Financial Law and the Pavol Jozef Šafárik University in Košice took place on 11th May 2019 in Strand Hotel in Borgholm (Sweden) at the conclusion of the 5th International Baltic Conference of the Financial Law on “The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century”. The agreement was signed by: on behalf of the Gdańsk University - Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Vice-Rector for Development and Cooperation with Business and Industry, and on behalf of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice - Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., Head of the Department of Financial Law, Tax Law and Economics of the Faculty of Law at the Pavel Jozef Šafárik University in Košice. The ceremony was also attended by Prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka in a triple role: as the organizer of the conference, editor-in-chief of the Financial Law Review and the Head of the Department of Financial Law, Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk.

The event was accompanied by the official handing out of the previously signed agreements to the representatives of the remaining two Publishing Partners of the Financial Law Review - Mr. prof. dr. hab. Petr Mrkývka Head of the Department of Financial Law and National Economy of the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno and Ms. Prof. Dr. of Laws, Marina M. Valentinovna Sentsova (Karaseva) - Head of the  Department of Financial Law, Faculty of Law of the Voronezh State University.

The signed agreements are the basis of the multiannual cooperation between the renowned research centres of four countries: Poland, Czech Republic, Slovakia and Russia, aiming at introducing the Financial Law Review to the international academic circulation. The publishing partners are to participate in the journal’s governing bodies, editorial works and the costs of publishing.

Financial Law Review is a scientific journal devoted to the issues of public finances and financial law. The mission of the journal is to provide a forum for exchange of knowledge and ideas within the scientific community and to popularize publications among the representatives of the doctrine of finance, business and politics. The main idea is to provide a bridge between science and practice that allows two-way flow of inspirations and ideas and together to solve the complex problems of the modern world of finance.

For further details, please visit the journal’s web page - http://www.ejournals.eu/FLR/

 


foto

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 maja 2019 roku, 12:32