Zaproszenie - Sympozjum "Życie i Twórczość Profesora Wacława Dawidowicza"

wpia
Katedra Prawa Administracyjnego wraz z Katedrą Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa za pośrednictwem aplikacji MS Teams w sympozjum zatytułowanym: "Życie i twórczość Profesora Wacława Dawidowicza", które odbędzie w dniu 10 czerwca 2022 r. w - w godzinach 11:00-13:30.
 
W dniu 12 czerwca 2022 r. mija 25 lat od śmierci wybitnego Badacza nauk prawno-administracyjnych, Nauczyciela i Humanisty – Profesora Wacława Dawidowicza, twórcy Gdańskiej Koncepcja Prawa Administracyjnego, pierwszego kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1971-1983.
 
Sympozjum stanowić będzie podsumowanie prac podjętych przez organizatorów, którzy chcą uczcić pamięć o Profesorze oraz Jego naukowych dokonaniach wydaniem dwutomowej publikacji pod zbiorczym tytułem: "Gdańska Koncepcja Prawa Administracyjnego". W pierwszym tomie znajdą się dzieła wybrane Profesora Wacława Dawidowicza, natomiast drugi przyjmie kształt monografii współautorskiej, w której autorzy tekstów nawiązywać będą do poglądów Profesora.
 
W Wydarzeniu uczestniczyć będą Uczniowie Profesora z pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia, a także Autorzy drugiego tomu publikacji oraz Recenzenci z wiodących ośrodków uniwersyteckich z całej Polski.
 
Sympozjum zostało objęte patronatem honorowym Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska (www.gdansk.pl), Prezydenta Miasta Gdyni oraz Prezydenta Miasta Sopotu.
 
Współorganizatorami Wydarzenia są Gmina Miasta Gdyni oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Wsparcia sponsorskiego udzielili natomiast mecenas Andrzej Zwara, Centrum Edukacji Copernicus Sp. z o.o., Dekpol Deweloper Sp. z o.o.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG


Komitet Organizacyjny:

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska - przewodnicząca
 
Członkowie Katedra Prawa Administracyjnego:
mgr Paulina Glejt-Uziębło 
mgr Izabela OIeksy-Piesik
mgr Karol Ważny
 
Członkowie Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego:
dr hab. Jakub Szlachetko
dr Adam Bochentyn
dr Krzysztof Kaszubowski

dr Michał Miłosz


Program sympozjum:

program sympozjum


Partnerzy, sponsorzy i patroni honorowi Sympozjum:

obrazekobrazekobrazekobrazekobrazek

obrazekobrazekobrazek

obrazekobrazekobrazekobrazek


plakat


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników „Sympozjum Życie i Twórczość Profesora Wacława Dawidowicza”

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku 80-309 przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z
Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej pt. „Sympozjum Życie i Twórczość Profesora Wacława Dawidowicza” odbywającej się
w dniu 10 czerwca 2022 r.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w w/w
konferencji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w
ust. 3.
8. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora w związku z realizacją celów, o których mowa w ust. 3, w szczególności podmiot będący operatorem usługi
pocztowej, podmiot organizujący internetową transmisję obrad, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych,
e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym) w związku z internetową transmisją obrad za pośrednictwem platformy MS Teams oraz ewentualnej dostępności nagrania w serwisie YouTube.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Kwiecień 2022 - 12:05; osoba wprowadzająca: Karol Ważny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Czerwiec 2022 - 23:16; osoba wprowadzająca: Karol Ważny