Rekrutacja na wyjazdy studenckie w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy studenckie w ramach programu Erasmus+

Drodzy Studenci,

na podstawie §13 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego studentów WPiA UG niniejszym zawiadamiany, że otwarty zostaje nabór na wyjazdy na studentów i doktorantów Szkół Doktorskich w ramach programu

ERASMUS+ w roku akademickim 2024/25

Kto może wziąć udział w rekrutacji? 

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ może ubiegać się każdy student WPiA UG (oprócz studentów II roku studiów drugiego stopnia i V roku jednolitych studiów magisterskich), który spełnia następujące warunki:

 • wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce, przy czym średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów na dzień zgłoszenia kandydatury do udziału w programie Erasmus wynosi co najmniej 3,5 (średnią z dotychczasowego okresu studiów wylicza właściwy dziekanat!);
   
 • posiada udokumentowaną, dobrą znajomość języka obcego (na poziomie określonym indywidualnie dla każdej uczelni), będącego językiem wykładowym programu studiów w uczelni partnerskiej oraz w przypadku wybranych uczelni również znajomość języka urzędowego danego państwa;
   
 • posiada w momencie rekrutacji wpis na co najmniej 2 semestr studiów (tzn. posiada rozliczony pierwszy semestr studiów).

 

Jak wygląda postępowanie rekrutacyjne? 

Postępowanie jest dwuetapowe:

 

ETAP 1 (19.02.2024 r. - 1.03.2024 r.)

Studenci składają, w wersji papierowej albo w wersji elektronicznej (obejmującej czytelne skany w rozdzielności co najmniej 200 dpi, w jednym pliku) następujące dokumenty:

 1. prawidłowo wypełnione, wydrukowane i podpisane odręcznie podanie według wzoru udostępnionego na stronach internetowych Wydziału;
   
 2. Formularz Stypendysty Erasmus+ 2024/2025;
   
 3. po jednej kserokopii dokumentów poświadczających znajomość języków obcych, przy czym  wymogu przedstawienia certyfikatu zwolnieni są w przypadku j. angielskiego studenci kierunku anglojęzycznego Criminology & Criminal Justice)
   
 4. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie dodatkowego wsparcia socjalnego na wyjazd z funduszy programu Erasmus+ (będący w trudnej sytuacji materialnej) dołącza się do dokumentów rekrutacyjnych ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG (stypendium socjalnego).
   
 5. w przypadku kandydatów z niepełnosprawnością deklaruje posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w "Formularzu Stypendysty”
   
 6. studenci studiów doktoranckich składają dodatkowo: opis prowadzonych badań w j. angielskim, zawierający jasne określenie tematu i problemu badawczego (800 1000 słów) wraz z opinią promotora przygotowywanej pracy doktorskiej (opiekuna naukowego) co do realizacji wyjazdu przez Kandydata i wpływu wyjazdu we wskazane miejsce na rozwój naukowy Kandydata.

 

ETAP 2 (5.03.2024 r. w godz. 9:00-13:00)

Rozmowy z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu.

Wskazany wyżej termin przeprowadzenia rozmów z Kandydatami może ulec zmianie, niemniej jednak przewidywany termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego to najpóźniej 8.03.2024 r.   

Gdzie należy składać dokumenty? 

Dokumenty będą przyjmowane w terminie od 19.02.2024 r. (poniedziałek) do 01.03.2024 r. (piątek); przy czym:

 •  komplet dokumentów można składać u p. mgr Marty Walentyn-Bukowskiej w dziekanacie pok. 2058 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.30;

albo:

UWAGA!
Po upływie powyższych terminów dokumenty nie będą przyjmowane. Regulamin postępowania rekrutacyjnego nie przewiduje dodatkowej ani uzupełniającej rekrutacji!

 

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów?  

Szczegółowe informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+, w tym Regulamin postępowania kwalifikacyjnego studentów WPiA UG, listę uczelni partnerskich oraz wzory dokumentów – podań składanych przez Kandydatów ubiegających o wyjazdy znajdują się na stronie:

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG
Wydziałowy Koordynator Erasmus+

Dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 16. luty 2024 - 13:32; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 16. luty 2024 - 14:03; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski