Planowane wykłady do wyboru (wdw) w roku akademickim 2017/2018

Planowane WdW na rok akademicki 2017/2018

 
 
Osada zajęć WdW może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
rok akademicki 2017/2018
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
I rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Lokalizacja działalności gospodarczej
 
15
planowane
2.
Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych
 
15
planowane
3.
Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce
 
15
planowane
4.
Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 
15
planowane
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z prof. UG, dr hab. M. Boguszem)
 
7
planowane
2.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z dr M. Miloszem)
 
8
planowane
3.
Prawo celne i dewizowe
 
15
planowane
4.
Przestępstwa gospodarcze
 
15
planowane
5.
Umowy w obrocie handlowym
 
15
planowane
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Finanse osobiste
 
15
planowane
2.
Pomoc publiczna w działalności gospodarczej
 
15
planowane
3.
Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP
 
15
planowane
4.
Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
 
15
planowane
III rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z dr M. Miloszem)
 
7
planowane
2.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z prof. UG, dr hab. M. Boguszem)
 
8
planowane
3.
Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych
 
15
planowane
4.
Planowanie podatkowe w strukturach holdingowych
 
15
planowane
5.
Prawo celne i dewizowe
 
15
planowane
III rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 3
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Kryzysy finansowe
 
15
planowane
2.
Prowadzenie ksiąg podatkowych
 
15
planowane
3.
Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE
 
15
planowane
4.
Sprawozdawczość finansowa
 
15
planowane
rok akademicki 2017/2018
Kryminologia I stopnia stacjonarna
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Makroekonomiczna analiza przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości
 
30
planowane
2.
Wstęp do socjologii
 
30
planowane
3.
Podstawy psychologii
 
30
planowane
4.
Wstęp do filozofii
 
30
planowane
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego
 
20
planowane
2.
Ekonomiczna analiza przestępczości
 
20
planowane
3.
Prawo karne nieletnich
 
20
planowane
4.
Prawo karne - część szczególna
 
20
planowane
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa
 
15
planowane
2.
Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania
 
15
planowane
III rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym
 
15
planowane
2.
Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym
 
15
planowane
3.
Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej
 
30
planowane
4.
VACAT
Ustrój organów ochrony prawnej
 
30
planowane
III rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Filozofia prawa
 
20
planowane
2.
Etyka a prawo
 
20
planowane
3.
Etyka ogólna
 
20
planowane
4.
Filozofia ogólna
 
20
planowane
5.
Socjologia prawa dla kryminologów
 
20
planowane
rok akademicki 2017/2018
Administracja I stopnia stacjonarna
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Etyka w administracji
 
30
planowane
2.
Socjologia i metody badań socjologicznych
 
30
planowane
I rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Filozofia
 
30
planowane
2.
Historia myśli administracyjnej
 
30
planowane
3.
Logika prawnicza
 
30
planowane
II rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 1, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Międzynarodowe prawo środowiska
 
15
planowane
2.
Międzynarodowa ochrona praw społecznych
 
15
planowane
3.
Retoryka - wystąpienia publiczne
 
15
planowane
4.
Status prawny posła i senatora
 
15
planowane
5.
Europeizacja prawa prywatnego
 
15
planowane
6.
Historia administracji od 1944 roku
 
15
planowane
7.
Kontrola konstytucyjności i legalności prawa
 
15
planowane
8.
Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 
15
planowane
9.
Prawne aspekty gospodarki morskiej
 
15
planowane
10.
Prawo a moralność
 
15
planowane
11.
Prawo hazardu
 
15
planowane
12.
Prawo morskie
 
15
planowane
13.
Prawo ochrony własności intelektualnej
 
15
planowane
14.
Prawo ropy i gazu
 
15
planowane
15.
Publiczne prawo medyczne
 
15
planowane
16.
Rejestracja podmiotów gospodarczych
 
15
planowane
17.
System ksiąg wieczystych
 
15
planowane
18.
Umowy w obrocie gospodarczym- doświadczenia historyczne a wyzwania współczesności
 
15
planowane
19.
Wielokulturowość a prawo
 
15
planowane
20.
Ustroje państw demokratycznych
 
30
planowane
21.
Prawo wyznaniowe
 
30
planowane
22.
Kary izolacyjne w prawie karnym
 
30
planowane
23.
Podstawy postępowania cywilnego
 
30
planowane
24.
Procedury sądowe
 
30
planowane
25.
Ściganie karne
 
30
planowane
rok akademicki 2017/2018
Administracja II stopnia stacjonarna
I rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 2, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
dr hab. Katarzyna Łasak
Międzynarodowa ochrona praw społecznych
 
15
URUCHOMIONE
2.
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG
Międzynarodowe prawo morza
 
15
nieuruchomione
3.
dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG
Prawo wyborcze państw demokratycznych
 
15
nieuruchomione
4.
dr Magdalena Adamowicz
Administracja morska
 
15
nieuruchomione
5.
dr Monika Adamczak-Retecka
Ochrona klimatu w prawie UE
 
15
nieuruchomione
6.
dr Paulina Zajadło-Węglarz
Organizacja służby zagranicznej i protokół dyplomatyczny
 
15
URUCHOMIONE
7.
dr Magdalena Konopacka
Porównawcze prawo mediów
 
15
URUCHOMIONE
8.
dr Michał Miłosz
Sporządzanie aktów administracyjnych oraz pism procesowych w postępowaniu administracyjnym
 
15
URUCHOMIONE
9.
dr Tomasz Snarski
Ochrona praw jednostki w prawie karnym
 
30
URUCHOMIONE
10.
dr Tomasz Snarski
Prawo karne w praktyce wymiaru sprawiedliwości
 
30
URUCHOMIONE
11.
dr Krzysztof Kaszubowski
Proces inwestycyjno- budowalny (aspekty proceduralne)
 
30
nieuruchomione
12.
dr Diana Trzcińska
Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
 
30
URUCHOMIONE
I rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 1, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Amerykańskie prawo pracy
 
15
planowane
2.
Prawo ochrony dziedzictwa kultury
 
15
planowane
3.
Prawo zrównoważonego rozwoju
 
15
planowane
4.
Współczesne problemy demokracji bezpośredniej
 
15
planowane
5.
Biometria a prawa człowieka
 
15
planowane
6.
Podstawy procesu karnego
 
15
planowane
7.
Protokół dyplomatyczny
 
30
planowane
8.
Podstawy nauki o przestępstwie
 
30
planowane
9.
Prawo usług turystycznych
 
30
planowane
10.
Sądowe postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 
30
planowane
II rok, semestr zimowy, 30-godzinne proszę wybrać: 3, 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Metodyka pracy radcy prawnego
 
15
planowane
2.
Międzynarodowe prawo karne
 
15
planowane
3.
Prawo handlowe zachodnioeuropejskie - aspekty historyczne
 
15
planowane
4.
Prawo ochrony własności intelektualnej
 
15
planowane
5.
Prawo związkowe
 
15
planowane
6.
Prawo ubezpieczeniowe
 
30
planowane
7.
Administrowanie informacją
 
30
planowane
8.
Prawo karne - część szczególna
 
30
planowane
9.
Prawo morskie
 
30
planowane
10.
Prawo transportowe
 
30
planowane
11.
Prawo zarządzania środowiskiem
 
30
planowane
12.
Teoria i filozofia prawa
 
30
planowane
II rok, semestr letni, 30-godzinne proszę wybrać: 1, 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Prawo wyznaniowe
 
15
planowane
2.
Obywatelstwo UE
 
15
planowane
3.
Prawo islamu
 
15
planowane
4.
Prawo mediów
 
15
planowane
5.
Lobbing w Polsce i na świecie - geneza, regulacja prawna, praktyka i metody
 
30
planowane
6.
Rzymskie prawo państwowe
 
30
planowane
7.
Kary izolacyjne w prawie karnym
 
30
planowane
8.
Procedury sądowe
 
30
planowane
9.
Ściganie karne
 
30
planowane
rok akademicki 2017/2018
European Business Administration I stopnia stacjonarna
I rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 3; 20-godzinne proszę wybrać: 2
Zatwierdzone URW z dnia 25/09/2017
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Climate Law (Prawo klimatyczne)
 
15
planowane
2. dr Magdalena Konopacka European and Comparative Media Law (European and Comparative Media Law)   15 planowane
3. dr Dagmara Jaroszewska-Choraś Interpersonal competencies and team work (Kompetencje interpersonalne i praca zespołowa)   15 planowane
4. dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Personal Data Protection (Ochrona danych osobowych)   15 planowane
5. dr Diana Trzcińska Space and environment protection (Ochrona środowiska i przestrzeni)   15 planowane
6. dr hab. Małgorzata Polkowska Aerospace and aviation law (Prawo lotnicze i kosmiczne)   20 planowane
7. dr Marta Zbucka Ethics in employment (Etyka z zatrudnieniu)   20 planowane
8. dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Information Technology Law (IT Law) (Prawo technologii informacyjnych)   20 planowane
9. dr Bartosz Szolc-Nartowski Roman Law of Obligations and the Modern Concept of Contract (Rzymskie prawo zobowiązań a współczesne pojęcie kontraktu)   20 planowane
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
"Darwinian Business" ? Management Methods and Neoevolutionism ("Darwinian Business" ? Metody Zarządzania i Neoewolucjonizm)
 
20
planowane
2.
Aerospace and aviation law (Prawo lotnicze i kosmiczne)
 
20
planowane
3.
Information Technology Law (Prawo technologii informacyjnych)
 
20
planowane
4.
Water Managment Law (Prawo w zakresie gospodarki wodnej )
 
20
planowane
II rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Nature Protection Law (Prawo ochrony przyrody)
 
20
planowane
2.
European Competition Law (Europejskie Prawo Konkurencji)
 
20
planowane
3.
Introduction to Philosophy of Human Rights (Wprowadzenie do filozofii praw człowieka)
 
20
planowane
III rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 4
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
European Public Procurement Law (Europejskie Prawo Zamówień Publicznych)
 
20
planowane
2.
Insurer on the Single Financial Market (Ubezpieczyciel na jednolitym rynku finansowym)
 
20
planowane
3.
Law of the Sea (Prawo morza)
 
20
planowane
4.
Comparative Law and Economics (Ekonomiczna Analiza Prawa)
 
20
planowane
5.
Information Technology Law (Prawo technologii informacyjnych)
 
20
planowane
III rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Current issues of European Union law (Aktualności w prawie Unii Europejskiej)
 
20
planowane
2.
Sustainable Development Law (Prawo zrównoważonego rozwoju)
 
20
planowane
3.
Data Protection and Privacy (Ochrona danych osobowych i zachowanie prywatności)
 
20
planowane
rok akademicki 2017/2018
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne
I rok, semestr zimowy, obowiązkowe proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
dr Łukasz Karczyński
Principles of EU Tax Law
 
14
nieuruchomione
2.
dr Tomasz Kanty
Przestępstwa gospodarcze
 
14
URUCHOMIONE
3.
dr Bartłomiej Gliniecki
Umowy w obrocie handlowym
 
14
URUCHOMIONE
4.
dr Łukasz Karczyński
Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 
14
URUCHOMIONE
I rok, semestr letni, obowiązkowe proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z dr M. Miloszem)
 
7
planowane
2.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z prof. UG, dr hab. M. Boguszem)
 
7
planowane
3.
Lokalizacja działalności gospodarczej
 
10
planowane
4.
Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych
 
10
planowane
5.
Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce
 
10
planowane
6.
Zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego
 
10
planowane
7.
Analiza finansowa
 
14
planowane
8.
Controlling w sektorze publicznym
 
14
planowane
9.
Sprawozdawczość finansowa
 
14
planowane
10.
Zarządzanie przedsiębiorstwem
 
14
planowane
II rok, semestr zimowy, obowiązkowe proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z dr M. Miloszem)
 
5
planowane
2.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z prof. UG, dr hab. M. Boguszem)
 
5
planowane
3.
Prawo celne i dewizowe
 
10
planowane
4.
Przestępstwa gospodarcze
 
10
planowane
5.
Umowy w obrocie handlowym
 
10
planowane
6.
Ceny transferowe
 
20
planowane
7.
Mergers and Acquisitions: Structure and Tax Basics
 
20
planowane
8.
Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego
 
20
planowane
II rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Finanse osobiste
 
10
planowane
2.
Pomoc publiczna w działalności gospodarczej
 
10
planowane
3.
Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP
 
10
planowane
4.
Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
 
10
planowane
5.
Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie
 
14
planowane
6.
Podatek dochodowy w krajach Unii Europejskiej
 
14
planowane
7.
Rozliczenia przedsiębiorców z funduszami celowymi
 
14
planowane
8.
Zamówienia publiczne
 
14
planowane
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z dr M. Miloszem)
 
5
planowane
2.
Postępowanie administracyjne (zajęcia dzielone z prof. UG, dr hab. M. Boguszem)
 
5
planowane
3.
Kontrola i egzekucja zobowiązań podatkowych
 
10
planowane
4.
Planowanie podatkowe w strukturach holdingowych
 
10
planowane
5.
Prawo celne i dewizowe
 
10
planowane
III rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Kryzysy finansowe
 
10
planowane
2.
Prowadzenie ksiąg podatkowych
 
10
planowane
3.
Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE
 
10
planowane
4.
Sprawozdawczość finansowa
 
10
planowane
rok akademicki 2017/2018
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
I rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Makroekonomiczna analiza przestępczości oraz wymiaru sprawiedliwości
 
20
planowane
2.
Wstęp do socjologii
 
20
planowane
3.
Podstawy psychologii
 
20
planowane
4.
Wstęp do filozofii
 
20
planowane
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Ekonomiczna analiza przestępczości
 
20
planowane
2.
Prawo karne nieletnich
 
20
planowane
3.
Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego
 
20
planowane
4.
Prawo karne - część szczególna
 
20
planowane
II rok, semestr letni, 15-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa
 
15
planowane
2.
Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania
 
15
planowane
III rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym
 
7
planowane
2.
Podstawy prawa wykonania orzeczeń w postępowaniu cywilnym i administracyjnym
 
8
planowane
3.
Prawo zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej
 
15
planowane
4.
VACAT
Ustrój organów ochrony prawnej
 
15
planowane
III rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Filozofia prawa
 
20
planowane
2.
Etyka a prawo
 
20
planowane
3.
Etyka ogólna
 
20
planowane
4.
Filozofia ogólna
 
20
planowane
5.
Socjologia prawa dla kryminologów
 
20
planowane
rok akademicki 2017/2018
Administracja I stopnia niestacjonarna
I rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Logika prawnicza
 
20
planowane
2.
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 
20
planowane
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 3
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Etyka w administracji
 
20
planowane
2.
Filozofia
 
20
planowane
3.
Podstawy psychologii
 
20
planowane
4.
Socjologia i metody badań socjologicznych
 
20
planowane
II rok, semestr zimowy, 15-godzinne proszę wybrać: 2
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Międzynarodowa ochrona praw społecznych
 
15
planowane
2.
Status prawny posła i senatora
 
15
planowane
3.
Ustroje państw demokratycznych
 
15
planowane
4.
Etiologia zachowań przestępczych
 
15
planowane
5.
Kary izolacyjne w prawie karnym
 
15
planowane
6.
Kontrola konstytucyjności i legalności prawa
 
15
planowane
7.
Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 
15
planowane
8.
Prawne aspekty gospodarki morskiej
 
15
planowane
9.
Prawo morskie
 
15
planowane
10.
Prawo ochrony własności intelektualnej
 
15
planowane
11.
Przestępczość stadionowa
 
15
planowane
12.
Rejestracja podmiotów gospodarczych
 
15
planowane
13.
System ksiąg wieczystych
 
15
planowane
14.
Umowy w obrocie gospodarczym- doświadczenia historyczne a wyzwania współczesności
 
15
planowane
rok akademicki 2017/2018
Administracja II stopnia niestacjonarna
I rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
dr hab. Katarzyna Łasak
Międzynarodowa ochrona praw społecznych
 
20
nieuruchomione
2.
dr Stanisław Cora
Etiologia zachowań przestępczych
 
20
URUCHOMIONE
3.
dr Ewelina Kowalska
Prawo ochrony własności intelektualnej
 
20
nieuruchomione
4.
dr Magdalena Adamowicz
Prawo usług turystycznych
 
20
nieuruchomione
5.
dr Diana Trzcińska
Zadania administracji w sferze ochrony środowiska
 
20
URUCHOMIONE
I rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce
 
20
planowane
2.
Podstawy procesu karnego
 
20
planowane
3.
Prawo morskie
 
20
planowane
II rok, semestr zimowy, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Prawo karne - część szczególna
 
20
planowane
2.
Prawo transportowe
 
20
planowane
3.
Ściganie karne
 
20
planowane
4.
Teoria i filozofia prawa
 
20
planowane
II rok, semestr letni, 20-godzinne proszę wybrać: 1
LP
Wykładowca
Wykład
Ob
Ilośc Godz.
Stan
1.
Ustrój prawniczych samorządów zawodowych
 
20
planowane
2.
Prawo wyznaniowe
 
20
planowane
3.
Kary izolacyjne w prawie karnym
 
20
planowane
4.
Kryminologia
 
20
planowane
5.
Kurator w prawie karnym (materialne, procesowe, wykonawcze)
 
20
planowane
6.
Prawo morskie
 
20
planowane
7.
Prawo na talerzu
 
20
planowane

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Wrzesień 2017 - 12:15; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2017 - 11:38; osoba wprowadzająca: Anna Okoń