Praktyki obowiązkowe

Informacje ogólne i procedura praktyk obowiązkowych

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku organizację i przebieg studenckich praktyk zawodowych regulują:

 1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 18.02.2021 r.  w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych.
 2. Regulamin studenckich praktyk zawodowych.
 3. Harmonogram praktyk
 4. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 43/R/24 z dnia  6 maja 2024 r. w sprawie organizacji i finansowania w Uniwersytecie Gdańskim praktyk zawodowych, w tym praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz praktyk nieobowiązkowych.
 5. Plany studiów zatwierdzone przez Radę Wydziału – zgodne ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunkach studiów.

   

 

Obowiązek odbycia praktyki zawodowej dotyczy wszystkich  studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z programem studiów i  praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów.

 

Procedura organizacji praktyk

na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Opis czynności:

 1. Wstępne zapoznanie się studenta z przepisami oraz dokumentami regulującymi praktyki zawodowe na Wydziale  Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Student zainteresowany podjęciem praktyki zawodowej na wstępie zapoznaje się z regulaminem praktyk zawodowych objętych programem studiów oraz z programem studiów swojego kierunku. Zastanawia się w jakiej instytucji chciałby ją zrealizować. Następnie zapoznaje się z harmonogramem praktyk ustalonym przez Dziekana Wydziału.

 1. Uzgodnienie miejsca, sposobu i terminu odbywania praktyki.

Student zgłasza się do dziekanatu właściwego kierunku studiów w celu uzgodnienia terminu, sposobu oraz miejsca odbywania praktyki.

 1. Zapis na praktykę.

Student dokonuje formalnego zapisu na praktykę zawodową w dziekanacie swojego kierunku podając dane osobowe: imię i nazwisko, termin praktyk (zgodny z harmonogramem praktyk) oraz nazwę instytucji, w której chce realizować praktykę.

 1. Wypełnienie i sprawdzenie dokumentów.

Pracownik dziekanatu sprawdza poprawność oraz kompletność danych studenta i instytucji, wybór miejsca odbywania praktyki oraz zgodność terminu praktyki z harmonogramem praktyk. W przypadku dostrzeżonych nieścisłości wzywa studenta w celu uzupełnienia danych. Następnie drukuje dokumenty w wymaganej liczbie egzemplarzy:

 • porozumienie
 • program praktyk
 • skierowanie na praktykę
 1. Rejestracja i zatwierdzenie dokumentów.

Pracownik Dziekanatu sprawdza dokumenty pod względem formalnym, nadaje im numer ewidencyjny oraz rejestruje porozumienia. Rejestracji podlegają również inne dokumenty dotyczące praktyk złożone przez studenta w dziekanacie.

Pracownik Dziekanatu zaopatruje dokumenty w pieczęć Wydziału Prawa i Administracji a następnie łączy je w trzy komplety po jednym egzemplarzu dla instytucji, wydziału i praktykanta.

Prodziekan ds. kształcenia zatwierdza wystawione porozumienia i skierowania składając na nich swój podpis i pieczątkę, jako pełnomocnik Rektora UG.

 1. Wysyłanie podpisanych dokumentów.

Pracownik Dziekanatu dokonuje wysyłki dwóch egzemplarzy porozumienia do instytucji  z prośbą o ich podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza na adres Wydziału Prawa i Administracji w terminie poprzedzającym planowany początek praktyki. Jeden egzemplarz porozumienia pozostaje w aktach Dziekanatu. Po otrzymaniu egzemplarza porozumienia podpisanego przez instytucję pracownik Dziekanatu odnotowuję ten fakt w rejestrze porozumień.

 1. Wydawanie studentom skierowań i kart praktyk.

Przed rozpoczęciem swojej praktyki student odbiera z dziekanatu kartę praktyk oraz skierowanie na praktykę podpisane przez Prodziekana ds.kształcenia.

 1. Odbywanie praktyki.

Student zgłasza się na praktykę w ustalonym wcześniej terminie i realizuje ją zgodnie z programem praktyk.

W trakcie odbywania praktyki rejestruje na formularzu karty praktyk wykonywane czynności oraz czas ich trwania. Po zakończeniu praktyki student odbiera z instytucji  kartę praktyk opatrzoną firmową pieczątką i podpisaną przez uprawnioną osobę (organizatora praktyk w instytucji) z jej pieczątką imienną.

 1. Zaliczenie  praktyki.

Po zakończeniu praktyki student zgłasza się w dziekanacie swojego kierunku studiów i przedkłada uzupełnioną i podbitą pieczęciami kartę praktyk. Pracownik dziekanatu analizuje dokument i w razie stwierdzenia nieprawidłowości prosi studenta o ich skorygowanie lub uzupełnienie danych. Jeżeli dokument został wypełniony poprawnie dokument przekazywany jest do Prodziekana ds.kształcenia, który dokonuje wpisu zaliczającego praktykę na karcie i w systemie elektronicznym.

 

 • program praktyk - dokument wyznaczający  zadania i obowiązki, jakie powinien realizować student odbywający praktykę w wybranej instytucji
 • wniosek  w sprawie praktyki indywidualnej  student składa w Dziekanacie zgodnie z kierunkiem studiów wraz następującymi załącznikami:
  1. załącznik nr 1. pisemna zgoda instytucji  na wniosku studenta WPiA UG o przyjęcie na praktykę.
  2. załącznik nr 2 oświadczenie studenta o ubezpieczeniu obowiązuje  w przypadku realizacji praktyki  bez porozumienia na czas określony  pomiędzy UG a instytucją,, w której realizowana będzie praktyka.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Wrzesień 2018 - 15:17; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 10. Maj 2024 - 12:21; osoba wprowadzająca: Iwona Grygiel