Administracja

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

KIERUNEK ADMINISTRACJA

STUDIA STACJONARNE

I STOPNIA

  1. Student Wydziału Prawa i Administracji UG  na kierunku administracja zobowiązany jest do odbycia  praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z planem studiów I stopnia, tj.75 godzin realizowanych w okresie  2 tygodni.

 

  1. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów I stopnia.

 

  1. Formy i harmonogram praktyk ustala Dziekan Wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.

 

  1. Praktyka  odbywana jest  na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą  studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Osobą reprezentującą  UG w wyżej  wymienionych porozumieniach  jest Rektor UG.

 

  1. Praktyka powinna odpowiadać programowi praktyk  studiów na kierunku administracja.

 

  1. Wszyscy studenci  skierowani  na praktyki  podlegają ubezpieczeniu  ze strony Uczelni od następstw  nieszczęśliwych  wypadków, w okresie realizacji praktyki  (nie dotyczy praktyk zorganizowanych  indywidualnie).

 

  1. Zgodnie z Zarzadzeniem Rekrora  98/R13 studentom, którzy odbywają praktyki obowiązkowe poza miejscem zamieszkania, przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniemi dojazdami, w wysokości ustalonej na dany rok akademicki przez Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego  Ryczałt nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie przez studenta bez skierowania z Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji. Aby otrzymać zryczałtowany zwrot kosztów związanych z odbywaniem praktyki należy zgłosić się do Dziekanatu  w terminie do 30 października 2018 r. celem wypełnienia stosownych formularzy.

 

  1. Warunkiem  zaliczenia  praktyki  jest  złożenie  przez  studenta  karty  praktyk, opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania. Praktyka  powinna być potwierdzona przez  bezpośredniego  przełożonego  nadzorującego  praktykę  ze  strony  organizatora. 

 

  1. Wydział uznaje również praktyki zorganizowane indywidualnie, które są zgodne z  programem praktyk  na kierunku administracja. Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa do Dziekana wniosek  o zaliczenie praktyki ze stosownymi  zaświadczeniami.

                               

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Wrzesień 2018 - 15:18; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 28. luty 2019 - 14:29; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski