European Business Administration

European Business Administration

W związku z wygaszaniem kierunku nowe praktyki nie będą realizowane.

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

KIERUNEK European Business Administration

STUDIA STACJONARNE

I STOPNIA

1. Student Wydziału Prawa i Administracji UG  na kierunku European BusinessAdministration zobowiązany jest do odbycia  praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z planem studiów I stopnia, tj. 35 godzin realizowanych w okresie  2 tygodni.

2. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów I stopnia.

3. Formy i harmonogram praktyk ustala Dziekan Wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.

4. Praktyka  odbywana jest  na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą  studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Osobą reprezentującą  UG w wyżej  wymienionych porozumieniach  jest Rektor UG.

5. Praktyka powinna odpowiadać programowi praktyk na kierunku European Business Administration.

6. Wszyscy studenci  skierowani  na praktyki  podlegają ubezpieczeniu  ze strony Uczelni od następstw  nieszczęśliwych  wypadków, w okresie realizacji praktyki  (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie).

7. Zgodnie z wytycznymi Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji praktyk zawodowych studentom  realizującym praktyki w Urzędach  poza miejscem stałego miejsca zameldowania przysługuje prawo uzyskania zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu w wysokości ustalonej przez Rektora UG. Ryczałt nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie przez studenta bez skierowania z Dziekanatu European Business Administration. Aby otrzymać zryczałtowany zwrot kosztów związanych z odbywaniem praktyki należy zgłosić się do Dziekanatu European Business Administration w terminie do 30 października 2018 r. celem wypełnienia stosownych formularzy.

8. Warunkiem  zaliczenia  praktyki  jest  złożenie  przez  studenta  karty  praktyk, opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania. Praktyka  powinna być potwierdzona przez  bezpośredniego  przełożonego  nadzorującego  praktykę  ze  strony  organizatora. 

9. Wydział uznaje również praktyki zorganizowane indywidualnie, które są zgodne z  programem praktyk  na kierunku European Business Administration.

Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa do Dziekana wniosek  o zaliczenie praktyki ze stosownymi  zaświadczeniami.
 

 

Program praktyk studenckich na kierunku European Business Administration

 

Celem praktyk zawodowych na kierunku European Business Administration jest:

  • wyposażenie studenta w umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
  • wyposażenie studenta w umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
  • przygotowanie do pracy administracyjno-biurowej, w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa i zarządzania w instytucjach niepublicznych,
  • przygotowanie studenta do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie i na świecie,
  • zapoznanie studenta z mechanizmami  rozwiązywania problemów zawodowych,
  • wyposażenie studenta w umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
  • wyposażenie studenta w umiejętność posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami,
  • zapoznanie studenta z praktycznymi aspektami podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym, że praktyka studencka ma w swym zamierzeniu być uzupełnieniem programu edukacyjnego, który student otrzymuje w ramach studiów, należy dążyć do tego, by praktyki studenckie prowadziły do celu określonego w standardach kształcenia. Wobec powyższego praktyki studenckie na kierunku  European Business Administration, mogą odbywać się w podmiotach gospodarczych, jak również  w instytucjach związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa, o ile zapewni to studentowi realizację celu praktyki. Praktyka powinna zapewnić studentowi zapoznanie się ze sferą organizacyjno-techniczną, jak i merytoryczną podmiotu zapewniającego odbycie praktyki. Sfera organizacyjno-techniczna powinna zapewnić studentowi zapoznanie się z organizacją wewnętrzną, obiegiem dokumentów i czynnościami kancelaryjno-technicznymi wewnątrz podmiotu zapewniającego odbycie praktyki. Sfera merytoryczna powinna zapewnić studentowi zapoznanie się z zakresem zadań lub przedmiotem działalności, rodzajem działalności, miejscem w systemie podmiotu zapewniającego odbycie praktyki, jak również sporządzanie projektów decyzji i orzeczeń właściwych podmiotowi zapewniającemu odbycie praktyki.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Wrzesień 2018 - 15:19; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 22. Styczeń 2020 - 13:58; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski