Prawo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

KIERUNEK PRAWO

STUDIA STACJONARNE

  1. Praktyka zawodowa jest częścią prawniczej edukacji zawodowej studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego . Obowiązek odbycia praktyk zawodowych, wynikający z planu studiów, dotyczy wyłącznie studentów kierunku „Prawo”, którzy studiują w trybie stacjonarnym („dziennym”). Pozostali studenci praktyk nie odbywają.
  2. Studenci Wydziału Prawa i Administracji UG  na kierunku „Prawo” mają obowiązek odbycia i zaliczenia dwóch 75- godzinnych praktyk zawodowych realizowanych w okresie  2 tygodni. Pierwszej po zakończeniu VII semestru studiów a drugiej po zakończeniu VIII semestru studiów. Pierwsza praktyka musi być odbyta w sądach lub w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Praktyka druga może być odbyta w dowolnej instytucji, która zapewnia włączenie studenta w pracę zawodową o charakterze prawniczym. Przykładowo mogą to być: organy administracji rządowej i samorządowej, kancelarie adwokackie lub notarialne.
  3. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia 8 oraz 9 semestru studiów kierunku „Prawo”.
  4. Formy i harmonogram praktyk ustala Dziekan Wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów ( w okresie wakacji). Zapisy na praktyki odbywają się w Dziekanacie Prawa Stacjonarnego (pokój 2091).
  5. Wydział Prawa i Administracji UG organizuje (zapewnia) praktyki dla studentów IV roku w Sadzie Okręgowym w Gdańsku oraz w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Możliwe jest również odbywanie praktyki w miejscu zamieszkania studenta (poza Trójmiastem).
  6. Praktyka  odbywana jest  na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą  studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Osobą reprezentującą  UG w wyżej  wymienionych porozumieniach  jest Rektor UG.
  7. Wszyscy studenci  skierowani  na praktyki  podlegają ubezpieczeniu  ze strony Uczelni od następstw  nieszczęśliwych  wypadków, w okresie realizacji praktyki  (nie dotyczy praktyk zorganizowanych  indywidualnie).
  8. Zgodnie z wytycznymi Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji praktyk zawodowych studentom  realizującym praktyki w Urzędach  poza miejscem stałego miejsca zameldowania przysługuje prawo uzyskania zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu w wysokości ustalonej przez Rektora UG. Ryczałt nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie przez studenta bez skierowania z Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji. Aby otrzymać zryczałtowany zwrot kosztów związanych z odbywaniem praktyki należy zgłosić się do Dziekanatu Prawa Stacjonarnego w terminie do 30 października 2018 r. celem wypełnienia stosownych formularzy.
  9. Warunkiem  zaliczenia  praktyki  jest  złożenie  przez  studenta w Dziekanacie w terminie do 17 września 2018 r.  karty  praktyk, opisującej przebieg praktyki i realizowane zadania. Praktyka  powinna być potwierdzona przez  bezpośredniego  przełożonego  nadzorującego  praktykę  ze  strony  organizatora. 
  10. Wydział uznaje również praktyki zorganizowane indywidualnie, które są zgodne z  programem praktyk  na kierunku prawo.  Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa w Dziekanacie wniosek do Dziekana  o zaliczenie praktyki    ze stosownymi zaświadczeniami. .