ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Historia administracji

(6 ECTS)

dr Jacek Wałdoch         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Nauka o administracji

(5 ECTS)

dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podstawy prawoznawstwa

(10 ECTS)

dr hab. Paweł Sut 6/02/2022 12:00 Aud. B egzamin zdalny   egzamin podstawowy
23/02/2022 17:45 p. 3033   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

 

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

(6 ECTS)

dr Olga Śniadach 4/02/2022 18:00

Aud. C

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
4/03/2022 18:00     egzamin poprawkowy

Makro- i mikroekonomia

(3 ECTS)

dr Przemysław Panfil 5/02/2022 11:00 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy
27/02/2022 11:00     egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

III rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Postępowanie administracyjne

(6 ECTS)

dr Krzysztof Kaszubowski

8/02/2022 18:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
1/03/2022 18:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

Publiczne prawo gospodarcze

(6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni 3/02/2022 17:00

Aud. C

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
21/02/2022 18:00     egzamin poprawkowy

Ustrój samorządu terytorialnego

(3 ECTS)

dr Katarzyna Szlachetko 25/01/2022 18:00

Aud. C

egzamin zdalny (MS Teams)

  egzamin "zerowy"
31/01/2022 18:00

Aud. C

egzamin zdalny (MS Teams)

  egzamin podstawowy

28/02/2022

1.03.2022

02.03.2022

18:00 3017   egzamin poprawkowy

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 12:05; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 10. luty 2022 - 13:28; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski