KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

 

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia I (Biologia kryminalna) (5 ECTS) dr Wojciech Glac 7/02/2022 9:00     egzamin podstawowy
25/02/2022 9:00     egzamin poprawkowy
Metodologia badań w naukach społecznych (5 ECTS) dr Jacek Przybylski 4/02/2022   egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie (5 ECTS) dr Jarosław Niesiołowski 31/01/2022 16:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Historia prawa i procesu karnego (3 ECTS) dr Piotr Kitowski 8/02/2022

18:30

egzamin zdalny

 

egzamin podstawowy

23/02/2022 19:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy
Przestępstwo w literaturze, sztuce i filmie (3 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler

mgr Joanna Kamień

17.01.2022 16:00-18:00 1039   egzamin podstawowy
22/02/2022 15:00

egzamin zdalny

  egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych) (5 ECTS)

dr Joanna Główczewska (część psychologiczna);

dr Stanisław Cora (część prawna)

1.02.2022 (cz.psych.)

10:00

12:00

egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy medycyny sądowej (3 ECTS)

dr n. med. Marta Krzyżanowska

lek. Wojciech Dalewski

 

      egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
System środków reakcji karnej (4 ECST) dr Paweł Petasz 4.02.2022 10:30-11:30 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychologia dr hab. Joanna Różycka-Tran, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (3 ECTS) dr Adam Bochentyn

3/02/2022

13:00 egzamin zdalny   zalicznenie na ocenę
        egzamin poprawkowy
Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa (2 ECTS) dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG 31/01/2022 14:30 Aud. A   zalicznenie na ocenę
28/02/2022 16:30 on-line   egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Podstawy psychiatrii sądowej (2 ECTS) dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Europejskie prawo karne (3 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

31.01.2022 17:30 1039 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
22.02.2022 19:30 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy
Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) (3 ECTS) dr Beata Czarnecka-Dzialuk 14/01/2022   egzamin zdalny   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychologia sądowa (3 ECTS) dr Anna Jarmołowska 12/01/2022 9:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Pokrzywdzony w prawie karnym (2 ECTS) dr Marta Flis-Świeczkowska 20.12.2021 9:00 egzamin zdalny   zaliczenie "zerowe"
        zalicznenie na ocenę
Polityka karna i kryminalna (3 ECTS) dr hab. Jarosław Utrat-Milecki,prof. UW 25/03/2022 9:00 s.2014   zaliczenie na ocenę
 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 12:15; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 18. Marzec 2022 - 14:50; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski