PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne ZAOCZNE

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Historia prawa

(10 ECTS)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski 11/02/2022 17:00

Aud. A

 

Aud. B

egzamin zdalny

nazwiska od A do O (88 osób)

nazwiska od P do Z (52 osoby)

egzamin podstawowy
23/02/2022 17:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

Informatyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Grzegorz Wierczyński, profesor uczelni

dr Maciej Ferenc

5/02/2022 18:00

AULA

on-line PE UG

  egzamin podstawowy

26/02/2022

18:00 on-line PE UG   egzamin poprawkowy

Prawo rzymskie

(4 ECTS)

dr Bartosz Szolc-Nartowski 13/02/2022 11:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy

5/03/2022

11:00     egzamin poprawkowy

Prawoznawstwo

(12 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor uczelni

dr Jarosław Niesiołowski

1/02/2022 17:00 AULA egzamin zdalny   egzamin podstawowy
1/03/2022 17:00 Portal Edukacyjny UG   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Prawo cywilne I 

(10 ECTS)

prof. dr hab. Ewa Bagińska

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

12/02/2022

13:00

14:00

Aud. B egzamin zdalny

MS Teams egzamin podstawowy
5/03/2022 12:00 AULA   egzamin poprawkowy

Prawo karne

(12 ECTS)

dr hab. Jacek Potulski, profesor uczelni 6/02/2022 14:00

AULA egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
6/03/2022 14:00     egzamin poprawkowy

Prawo Unii Europejskiej

(8 ECTS)

dr hab. Monika Adamczak-Retecka, profesor uczelni

dr Marcin Michalak

30/01/2022

11:00

17:30

AULA egzamin zerowy   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
4.03.2022 11:30 4054   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(8 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor uczelni

5/02/2022

5/02/2022

6/02/2022

9:00

15:00

9:00

ustne w MS Teams

AULA

egzamin zdalny/MS Teams

  egzamin podstawowy
5/03/2022 10:00 Egzamin zdalny - MS Teams; egzamin w formie zdalnej rozmowy; zdający będą wywoływani w kolejności alfabetycznej. wszyscy terminy poprawkowe i przywrócone

Prawo cywilne III

(8 ECTS)

dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor uczelni 13/02/2022 10:00

AULA

Aud. B

egzamin zdalny

A-Mat

Mo-Ż

egzamin podstawowy
6/03/2022 10:00     egzamin poprawkowy

Prawo handlowe

(12 ECTS)

dr Grzegorz Sikorski

29/01/2022

30/01/2022

10:00 ustny/MS Teams   egzamin "zerowy"

3/02/2022

8/02/2022

17:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
26/02/2022 10:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Etyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Maciej Wojciechowski

dr Łukasz Kodłubański

10/02/2022 17:00 AULA egzamin zdalny

 

egzamin podstawowy
3/03/2022 17:00 spotkanie pod p.3023   egzamin poprawkowy

Prawo morskie

(6 ECTS)

dr Magdalena Adamowicz/dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska 9/01/2022 18:00 egzamin zdalnie   egzamin podstawowy
1/02/2022 17:00

Aud. A

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
6/03/2022 18:00     egzamin poprawkowy

Prawo pracy

(8 ECTS)

dr hab. Marcin Zieleniecki, profesor uczelni 5/02/2022 11:00 AULA egzamin zdalny

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

Prawo prywatne międzynarodowe

(6 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor uczelni 13/02/2022 18:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów konsumenckich

(4 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor uczelni 31/01/2022 20:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
3/03/2022 19:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

(4 ECTS)

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor uczelni

mgr Monika Maśnicka

    AULA egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

(4 ECTS)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor uczelni

5/02/2022

11:30

Aud. A egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
28/02/2022 16:30 on-line   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

(4 ECTS)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor uczelni

05/02/2022

10:30

11:30

11:00

Aud. A egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński 05/02/2022 9:30 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy
dr hab. Dorota Maśniak, profesor uczelni 28/02/2022 16:30 on-line   egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński 05/03/2022 9:30     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Marta Zbucka-Gargas 2/02/2021

18:00

17:00

Aud. C

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy

1/03/2022

15:30     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne

(4 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor uczelni

dr hab. Karolina Wierczyńska

9/01/2022   s. 1039   egzamin "zerowy"
    egzamin zdalny   egzamin podstawowy
22.02.2022 19:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński

11/12/2021

29/01/2022

12:00

11:00

Aud. A

Aud. B egzamin zdalny

  egzamin "zerowy"
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński

dr Krzysztof Stasiak

28/11/2021 12:00 zdalnie   egzamin "zerowy"
16/01/2022 12:00 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

(4 ECTS)

dr hab. Radosław Giętkowski, profesor uczelni 22/01/2022 18:00 Aud. C   egzamin zerowy
5/02/2022 11:00 s. 1039 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo urzędnicze

(4 ECTS)

dr Jakub Szmit 31/01/2022 19:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
             
Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Specjalizacja dodatkowa - ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Umiejętności prawnicze pozasądowego rozwiązywania sporów

(4 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni

dr Magdalena Łągiewska

1/02/2022 18:00 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy
21/02/2022 18:00 Portal Edukacyjny UG   egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PODATKI I PRAWO PODATKOWE

Systemy podatkowe i procedura podatkowa

(4 ECTS)

dr Przemysław Panfil 5/02/2022 12:00 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 12:39; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 25. luty 2022 - 11:57; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski