PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022

** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Prawoznawstwo 

(12 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG;

dr Jarosław Niesiołowski; dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG; prof. dr hab. Kamil Zeidler

1.02.2022 10:00 AULA egzamin zdalny   egzamin podstawowy
1.03.2022 17:00 Portal Edukacyjny UG   egzamin poprawkowy

Historia prawa

(10 ECTS)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski 11.02.2022 17:00

AULA

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy

23/02/2022

17:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

Informatyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

dr Maciej Ferenc

mgr Patryk Ciurak

4/02/2022 18:00

AULA

on-line PE UG

  egzamin podstawowy

25/02/2022

18:00 on-line PE UG   egzamin poprawkowy

Prawo rzymskie

(4 ECTS)

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

19/01/2022

26/01/2022

13:00 egzamin zdalny   egzamin "zerówkowy"
7/02/2022 10:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
4/03/2022 10:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Prawo cywilne I 

(10 ECTS)

prof. dr hab. Ewa Bagińska 01.02.2022

11:00 - A do Km

12:00 - Kop do Pie

13:00 - Po do Z

11:00

 

Aud. A

egzamin zdalny/MS Teams
 

  egzamin podstawowy
1.03.2022 12:00 Aud. B   egzamin poprawkowy
5.03.2022 (tylko PS204) 12:00 AULA PS204

Prawo karne

(12 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG 11/02/2022 11:00 AULA   egzamin podstawowy
3/03/2022 16:00 (godz. konsultacji) egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

Prawo Unii Europejskiej

(8 ECTS)

dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG;

dr Olga Śniadach

03.02.2022 11:00-14:00

Aud. B

on-line/ stacjonarnie

  egzamin podstawowy
07.03.2022 10:00 s.4053- egz. ustny   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

III rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(8 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG 31.01.2022 – 09:00 – gr. 301
31.01.2022 – 14:00 – gr. 302

01.02.2022 – 09:00 – gr. 303
01:02.2022 – 14:00 – gr. 304

02.02.2022 – 09:00 – gr. 305
02.02.2022 – 13:00 – gr. 306

03.02.2022 – 09:00 – gr. 307
03.02.2022 – 14:00 – gr. 308

  AULA egzamin zdalny   egzamin podstawowy
1/03/2022 9:30 Egzamin zdalny- MS Teams; egzamin w formie zdalnej rozmowy. Zdający będą wywoływani w kolejności alfabetycznej. wszyscy terminy poprawkowe i przywrócone

Prawo cywilne III

(8 ECTS)

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG 12.02.2022

10:00

AULA

egzamin zdalny

A - K

egzamin podstawowy

Aud. A

egzamin zdalny

L - R
12:00

AULA

egzamin zdalny

S - Ż
04.03.2022 17:00     egzamin poprawkowy

Prawo handlowe

(12 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska;

dr hab. Bartłomiej Gliniecki

- 9.02.2022, godz. 9:00 - nazwiska A-J

- 9.02.2022, godz. 12:00 - nazwiska K-Mif

 

 

1039,2002,2014,2015,3050

egzamin zdalny

 

  egzamin podstawowy

- 10.02.2022, godz. 9:00 - nazwiska Mig-R

- 10.02.2022, godz. 12:00 - nazwiska S-Ż

1033,2014,2015,3050,3053

egzamin zdalny

- 25.02.2022, godz. 9:00, nazwiska A-Mid

- 25.02.2022, godz. 12:00, nazwiska Mie-Ż

 

 

egzamin zdalny

  egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

IV rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Etyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG;

dr Maciej Wojciechowski;

dr Łukasz Kodłubański

09/02/2022

17:00

AULA egzamin zdalny

 

egzamin podstawowy
3/03/2022 17:00 spotkanie pod p.3023   egzamin poprawkowy

Prawo morskie

(6 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć 03.02.2021

15:00 (I grupa)

16:00(II grupa)

17:00

AULA egzamin zdalny   egzamin podstawowy
21/02/2022 16:30 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

Prawo pracy

(8 ECTS)

prof. dr hab. Jakub Stelina;

prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki

31/01/2022

1/02/2022

 

 

egzamin zdalny

 

egzamin podstawowy

21/02/2022

22/02/2022

 

 

 

egzamin poprawkowy

Prawo prywatne międzynarodowe 

(6 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, prof. UG 7/02/2022 13:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite stacjonarne PRAWO V rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów konsumenckich

(4 ECTS)

 

prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc;

 

9/02/2022

10/02/222

10:00

1039

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska;

mgr Monika Maśnicka

20.01.2022 10:00 AULA   egzamin "zerowy"
3.02.2022 10:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak

31.01.2022

13:30

AULA

Aud. B

  egzamin podstawowy
28/02/2022 16:30 on-line   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak

5.02.2022

9:30

11:30

11:00

2026

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński 16.12.2022 10:30

Quizizz

(online)

  egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak 28/02/2022 16:30 on-line   egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński 24/02/2022 11:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Marta Zbucka-Gargas         egzamin "zerowy"
31.01.2022 9:00 online   egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn;

dr hab. Karolina Wierczyńska

31.01.2022 8:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
22.02.2022 19:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński         egzamin "zeorwy"
4.02.2022 11:00

1039

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński;

dr Krzysztof Stasiak

12/01/2022 15:30 egzamin zdalny   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 17/01/2022 17:00 1033   termin zerowy
03/02/2022 16:00 2002   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo urzędnicze

(4 ECTS)

dr Jakub Szmit 31/01/2022 9:00 2002   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
             

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo autorskie i zwalczania nieuczciwej konkurencji

(4 ECTS)

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG;

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

27.01.2022 18:30 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Prawo medyczne (cywilne i karne)

(4 ECTS)

prof. dr hab. Ewa Bagińska;

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

24.01.2022 (cz. karna)

18:00

on-line

  egzamin "zerowy"

31.01.2022

1.02.2022 (cz. cywilna)

11:00

10:30

4021

Aud. C

egzamin zdalny

 

egzamin podstawowy

        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO KRYMINALNE

Prawo kryminalne państw obcych

(4 ECTS)

dr Tomasz Snarski 1/02/2022 9:00 1033   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO KONSUMENCKIE

Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich

(4 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

10/02/2022

11/02/2022

10:00

1039

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
4/03/2022 17:00 Moodle   egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Czerwiec 2021 - 12:36; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 2. Marzec 2022 - 14:24; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski