fbpx CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 października 2021 roku, 7:41

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022


** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.


 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.


1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

I rok (I year) semestr zimowy (winter semester) 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(basic session from January 31, 2022 to February 13, 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

(correction session from February 21, 2022 to March 6, 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
ABC IT (1 ECTS) dr Jacek Maślankowski         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminal Biology (Biologia kryminalna) (7 ECTS) dr Wojciech Glac         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Introduction to Criminology and Criminal Justice System (Podstawy kryminologii i systemu wymiaru sprawiedliwości) (7 ECTS) dr Tomasz Snarski 31/01/2022 12:00     basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (egzamin poprawkowy)
Comparative Law (Prawo porównawcze) (4 ECTS) dr Marcin Michalak         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Introduction to Jurisprudence (Wstęp do wiedzy o państwie i prawie) (4 ECTS)

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

        basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)

 

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

II rok (II year) semestr zimowy (winter semester) 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(basic session from January 31, 2022 to February 13, 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

(correction session from February 21, 2022 to March 6, 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Forensic Medicine (Podstawy medycyny sądowej) (5 ECTS) dr n. med. Marta Krzyżanowska; lek. Wojciech Dalewski         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminology III - Social Theories of Crime (Kryminologia III - socjologia kryminologiczna) (5 ECTS) dr Piotr Pawliszak         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
 (Intercultural Communication) Komunikacja Międzykulturowa (2 ECTS)            zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Maritime Criminal Law ( Morskie prawo karne) (3 ECTS) dr iwona Zużewicz-Wiewiórowska         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
System of Penal Measures (System środków reakcji karnej) (5 ECTS)

dr Bartosz Kędzierski

        basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
 

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

III rok (III year) semestr zimowy (winter semester) 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(basic session from January 31, 2022 to February 13, 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

(correction session from February 21, 2022 to March 6, 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
European Criminal Law (Europejskie prawo karne) (5 ECTS) prof. dr hab. Frank Urlich Zimmermann         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Forensic Science (Kryminalistyka) (3 ECTS) dr Magdalena Kasprzak         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Civil Law and Victims Compensations (Prawo cywilne i kompensata dla ofiar przestępstw) (3 ECTS)  dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Human Rights (Prawa człowieka) (5 ECTS) dr Anna Podolska         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Seminar - Case Law (Seminarium-orzecznictwo) (4 ECTS)

 

        basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)