fbpx PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNE | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNE

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNE

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 października 2021 roku, 7:57

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**)

od 17 stycznia 2022 do 30 stycznia 2022


** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.


 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
24/01/2022 25/01/2022 26/01/2022 27/01/2022 28/01/2022 29/01/2022 30/01/2022

 

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31/01/2022 1/02/2022 2/02/2022 3/02/2022 4/02/2022 5/02/2022 6/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
7/02/2022 8/02/2022 9/02/2022 10/02/2022 11/02/2022 12/02/2022 13/02/2022

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
21/02/2022 22/02/2022 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022 26/02/2022 27/02/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/02/2022 1/03/2022 2/03/2022 3/03/2022 4/03/2022 5/03/2022 6/03/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.


1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Ekonomia

(4 ECTS)

dr Paweł Galiński         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo administracyjne

(8 ECTS)

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 5/02/2022 9:30 MS Teams   egzamin podstawowy
26/02/2022 10:30 MS Teams   egzamin poprawkowy

Zarządzanie przedsiębiorstwem

(4 ECTS)

dr Mirosław Czapiewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Źródła i wykładnia prawa podatkowego

(4 ECTS)

dr Łukasz Karczyński         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (niestacjonarne)

II rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

(2 ECTS)

dr Sebastian Susmarski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podatki i opłaty samorządowe

(4 ECTS)

dr Przemysław Panfil

dr Paweł Galiński

5/02/2022 9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podstawy statystyki

(2 ECTS)

dr Olga Komorowska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Rachunkowość finansowa

(5 ECTS)

dr Beata Zackiewicz-Brunke         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Ubezpieczenia społeczne

(2 ECTS)
dr Kamila Bielawska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (niestacjonarne)

III rok semestr zimowy 2021/2022

(sesja podstawowa od 31 stycznia 2022 do 13 lutego 2022)

(sesja poprawkowa od 21 lutego 2022 do 6 marca 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Podatki bezpośrednie

(5 ECTS)

dr Patryk Kaczmarek

dr Damian Cyman

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podatki pośrednie

(5 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski

dr Katarzyna Welzant

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podatki w księgach rachunkowych

(2 ECTS)

dr Cyryl Kotyla

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo karne skarbowe

(3 ECTS)

dr Tomasz Kanty         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych

(3 ECTS)

dr Wojciech Kozłowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy