Obrony | Wydział Prawa i Administracji

Informacje o obronach

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 września 2019 roku, 12:56

dr hab. Wojciech Zalewski

 profesor nadzwyczajny

            DZIEKAN

                                                                                                                                     Gdańsk, dnia 12 września 2019 roku

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2018r.,  poz. 261) w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

 

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

 

uprzejmie informuje, że

 w dniu 23 września 2019 roku o godz. 1315 na Wydziale Prawa i Administracji UG w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji im. D. Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Michała Jerzego Znanieckiego

 

nt. „Kwoty płci w systemie wyborczym jako mechanizmy dyskryminacji wyrównawcze”.

 

 

Promotor:                     Prof. dr hab. Andrzej Szmyt            Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy: Dr hab. Anna Rytel – Warzocha       Uniwersytet Gdański

Recenzenci:                 Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki      Uniwersytet Łódzki          

                                     Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia          Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostało zamieszczone na stronie internetowej wydziału.

                       DZIEKAN

                              dr hab. Wojciech Zalewski

                                  profesor nadzwyczajny


dr hab. Wojciech Zalewski

    profesor nadzwyczajny

               DZIEKAN

                                                                                                                                                   Gdańsk, dnia 12 września 2019 roku

 

 

Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2018r.,  poz. 261) w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

 

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

 

uprzejmie informuje, że

w dniu 23 września 2019 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji im. D. Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dominiki Łucji Kostrzewy

 

nt. „Prawna ochrona krajobrazu. Pomiędzy prawem ochrony środowiska a prawem ochrony zabytków”.

 

Promotor:                      Prof. UG. dr hab. Kamil Zeidler                         Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna Stanik - Filipowska                       Kancelaria Radcy Prawnego Lublin

Recenzenci:                 Prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski            Uniwersytet Warmińsko-Mazurski          

                                    Prof. dr hab. Tomasz Sienkiewicz                       Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostało zamieszczone na stronie internetowej wydziału.

 

                                DZIEKAN

                                          dr hab. Wojciech Zalewski

                                             profesor nadzwyczajny


                 DZIEKAN     

 dr hab. Wojciech Zalewski                                                                                                                                                                                         Gdańsk, dnia 12 września 2019 roku

    profesor nadzwyczajny

 

 

                                                                                                                                                                          

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1586) w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

                                                                             

w dniu 23 września 2019 roku o godz.9.00  na Wydziale Prawa i Administracji UG  w sali konferencyjnej nr 2042 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 6, odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Hanny Katarzyny Misiak

 

na temat:  ” Postępowania grupowe w sprawach konsumenckich. Studium prawnoporównawcze”.

Promotor:                     Prof. dr hab. Ewa Bagińska                           Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:  Prof. Elena Bargelli                                      Universita di Pisa

Recenzenci:                  Prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska                 Uniwersytet Śląski w Katowicach

                                      Prof. UŁ dr hab.  Monika Namysłowska         Uniwersytet  Łódzki w Łodzi

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z  recenzjami zamieszczone zostało na stronie internetowej Wydziału

http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1.

 

                                                                                                                                 DZIEKAN

                               dr hab. Wojciech Zalewski

                                                                                                                     profesor nadzwyczajny


Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1586) w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

                                                                              

 w dniu 09 września 2019 roku o godz.9.15  na Wydziale Prawa i Administracji UG  w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk,  ul. Jana Bażyńskiego 6, odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Leszka Władysława Jantowskiego

 

na temat:  ” Stwierdzenie nabycia  przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu”.

 

Promotor:

Dr hab. Małgorzata Balwicka – Szczyrba, prof. nadzw.  - Uniwersytet Gdański             

                                                                                                 Recenzenci:

Prof. dr hab. Jacek Górecki – Uniwersytet Śląski w Katowicach                                            

Dr hab. Prof. UWM Adam Bieranowski - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie       

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z  recenzjami zamieszczone zostało na stronie internetowej Wydziału: 

http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1.

 


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego ,  w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

uprzejmie informuje, że w dniu 03 września 2019 roku o godz. 9.oo na Wydziale Prawa i Administracji UG

 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aliny Ciury

na temat:  „Karnoprawna ochrona wizerunku osoby nagiej lub w trakcie czynności seksualnej”

 

Promotor:          Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski                              Uniwersytet Gdański

Recenzenci:       Prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski                         Uniwersytet  Warmińsko - Mazurski

 Prof. UG. dr hab. Wojciech Zalewski                                   Uniwersytet Gdański

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.


Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1586) w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                 uprzejmie informuje, że                                                                             

w dniu 27 maja 2019 roku  o godz. 900  na Wydziale Prawa i Administracji UG  w sali konferencyjnej nr 2042 Wydziału Prawa i Administracji, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6,  odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Jacka Alana Markowskiego

na temat:  ”Autorskie prawa osobiste twórców gier komputerowych”.

Promotor:

Prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska - Uniwersytet Gdański             

Promotor pomocniczy:

Dr Krzysztof Czub - Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

Prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach                                         

Prof. dr hab. Andrzej Matlak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z  recenzjami zamieszczone zostało na stronie internetowej Wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2018r.,  poz. 261) w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

w dniu 27 maja 2019 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji im. D. Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Małgorzaty Joanny Węgrzak

nt. „Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych”.

Promotor:    Dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG                                  Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy: Dr Alicja Jagielska-Burduk                        Uniwersytet Opolski

Recenzenci: Dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ                              Uniwersytet Śląski

                    Prof. UO, dr hab. Piotr Stec                                       Uniwersytet Opolski                                                                                 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostało zamieszczone na stronie internetowej wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września  2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,  w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

                                   Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego                                         

                                                                     uprzejmie informuje, że

w dniu 13 maja 2019  roku o godz. 900 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Macieja Kasprzyka

nt. „Generalny i abstrakcyjny charakter normy prawnej w aspekcie antropologicznym i językowym”.

Promotor:

Prof. zw. dr hab. Artur Nowak – Far Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Oniszczuk  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II                            

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administarcji UG.


Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września  2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,  w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego                                                       

                                                                     uprzejmie informuje, że

w dniu 15 kwietnia  2019  roku o godz. 900 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Marka Roberta Horodniczego

nt. „Niezawisłość sędziów sądów powszechnych pod rządami Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku”.

Promotor:      

Dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG                                         Uniwersytet   Gdański

Recenzenci:

Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK                      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Paweł. A. Leszczyński, prof. nadzw. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim                                  

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UG


Zgodnie z § 7 ust.3 oraz z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. (Dz. U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora , w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                          uprzejmie informuje, że                                                             

w dniu 25 marca 2019 roku o godz. 9.oo w  Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marty Małgorzaty Flis-Świeczkowskiej

nt. Pełnomocnik w procesie karnym”.

Promotor:     Dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG      Uniwersytet Gdański

Recenzenci:  Dr hab. Piotr Sowiński, prof. UR                 Uniwersytet Rzeszowski

                        Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG             Uniwersytet Gdański           

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Recenzje zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września  2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,  w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

 w dniu 25 marca 2019 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG w Sali konferencyjnej nr 2042, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dominiki Jadwigi Mróz-Szarmach

nt. „Interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia w cywilnym postępowaniu rozpoznawczym”

Promotor:     Dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG                              Uniwersytet Gdański

Recenzenci:  Dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. USWPS                       

                          SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

                           Dr hab. Monika Michalska-Marcinika prof.          Uniwersytet Łódzki.                                                                                    

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostało zamieszczone na stronie internetowej wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września  2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,  w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

               Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego                                       

                                                                     uprzejmie informuje, że

w dniu 25 lutego 2019  roku o godz. 900 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra Szymona Piotra Obuchowskiego

nt. „Zasada zaufania w polskim postępowaniu podatkowym – ujęcie modelowe”.

Promotor:      

Prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka                       Uniwersytet   Gdański

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic               Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Antoni Hanusz                                Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UG.


Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 261 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora,  w zw. z art. 179 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

                                     Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego                                              

                                                                     uprzejmie informuje, że

w dniu 25 lutego 2019  roku o godz. 1300 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Joanny Marzeny Kostrzewskiej

nt. „Twórca utworu architektonicznego – wolność versus ograniczenia projektowania”.

Promotor:        

Dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG                                                 Uniwersytet   Gdański

Promotor pomocniczy:

 Dr Ewelina Kowalska                                                              Uniwersytet Gdański 

Recenzenci:   

Prof. dr hab. Piotr Ślęzak                                                         Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ                                                  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UG.


Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1586)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

                        uprzejmie informuje, że                     

w dniu 14 stycznia 2019 roku  o godz. 900  w Sali Konferencyjnej nr 2042, na Wydziale Prawa i Administracji  im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6,  odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Dembickiego

na temat:  ”Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju w realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych”.

 

Promotor:        prof.zw.dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean        Uniwersytet Gdański

Recenzenci:    dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH           Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu

                      dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW        Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z  recenzjami zamieszczone zostało na stronie internetowej Wydziału.

http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1.


Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1586)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że                                                                            

w dniu 17 grudnia  2018 roku  o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG  w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji  im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6,  odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Michała Szypniewskiego

na temat:  ”Ochrona interesu pracownika delegowanego za granicę”.

Promotor:        Prof. UG, dr hab. Monika Tomaszewska        Uniwersytet Gdański

Recenzenci:    Prof.UW, dr hab. Łukasz Pisarczyk              Uniwersytet Warszawski

Prof.UJ, dr hab. Leszek Mitrus                    Uniwersytet Jagielloński

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z  recenzjami zamieszczone zostało na stronie internetowej Wydziału.

http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1.


Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października  2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2015r.,  poz. 1842)

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 
uprzejmie informuje, że
 
w dniu  26 listopada 2018 roku o godz. 9.oo w  Sali Konferencyjnej nr 2042, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Marcina Bolesława Lidzbarskiego

na temat:  Projektant w realizacji inwestycji budowlanej ze środków publicznych”

 

Promotor:        Prof. dr hab. Andrzej Powałowski                          Uniwersytet Gdański

Recenzenci:    Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski                      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK                       Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3 oraz z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. (Dz. U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

w dniu 26 listopada  2018 roku  o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Marii Glanc-Żabiełowicz

              nt. „Debata Hart-Devlin. Studium z filozofii prawa”.                   

Promotor:     Prof.zw.dr hab. Jerzy Zajadło                           Uniwersytet Gdański

Recenzenci: Dr hab. prof.UŚ Tomasz Pietrzykowski            Uniwersytet Śląski w Katowicach

                   Dr hab. Sebastian Sykuna, prof.UG                 Uniwersytet Gdański

 

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Recenzje zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.


Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1586)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                            uprzejmie informuje, że                                                                

w dniu 24 września 2018 roku  o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala rozpraw nr 3083 im. prof. Jana Grajewskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Adama Feliksa Bochentyna

na temat:  ”Dowód z opinii biegłego w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym”.

Promotor:     Dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG          Uniwersytet Gdański

Recenzenci: Dr hab. Robert Suwaj, prof.PW               Politechnika Warszawska

                   Dr hab. Wojciech Piątek, prof. UAM       Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z  recenzjami zamieszczone zostało na stronie internetowej Wydziału

http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1.


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 15, poz. 128 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

 w dniu 24 września 2018 roku o godz. 9.oo w Sali konferencyjnej nr 2042 na Wydziale Prawa i Administracji UG, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6,  odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Wioletty Marii Niemiec

na temat:

„Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym”.

 

Promotor:        Dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG    Uniwersytet Gdański                                   

Recenzenci:    Dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. UO     Uniwersytet Opolski                   

Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG        Uniwersytet Gdański

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej UG, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.


Zgodnie z § 7 ust.1  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  nr 204, z 2011 r.,  poz. 1200)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

 w dniu 24 września 2018 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 mgra Jacka Kazimierza Wałdocha

na temat:  „Zarząd komisaryczny w samorządzie terytorialnym II Rzeczypospolitej (1918-1939). Studium historyczno-prawne”

Promotor:           Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski                       Uniwersytet  Gdański

 Recenzenci:   Dr hab. Zbigniew Naworski, prof UMK    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                        Dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS                     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie

                                                                                                                

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.1  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1586)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgra Mariana Glembina

na temat:  „Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym”

Promotor:       Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof.UG          Uniwersytet  Gdański

Recenzenci:   Prof. zw. dr hab.Marek Szewczyk             Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     Dr hab. Bartosz Majchrzak                       Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie

  
Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej wydziału.


Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1586)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że                                                                    

w dniu 19 marca 2018 roku  o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Anny Danuty Patalon

na temat:  ”Zakres ochrony konsumenckiej ubezpieczonego jako podmiotu stosunku ubezpieczenia majątkowego na cudzy rachunek”.

Promotor: dr hab. Dorota Maśniak, prof.nadzw.UG - Uniwersytet Gdański

Recenzenci: Prof.zw.dr hab. Bogusława Gnela - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

                   Dr hab. Marcin Orlicki, prof.UAM - Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

 w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej (Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji  im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6)

mgra Pawła Sebastiana Bafii

temat rozprawy doktorskiej:

„Instytucjonalna konstrukcja systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej „

Promotor: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof.UG                    - Uniwersytet Gdański

Recenzenci: dr hab. Dorota Maśniak, prof.UG                           - Uniwersytet Gdański

                                          prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski      - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu         

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej UG, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdańskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 9.oo na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala konferencyjna nr 2042, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Anny Borówki

na temat:  „Zarządzenie zastępcze wojewody”

Promotor: Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG                              Uniwersytet Gdański

Recenzenci:     Dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG                  Uniwersytet  Gdański

            Prof.zw. dr hab. Bogdan  Dolnicki                                                 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.


Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października  2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2015r.,  poz. 1842)

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                           uprzejmie informuje, że

 w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 9.oo w  Sali konferencyjnej nr 2042, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej

na temat:  Ochrona danych osobowych w polskim procesie karnym”

Promotor:        Dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG                     

Recenzenci:    Prof. UMK, dr hab. Arkadiusz Lach            

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL   

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października  2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.z 2015r.,  poz. 1842)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

 w dniu 01 grudnia 2017 roku o godz. 9.oo w  Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Ziemowita Zbigniewa Witkowskiego

na temat:  Skuteczność ochrony prawnej pszczół w Polsce”

Promotor:        Dr hab. Dorota Pyć , prof. UG                                  Uniwersytet Gdański

Recenzenci:    Dr hab. Ewa Czech, prof. UwB                                 Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. nadzw. UŁ              Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz.1383) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu  Gdańskiego
                                                                               

uprzejmie informuje, że

 w dniu 20 listopada 2017 roku  o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Marcina Adama Michalaka

na temat: „Kształtowanie się odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie na gruncie amerykańskiego systemu prawnego 1794 -1860. Studium historyczno-prawne”.

Promoor:        Prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski                              Uniwersytet  Gdański

Recenzenci:    Prof. dr hab. Dorota Malec                                               Uniwersytet  Jagielloński w Krakowie

                       Dr hab. Grzegorz Smyk, prof. UMCS                                Uniwersytet im. Marie-Skłodowskiej w Lublinie

Rozprawa doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej wydziału


Zgodnie z § 7 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26  września  2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2016r.,  poz. 1586)

        Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu  Gdańskiego

                                                                                uprzejmie informuje, że

 w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się:

               publiczna obrona rozprawy doktorskiej

             mgr Magdaleny Katarzyny Łągiewskiej

na temat:  „ Prawa podmiotowe w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej”

Promotor:   Dr hab. Kamil Zeidler, prof.UG                                Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:  Dr  Tomasz Widłak                             Uniwersytet Gdański

Recenzenci:  Dr hab. prof. UŚ  Tomasz Pietrzykowski               Uniwersytet Śląski

                             Dr hab. Mateusz Stępień                                   Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1.


Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1383) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

 w dniu 19 czerwca 2017 roku  o godz. 1300 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Podolskiej

nt:"Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich Unii Europejskiej do swoich wymiarów sprawiedliwości"

Promotor:     Dr hab. Tomasz Koncewicz, prof.UG

Recenzenci: Prof.zw.dr hab. Artur Nowak - Far                           Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                   Prof.dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowcz       Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3 oraz z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. (Dz. U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

                      Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                        uprzejmie informuje, że

w dniu 19 czerwca 2017 roku  o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Bartosza Adama Wysockiego

                                nt:"Prawo cyfrowej rzeczywistości w społeczeństwie wiedzy. Studium socjologiczno-prawne"

Promotor:    Dr hab. Tomasz Koncewicz, prof.UG

Recenzenci: Prof.zw.dr hab. Zdzisław Brodecki

                   Dr hab. Michał Kaczmarek, prof.UG

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3 oraz z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. (Dz. U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego

                                                                                   uprzejmie informuje, że

w dniu 22 maja  2017 roku o godz. 900 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Iwony Aleksandry Jacko-Szcześniak

nt. „Instytucja pomocy publicznej dla przedsiębiorstw z sektora usług lotniczych”

Promotor:      Dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG                 Uniwersytet   Gdański

Recenzenci: Dr hab. Anna Doboczewska, prof. UG                  Uniwersytet Gdański

         Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ                 Uniwersytet Śląski

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Recenzje zostały zamieszczone na stronie internetowej wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1383) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

        Wydział Prawa i Administracji   Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się:

               publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Moniki Kończyk

na temat:  „ Status prawny Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Sektora Edukacyjnego”

Promotor pracy : Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Promotor pomocniczy: dr Jakub Szmit  

Recenzenci:       Prof. UE, dr hab. Jan Wojtyła 

                         Prof. UW, dr hab. Monika Latos-Miłkowska
 

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie internetowej wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października  2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2015r.,  poz. 1842)

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

 w dniu 27 marca 2017 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgra Krzysztofa Stasiaka

na temat:  „Wpływ stosunku pracy sądowego kuratora zawodowego na efektywne zarządzanie kuratorską służbą sądową

Promotor:        Dr hab. Jakub Stelina, prof.UG                    Uniwersytet Gdański

Recenzenci:    Dr hab. Anna Musiała                                  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

            Dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW             Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej wydziału.

 


Zgodnie z § 7 ust.3 oraz z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. (Dz. U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                     uprzejmie informuje, że

 w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 800 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Hanny Wolskiej

nt. „Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych”

Promotor:        Prof.UG, dr hab. Andrzej Powałowski            Uniwersytet   Gdański

Recenzenci:    Dr hab. Ewa Przeszło                                  Uniwersytet Śląski

            Dr hab. prof. UR Jan Olszewski                     Uniwersytet Rzeszowski

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu nauk

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że

w dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 11.oo na Wydziale Prawa i Administracji UG w Sali Rady Wydziału, im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgra Tomasza Sławomira Snarskiego

na temat

„Debata Hart-Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa”  

Promotor:    Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski            Uniwersytet Gdański

                    Prof.zw. dr hab. Jerzy Zajadło                         Uniwersytet Gdański

Recenzenci:Prof. dr hab. Piotr Kardas                               Uniwersytet Jagielloński

       Prof.UG, dr hab. Kamil  Zeidler                         Uniwersytet Gdański

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej UG, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu  przeprowadzania czynności w przewodach  doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji

                                                                                             Uniwersytetu  Gdańskiego

                                                                                               uprzejmie informuje, że

 w dniu 09 stycznia  2017 roku o godz. 1000 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Moniki Andżeliki Wilk

nt. „Mobbing - studium prawno-porównawcze”

Promotor:       Prof.UG, dr hab. Adam Wiśniewski           Uniwersytet   Gdański

Recenzenci:   Prof. zw.dr hab. Zdzisław Brodecki            Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

           Prof. UG, dr hab. Monika Tomaszewska     Uniwersytet Gdański

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.


Zgodnie z § 7 ust.3 oraz z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r. (Dz. U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji

                                                                                              Uniwersytetu  Gdańskiego

                                                                                                  uprzejmie informuje, że

 w dniu 13 stycznia  2017 roku o godz. 1000 w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgra Tomasza Artura Zienowicza

nt. „Transgraniczna działalność inwestycyjna na obszarze OECD”

Promotor:      Prof.UG, dr hab. Andrzej Powałowski        Uniwersytet   Gdański

Recenzenci:  Prof. UŚ. dr hab. Rafał Blicharz                Uniwersytet Śląski

          Prof. UEK. dr hab. Filip Grzegorczyk        Uniwersytet Ekonomiczny    w Krakowie

Praca doktorska została wyłożona   do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku o godz. 1230 na Wydziale Prawa i Administracji UG (sala Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgra Tomasza Knepki

na temat:  „Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

Promotor:         Prof.UG, dr hab. Anna Jurkowska- Zeidler    Uniwersytet Gdański

Recenzenci:     Prof.zw. dr hab. Andrzej Drwiłło                   Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im.E. Kwiatkowskiego w Gdyni

            Dr hab. Marcin Olszak                                                       Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.


Zgodnie z § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego

Wydział Prawa i Administracj Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku o godz. 9.oo na Wydziale Prawa i Administracji UG w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Kamila Maksymiliana Jędreja

na temat

  „Nieruchomość wspólna – konstrukcja prawna”

Promotor:         Prof.zw. dr hab. Ewa Bagińska                            Uniwersytet Gdańsk

Recenzenci:     Prof.UG, dr hab. Anna Sylwestrzak                      Uniwersytet Gdański

                                   Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB                          Uniwersytet  w Białymstoku

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.


Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października  2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2015r.,  poz. 1842)

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego

                                                                                                uprzejmie informuje, że

 w dniu 12 grudnia  2016 roku o godz. 9.oo w Sali konferencyjnej nr 2042, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6 odbędzie się:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Szudejko

na temat: Rozwój biologii i medycyny w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego

Promotor:         Dr hab. Oktawian Nawrot,  nadzwyczajny       Uniwersytet Gdański

Recenzenci:      Prof. UW, dr hab. Leszek Bosek                  Uniwersytet Warszawski

                        Prof. dr hab. Wojciech Załuski                    Uniwersytet Jagielloński                       

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Prawnej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.


Zgodnie z § 7 ust.3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 3 października  2014r. (Dz. U.  z 2014 r. poz.1383) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym  oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 21 listopada  2016 roku o godz. 900  w Sali Rady Wydziału im. prof. Donalda Steyera, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                          mgr Eweliny Anny Kowalskiej

na temat: Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska"

 

Promotor :              Dr hab. Kamil Zeidler, profesor nadzwyczajny            

Recenzenci:           Dr hab. Katarzyna Zalasińska - Uniwersytet Warszawski

                               Dr hab. Piotr Dobosz - Uniwersytet Jagielloński

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece  Prawnej Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału; http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody....

 

 

                       Dziekan

Prof. UG,  dr hab. Jakub Stelina

 


Zgodnie z § 7 ust.3  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego   z dnia 30 października  2015r.  (Dz. U.z 2015r., poz.1852 ) w sprawie szczegółowego trybu i warunków  przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym  oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2016 roku o godz. 900 na Wydziale Prawa i Administracji UG w sali Rady Wydziału, im. prof.Donalda Steyera, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                         mgra Tomasza Gałczyńskiego

na temat: „Zgoda uprawnionego jako przesłanka uchylająca odpowiedzialność cywilną prasy za naruszenie prawa do prywatności"

Promotor :              dr hab. Jerzy Ciszewski, profesor nadzwyczajny         

Recenzenci:           prof.zw.dr hab. Jacek Sobczak

                               dr hab. Grzegorz Tylec

 

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece  Prawnej Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału; http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody....

 

 

                       Dziekan

Prof. UG,  dr hab. Jakub Stelina