Archiwum 2021-2023

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Dydy

pt: "Funkcja prawa kanonicznego w systemie prawnym Państwa Miasta Watykańskiego"

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Sokołowskiej

pt: "Ius puniendi. Istota, podstawy, granice i cele prawa karania jako metody rozwiązywania konfliktów"

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stefanii Kolarz

pt: "Status międzynarodowoprawny państwa de facto"

odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Tańskiej-Łapczyńskiej

pt: "Przedstawienie zarzutów w polskim procesie karnym"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Jęcek

pt: "Zarząd sukcesyjny w prawie pracy"

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Homoncika

pt: "Doradztwo inwestycyjne jako usługa maklerska-zagadnienia prawne"

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Gałdyna

pt: "Zasada rekryminacji w systemie polskiego prawa rodzinnego"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Goneta

pt: "Prawno-ekonomiczna analiza umowy repo (repurchase agreement)"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Weterle

pt: "Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady za rzeczy wniesione"

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Błotnickiego

pt: "Prawnokarna ochrona pieniędzy, papierów wartościowych i innych środków płatniczych na gruncie art. 310 k.k"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anastazji Niedzielskiej-Pitery

pt: "Prawo wobec ingerencji w genom człowieka skutkującej dziedzicznymi zmianami"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Brzozowskiej

pt: "Problemy związane ze stosowaniem tymczasowego aresztowania w Polsce na przykładzie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Owczarka

pt: "Weryfikacja decyzji prawidłowych oraz dotkniętych wadami niekwalifikowanymi w postępowaniu administracyjnym"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Doroszewskiej-Chyrowicz

pt: "Prawo do ochrony godności człowieka i możliwość dysponowania tym prawem w perspektywie prawnokarnej"

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Łochowskiego

pt: "Darowizna na wypadek śmierci w prawie rzymskim i porównawczym"

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kaczorowskiego

pt: "Odzyskiwanie należności Funduszu Alimentacyjnego"

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Gąski-Caruk

pt: "Odpowiedzialność deliktowa za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zastosowaniem sztucznej inteligencji"

odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Catherine Jaskiewicz

pt: "Kolizyjno-prawne aspekty małżeństw mieszanych – na przykładzie prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Sułtanatu Omanu"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Polańskiej

pt: "Odpowiedzialność odszkodowawcza spółki dominującej w ramach koncernu"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Jóźwiak

pt: "Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne"

odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marleny Paszko

pt: "Ściganie i karanie niemieckiego ludobójstwa w świetle polskich zasobów archiwalnych"

odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Mączyńskiego

pt: "Normatywne ujęcie części ogólnej prawa administracyjnego. Studium z teorii prawa administracyjnego"

odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Chciałowskiej

pt: "Słuszna autonomia instytutów życia konsekrowanego i ich niezależność w prowadzeniu działalności wychowawczej"

odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Wilmanowicz-Słupczewskiej

pt: "Odpowiedzialność płatnika składek na ubezpieczenia społeczne"

odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Nowickiego

pt: "Prawo pacjenta do prywatności w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej i zawodowej lekarza"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Wysockiej-Orlik

pt: "Obciążanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Comi

pt: "Zabezpieczenie roszczeń w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie polskiego i angielskiego lex arbitrii"

odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Rudnika

pt: "Rola Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w kształtowaniu międzynarodowego prawa telekomunikacyjnego"

odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Ćwiklińskiej

pt: "Instytucja Vorverfahren a konstrukcja polskiego postępowania odwoławczego"

odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.                oświadczenie


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aliaksei Shulha

pt: "Udzielanie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium Republiki Białorusi"

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Jędrejka

pt: "Nadużycie prawa w polskim prawie spadkowym"

odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Tecław

pt: "Fallacia w argumentacji prawniczej – studium z teorii prawa."

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Skowron

pt: "Odpowiedzialność karna prowadzącego pojazd pod wpływem narkotyków."

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Wójcik

pt: "Rozszerzona prawomocność materialna orzeczeń w procesie cywilnym"

odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kowalskiego

pt: "Ewolucja mechanizmu kontrolnego w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka analiza teoretycznoprawna."

odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Mogiełki

pt: "Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym na tle ekonomicznej analizy prawa"

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Obrzuda

pt: "Zaskarżanie czynności upadłego w upadłości transgranicznej"

została zaplanowana na 1 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Działaka

pt: "Wycena nieruchomości dokonywana przez rzeczoznawców majątkowych a wycena nieruchomości dokonywana przez systemy teleinformatyczne"

odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Grzegorek-Rejmer

pt: "Umowa dystrybucyjna w krajowym i zagranicznym obrocie handlowym"

odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Piekut

pt: "Wykonywanie kary ograniczenia wolności orzekanej za przestępstwa"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Mróz

pt: "Sytuacja prawna w rodzinie osoby z zaburzeniami psychicznymi"

odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Ciecierskiego

pt: "Granice kształtowania treści obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług poprzez czynności cywilnoprawne"

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Szulc-Ciesielskiej

pt: "W poszukiwaniu optymalnego modelu polskiej służby cywilnej"

odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Duszyńskiej-Misarko

pt: "Sytuacja cywilnoprawna embrionu w fazie przedimplantacyjnej"

odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Wojnarowskiego

pt: "Klasyfikacja NUTS i jej znaczenie dla prawa Unii Europejskiej i polskiego prawa krajowego"

odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kamień

pt: "Metodologiczne założenia law in literature jako kierunku filozoficznoprawnego"

odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Depy-Wasiłka

pt: "Granice kontratypu użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Policji"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Solarskiej

pt: "Ochrona praw człowieka w prawie i praktyce międzynarodowych i hybrydowych trybunałów karnych"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr lic. Lucyny Wąsik

pt: "Zasady relacji państwo - Kościół w ujęciu księdza profesora Józefa Krukowskiego"

odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Szuleckiej

pt: "Kryminologiczne aspekty funkcjonowania uproszczonej procedury dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce"

odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Polak-Kruszyk

pt: "Wykonywanie długoterminowych kar pozbawienia wolności"

odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kudrzyckiej-Szypiłło

pt: "Konstrukcja prawna ograniczeń w zbywaniu nieruchomości rolnych"

odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Norberta Geska

pt: "Administracyjnoprawna regulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce"

odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Wójtowicz-Pytel

pt: "Problematyka depenalizacji przestępstwa kazirodztwa"

odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Michajłow

pt: "Bezpieczeństwo socjalne bezrobotnych powyżej 50 roku życia"

odbędzie się w dniu 13 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Szczepki

pt: "Regulacja rynku opieki zdrowotnej a klauzula interesu publicznego."

odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ireneusza Misiejuka

pt: "Organy jednostek organizacyjnych samorządu radców prawnych - uwagi de lege lata i de lege ferenda."

odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Mirowskiego

pt: "Cywilnoprawna konstrukcja umowy dzierżawy działkowej."

odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Radkowskiej-Popiel

pt: "Udzielenie pełnomocnictwa na podstawie art. 210 § 1 oraz art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych a przepisy Kodeksu cywilnego."

odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Krzyżaniaka

pt: "Rozszerzona prawomocność materialna orzeczeń w procesie cywilnym"

odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Wójcik

pt: "Rozszerzona prawomocność materialna orzeczeń w procesie cywilnym"

odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Szerkusa

pt: "Aspekty prawne stosowania konosamentu w obrocie handlowym"

odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Kopystyńskiego

pt: "Wspólnota mieszkaniowa jako przedsiębiorca"

odbędzie się w dniu 13 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kingi Drewniowskiej

pt: "Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce"

odbędzie się w dniu 9 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kopczyńskiej

pt: "Prawne instrumenty realizacji dyrektyw UE dotyczących ograniczenia uwalniania się do środowiska wodnego biogenów"

odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Walczaka

pt: "Realizacja swobody testowania przy wykorzystaniu testamentu elektronicznego. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda"

odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Denysa

pt: "Budownictwo sakralne i kościelne na terenie obecnej Diecezji Opolskiej w latach 1950-1989 a działania Urzędu do Spraw Wyznań. Studium prawno-historyczne"

odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Kułaka

pt: "Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków w postępowaniu cywilnym"

odbędzie się w dniu 30 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Zaszczudłowicza

pt: "Czas pracy kierowców - między bezpieczeństwem a efektywnością działalności gospodarczej"

odbędzie się w dniu 30 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Stawarz

pt: "Kryminalizacja zachowań terrorystycznych w polskim prawie karnym na tle unormowań międzynarodowych"

odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Bobrowskiego

pt: "Specyfika statusu międzynarodowoprawnego państwa Izrael"

odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Dolnego

pt: "Konstytucyjne prawo do składania skarg i wniosków i jego realizacja w ustawodawstwie zwykłym"

odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Grażyny Zboralskiej

pt: "Federalny Sąd Pracy Republiki Federalnej Niemiec - zagadnienia ustrojowe i proceduralne"

odbędzie się w dniu 3 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.     oświadczenie


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Mielniczuk-Skibickiej

pt: "Kształt znacznie zwiększający wartość towaru jako bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego"

odbędzie się w dniu 30 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Drozdowskiej

pt: "Praktyka orzecznicza i wykonawcza warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności na tle poglądów doktryny i judykatury"

odbędzie się w dniu 6 listopada 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Turko

pt: "Kontrola i audyt dotyczące zadań oświatowych sprawowane przez miasto na prawach powiatu"

odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Rysiaka

pt: "Podział spółki przez wydzielenie"

odbędzie się w dniu 23 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wiktora Podsiadło

pt: "Dobra wiara w prawie podatkowym"

odbędzie się w dniu 23 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Skibickiego

pt: "Filtracja treści jako element ochrony praw autorskich przechowywanych w Internecie w ramach hostingu"

odbędzie się w dniu 23 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Brysiewicza

pt: "Postępowanie w sprawie zwrotu dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"

odbędzie się w dniu 16 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Dymitruk

pt: "Wykorzystanie sztucznej inteligencji w postępowaniu cywilnym"

odbędzie się w dniu 19 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Szataniak

pt: "Postępowanie w niezbędnym zakresie w procesie karnym"

odbędzie się w dniu 25 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Wojciechowicz

pt: "Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego na wypadek choroby"

odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Czosnka

pt: "Przestępstwa na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. Studium kryminologiczne"

odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Stępień-Świderek

pt: "Odnowienie obowiązku podatkowego a sankcje podatkowe w podatkach majątkowych"

odbędzie się w dniu 25 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kosióra

pt: "Służebności gruntowe i osobiste na podstawie akt sądowych okręgu krakowskiego w latach 1919-1939"

odbędzie się w dniu 16 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Żak

pt: "Prawne mechanizmy efektywności wpisu do rejestru zabytków w systemie form działania administracji konserwatorskiej demokratycznego państwa prawnego"

odbędzie się w dniu 16 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kląskały

pt: "Zasada proporcjonalności w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym"

odbędzie się w dniu 19 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Semenovič-Yashiny

pt: "Status prawny mniejszości narodowej na Litwie w świetle prawa międzynarodowego"

odbędzie się w dniu 4 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Wysockiej

pt: "Działania Unii Europejskiej w sferze ustalania wynagrodzenia za pracę"

odbędzie się w dniu 4 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Statkiewicz

pt: "Kultura jako obszar działań Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Menzla

pt: "Korupcja w świetle orzecznictwa Sądu Wojewódzkiego w Opolu w latach 1969-1979"

odbędzie się w dniu 9 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dobrosławy Tomzik

pt: "Dopuszczalność dowodów uzyskanych bez zgody na ich wykorzystanie w procesie cywilnym na przykładzie spraw o rozwód i separację"

odbędzie się w dniu 18 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Krajewskiego

pt: "Kryminologiczna ocena postaw agresywnych sportowców wyczynowych"

odbędzie się w dniu 18 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Buczkowskiego

pt: "Ewolucja międzynarodowego prawa kosmicznego w perspektywie współczesnego postępu technologicznego"

odbędzie się w dniu 3 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Winiarza

pt: "Zamówienia publiczne jako sposób racjonalizacji wydatków jednostek samorządu terytorialnego"

odbędzie się w dniu 29 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Pieczonki

pt: "Umowa społeczna na poziomie zakładu pracy"

odbędzie się w dniu 26 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szołdrowskiego

pt: "Rozliczenia między małżonkami w świetle art. 43 i 45 k.r.o.""

odbędzie się w dniu 25 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Nieprzeckiej

pt: "Participation in crime falling within the subject-matter jurisdiction of the International Criminal Court in Hague"

odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Igi Reguły-Szeląg

pt: "Cyberprzemoc wobec kobiet. Problemy prawne i kryminologiczne"

odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kochel

pt: "System ochrony prawnej świadka w polskim procesie karnym."

odbędzie się w dniu 6 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Bolesty

pt: "Pracowniczy obowiązek lojalności wobec pracodawcy."

odbędzie się w dniu 25 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Zybały

pt: "System kompensacji szkód poniesionych przez funkcjonariuszy oddziałów pierwszego reagowania stanu Nowy Jork w następstwie ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku”

odbędzie się w dniu 11 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Charkiewicz

pt: "Ochrona miru domowego w polskim kodeksie karnym”

odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stelli Skorupskiej

pt: ""Wizja lokalna" jako czynność procesowo-kryminalistyczna”

odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Teresy Zyglewskiej

pt: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako prawny środek ochrony przyrody”

odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Wojtanowskiego

pt: "Kulturowa judycjalizacja administracji publicznej a interpretacja prawa administracyjnego”

odbędzie się w dniu 7 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Badowiec

pt: "Zakład ubezpieczeń jako pokrzywdzony z art. 49 § 3 kodeksu postępowania karnego”

odbędzie się w dniu 5 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Jarząbka

pt: "Przeszukanie w polskim procesie karnym - perspektywa dogmatyczna, komparatystyczna i empiryczna”

odbędzie się w dniu 7 września 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Bocheńczak

pt: "Przyszłość systemu ochrony osób bliskich spadkodawcy w prawie polskim”

odbędzie się w dniu 18 października 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej

pt: "Odpowiedzialność prawna wojewody jako organu administracji publicznej”

odbędzie się w dniu 17 lipca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Składanka

pt: "Ustrój sądów grodzkich i ich orzecznictwo na przykładzie okręgu radomskiego w latach 1928-1950”

odbędzie się w dniu 17 lipca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Radziszewskiej

pt: "Ograniczenia reklamy ukrytej w prawie polskim na tle porównawczym"

odbędzie się w dniu 10 lipca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Draba

pt: "Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jako przesłanka naruszenia prawa z rejestracji unijnego znaku towarowego”

odbędzie się w dniu 10 lipca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Wiplera

pt: "Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji jako nadzwyczajna instytucja”

odbędzie się w dniu 4 lipca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Kulińskiej-Jachowskiej

pt: "Instytucja tłumaczenia w funkcjonowaniu administracji publicznej”

odbędzie się w dniu 3 lipca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Włodarczyk

pt: "Ograniczenia w handlu żywnością w prawie Unii Europejskiej w aspekcie ochrony zdrowia publicznego”

odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Majewskiej

pt: "Przestępstwo narażenia na zakażenie wirusem HIV i innymi chorobami w polskim prawie karnym”

odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Wasia

pt: "Przesłanki skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego jako formy kontroli państwa nad sądownictwem polubownym”

odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Widerskiego

pt: "Charakter prawny czynności spółki dokonanej przez zarząd bez zgody innego organu spółki kapitałowej”

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Podhalicza

pt: "Prawo do czystego powietrza - zakres, sposoby i efektywność jego ochrony”

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.      oświadczenie


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Lisowskiej

pt: "Konstrukcja niepoczytalności w prawie karnym z uwzględnieniem aspektów psychopatologii”

odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.        oświadczenie


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Gneli

pt: "Negocjacyjno-przetargowe procedury udzielania zamówień publicznych"

odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Stępień

pt: "Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku a ciągłość działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy”

odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Hańderka

pt: "Wyszukiwarka internetowa w świetle prawa autorskiego”

odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Artura Podsiadłego

pt: "Kontrola celno-skarbowa - instytucja badania przestrzegania prawa podatkowego”

odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piechoty

pt: "Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości a prawo dostępu do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”

odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Czapskiej-Małeckiej

pt: "Zastosowanie koncepcji Therapeutic Jurisprudence na przykładzie wybranych instytucji wrażliwych psychologicznie w indywidualnym prawie pracy”

odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Macieja Kołodziejskiego

pt: "Posługa Kościoła katolickiego w Polsce w świetle prawa ochrony danych osobowych”

odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Raczkowskiej

pt: "Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w podatku dochodowym dla osób fizycznych”

odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Jesiołowskiego

pt: "Prawny moralizm w liberalnej demokracji”

odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Żołądź

pt: "Dziedziczenie ustawowe małżonka spadkodawcy w Polsce na tle porównawczym”

odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Masłowskiego

pt: "Otwarta bankowość. Aspekty prawno-finansowe”

odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Cichorskiej

pt: "Pełnomocnictwo w prawie procesowym cywilnym”

odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Waszaka

pt: "Publicznoprawna reglamentacja działalności w zakresie urządzania gier hazardowych a prawne gwarancje wolności działalności gospodarczej”

odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Bereznowskiej-Bulas

pt: "Wykonywanie kary pozbawienia wolności w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie”

odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Konopki

pt: "Bezpieczeństwo prawne pracownika socjalnego”

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kuchciak

pt: "Osoba w podeszłym wieku jako podmiot szczególnej opieki zdrowotnej”

odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Małaszkiewicza

pt: "Łączne stosowanie prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego przez polski sąd w warunkach pluralizmu prawnego”

odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Helmina

pt: "Historycy prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i ich działalność w latach 1919–1952.”

odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku o godz. 7.30 w Sali Senatu przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 (II p., sala nr 302) w Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Szczegóły dotyczące postępowania.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Zybały

pt: "System kompensacji szkód poniesionych przez funkcjonariuszy oddziałów pierwszego reagowania stanu Nowy Jork w następstwie ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku”

odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Kucybały-Kreft

pt: "Nacjonalizacja nieruchomości kościelnych w Polsce Ludowej”

odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Grabowskiego

pt: "Koncepcja obwiedni warunków (kryteriów)brzegowych w systemie ocen oddziaływania na środowisko w Polsce - studium administracyjno-prawne”

odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.    oświadczenie


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Rasały

pt: "Ponowne oględziny miejsca w postępowaniu karnym”

odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Wicińskiego

pt: "Uprawnienia agencji federalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa narodowego po 11 września 2001 r. na przykładzie Federalnego Biura Śledczego”

odbędzie się w dniu 22 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Marcisz

pt: "Spółka kapitałowa jako instrument działania państwa”

odbędzie się w dniu 26 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Krychowskiego

pt: "Polska myśl prawna wobec autonomii śląskiej w latach 1918-1939.”

odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Michalak

pt: "Wykonywanie działalności gospodarczej telekomunikacyjnej.”

odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Kosińskiej-Madery

pt: "Cywilnoprawna ochrona interesów stron umowy o udział w imprezie turystycznej w świetle zasady proporcjonalności.”

odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Marciniaka

pt: "Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt w postępowaniu cywilnym.”

odbędzie się w dniu 23 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Czerwińskiej

pt: "Porozumienia procesowe w świetle celów procesu karnego.”

odbędzie się w dniu 11 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Świdra

pt: "Realizacja prawa do rzetelnego procesu w świetle zmian procedury cywilnej w dobie pandemii COVID-19”

odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Moroz

pt: "Koncepcja racjonalnego prawodawcy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”

odbędzie się w dniu 22 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Klepczyńskiego

pt: "Modelowanie 3D w kryminalistyce i procesie karnym”

odbędzie się w dniu 18 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Smereczyńskiego

pt: "Udział osoby w procesie prawotwórczym w prawie polskim i kanonicznym”

odbędzie się w dniu 18 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jędrzeja Jachiry

pt: "Uwięzienie za długi jako sposób egzekucji majątkowej w prawie szkockim w latach 1621-1913”

odbędzie się w dniu 8 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Klimczyk

pt: "Fałszerstwo dzieła sztuki w ujęciu interdyscyplinarnym”

odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zofii Kubickiej-Grupy

pt: "Miejsce zwykłego pobytu dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę”

odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Wilka

pt: "Unifikacja i kodyfikacja części ogólnej prawa cywilnego w latach 1945-1964. Przebieg prac i rezultaty”

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Dutki

pt: "Etyczne i prawne aspekty pracy lekarza neurochirurga”

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Szmurło

pt: "Podsłuch operacyjny”

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Grendy

pt: "Prawne aspekty bezpieczeństwa dokumentów publicznych”

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wiolety Beczek

pt: "Niejawność postępowania cywilnego rozpoznawczego”

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Rzenno

pt: "Postępowania regulacyjne nieruchomości położonych w Krakowie stanowiących własność dawnych wyznaniowych żydowskich osób prawnych”

odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Maniszewskiej-Ejsmont

pt: "Wyłączenie autonomii rodziców przy wykonywaniu zarządu majątkiem małoletniego dziecka”

odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Myrchy

pt: "Postępowanie ustawodawcze”

odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr. Adama Cebuli

pt: "Zagadnienie materialnej równości wyborów w wyborach do rad gmin przeprowadzanych w jednomandatowych okręgach wyborczych”

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Inglot

pt: "Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie albo wykonanie zagranicznego wyroku arbitrażowego - pojęcie, charakter, zakres i granice. Studium prawno-porównawcze: Konwencja Nowojorska, Prawo Modelowe, ustawodawstwa krajowe”

odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Wąsika

pt: "Konsekwencje braku uznania w polskim porządku prawnym związków osób tej samej płci”

odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Stefanka

pt: "Prawo dostępu do procedury udzielania ochrony międzynarodowej - studium prawnoporównawcze”

odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Ożóg

pt: "Skracanie czasu pracy ze względu na rodzaj lub warunki wykonywania pracy”

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Mościckiej-Podstawki

pt: "Formułowanie zarzutów odwoławczych w postępowaniu karnym”

odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Piątkowskiego

pt: "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce”

odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kozdrowickiego

pt: "Inflacja prawa w III Rzeczpospolitej. Perspektywa teoretycznoprawna i doktrynalna”

odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Pacha

pt: "Organizacja władzy w obszarze polityki zagranicznej jako element racjonalizacji systemu parlamentarnego Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej”

odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Girdwoynia

pt: "Należyta staranność lekarza”

odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Sajkowskiej

pt: "Zarzut przedawnienia i uwzględnienie z urzędu upływu terminu przedawnienia w polskim prawie cywilnym”

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Poralli

pt: "Udział w spółce z ograniczona odpowiedzialnością a wspólność majątkowa małżonków”

odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kęska

pt: "Ewolucja cywilnych służb specjalnych w Polsce po 1990 r.”

odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Trocia

pt: "Dano-centryczne podejście do zautomatyzowanego rozwiązywania problemów prawnych”

odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Gacki

pt: "Status ofiary zbrodni w międzynarodowym prawie karnym”

odbędzie się w dniu 29 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rutkowskiej-Barnaś

pt: "Między unikaniem opodatkowania a planowaniem podatkowym - szczególne klauzule antyabuzywne w polskim porządku prawnym”

odbędzie się w dniu 27 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Olejnika

pt: "Poziome wyrównywanie dochodów w systemie prawnofinansowym gmin”

odbędzie się w dniu 28 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Wołczyńskiej-Kutkiewicz

pt: "Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna niezdolności do zawarcia małżeństwa w wyrokach Sądu Kościelnego w Radomiu w latach 2020-2017”

odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Szczepaniaka

pt: "Przestępstwa urzędnicze w polskim porządku prawnym oraz praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918-1939”

odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Chyłki

pt: "System małżeństwa konkordatowego we włoskim i polskim porządku prawnym”

odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Olgi Mazur

pt: "Przesłuchanie podejrzanego. Studium prawne i kryminalistyczne”

odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Arnolda Pustkowskiego

pt: "Odwołanie w postępowaniu w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego”

odbędzie się w dniu 14 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mai Sikorskiej

pt: "Fenomenologia przestępstw niezaspokojenia i egzekucyjnego niezaspokojenia roszczeń wierzyciela z art. 300 §1 i §2 kk oraz postulaty de lege ferenda w obliczu epidemii wirusa sars-cov-2”

odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Brunki

pt: "Biblioteczny egzemplarz obowiązkowy w Polsce na tle porównawczym. Pojęcie, dzieje i analiza prawna.””

odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Girdwoynia

pt: "Należyta staranność lekarza”

odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu. - obrona odwołana


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Grotowskiej

pt: "Prowadzenie badań z wykorzystywaniem nowoczesnych technik pozyskiwania komórek macierzystych w świetle eksperymentu medycznego”

odbędzie się w dniu 23 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Całus

pt: "Osadzeni niebezpieczni w polskim systemie penitencjarnym”

odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Piątkowskiego

pt: "Stosowanie tortur przez Stany Zjednoczone po 11 września 2001 roku”

odbędzie się w dniu 27 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Hincza

pt: "Stosunek prawny wynikający z obligacji oferowanych na podstawie propozycji nabycia w ujęciu cywilnoprawnym”.

odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Sidor-Pawłowskiej

pt: "Konsekwencje procesowe zmiany trybu ścigania przestępstw w polskim postępowaniu karnym”.

odbędzie się w dniu 17 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sawickiej

pt: "Ochrona danych użytkowników elektronicznych usług płatniczych”.

odbędzie się w dniu 14 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Brejdak

pt: "Opodatkowanie przychodów osób fizycznych z tytułu nieodpłatnych świadczeń”.

odbędzie się w dniu 13 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Krzyżanowskiego

pt: "Podstawy ustroju państwa w ujęciu Ignacego Czumy”.

odbędzie się w dniu 20 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mirosławy Jesion

pt: "Separacja w prawie cywilnym procesowym”.

odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Radosława Terleckiego

pt: "Działalność gospodarcza syndyka masy upadłościowej w postępowaniu upadłościowym”.

odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Skręty

pt: "Współpraca między zawodami medycznymi w Polsce”.

odbędzie się w dniu 14 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kani

pt: "Koncepcja umowy w prawie chińskim”.

odbędzie się w dniu 9 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Artura Dąbrowskiego

pt: "Karnoprawna ochrona przed lichwą”

odbędzie się w dniu 6 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Emanuela Wanata

pt: "Kryptowaluty i prywatne środki płatnicze jako nowy rodzaj świadczeń w systematyce Kodeksu cywilnego”

odbędzie się w dniu 6 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Zyskowskiej

pt: "Podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych w działalności gospodarczej międzynarodowych grup kapitałowych”

odbędzie się w dniu 2 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Paw

pt: "Zjawisko mobbingu a aksjologia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”

odbędzie się w dniu 31 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Klimka

pt: "Funkcje konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych”

odbędzie się w dniu 15 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Niedzińskiej

pt: "Status prawny instytucji gospodarki budżetowej”

odbędzie się w dniu 9 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Dąbrowskiej

pt: "Przewodniczący rady gminy”

odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Józefa Doellingera

pt: "Dostęp do akt postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym”

odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdy Wilkowskiej-Walickiej

pt: "Lokowanie produktu jako szczególna forma przekazu handlowego”

odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Zaorskiego

pt: "W służbie państwu i idei praworządności: Bronisław Hełczyński - działacz państwowy, sędzia, uczony”

odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Marín Pérez Moisés

pt: "Rola i zadania prezbitera diecezjalnego w działalności misyjnej ad gentes Kościoła łacińskiego”

odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. lic. Radosława Gosiewskiego

pt: "Oleje święte przy sprawowaniu sakramentów w prawie Kościoła łacińskiego”

odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sztolf

pt: "Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym i polskim prawie karnym”

odbędzie się w dniu 13 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Szok

pt: "Procesowe instrumenty ochrony dobra dziecka w sprawach małżeńskich”

odbędzie się w dniu 3 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Idziorka

pt: "Zasada ustności w postępowaniu cywilnym”

odbędzie się w dniu 3 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tymińskiej-Marynowskiej

pt: "Ściganie karne w świetle prawa odpowiedzialności zawodowej lekarzy”

została zaplanowana na dzień 21 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Darii Bieńkowskiej

pt: "Prawne uwarunkowania prowadzenia gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej”

odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ireny Potapińskiej

pt: "Jednostronne czynności prawne jako źródło zobowiązań”

odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Sznajder

pt: "Pozycja prawna używaczy w prawie patentowym””

odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Nazimek-Rakoczy

pt: "Prawa terytorialne w ujęciu filozoficznoprawnym”

odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.   druk zgłoszenia


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Gołębiewicza

pt: "Zawieszenia biegu przedawnienia zbrodni komunistycznych nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych, w latach 1944 - 1990”

odbędzie się w dniu 16 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Osiak-Krynickiej

pt: "Dziecko jako uczestnik procesu karnego”

odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tarnowskiej

pt: "Prawnokarne i polityczno-kryminalne aspekty przestępstwa niealimentacji”

odbędzie się w dniu 9 marca 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Jaskóły

pt: "Dozór elektroniczny w polskim systemie prawa karnego”

odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Irminy Stodulskiej

pt: "Magia w ustawodawstwie rzymskich cesarzy chrześcijańskich”

odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Nestmann

pt: "Status prawny uchodźców i praktyka ich traktowania w Republice Federalnej Niemiec w świetle standardów międzynarodowych”

odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Witewskiej

pt: "Ocena wiarygodności zeznań i wyjaśnień dokonywana przez sędziów i ławników w postępowaniu karnym – problematyka psychologiczna i prawna”

odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Rity Khawaly-Esawi.

pt: "The nomination of legal custodian to an adopted child” (Ustanowienie kuratora reprezentującego dziecko podlegające adopcji)

odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Michalec-Dziedzic

pt: "Wybrane czynności nieegzekucyjne wykonywane przez komornika sądowego”

odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Durdy

pt: "Wybrane czynności nieegzekucyjne wykonywane przez komornika sądowego”

odbędzie się w dniu 2 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Haratym

pt: "Prawo do prywatności”

odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ilony Resztak 

pt: "Samorząd województwa jako forma decentralizacji administracji publicznej”

odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Wojdały

pt: "Dowodzenie w sporach z zakresu przewozu drogowego towarów”

odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauli Nowak

pt: "Władza publiczna «podmiotów prywatnych»

odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Roksany Wszołek

pt: "Działanie sądu z urzędu w postępowaniu karnym”

odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Matusiaka

pt: "Akt oskarżenia jako skarga zasadnicza w polskim procesie karnym”

odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ilony Szczepańskiej

pt: "Status dziecka w konstrukcji prawnej podatku dochodowego od osób fizycznych”

odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Massalskiego

pt: "Wykonawcza jurysdykcja karna w stosunku do personelu wojsk sojuszniczych w świetle Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych z 1951 r.”

odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Laska

pt: "Podejmowanie w procesie karnym czynności dowodowych mających za swój przedmiot okoliczności objęte tajemnicą medyczną”

odbędzie się w dniu 13 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Lisa

pt: "Skutki prawne związków partnerskich w świetle cywilnego prawa polskiego i prawa kanonicznego. Studium prawno-porównawcze”

odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Baszaka

pt: "Darowizna w dzielnicowym prawie polskim w II RP oraz w kodeksie zobowiązań z 1933 r.”

odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Bujaka

pt: "Zawarcie umowy licencyjnej na podstawie wzorca Powszechnej Licencji Publicznej”

odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Dyjaka

pt: "Sprawiedliwość transformacyjna na przykładzie funkcjonowania komisji majątkowych w III RP”

odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Stebel

pt: "Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na przykładzie sądownictwa lekarskiego”

odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jana Kluzy

pt: "Tryb ścigania przestępstw”

odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Mularczyka

pt: "Populistyczny dyskurs o prawie i prawnikach”

odbędzie się w dniu 5 stycznia 2023 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Włodarczyk-Czech

pt: "Stosunek państwa do zakonów katolickich w województwie wrocławskim w latach 1945-1956"

odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Szluz

pt: "Pozycja ustrojowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w teorii i praktyce"

odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Witta

pt: "Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu"

odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Majczaka

pt: "Granice ciągłości administracyjnego postępowania egzekucyjnego"

odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Chylak

pt: "Counteracting international tax avoidance in corporate income taxation"

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Rudzkiego

pt: "Konstytucyjne aspekty gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu"

odbędzie się w dniu 5 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Janusza Majewskiego

pt: "Konstrukcja prawna darowizny na wypadek śmierci określonych praw majątkowych"

odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Brodackiego

pt: Kohabitacja rządu i samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty prawnoustrojowe"

odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Lamika

pt: Środki cywilnoprawne ochrony danych osobowych"

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Rzeźniczak

pt: Samobójstwa w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Soboty

pt: Odwołanie wykonanej darowizny"

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Błażeja Sarnowskiego

pt: „Karnoprawna ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Karola Hoca

pt: „Kompetencje Interpolu we zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu"

odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Krasuń

pt: „Mediacja w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szlachty-Kiesiel

pt: „Procedura postepowania przedsądowego w sprawach emerytalno-rentowych powszechnego systemu ubezpieczeń"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Marii Szwiec

pt: „Mediacja i ugoda mediacyjna w polskim prawie cywilnym"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Grajewskiej-Bartosz

pt: „Ewolucja statusu notariusza. Aspekty teoretyczno-prawne i praktyczne"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Ławickiej

pt: „Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii. Studium prawnoporównawcze"

odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Pyki

pt: „Status prawny dyrektora prostej spólki akcyjnej - próba wkomponowania monizmu organów spółek do polskiego systemu prawa"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Bychawskiej - Siniarskiej

pt: Wolność wypowiedzi symbolicznej - perspektywa konstytucyjna i międzynarodowoprawna"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tymoteusza Barańskiego

pt: „Powstanie i ustanie odrębnej własności lokalu"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marizy Aleksandrowicz

pt: Compliance. Studium prawno-porównawcze nad wewnętrzną polityką zwalczania nieprawidłowości w podmiotach działąjących na rynku finansowym"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wiesława Kraski

pt: Bariery w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020
przez organizacje trzeciego sektora i ich wpływ na kształtowanie się lokalnej polityki społecznej - na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Mazurczaka

pt: Istota prawna typowego roszczenia zwrotnego ubezpieczyciela na tle instytucji regresu w prawie cywilnym"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Moinet

pt: „Sytuacja prawna dziecka w przysposobieniu międzynarodowym"

odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Jarosz - Zgody

pt: Wzór użytkowy - przedmiot ochrony"

odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Dyjaka

pt: „sprawiedliwość transformacyjna na przykładzie funkcjonowania komisji majątkowych w III RP"

odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.

UWAGA! OBRONA ODWOŁANA!!


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Koniecznej

pt: Zajęcie nieruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym"

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Wasil

pt: Instytucje prawa pracy w prawie własności przemysłowej"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Dudek

pt: Administracyjnoprawne zagadnienia utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych"

odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Mroczka

pt: „Transgraniczny charakter przestępstwa handlu ludźmi. Zagadnienia prawnokarne i kryminologiczne”"

odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Słapczyńskiego

pt: Ochrona dóbr niematerialnych w prawie administracyjnym"

odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kos

pt: Otoczenie normatywne i jego znaczenie w procesie kontroli konstytucyjności prawa"

odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Dziadzio

pt: Wyjście wspólnika z handlowej spółki osobowej"

odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Kwaśnika

pt: Rola czynnika ludzkiego w cyberbezpieczeństwie. Zapobieganie i wykrywanie cyberprzestępczości"

odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Krajewskiej

pt: Sytuacja pracodawcy delegującego pracowników w ramach świadczenia usług"

odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Buczka

pt: Udział prokuratora w postępowaniu postarbitrażowym"

odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dobrosławy Budzianowskiej

pt: Zasady efektywności postępowania dowodowego w systemie sądowego rozstrzygania sporów międzypaństwowych"

odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Zielińskiego

pt: Deklaracje bioetyczne UNESCO jako źródło uniwersalnych standardów bioetycznych"

odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Lewandowskiego

pt: „Opodatkowanie pochodnych instrumentów podatkowych"

odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Witkowskiej

pt: Inicjatywa ustawodawcza posłów"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Sekulskiej

pt: „Ochrona inwestora alternatywnej spółki akcyjnej"

odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Dasiewicz

pt: „Prosta spółka akcyjna z udziałem funduszy venture capital"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kosmola

pt: „Umowa wskaźnikowa (ang. performance-based contract) ze szczególnym uwzględnieniem umowy o utrzymanie dróg publicznych"

odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Alicji Bator

pt: „Zabezpieczenie społeczne inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów oraz osób represjonowanych – pomiędzy zaopatrzeniem społecznym z tytułu zasług a odszkodowaniem społecznym"

odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Kołdys

pt: Przestępstwo oszustwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług"

odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ernesta Bojka-Pohla

pt: Argument moralny w anglosaskiej debacie wokół pozytywizmu prawniczego"

odbędzie się w dniu 21 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jonasza Kity

pt: „Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego"

odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Olczaka

pt: „Problematyka prawna instrumentów finansowych na rynku odnawialnych źródeł energii"

odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Banaś-Grabek

pt: „Środki zabezpieczające w postaci terapii i terapii uzależnień w Kodeksie karnym z 1997 roku"

odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Śliwińskiej

pt: „Tajemnica bankowa w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych"

odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandra Szpojankowskiego

pt: „Powiernictwo jako metoda zarządzania majątkiem"

odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Farej-Łuciów

pt: „Charakter prawny spisu wierzytelności w postępowaniach restrukturyzacyjnych"

odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Delczyka

pt: „Przymusowy wykup akcji. Konflikt wartości i interesów"

odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jerzego Politowicza

pt: „Rola i zadania Krajowej Administracji Skarbowej w realizacji dochodów publicznych wynikających z ustawy o grach hazardowych"

odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Lenarczyk

pt: „Patent pledges na tle polskich instytucji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem licencji otwartej"

odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Susło

pt: „Prokura oddziałowa"

odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Służalca

pt: „Odpowiedzialność osób prawnych Kościoła Katolickiego za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym"

odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Kijańskiej

pt: „Wolność zrzeszania się dziecka w prawie polskim"

odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Łubiny

pt: „Kontrola finansowa w samorządzie terytorialnym prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli"

odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Rucińskiego

pt: „Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną (połączenie odwrotne)"

odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Glejt-Uziębło

pt: „Podjęcie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych jako powinność wierzyciela w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym"

odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Platy

pt: „Spór o zbiory Muzeum Brytyjskiego jako trudny przypadek w prawie"

odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Strzeleckiej

pt: „Umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w praktyce kancelarii notarialnych powiatu brzezińskiego do 1818 r."

odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kamińskiej

pt: „Czynniki wpływające na sprawność postępowania przygotowawczego w świetle praktyki działania Policji"

odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Robakowskiej

pt: „Odpad jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego z perspektywy wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego"

odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Synowca

pt: „Charakterystyka prawna usługi płatniczej acquiringu i umowy łączącej agenta rozliczeniowego z akceptantem"

odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kacpra Rożka

pt: „Jednostka w stosunkach cywilnoprawnych z administracją publiczną"

odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Pleśniaka

pt: „Spółdzielnia socjalna jako podmiot gospodarczy."

odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Kusztala

pt: „Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej w Polsce"

odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Oręziaka

pt: „Prawo do zdrowia z perspektywy transgranicznego świadczenia usług telemedycznych w Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Marcina Niedbały

pt: „Odpowiedzialność prawna z tytułu rozpowszechniania fake newsów w polskim porządku prawnym”.

odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Adama Miki

pt: „Gospodarowanie mieniem komunalnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”.

odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Grzegorza Stankiewicza

pt: „Sytuacja zamawiającego i wykonawcy w umowie o roboty budowlane w aspekcie harmonizacji prawa zamówień publicznych w Polsce i Hiszpanii”.

odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Miszczak

pt: „Obszar chronionego krajobrazu jako obszar specjalny o charakterze ekologicznym. Zagadnienia administracyjnoprawne"

odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Jeżyńskiego

pt: „Prawnokarna ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Mikos

pt: „Relacje państwo - Kościół katolicki w prawno-konstytucyjnym systemie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Włoskiej - analiza porównawcza"

odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks mgr. lic. Jarosława Żurawskiego

pt: „Ochrona sakramentu Eucharystii w obowiązującym prawie karnym Kościoła katolickiego"

odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Joanny Wójcik

pt: „Uznanie ojcostwa"

odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Magdaleny Jaczewskiej-Żurek

pt: Zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-modele rozwiązań regulacyjnych w prawie unijnym"

odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Sylwii Żanety Szadok

pt: Nadzór ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nad szkołami wyższymi. Studium administracyjnoprawne"

odbędzie się w dniu 24 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Marcina Brzezińskiego

pt: „Optymalizacja podatkowa na gruncie należności z tytułu korzystania z prawa własności intelektualnej i przemysłowej"

odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Tomasza Bittel

pt: „Charakter prawny umowy przewozu drogowego przesyłek towarowych"

odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Krzysztofa Lipki

pt: „Standardy cen transferowych - charakter prawny i mechanizmy tworzenia"

odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Piotra Suskiego

pt: „Orzecznictwo sądów polskich w sprawach czynów nieuczciwej konkurencji w latach 1918-1939”.

odbędzie się w dniu 24 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Marty Nawrockiej

pt: „Intersubiektywność badań śladów kryminalistycznych"

odbędzie się w dniu 18 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Strzępka

pt: „Konstytucyjny status samorządu zawodowego"

odbędzie się w dniu 10 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Głuch

pt: „Wartość dowodowa wybranych rodzajów identyfikacji kryminalistycznych"

odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Limburskiej

pt: „Akceptacja ryzyka i jej prawnokarne konsekwencje"

odbędzie się w dniu 20 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Ślebiody-Ferens

pt: „Łączny środek karny  w polskim prawie karnym"

odbędzie się w dniu 18 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Sielskiej

pt: „Konflikt jako czynnik różnicujący kapitał społeczny w byłych Republikach Jugosławii"

odbędzie się w dniu 21 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Pilarz

pt: „Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie planowania przestrzennego"

odbędzie się w dniu 6 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Adama Rzeteckiego

pt: „Opodatkowanie ochrony zdrowia w Polsce"

odbędzie się w dniu 4 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Weroniki Wątor-Krzyżanowskiej

pt: „Ugody i deklaracje jednostronne w strasburskim systemie ochrony praw człowieka po wejściu w życie Protokołu 14 ze szczególnym uwzgędnieniem Polski"

odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Pieńkosza

pt: „Pieczęć elektroniczna w obrocie prawnym w Polsce"

odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alberta Pielaka

pt: „Pełnomocnictwo w stosunkach niemajątkowych"

odbędzie się w dniu 3 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Michalak

pt: „Podatek od niektórych instytucji finansowych w kontekście zasady sprawiedliwości"

odbędzie się w dniu 28 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Próchnickiego

pt: „Rozstrzygnięcia liczbowe. studium z zakresu teorii i psychologii prawa"

odbędzie się w dniu 19 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Firlusa

pt: „Konstrukcja normy kolizji w systemie weryfikacji decyzji administracyjnych na przykładzie zbiegu kontroli sądowoadministracyjnej z trybem weryfikacji z art. 154-155 k.p.a."

odbędzie się w dniu 12 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Wojciechowicz

pt: „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów rodzinnych w polskim systemie prawnym"

odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Róży Sas

pt: „Dobro dziecka jako wyznacznik zakresu władzy rodzicielskiej w prawie rodzinnym i bioetyce"

odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Firleja

pt: „Koncepcje polityczno-prawne polskiego solidaryzmu katolickiego okresu międzywojennego"

odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Kruka

pt: „Językowe uzasadnienie dynamicznej wykładni prawa"

odbędzie się w dniu 8 września 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Święcha

pt: „Polska administracja na Spiszu i Orawie w latach 1920-1939 - problemy i wyzwania unifikacji"

odbędzie się w dniu 5 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Dokukin

pt: „Charakter prawny interpretacji podatkowych"

odbędzie się w dniu 5 października 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Nieściora

pt: „Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników skarbowych w międzywojennej Polsce"

odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Dąbek

pt: „Odpowiedzialność karna za negatywne skutki dla życia i zdrowia pacjenta powstałe w warunkach współdziałania w procesie leczenia"

odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Barwaśnego

pt: „Ochrona osób pracujących na własny rachunek - koncepcja regulacji prawnej"

odbędzie się w dniu 11 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Tatary

pt: „Prawne ograniczenia swobody kształtowania akcyzy w Polsce"

odbędzie się w dniu 1 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Kubas

pt: „Ustanie członkostwa państw w organizacjach międzynarodowych"

odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Koman-Bednarczyk

pt: „Klauzule z art. 5 kodeksu cywilnego i art. 8 kodeksu pracy w sądowym stosowaniu prawa - studium teoretycznoprawne"

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Witolda Stankowskiego

pt: „Procesy przed Trybunałem Ludowym i Wyższym Sądem Krajowym jako przykład bezprawia w systemie prawnym Trzeciej Rzeszy"

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Krukowskiej

pt: „Wynagrodzenie pracowników sektora bankowego"

odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Jaworskiej-Kłosowicz

pt: „Prawnoporównawcza analiza przestępstwa kradzieży cybertożsamości na podstawie rozwiązań normatywnych przyjętych w Polsce, w Stanach Zjednoczonych oraz w Australii"

odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Karpińskiej

pt: „Administracyjna władza dyskrecjonalna w postępowaniach prowadzonych w sprawach wjazdu i pobytu cudzoziemców"

odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Rajczyk-Zys

pt: „Wadliwość uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako przedmiot rozpoznania w postępowaniach cywilnych. Relacja między postępowaniami."

odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Grześkowa

pt: „Połączenie odwrotne spółek prawa handlowego"

odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Iwanickiej

pt: „Wpływ zaburzeń afektywnych dwubiegunowych na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa"

odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Plesińskiego

pt: „Umowa opcji call i put przy sprzedaży praw udziałowych w spółkach kapitałowych"

odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Redo

pt: „Niepubliczny beneficjent środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego"

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Wyżykowskiego

pt: „Odpowiedzialność za wykonywanie transakcji płatniczych"

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Bańczyka

pt: „Poza spadkowe sposoby kształtowania nastepstwa na wypadek śmierci - o przełamaniu monopolu prawa spadkowego"

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Mazur

pt: „Obowiązki polskich organów i instytucji administracyjnych wynikające z procesu restytucji dóbr kultury

w świetle obowiązujących regulacji prawnych

- kontekst porównawczy i postulatywny legislacyjnie (de lege ferenda)"

odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Stryjskiego

pt: „Transgraniczna upadłość konsumencka"

odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Matusiaka

pt: „Odpowiedzialność państwa za działalność zgodną z prawem międzynarodowym"

odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Chybińskiego

pt: „Aksjologiczne podstawy decyzji w postępowaniu upadłościowym banków"

odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Korcyla

pt: „Know-how, klientela i renoma jako wkład do handlowej spółki osobowej adwokatów i radców prawnych"

odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Smardza

pt: „Prawo do edukacji jako prawo człowieka w systemie aksjologicznym Rady Europy i jego realizacja w praktyce państw członkowskich"

odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Słupczewskiego

pt: „Wnioskowanie per analogiam w prawie podatkowym"

odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Liskowskiego

pt: „Ochrona wynagrodzenia pracownika a wyzwania współczesnego rynku pracy"

odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Proniewskiego

pt: „Instrumenty wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii"

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zofii Romanowskiej

pt: „Zasada dostępu stron trzecich w polskim podsektorze ciepłowniczym w świetle przepisów Pakietu Zimowego"

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Iryny Hnasevych

pt: „Sytuacja osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie i innych państwach Rady Europy po roku 1998. Studium międzynarodowoprawne"

odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Podolskiej

pt: „Zmiana nominacyjnego stosunku pracy"

odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Krzysztofa Kiełpińskiego

pt: „Kary latae sententiae. Studium historyczno-prawne"

odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Marcina Kołodzieja

pt: „Adaptacje i akomodacje prawa liturgicznego według kan. 838 Kodeksu prawa kanonicznego"

odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Łakomego

pt: „Ewolucja koncepcji interpretacji prawniczej. Między semantyką a polityką"

odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sonii Głogowskiej

pt: „Shaping the model of appellate proceedings for the International Criminal Court"

odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ryszarda Bąka

pt: „Wierzytelność wspólna"

odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Gałązki

pt: „Odpowiedzialność za culpa in contrahendo w kodeksie cywilnym"

odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Rejmera

pt: „Regulacja bilansowych aspektów połączenia w kodeksie spółek handlowych i innych ustawach"

odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Frątczaka

pt: „Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej- analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych"

odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Müllera

pt: „Szkoda i jej kompensacja w prawie karnym"

odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Szczepkowskiego

pt: „Prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium RP"

odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Górnickiej

pt: „Najtrudniejszy wskaźnik. Bariery tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Studium socjologiczne"

odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Bergela

pt: „Zasada dyspozycyjności materialnej w procesie karnym"

odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Ged

pt: „Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego"

odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Marciniaka

pt: „Sektorowy model samorządu gospodarczego. Założenia i perspektywa wprowadzenia w Polsce"

odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Klonowskiego

pt: „Prawne środki kształtowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa"

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Róży Sas

pt: „Dobro dziecka jako wyznacznik zakresu władzy rodzicielskiej w prawie rodzinnym i bioetyce"

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu. - obrona odwołana


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Teklińskiego

pt: „Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w prawie polskim"

odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Swaczyny-Pruchnik

pt: „‹Klauzule otwartości› w środkach ustanawiających unię bankową Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Kocoła

pt: „Odpowiedzialność za szkody w prawie wodnym"

odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Wielgat

pt: „Test wypłacalności – studium prawnoporównawcze"

odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Hadyny

pt: „Ujawnienie praw osobistych i roszczeń w księdze wieczystej"

odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Mijala

pt: „Wykluczenie wspólnika z zamkniętej spółki kapitałowej"

odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Kobylińskiego

pt: „Post-kryzysowy model prawny nadzoru bankowego w Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Kamila Rudola

pt: „Status prawny wspólnoty gruntowej w Polsce"

odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Moniki Dudek

pt: „Model administracyjnego postępowania uproszczonego"

odbędzie się w dniu 6 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Jana Gąsiorowskiego

pt: „Arbitraż branżowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym"

odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Anny Zielkiewicz

pt: „Zagospodarowanie przestrzeni handlowej jako nowa kategoria znaku usługowego w prawie polskim i Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Piotra Eckhardta

pt: „Ideologia Polski Ludowej w przepisach z zakresu mieszkalnictwa, budownictwa i urbanistyki (lata 1944-1989)"

odbędzie się w dniu 16 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Pauliny Gruszki

pt: „Realizacja praw pacjenta w ochronie zdrowia"

odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Mateusza Mensziga

pt: „Umowa konsorcjum naukowego"

odbędzie się w dniu 23 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Ewy Urbaniak

pt: „Normatywne ukształtowanie systemu dochodów i wydatków samorządu terytorialnego jako czynnik kreujący zadłużenie"

odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Bartosza Stróżewskiego

pt: „Status komornika sądowego Studium prawnoporównawcze"

odbędzie się w dniu 10 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Elżbiety Białobrodzkiej-Skrzypiec

pt: „Stosunki wewnetrzne spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. w ujęciu prawnoporównawczym"

odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Karola Gregorczuka

pt: „Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego: spór o model racjonalnego prawa w badaniach biomedycznych"

odbędzie się w dniu 23 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Anny Kasperskiej

pt: „Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu swojego ustroju wewnętrznego i orgaznizacji wewnętrznej - teoria a praktyka"

odbędzie się w dniu 10 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Karola Kosińskiego

pt: „Gwarancje administracyjnoprawne zaufania w samorządowym modelu zawodów zaufania publicznego"

odbędzie się w dniu 17 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Jana Klakli

pt: „Akulturacja migrantów z państw słowiańskich w Polsce. Studium socjologiczno-prawne"

odbędzie się w dniu 9 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Łukasza Wydry

pt: „Charakter prawny obowiązku wydania wyroku prez sąd arbitrażowy. Studium prawnoprocesowe"

odbędzie się w dniu 9 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Karola Hermanowskiego

pt: „Usuwanie drzew i krzewów - zagadnienia administracyjnoprawne"

odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Patryka Masłowskiego

pt: „Organizacja i funkcjonowanie sportu w Polsce - zagadnienia administracyjnoprawne"

odbędzie się w dniu 19 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Radosława Burskiego

pt: „Karnoprawna ochrona wolności prasy"

odbędzie się w dniu 13 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Moniki Kołtuniak

pt: „Prokurator jako rzecznik interesu społecznego w postępowaniu administracyjnym"

odbędzie się w dniu 11 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Piotra Plisia

pt: „Prawo użytkowania wieczystego. Konstrukcja prawna i przekształecnie w prawo własności"

odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Elżbiety Jankowskiej

pt: „Opłata adiacencka jako prawnofinansowy instrument dochodów gminy"

odbędzie się w dniu 10 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Krzysztofa Górskiego

pt: „Dostęp innowacyjnych instytucji finansowych do wewnętrznego rynku usług finansowych w Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Konrada Zamirskiego

pt: „Rewindykacja nieruchomości związków wyznaniowych i krajowych orgaznizacji międzykościelnych w postępowaniu przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną"

odbędzie się w dniu 5 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Mateusza Perkowskiego

pt: „Pozyskiwanie tytułu prawnego do nieruchomości w związku z budową i eksploatacją urządzeń przemysłowych"

odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Piotra Mroczko

pt: „Kryminologiczne, prawne i medyczne aspekty choroby Alzheimera"

odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Piotra K. Skalimowskiego

pt: „Nieodpłatność w prawie podatkowym"

odbędzie się w dniu 17 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Marty K. Woźniak

pt: „Rejestracja testamentów i jej wpływ na bezpieczeństwo obrotu prawnego (de lege lata i de lege ferenda)"

odbędzie się w dniu 11 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Jagody B. Zabagło-Toruńskiej

pt: „Ugoda w postępowaniu cywilnym"

odbędzie się w dniu 11 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Szydełko

pt: „Sytuacja prawna osób głuchych w dziedziczeniu testamentowym"

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Goździka

pt: „Wolność działalności gospodarczej w sektorze transportu kolejowego"

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Simińskiej-Domańskiej

pt: „Ściganie sprawców nielegalnego obrotu paliwami płynnymi“"

odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Sopińskiego

pt: „Solidarystyczna wizja prawa i państwa w mysli Leona Duguit"

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Olszewskiej

pt: „Automatyczne gromadzenie danych o użytkowsnikach Internetu. Cookies w administracji rządowej"

odbędzie się w dniu 17 maja 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Nowaka-Górskiego

pt: „Skutki wadliwej reprezentacji osób prawnych"

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Fili

pt: „Domniemanie w polskim prawie karnym"

odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Abu Gholeh

pt: „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych"

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Muchel

pt: „Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym jako instrument prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Lutka

pt: „Zabezpieczenia międzynarodowe na statkach powietrznych oraz sprzęcie kosmicznym w świetle prawa międzynarodowego"

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Jóźwiak

pt: „Społeczne zamówienia publiczne w ujęciu prawnoporównawczym"

odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Lewandowskiej

pt: „Przestępstwo zgwałcenia. Problematyka prawno-kryminalistyczna"

odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Andrzejczaka

pt: „Pojęcie niedbalstwa w prawie deliktów"

odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kusznieruka

pt: „Autonomia uczelni wyższych w świetle prawa Unii Europejskiej oraz praktyki wybranych państw członkowskich"

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Mikulskiej

pt: „Rządowa ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa w Polsce"

odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Stradomskiej

pt: „Proces unifikacji koncepcji beneficial owner w prawie podatkowym i jej ściślejszego powiązania z kontekstem gospodarczym"

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Prokurat

pt: „Zasady opodatkowania wirtualnych walut na przykładzie bitcoina"

odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Pawła Mosia

pt: „Funkcje składki na ubezpieczenie zdrowotne jako publicznoprawnego źródła finansowania systemu ochrony zdrowia"

odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kasprzak

pt: Status prawny i bezpieczeństwo wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej przez cywilne bezzałogowe statki powietrzne"

odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Grygutisa

pt: Status prawny pracownika delegowanego w ramach swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Sularza

pt: „Status prawny cmentarzy komunalnych w Polsce - zagadnienia prawnoadministracyjne"

odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Radziszewskiego

pt: „Ochrona informacji o pacjencie w polskim porządku prawnym"

odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Afrodyty Karowicz-Bienias

pt: „Standardy międzynarodowego procesu karnego a polskie postepowania karne w sprawach o zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w latach 1939-1956"

odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.

 


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Wnorowskiego

pt: „Miedzynarodowe porozumienia polskiego samorządu terytorialnego w świetle prawa miedzynarodowego"

odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Sitnika

pt: „Estoppel in international Investment Law"

odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Łyszczyny

pt: „Ochrona konsumenta produktów i usług medycyny alternatywnej"

odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Mencel

pt: „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty poszukiwania osób zaginionych w Polsce i w wybranych krajach UE"

odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Banaszak-Grzechowiak

pt: „Usiłowanie przestępstwa w polskim prawie karnym (Studium dogmatyczno-empiryczne)"

odbędzie się w dniu 25 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mariya Pelekh

pt: „Status prawny samorządowej instytucji kultury"

odbędzie się w dniu 25 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Pawła Badury

pt: „Przestępstwa przeciwko wierze zastrzeżone dla Kongregacji Nauki Wiary. Studium prawno-historyczne"

odbędzie się w dniu 25 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Katarzyny Tomiłło-Nawrockiej

pt: „Fakultatywne przesłanki zwolnienia ze służby w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych"

odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Justyny Nowak

pt: „Samoregulacja i koregulacja na rynkach środków spożywczych - między faktyczną ochrona konsumentów a pozornością działań przedsiębiorców"

odbędzie się w dniu 23 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu. Druk oświadczenia.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Marcina Kresińskiego

pt: „Prawnokarna ochrona funkcjonariuszy Policji w Polsce"

odbędzie się w dniu 24 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Karoliny Szczecińskiej-Przybułek

pt: „Przestępstwo bezprawnego pozbawienia wolności - aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne"

odbędzie się w dniu 24 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Pawła Majdańskiego

pt: „Urząd Wojewody Lubelskiego  w latach 1944-1950"

odbędzie się w dniu 16 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Izabeli Wereśniak - Masri

pt: „Obowiązek władz publicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska na przykładzie ochrony powietrza"

odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Jana Uniejewskiego

pt: „Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym jako forma realizacji interesu publicznego"

odbędzie się w dniu 11 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Anny Tuszyńskiej

pt: „Uprawnienia prokuratora w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym i cywilnym"

odbędzie się w dniu 14 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Mateusza Huberta Ziemblickiego

pt: „Frontex jako agencja wyspecjalizowana Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Pauliny Agnieszki Wilczyńskiej

pt: „System dubliński jako element polityki azylowej Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Krystiana Jaszczyka

pt: „Prawnofinansowe aspekty realizacji zadań publicznych  w partnerstwie publiczno-prywatnym"

odbędzie się w dniu 25 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Kamili Magdaleny Bezubik

pt: „System wyborczy do Bundestagu"

odbędzie się w dniu 24 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Anny Adamskiej-Gallant

pt: „Instytucja tzw. świadka wrażliwego. Analiza prawno-kryminalistyczna na podstawie praktyki międzynarodowych trybunałów karnych i sądów hybrydowych"

odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Dariusza Sielickiego

pt: „Współczesne piractwo morskie w Somalii. Studium kryminologiczno-fenomenologiczne"

odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Lecha Dubińskiego

pt: „Władający powierzchnią ziemi w perspektywie "władania w prawie ochrony środowiska""

odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Mateusza Niemca

pt: „Zasada określoności prawa i jej znaczenie w prawie podatkowym"

odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Anity Garnuszek

pt: „Państwo w międzynarodowym arbitrażu handlowym"

odbędzie się w dniu 9 marca 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Krzysztofa Olszaka

pt: „Interes spółki kapitałowej w prawie polskim i hiszpańskim"

odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Piotra Modrzejewskiego

pt: „Odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny"

odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. lic. Pawła Twardowskiego

pt: „Dowodzenie w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w wyrokch III instancji Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku"

odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Jakuba Pokoja

pt: „Zwalczanie lichwy wojennej na obszarze właściwości krakowskich organów sądowych i administracyjnych w latach 1920-1932"

odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Macieja Nowakowskiego

pt: „Uprawnienia podatnika w zobowiązaniu podatkowym"

odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Krzysztofa Truszkowskiego

pt: „Terminy zawite"

odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Piotra Lewandowskiego

pt: „Status prawny organizacji zbiorowego zarządzania w prawie polskim"

odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Pawła Dutki

pt: „Przestępstwo obrazy czci popełnione drukiem w świetle oczecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1919-1939”

odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu. Druk oświadczenia.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Aleksandry Łatały-Kremer

pt: „Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze względem spółki w perspektywie prawnoporównawczej”

odbędzie się w dniu 14 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Kacpra Górniaka

pt: „Nabycie własności rzeczy ruchomej w dobrej wierze”

odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Karoliny Libront

pt: „Nowe technologie w umowach nienazwanych na przykładzie rynku wyrobów medycznych”

odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Joanny Szachty

pt: „Zasada dyspozycyjności stron postępowania egzekucyjnego”

odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Katarzyny Pluty

pt: „Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Studium z prawa rodzinnego”

odbędzie się w dniu 4 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Adama Nogala

pt: „Błąd co do prawa w prawie karnym skarbowym”

odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Macieja Wróbla

pt: „Produkt ubezpieczeniowy jako przedmiot prawa autorskiego”

odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Aleksandry Drożdż

pt: „Protection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the General Data Protection Regulation”

odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Natalii Rysz-Nowosielskiej

pt: „Obowiązki informacyjne administracji publicznej”

odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Kamila Siwka

pt: „Konstrukcja normatywna instytucji tzw. małego świadka koronnego i jej sądowe stosowanie”

odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Mariusza Jakubika

pt: „Społeczny i zawodowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w Polsce”

odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Macieja Kaczmarzyka

pt: „Sytuacja małżonka dłużnika w sądowej egzekucji roszczeń pieniężnych”

odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Krzysztofa Kułaka

pt: „Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym”

odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr Barbary Chojnackiej

pt: „Prawo do zabudowy a wymagania ochrony przyrody. Studium administracyjnoprawne.”

odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiemgr. Karola Orszyńskiego

pt: „Umowa przekazania nieruchomości”

odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piegzika

pt: „Spór o kształt Kodeksu cywilnego w Japonii w latach 1889-1892”

odbędzie się w dniu 3 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Zaborskiej

pt: „Przepadek korzyści majątkowej w Kodeksie karnym"

odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Leszczyńskiej

pt: Domniemanie niewinności i jego konsekwencje w procesie karnym"

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Wilmanowicza

pt: Rewolucja i jej krytycy - angielska myśl polityczno-prawna 1688-1716"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Grzędy

pt: Czynnik psychiczny w strukturze okoliczności wyłączających bezprawność"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Barańskiej

pt: Zmiana strony zobowiązania na podstawie umowy"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Zarzyckiego

pt: Instytucje kapitałowe polskiego systemu emerytalnego na tle konstrukcji wybranych krajów"

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Bojko

pt: „Konstrukcja prawna absolutorium dla członków organów spółek akcyjnych"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Józefa Zejdy

pt: „Zakres dozwolonego używania znaków towarowych przez osoby nieuprawnione"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Kurek

pt: Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego. Studium teoretycznoprawne"

odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kułaka

pt: Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Siczek

pt: Prawo oskarżonego do udziału w przesłuchaniu świadków w polskim procesie karnym jako standard rzetelnego procesu (art. 6 § 3 d EKPC)"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Witolda Jacka Wybulta

pt: Działąlność ustawodawcza abp Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa płockiego (1908-1941)"

odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Niesiołowskiej

pt: Problematyka małżeństwa i rodziny w uchwałąch synodów polskich w latach 1999-2018."

odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Jasienowicz-Radzewicz

pt: Utrata prawa do zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy."

odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bachurskiej

pt: Referendarz sądowy w postępowaniu karnym"

odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Karola Popławskiego

pt: Tożsamość konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r. i jej relacji do prawa Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Heronima Ostrowskiego

pt: „Pozycja kupującego w umowie sprzedaży konsumenckiej de lege lata i de lege ferenda"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Greli

pt: „Ochrona praw współwłaścicieli na tle ustawy o własności lokali"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kielina

pt: „Stabilność fiskalna jako wartość konstytucyjnie chroniona w Polsce na tle porównawczym"

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Birta

pt: „Polityka polskich władz komunistycznych wobec niemieckich przestępstw okupacyjnych w latach 1944-1970"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wiktora Iwańskiego

pt: „Obejście prawa w drodze umowy zobowiązującej"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Pyka

pt: „Prawna ochrona danych osobowych w publicznych szkołach i przedszkolach"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Mazurkiewicza

pt: „Explanation of human right in light of contemporary analytic metaphysics"

odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rozmiarek

pt: „Wytwory ludzkiego intelektu z art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych niestanowiące przedmiotu prawa autorskiego"

odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Szpojankowskiego

pt: „Ingerencja władzy publicznej w prawo własności w procesie inwestycyjnobudowlanym w polskim systemie prawnym"

odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Dąbrowskiego

pt: „Prawnokarna ochrona wierzyciela w swietle zasady subsydiarności i proporcjonalności prawa karnego w kontekście art. 300 k.k."

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Artura Kosickiego

pt: „Ochrona interesów osób trzecich w polskim prawie budowlanym"

odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Żukowskiej

pt: „Europejskie poświadczenie spadkowe w Polsce"

odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Piekut

pt: „Percepcja ryzyka prawnego a uwarunkowania ochrony danych osobowych w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych"

odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Gołębiowskiego

pt: „Percepcja ryzyka prawnego a uwarunkowania ochrony danych osobowych w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych"

odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Aleksandry Pietras

pt: „Wpływ koncepcji work-life balance na ochronę dóbr osobistych w stosunku pracy"

odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu. Druk oświadczenia


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Behama 

pt: „Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa"

odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Maciejewskiego 

pt: „Zasada dobrej administracji w postępowaniach w sprawach ochrony przed importem towarów subsydiowanych lub sprzedawanych po cenach dumpingowych do Unii Europejskiej"

odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Gołaszewskiego

pt: „Metody interpretacji danych w badaniach poligraficznych. Problem subiektywizmu ekspertów przy opiniowaniu" odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Staszel- Joniak 

pt: „Samobójstwa dokonane w powiecie tatrzańskim i nowotarskim w latach 2000-2013" odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Ufnala

pt: „Aspekty podatkowe czynności prawnych powierniczych" odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Krupy

pt: „Uprawnienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie kształtowania treści stosunków cywilnoprawnych." odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Czochry

pt: „Prawnokarna ochrona zdrowia dziecka poczętego w Polsce i Hiszpanii" odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Natalii Symber

pt: „Wykrywanie i zapobieganie przestępczości ubezpieczeniowej – studium prawnoporównawcze" odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Kowalczyka

pt: „Problematyka przedawnienia w prawie arbitrazowym - wybrane zagadnienia" odbędzie się w dniu 8 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Tąkiela

pt: „Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej" odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Rafałowicza

pt: „Aksjologia dziedziczenia w polskim prawie spadkowym" odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Gawliczka

pt: „Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym" odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piotra Ołowskiego

pt: „Integracja cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej" odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Sehna

pt: „Egzekucja z praw własności przemysłowej." odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szulca

pt: „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument kształtowania przestrzeni." odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Wojdali

pt: „Prawo w toku przemian. Praktyka wykorzystywania nietekstualnych elementów w uzasadnieniach sądowych." odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Malickiego

pt: „Treść i wykonywanie współwłasności w częściach ułamkowych" odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Stryjkowskiej

pt: „Prawnomiedzynarodowa odpowiedzialność państwa za niszczenie dóbr kultury." odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Durlik-Olszewskiej

pt: „Ograniczenie i pozbawienie prawa własności nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego. Studium na podstawie wybranych tak zwanych specustaw"

odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Witkowskiej-Krzymowskiej

pt: „Sposoby identyfikacji osób fizycznych. Studium prawno-porównawcze." odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marka Antasa

pt: „Czynności prawne przysparzające w prawie polskim" odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Łukasz

pt: „Forma testamentu alograficznego w perspektywie rekodyfikacji polskiego prawa cywilnego" odbędzie się w dniu 3 listopada 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Wójcik

pt: „Laws Affecting Historical Memory from Human Rights Perspective" odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Górskiej

pt: „Nadużycie prawa podatkowego w doktrynie, legislacji i orzecznictwie sądów we Francji" odbędzie się w dniu 11 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Surmy-Buczek

pt: „Zaskarżanie uchwał w handlowych spółkach osobowych" odbędzie się w dniu 25 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Miedzińskiego

pt: „Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w prawie polskim na tle prawnoporównawczym" odbędzie się w dniu 11 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Grotkowskiej

pt: „Uzasadnienie aksjologiczne regulacji paternalistycznych we współczesnym prawie polskim" odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Zarychty-Romanowskiej

pt: „Policyjna kontrola nielegalnych migracji w Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 6 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rocławskiej-Szydło

pt: „Argumentacja z podwójnego skutku w dyskursie prawniczym" odbędzie się w dniu 4 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Danikowskiego

pt: „Instytucja Europejskiej Inicjtywy Obywatelskiej - szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 19 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Niemiec

pt: „Pojęcie godności człowieka a granice ochrony prawa do życia w dorobku Rady Europy" odbędzie się w dniu 4 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Jastrzębskiej – Wójcickiej

pt: „Konstytucyjny obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i jego realizacja w praktyce" odbędzie się w dniu 6 października 2021 roku.

Szczegóły  w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Szwarc

pt: „Dowody w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym" odbędzie się w dniu 7 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu. - obrona odwołana


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Prabuckiego

pt: „Dowód elektroniczny w postępowaniu cywilnym" odbędzie się w dniu 30 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Kutyłowskiej

pt: „Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją w Unii Europejskiej" odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Konrada Kamińskiego

pt. "Aspekty prawne powiązań ubezpieczeniowo-bankowych" odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Żukowskiej

pt. "Elektroniczna kontrola miejsca pobytu w polskim prawie karnym" odbędzie się w dniu 5 października 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Bijasa

pt. "Rozpowszechnianie i posiadanie w przestępstwach komputerowych" odbędzie się w dniu 27 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Mazur

pt. "Wspólny europejski system azylowy wobec kryzysu migracyjnego w latach 2015-2018. Perspektywa krytyczna" odbędzie się w dniu 28 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kłuska

pt. "Expressive Theory of Retribution - A Critical Assessment" odbędzie się w dniu 20 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.


 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Guzika

 pt. "Homo oeconomicus w prawie. Pojęcie, model, zastosowania" odbędzie się w dniu 27 września 2021 roku.

Szczegóły w zawiadomieniu.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Sierpień 2023 - 08:53; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 8. Grudzień 2023 - 15:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski